Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-03-24

Sammanträde 2010-03-24

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Haraberg-/Centrum hemtjänst: Maria Svensson. Psykiatri: Britt-Marie Bengtsson och Ulrika Claesson

3 Samverkansprojekt bland unga - "På spåret", beslutsärende

4 Besittningsskydd på lägenhet i särskilt boende, beslutsärende

5 Tillägg till yttrande av utredning angående slopande av karensdag i samband med calicivirus, beslutsärende - Annika Petersson

6 Yttrande över KPMG AB:s revisionsrapport "Granskning av gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor", informationsärende

8 Information från brottsförebyggande rådet

9 Uppföljning av LSS-verksamheten och LSS-bostäder

10 Information om Familjefridscentra

12 Uppföljning av avslutade placeringar 2008 HVB Fyren, informationsärende, sekretess - Lars Solling

13 Meddelanden, sekretessärende

14 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§24 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Ärende ”Personalekonomisk årsredovisning 09” tillförs föredragningslistan.

§25 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Haraberg/Centrum hemtjänst samt psykiatrin.

§26 Samverkansprojekt bland unga – ”På spåret”

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 15 februari 2010 till kommunstyrelsen med förslag om att medel anvisas för att genomföra samverkansprojekt bland unga ”På spåret” enligt socialförvaltningens beskrivning.

För projektet ska en sammanställning/redovisning göras för tiden från start till och med den 31 oktober 2010.

Slutredovisning ska avlämnas den 1 maj 2011. Redovisningen ska avlämnas till kommunstyrelsen i anslutning till årsredovisningen.

Ärendet

En arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, grundskolans årskurs 7 - 9 och Sunnerbogymnasiet har arbetat med att ta fram en plan för hur arbetet med ungdomar i behov av stöd kan bli bättre i Ljungby kommun.

Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till samverkansprojekt. Projektet riktar sig till de ungdomar som befinner sig längst från arbetsmarknaden. Det är tänkt att omfatta cirka tio ungdomar. Presidierna för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har diskuterat projektet och enats om att behovet finns.

Kostnaden för att genomföra projektet är beräknad till ca 1 miljon kronor och bör kunna inrymmas i de medel som är avsatta för ungdomspraktik-/traineeplatser och som finns budgeterade under personalutskottet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 15 februari 2010.

§27 Besittningsskydd på lägenhet i särskilt boende

Beslut

Socialnämnden beslutar uppdra åt socialförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret ta fram en modell för avstående från besittningsskydd på vissa lägenheter i särskilt boende.

Ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 30 september 2009 uppdra åt socialförvaltningen att undersöka om besittningsskyddet på tvårumslägenheter vid kommunens särskilda boenden kan avtalas bort.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelser den 23 februari och 23 mars 2010 samt yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting angående rätt till särskilt boende i annan kommun då hustru beviljats boende där.

§28 Tillägg till yttrande av utredning angående slopande av karensdag i samband med calicivirus

Dnr SN 2009/0083  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna socialförvaltningens skrivelse daterad den 11 augusti 2009 samt ett tillägg till skrivelsen daterat den 25 februari 2010 till personalutskottet.

Socialnämnden förordar att alternativ ett beslutas (ingen karensdag men från dag två sjuklön enligt Allmänna bestämmelser). Alternativet ger incitament till tidig sjukskrivning vilket förhoppningsvis också förhindrar fortsatt smittspridning.

Alternativet innebär dock en merkostnad. Socialnämnden anser att kostnaden för detta borde budgeteras centralt alternativt att nämnden blir kompenserad med 128 tkr.

Ärendet

Yttrande angående Ks Pu § 35 om skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjukan.

Socialnämnden beslutade den 26 augusti 2009 att återremittera ärendet till förvaltningen med en begäran om ytterligare utredning angående karensdag vid vinterkräksjuka.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 11 augusti 2009 samt ett tillägg till skrivelsen den 25 februari 2010.

§29 Yttrande över KPMG AB:s revisionsrapport ”Granskning av gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor”

Dnr SN2010/0006  7

Ärendet

Kommunrevisionen har låtit granska Ljungbys, Markaryds och Älmhults gemensamma nämnd för familjerättsliga frågor. Revisionsrapporten ”Granskning av styrning och uppföljning av gemensamma nämnden” har överlämnats till kommunstyrelsen och den gemensamma nämnden för yttrande.

I rapporten lämnas synpunkter angående arbetsledning, styrning och uppföljning, hantering av allmänna handlingar och protokoll. I revisorernas kommentarer riktade mot kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna framgår att kommunstyrelsen bör ha en ännu större uppsikt över den gemensamma nämnden och att den i vissa avseenden bör behandlas som övriga nämnder i kommunen.

Kommunledningen i de tre kommunerna har tillsammans arbetat fram ett förslag till yttrande, med kommentarer och åtgärder. Kommunstyrelsen har beslutat att anta förslaget till yttrande och lämna det till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten.

§30 Informationsärenden

Ärendet

Uppföljning av LSS-verksamheten och LSS-bostäder - Komrev har på uppdrag av socialnämnden genomfört en granskning av kommunens LSS-verksamhet. Socialschefen informerar om vilka åtgärder som vidtagits utifrån genomförd granskning.

Information om Familjefridscentra – Kommunerna i länet har ansökt om utvecklingsmedel i syfte att utveckla stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Projektet har namnet ”Familjefrid Kronoberg”. Länsstyrelsen har för ändamålet beviljat 1000 tkr. Pengarna ska användas till uppstart av ett centrum mot våld i nära relationer.

Personalekonomisk årsredovisning 09 – Redovisningen ger en ökad information kring personalfrågor. Där finns statistik om bland annat antal anställda, övertid, fyllnadstid och hälsa.

§31 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 24 mars 2010, § 31 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, sammanträdesprotokoll den 22 februari 2010.

Handlingsplan för det för det brottsförebyggande arbetet 2010.

Kommunledningskontoret, skrivelse den 4 mars 2010 angående utdelning ur Dahlin-fonden.

Kommunstyrelsens tekniska utskott, beslutsprotokoll den 15 februari 2010, § 13, Införande av alternativrätt i skola och äldreomsorg.

Protokoll, VoB Kronoberg, direktionens sammanträde 1/2010.

Socialstyrelsen: Stimlansbidrag LOV – tredje uppföljningen; Socialstyrelsen har fått utökat uppdrag och ny organisation; Verksamhetstillsyn av personalens kompetens i särskilda boendeformer för äldre; Nationell tematisk verksamhetstillsyn avseende kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.