Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-06-17

Sammanträde 2009-06-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Björkäng: Eva Rodin, Lagans serviceboende: Violeta Ulianova och Ljungby serviceboende: Linda Johnsson

3 Information från förvaltningens verksamhetschefer om ekonomi och verksamhet

4 Uppdrag av socialnämnden, utförd analys av lokalvården, beslutsärende - Lakis Vravossinos

5 Program för ökad ekonomisk disciplin och resultatförstärkning, beslutsärende - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

6 Handlingsplan för arbetet kring våld i nära relationer 2009, beslutsärende - Marie Elm-Ågren

7 Information om granskning av LSS-verksamhet - Marie Elm-Ågren

8 Information om Lagen om valfrihetssystem, LOV - Mikael Johansson, Patrik Moberg

9 Information om nyckelhatering - Patrik Moberg

10 Uppdatering av riktlinjer för lokalt äldreråd, beslutsärende - Birgitta Svensson

11 Sammanställning Nöjd Kundindex hemtjänst 2009, beslutärende - Birgitta Svensson

13 Information från brottsförebyggande rådet

15 Meddelanden, sekretessärende

16 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§68 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

Ljungsätras ekonomiska resultat 2008, förslag att driftsmedel omvandlas till investeringsmedel samt Socialnämndens överskott 2008.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande tillägg: Ljungsätras ekonomiska resultat 2008, förslag att omvandla driftsmedel till investeringsmedel samt Socialnämndens överskott 2008.

§69 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbetet på Björkäng, Lagans serviceboende samt Ljungby serviceboende.

§70 Information från förvaltningens verksamhetschefer om ekonomi och verksamhet

Ärendet

Förvaltningens verksamhetschefer informerar om ekonomi och verksamhet.

§71 Uppdrag av socialnämnden, utförd analys lokalvården

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen:

- Att anpassa lokalvården i kommunal driftsform efter samma kvalitetsnivå som vid drift av entreprenör.

- Att utarbeta riktlinjer för städorganisationen avseende uppdrag, städfrekvens och metoder m.m.

- Att eventuell övertalig personal erbjuds och stöds i en omplacering inom kommunen. Ingen fast anställd personal får sägas upp.

- Att fortsätta motivera personal att starta intraprenad.

- Att se över samverkan med övriga förvaltningar avseende teknisk utrustning, upphandling, material m.m.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utfört analys av lokalvården och föreslagit att nämnden beslutar:

1. Att uppdra åt socialförvaltningen att konkurrensutsätta lokalvården.

2. Att uppdra åt socialförvaltningen att anpassa lokalvården i kommunal driftsform efter samma kvalitetsnivå som vid drift av entreprenör.

3. Att uppdra åt socialförvaltningen att anpassa lokalvården efter samma kvalitetsnivå som vid drift av entreprenör men bedriven i intraprenadsform.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 maj 2009 och föreslagit att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att anpassa lokalvården i kommunal driftsform efter samma kvalitetsnivå som vid drift av entreprenör med följande tillägg:

- Att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för städorganisationen avseende uppdrag, städfrekvens och metoder m.m.

- Att eventuell övertalig personal erbjuds och stöds i en omplacering inom kommunen. Ingen fast anställd personal får sägas upp.

- Att fortsätta motivera personal att starta intraprenad.

- Att se över samverkan med övriga förvaltningar avseende teknisk utrustning, upphandling, material m.m.

Socialnämnden har behandlat ärendet den 20 maj 2009 och då beslutat att bordlägga ärendet med hänsyn till att MBL-förhandling inte genomförts.

Förhandlingen enligt 11 § MBL genomfördes den 29 maj 2009 och avslutades i oenighet. Fackförbundet Kommunal begärde central förhandling enligt 14 § MBL. Fackligt ombud har dock den 12 juni 2009 meddelat muntligen att Kommunal avstått från att förhandla i frågan.

