Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-12-10

Sammanträde 2008-12-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1

1 Förslag till justerare: Vinko Stifanic (s)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Visionsarbetet - Biståndshandläggare: Maria Ohlqvist. IFO: Lena Bolmelind, LASS-gruppen: Susanne Karlsson, Jan Ohlsson, Conny Östberg och Lillemor Johansson

4 Socialnämndens visionspris för 2008 - kl. 9.00

Beslutsärenden

5 Remiss - skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka - Birgitta Svensson

6 Utökning av resurser, gemensamma nämnden - Marie Elm-Ågren

7 Utemiljö på Brunnsgården - Annika Petersson, Ing-Marie Byström

8 Tidsschema för åtgärdsprogram

Informationsärenden

9 Ekonomisk rapport - Johan Rutgersmark

10 Information från brottsförebyggande rådet

12 Meddelanden, sekretessärende

13 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§128 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Yttrande till länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt LSS från Attendo Care AB.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande tillägg:

Yttrande till länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt LSS från Attendo Care AB.

§129 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete i biståndshandläggare gruppen. barn- och ungdomsgruppen samt LASS-gruppen.

§130 Remiss – skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 17 november 2008 som eget yttrande till personalutskottet.

Ärendet

Personalutskottet har begärt att socialnämnden ska yttra sig över ett förslag rörande begränsning av smittspridning vid vinterkräksjuka senast den 31 december 2008.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 17 november 2008.

§131 Utökning av resurser, gemensamma nämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja tillfällig utökning av resurser hos gemensamma nämnden till en kostnad av 79000 kronor.

Ärendet

Mätningen av det första halvåret 2008 har visat på en ökad ärendebelastning på gemensamma nämnden.

Ajournering

Mötet ajourneras kl. 10.00 och återupptas kl. 10.15.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 13 november 2008.

Reservation

M-gruppen reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Gemensamma nämndens arbete bör ses över. Finns inte kompetens bör planeringen till annan kommun ses över. Vi kan inte göra det enkelt för oss och bara tillskjuta medel.

§132 Socialnämndens visionspris för 2008

SN 2004/0096  709

Ärendet

Socialnämndens visionspris är en utmärkelse för kvalitetsutvecklingsarbete. Visionspriset har instiftats för att stimulera arbetslag att utveckla arbetsmetoder och innehållet i det dagliga arbetet med måletatt ge en så god omsorg och vård som möjligt. Priset delas varje år ut till två arbetslag och priserna uppgår till 10 000 och 5 000 kronor. Prissumman kan arbetsgruppen använda till personalbefrämjande åtgärder eller kompetensutveckling.

Årets visionspris tilldelas Villagatans servicelägenheter i Ljungby, OF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) med följande motivering: ”Med den enskilde helt i fokus har personalen använt visionsarbetet till ett målmedvetet utvecklingsarbete med att aktivera brukarna. Detta har bidragit till såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande, ökat självförtroende och därmed en ökad delaktighet i samhället."

2:a pris går till Vuxensektionen inom individ- och familjeomsorgen för att man har infört ett nytt arbetssätt med MI (motiverande samtal) i hela arbetsgruppen.

§133 Yttrande till länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt LSS från Attendo Care AB

Dnr SN 2008/0205  731

Beslut

Socialnämnden har inget att erinra kring ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt LSS från Attendo Care AB.

Ärendet

Attendo Care AB har ansökt om länsstyrelsens tillstånd att bedriva verksamhet enligt 9 § p 10 LSS, daglig verksamhet, i Ljungby kommun.

Innan länsstyrelsen fattar beslut ska ansvarig nämnd yttra sig enligt 8 § förordning (1993:1 090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 9 december 2008.

§134 Utemiljö på Brunnsgården

Beslut

Socialnämnden beslutar att medge att del av de testamenterade medlen används till en trädgård vid Brunnsgården i enlighet med förvaltningens skrivelse den 17 november 2008.

Ärendet

Socialnämnden har testamenterats en summa av 814656 kronor till äldreomsorgen. Pengarna är inte destinerade till något speciellt ändamål inom äldreomsorgen.

Socialförvaltningen ser ett behov av att förbättra utemiljön vid Brunnsgården.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 17 november 2008.

§135 Tidsschema för åtgärdsprogram

Beslut

Ett extra sammanträde ska hållas den 14 januari 2009 kl. 13.30.

Ärendet

Kommunstyrelsen har föreslagit den 25 november 2008 att varje förvaltning ska lägga 1 % av sin budget som en buffert inom respektive nämnd. Förvaltningarna ska redovisa effekterna av förslaget för kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari och kommunstyrelsen den 10 februari 2009.

Socialnämndens ordförande föreslår att socialnämnden har ett extra sammanträde den 14 januari 2009 kl. 13.30 för att diskutera åtgärder på grund av det ekonomiska läget.

§136 Ekonomisk rapport

Ärendet

Ekonomiansvarig redovisar tidplan för ekonomiarbetet 2009 samt statistik januari-november 2008.

§137 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information angående skrivelse den 8 december 2008 från Träffpunktens personal kring affären ”Lite av varje”. Verksamhetschefen för IFO/OF har skriftligen kommenterat den inkomna skrivelsen den 9 december 2009. Hon får i uppdrag att upprätta förslag till svarsskrivelse som sedan ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2008. Svarsskrivelsen ska å nämndens vägnar underskrivas av ordföranden.

Socialförvaltningen har donerats en summa av 11 000 kronor till HVB-hem Fyren.

Tingsryd och Ljungby projektet ”Vägen från problem till resurs” fortskrider.

Socialförvaltningen har fått 550 000 kronor i statsbidrag av Socialstyrelsen för att förbereda för valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Familjecentralen i Ljungby beräknas komma i gång under 2009. En arbetsgrupp arbetar med lokalfrågan.

Diskussion pågår med VoB Kronoberg kring rekrytering av familjehem samt familjehemsutredningar.

§138 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 10 december 2008, § 138 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Rapport om drogvanor i årskurs 8, Ljungby kommun 2008

Behörighetskontroll i VO 2007.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, rapport ”Våld i nära relationer” – en enkätundersökning 2008; Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt LSS, begäran om yttrande.

Länsstyrelserna, jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen, beslut om anvisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 08:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2009 och 08:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009; Öppna jämförelser 2008, vård och omsorg om äldre.

Förvaltningens skrivelse den 2 december 2008 till Ljungbybostäder AB angående ombyggnad av Västanå.