Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-10-22

Sammanträde 2008-10-22

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§106 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tilägg:

- Information om ombyggnad av Västanå.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande tillägg: information om ombyggnad av Västanå.

§107 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete inom nattpatrullen, Ryssby hemtjänst, individ- och familjeomsorgen, vuxensektionen samt staben.

Redovisning av socialnämndens visionsarbete, trygghet i livets slut.

§108 Uppföljning av försörjningsstöd

Ärendet

Sektionschefen presenterar statistik över försörjningsstöd utbetalt under 2007.

Mätningen visar en liten ökning av bistånd jämfört med 2006.

§109 Vad kostar verksamheten i din kommun?

Bokslut 2007

Ärendet

Boken ”Vad kostar verksamheten i din kommun?” som utkommer årligen, redovisar kostnadsjämförelser för olika verksamheter mellan kommunerna. Den innehåller också finansiella nyckeltal.

§110 Ändring av socialnämndens reglemente

Beslut

Socialnämnden beslutar att nuvarande regel i socialnämndens reglemente under rubriken Utskott, § 18 andra stycket, om möjlighet att utse ersättare för ordföranden i utskottet vid sjukdom eller annat hinder under längre tid än tre månader kompletteras så att den även gäller vice och andre vice ordföranden i utskottet.

Ändringen träder i kraft den 1 november 2008.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att komplettera nuvarande regel i kommunstyrelsens och nämndernas reglemente om möjlighet att utse ersättare för ordföranden vid sjukdom eller annat hinder under längre tid än tre månader så att den även gäller vice och andre vice ordföranden.

Regeln bör kompletteras så att den även gäller vice och andre vice ordföranden i utskottet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 september 2008.

§111 Remiss – revisionsrapport ”Övergripande granskning av nämnder och styrelse – delegation

SN 2008/0183  002

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 6 oktober 2008 till kommunstyrelsen som eget yttrande.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en övergripande granskning av nämnder och styrelse. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer har begärt att socialnämnden ska yttra sig över rapporten.

Förvaltningens uppfattning är att den rapport som presenteras över delegationen är väl genomarbetad och speglar på ett bra sätt den hantering som råder för dagen. De synpunkter som förs fram känns relevanta.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 6 oktober 2008.

§112 Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg

Dnr SN 2008/0103  709

Beslut

Socialnämnden beslutar att ansöka om stimulansbidrag med 550000 kronor.

Paragrafen justeras omedelbart och beslutet översänds till Socialstyrelsen som bilaga till tidigare översänd ansökan.

Ärendet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2008 besluta om och fördela 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappsomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 7 oktober 2008 och föreslagit att socialnämnden ansöker om stimulansbidrag med 550000 kronor.

Yrkanden

Karin Bondeson (m) yrkar att förvaltningens ansökan tillstyrks.

Tryggve Svensson (v) med instämmande av Gun Lindell (s) yrkar avslag på förvaltningens ansökan.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultaten blev att förvaltningens förslag ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för förvaltningens förslag.

Nej-röst för Tryggve Svenssons (v) och Gun Lindells (s) yrkande.

Omröstningsresultat

Gun Lindell (s)

nej

Arne Johansson (c)

ja

Karin Bondeson (m)

ja

Željko Jelica (m)

ja

Inger Johansson (c)

ja

Kristin Magnusdottir (s)

nej

Stig Sand (kd)

ja

Vinko Stifanic (s)

nej

Maria Palm (s)

nej

Tryggve Svensson (v)

nej

Jonna Nielsen (alt)

ja

Fem nej-röster.

Resultatet blev att förvaltningens förslag ska gälla.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 7 oktober 2008.

Reservationer

Tryggve Svensson (v) och socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§113 Informationsärenden

Ärendet

Gun Lindell (s) informerar om brottsförebyggande rådets kampanj ”Vit vecka” – vecka 43.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan informerar om kvalitetsmätning inom äldreomsorgen.

Representanter från SPAGAB/Attendo Care informerar om sin verksamhet.

Representanter från Ljungbostäder AB informerar om ombyggnad av Västanå. Delar av Västanå ska byggas om till tio lägenheter. Inflyttningblir runtden 1 mars 2009. Många har redan anmält sitt intresse.

§114 Nytt äldreboende

SN 2008/0030  730

Ärendet

Ljungbybostäders styrelsehar beslutat att utlysa en arkitekttävling. Kostnadsfördelning är något som behöver diskuteras vidare.

§115 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Verksamhetschefen för IFO/OF ger en sammanfattning av LSS-kommitténs slutbetänkande som just nu är ute på remiss.

Gun Lindell (s) informerar om länsstyrelsens tillsyn av gemensamma nämndens verksamhet.

§116 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 22 oktober 2008, § 116 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kvartalsrapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL avseende Gemensamma nämnden för familjerättsfrågor i Ljungby, Älmhult och Markaryd kommun; Er ansökan om utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterat våld.

Migrationsverket, det behövs fler platser för mottagandet av ensamkommande barn.

Polismyndigheten i Kronobergs län, brottsförebyggande projekt mot upprepad utsatthet för våldsbrott.

Protokoll från handikappråd Myrebo den 8 oktober 2008.

Registrerade avvikelser i nattpatrullen i Ljungby 1 januari-31 augusti 2008.

VoB Kronoberg, protokoll från direktionens sammanträde den 19 september 2008 samt delårsbokslut augusti 2008.