Yrkanden

Gun Lindell (S) med instämmande av Björn Gullander (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Karin Bondeson (M) och Arne Johansson (C) yrkar att nämnden att uppdra åt förvaltningen att konkurrensutsätta lokalvården.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Karin Bondesons (M) och Arne Johanssons (C) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Karin Bondesons (M) och Arne Johanssons (C) yrkande.

Omröstningsresultat

Gun Lindell (S)

ja

Karin Bondeson (M)

nej

Željko Jelica (M)

nej

Inger Johansson (C)

nej

Stig Sand (KD)

ja

Kristin Magnusdottir (S)

ja

Vinko Stifanic (S)

ja

Maria Palm (S)

ja

Björn Gullander (V)

ja

Jonna Nielsen (ALT)

nej

Arne Johansson (C)

nej

6 ja-röster

5 nej-röster

Socialnämnden har således beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservationer

Karin Bondeson (M), Željko Jelica (M), Inger Johansson (C), Jonna Nielsen (ALT) och Arne Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse samt arbetsutskottets protokoll den 13 maj 2009, § 53.

§72 Program för ökad ekonomisk disciplin och resultatförstärkning

Beslut

Socialnämnden beslutar att ärendet ska betraktas som information.

Ärendet tas upp för beslut på extra sammanträde den 24 juni 2009.

Ärendet

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till program för ökad ekonomisk disciplin och resultatförstärkning.

Förhandling enligt 11 § MBL genomfördes den 16 juni 2009 och avslutades i oenighet. Central förhandling enligt § 14 MBL kommer att äga rum den 23 juni 2009.

§73 Granskning av LSS-verksamhet

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder utifrån rapporten.

Förslaget ska presenteras vid sammanträdet i november 2009.

Ärendet

Komrev har på uppdrag av socialnämnden genomfört en granskning av kommunens LSS-verksamhet.

Resultatet har presenterats i rådgivningsrapporten ”Insatser till funktionshindrade enligt LSS-lagen”.

§74 Handlingsplan för arbetet kring våld i nära relationer 2009

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta upprättade handlingsplaner och den redovisning som gjorts gällande socialnämndens ansvar i frågor som rör socialtjänstens arbete kring våld i nära relationer.

Ärendet

Handlingsplan för arbetet kring Våld i nära relationer.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse upprättad av sektionschefen för barn- och ungdomssektionen samt arbetsutskottets protokoll den 3 juni 2009, § 60.

§75 Information om lagen om valfrihetssystem, LOV

Ärendet

En särskild lag, lagen om valfrihetssystem (LOV), som ökar möjligheterna för kommuner och landsting att införa valfrihetssystem trädde i kraft den 1 januari 2009. Fritt val inom vård och omsorg innebär att den enskilde har rätt att välja den leverantör som utför tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med.

Socialförvaltningen i Ljungby kommun ansökte den 30 september 2008 om stimulansbidrag från socialstyrelsen. Ansökan avsåg insatser för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihetssystem, ansökan avsåg i första hand hemtjänsten. Socialstyrelsen beviljade Ljungby kommun de ansökta stimulansbidragen i november 2008.

Projektet startade i mitten av maj 2009 då en projektorganisation skapades och arbetet med denna projektplan kunde startas. Syftet med projektet är att utreda möjligheterna till en ökad valfrihet för brukaren.

Projektledare är Mikael Johansson, sektionschef på KommunRehab. Det finns ingen utsedd styrgrupp utan projektet kommer att rapporteras till socialchefen och socialnämnden.

Inom projektet kommer förvaltningen att anordna ett studiebesök till Haninge kommun i september 2009.

En tidplan har upprättats för 2009. Beslut angående ett eventuellt införande av valfrihetssystem kommer att fattas i socialnämnden under oktober 2009.

§76 Uppdatering av riktlinjer för lokalt äldreråd

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa de uppdaterade riktlinjerna.

Ärendet

Uppdatering av riktlinjer för lokalt äldreråd.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 30 april 2009 samt arbetsutskottets protokoll den 3 juni 2009, § 61.

