Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-11-19

Sammanträde 2008-11-19

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Rut Björkström (kd)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbetet - Brunnsgården: Mona Alderup, Marie Lennselius, Ekebackens serviceboende: Linda Johnsson

4 Socialnämndens visionsmål för 2010

Beslutsärenden

5 Rutin för pedagogiska måltider och resor vid socialförvaltningen - Ing-Marie Byström, Ewa Sigfridsson

6 Ansökan från Spiket Ekonomisk Förening om ekonomiskt stöd för 2009 - Marie Elm-Ågren, Ing-Marie Byström

7 Utvärdering, nöjdhet på Ljungsätra - Birgitta Svensson

8 Nytt äldreboende. Beslut angående kostnaden för arkitekttävlingen - Ing-Marie Byström (Handlingar delas ut vid sammanträdet.)

9 Ordinarie sammanträdesdagar för 2009

Informationsärenden

10 Uppföljning av egenkontroll av arbetsmiljöpärmen år 2008 - Ewa Sigfridsson

11 Ekonomisk rapport - Johan Rutgersmark

12 Information från brottsförebyggande rådet

14 Meddelanden, sekretessärende

15 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§117 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete på Ljungby serviceboende, Brunnsgården samt KommunRehab.

§118 Socialnämndens visionsmål för 2010

SN 2004/0096  709

Ärendet

Socialnämndens visionsmål för 2010 samt konceptet målstyrning redovisas.

Nya aktiviteter kommer att diskuteras på nämndens nästa sammanträde.

§119 Rutin för pedagogiska måltider och resor vid socialförvaltningen

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa rutin för pedagogiska måltider och resor att gälla i verksamheten.

Ärendet

Inom socialförvaltningen förekommer att personal äter pedagogiska måltider. Man betalar olika inom förvaltningens olika verksamheter. Förvaltningen har utarbetat ny rutin som innebär ett mera enhetligt system, där priserna har baserats på de priser som fastställs av tekniska kontorets kostenhet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 6 oktober 2008.

§120 Ansökan från Spiket Ekonomisk Förening om ekonomiskt stöd för 2009

Dnr SN 2008/0177  709

Beslut

Socialnämnden beslutar att Spiket Ekonomisk Förening ska beviljas stöd för hyreskostnad under 2009 med 48000 kronor exklusive moms.

Ärendet

Spiket Ekonomisk Förening har ansökt om ekonomiskt stöd för hyra och elkostnad inför 2009. Spiket driver i dag bland annat café och loppis i kv. Hammaren.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 13 november 2009.

§121 Ekonomisk rapport

Ärendet

Ekonomiansvarig redovisar förvaltningens ekonomiska rapport för januari-oktober 2008. En negativ budgetavvikelse är prognostiserad till ca 960000 kronor.

Nämnden informeras om alliansens förslag på åtgärder på grund av det ekonomiska läget. Alliansens förslag innebär bland annat att
förvaltningarna lägger 1 procent av sin budget som buffert inom respektive nämnd. Vidare föreslås alla förvaltningar få i uppdrag att komma med rationaliseringsförslag i den egna förvaltningen. Ärendet ska tas upp på nämndens januarisammanträde.

§122 Utvärdering, nöjdhet på Ljungsätra

Beslut

Socialnämnden beslutar att likartad utvärdering görs efter hand på samtliga särskilda boenden i Ljungby kommun.

Ny utvärdering på Ljungsätra görs om ca ett år.

Ärendet

Enligt avtal om intraprenad på Ljungsätra ska en utvärdering göras avseende nöjdhet bland boende, närstående och personal. Utvärderingen kan göras på många olika sätt. I detta fall valdes en standardiserad enkät som ger möjlighet att få fram Nöjd-Kund-Index, Nöjd-Närstående–Index samt Nöjd-Personal-Index. Metoden är utarbetad på SCB.

De flesta svaren ligger mellan betyg 6-10. Detta får betraktas som stabilt och bra resultat.

§123 Ordinarie sammanträdesdagar för 2009

Beslut

Nämnden godkänner föreslagna datum och tider.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och dess arbetsutskott för 2009:

Datum för nämndsammanträden: 21 januari, 18 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 9 december.

Datum för arbetsutskottets sammanträden: 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 11 mars, 1 april, 15 april, 29 april, 13 maj, 3 juni, 24 juni, 5 augusti, 19 augusti, 2 september, 16 september, 30 september, 14 oktober, 4 november, 25 november och 16 december.

Sammanträdesdag: onsdag, kl. 8.00.

§124 Nytt äldreboende

SN 2008/0030  730

Beslut angående kostnaden för arkitekttävlingen

Beslut

Socialnämnden beslutar att finansiering av arkitekttävling avseende Åsikten tas ur investeringsbudgeten, projekt särskilt boende.

Ärendet

Ljungbybostäders styrelsehar beslutat att utlysa en arkitekttävling avseende Åsikten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 13 november 2008.

§125 Informationsärenden

Ärendet

Uppföljning av egenkontroll av arbetsmiljöpärmen år 2008.

Information från brottsförebyggande rådet.

§126 Aktuellt inom verksamheten

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att tillskriva Ljungbybostäder AB och påpeka vikten av att de nya lägenheterna på Västanå blir handikappvänliga.

Ärendet

Information om ombyggnad av Västanå, Ryssby.

Information om FINSAM-dagen den 17 oktober 2008.

Tingsryd och Ljungby projektet ”Vägen från problem till resurs”. Tanken är att Tingsryds och Ljungbys kommun ska bli försökskommuner med en långsiktig samverkan mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst, försörjningsstöd och vuxenutbildning.

Julbordet kommer att äga rum den 10 december på Gamla Torg kl. 13.00.

§127 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 19 november 2008, § 127 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Arbetsmiljöverket, resultat av inspektionen, hemtjänsten Västanå den 2 oktober samt Björkäng i Lidhult den 10 oktober 2008.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, fördelning av strukturella medel för betydande extraordinära kostnader i Kronobergs län enligt 26 § förordningen (1990:927) – länsstyrelsens bedömning samt förslag till beslut år 2008; Hur går det för klienterna? – resultat av arbete på klientens uppdrag inom Personliga Ombud Kronoberg.

Räddningsnämnden, tillsynsprotokoll Ljungsätra samt Brunnsgården den 22 oktober 2008.

Sammanträdesprotokoll äldrerådet Ljungsätra den 23 september, Bergagården den 7 oktober samt Brunnsgården den 29 oktober 2008.

VoB Kronoberg, protokoll den 22 oktober 2008.

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotstudie för förbättringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.