§77 Sammanställning Nöjd-Kundindex hemtjänst 2009

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att årligen göra en utvärdering av hemtjänsten.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en utvärdering av hemtjänsten i Ljungby kommun. Utvärdering kan göras på många olika sätt. I detta fall valdes en standardiserad enkät som ger möjlighet att ta fram Nöjd-kund-index, Nöjd-närstående-index samt Nöjd-personal-index. Metoden är utarbetad på Statistiska centralbyrån (SCB).

Resultat och kommentarer kommer att bli underlag till handlingsplaner och utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 27 maj 2009.

§78 Informationsärenden

Ärendet

Information om nyckelhantering - I slutet av juni kommer Ljungby kommun att införa förenklad nyckelhantering i ordinärt boende på landsbygden. Detta görs för att öka säkerheten och tryggheten för både omsorgstagare och personal. Det medför också att personalen snabbare ska kunna komma till omsorgstagaren, det ska stoppa obehörig nyckelkopiering och minska risken för att nycklar förloras.

Information från brottsförebyggande rådet – Rådet har bland annat diskuterat narkotikasituationen i Ljungby samt ungdomsarbetslöshet.

§79 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om anmälan enligt Lex Sarah.

§80 Ljungsätras ekonomiska resultat 2008

Dnr SN2009/0115  040

Förslag att driftsmedel omvandlas till investeringsmedel

Beslut

Socialnämnden beslutar tillstyrka att ytterligare 300 tkr av Ljungsätras balanserade positiva resultat gällande driften 2008 omvandlas till överskott från driftsmedel till investeringsmedel.

Ärendet

Socialnämnden godkände den 20 maj 2009, § 60, att Ljungsätra omvandlade 500 tkr av det balanserade resultatet till driftsmedel.

Förslaget är att ytterligare 300 tkr av Ljungsätras balanserade positiva resultatet gällande driften 2008 omvandlas till investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 juni 2009.

§81 Socialnämndens överskott 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen angående nämndens överskott för 2008.

Ärendet

Under 2008 genererade socialnämnden i förhållande till budgeterade medel ett överskott om 3757 tkr.

På kommunstyrelsen i mars 2009, § 49, beslutades att förvaltningarnas positiva resultat skulle ”stoppas i frysboxen”.

Socialnämnden behöver dock ta föregående års balanserade resultat i anspråk för att bland annat täcka kostnadsökningen för försörjningsstöd om inte ytterligare åtgärder ska komma i fråga.

Inför 2010 har kommunstyrelsen insett socialnämndens behov och tillskjutit medel för att täcka kostnadsökningen. Behovet under 2009 kvarstår.

Beslutsunderlag

Skrivelse den 16 juni 2009 undertecknad av socialnämndens ordförande och vice ordförande.

§82 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 17 juni 2009, § 82 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Förvaltningens skrivelse den 9 februari 2009 angående behov av kylrumplatser och kistläggningsplats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammantädesprotokoll den 31 mars 2009, § 20, Utredning angående möjligheten till effektivare utnyttjande av kommunens fastigheter.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Beslut om nedläggning av verksamheten vid Löcknagårds hem för vård eller boende samt omhändertagande av personakter; Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) vid Ljungagårdens vårdhem; övertagande av verksamhet, beslut den 28 maj 2009; Uppföljning av tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL avseende Gemensamma nämnden för familjerättsfrågor i Ljungby, Älmhult och Markaryd kommun; Begäran om förlängning av projektet Märta (kvinnojouren för Ljungby, Älmhult och Markaryd) samt beslut den 20 maj.

Migrationsverket, anvisning av kommun för ensamkommande barn; Beslut om ersättning för boendeplatser och boendedygn enligt 7b § förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Miljö- och byggkontoret, beslut om godkännande av livsmedelsanläggning, Ljungsätra avdelningskök.

Samrådshandlingarna för detaljplanen Ryssby 9:1 m.fl.

Skrivelse den 20 maj 2009 till kommunstyrelsen angående VoB Syd AB (kopia till socialnämnden).

Socialstyrelsen, Angående krav om tidsgräns m.m. för anmälan om Lex Maria.

Utställning av vindskraftsplanen, tillägg till översiktsplanen för Ljungby kommun.