Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-02-16

Sammanträde 2011-02-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Statistik, äldreomsorgen (sekretess), synpunkter/klagomål, information om anhörigstöd- Harriet Kristensson, Susanne Nilsson

3 Visionsarbetet - Åbrinken/Bergagården: Rosa Floridan och Marita Svensson; Kommunrehab: Peter Johnsson; individ- och familjeomsorgen (IFO) Lena Bolmelind

4 Val av arbetsutskottets vice ordförande, beslutsärende

5 Val av jämställdhetsansvarig i socialnämnden, beslutsärende

6 Resultatbalansering, beslutsärende - Kerstin Karlsson

7 Bokslut 2010, beslutsärende - Kerstin Karlsson

8 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten, beslutsärende - Patrik Moberg

9 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, beslutsärende - Per Svensson

10 Besittningsskydd på lägenhet i särskilt boende, informationsärende - Ewa Sigfridsson

11 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Arbetskooperativet "Spiket", beslutsärende - Marie Elm Ågren

12 Information om LSS verksamheten i kommunen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)- Marie Elm Ågren

13 Information om traineetjänst - Mikael Johansson

14 Information om anmälan enligt Lex Maria - Roma Lundh

§17 Statistik äldreomsorgen, synpunkter/klagomål, information om uppsökande verksamhet

Statistik äldreomsorgen, synpunkter/klagomål, information om uppsökande verksamhet

Ärendet

Redovisning av synpunkter/klagomål, Lex Sarah-anmälningar under 2010 samt information om kommunens uppsökande verksamhet.

§18 Information från Ljungsätra

Ärendet

Susanne Culibrk och Malin Henriksson informerar om Ljungsätras verksamhet.

§19 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Redovisning av visionsarbetet för KommunRehab samt individ- och familjomsorgen, utrednings- och familjehemssektionen/barn och familj.

§20 Bokslut 2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet för 2010.

Förvaltningen får i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som krävs och presentera bokslutet för arbetsutskottet.

Ärendet

Godkännande av bokslutet för 2010.

§21 Resultatbalansering 2010

Begäran om undantag från reglerna om resultatbalansering

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära undantag från reglerna om resultatbalansering med motsvarande 2 190 000 kronor.

Ärendet

Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 25 januari 2011 och föreslagit att socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära undantag från reglerna om resultatbalansering.

Under verksamhetsåret 2010 genererade socialnämndens verksamhetsområde ett negativt nettoresultat.

Inför budget 2010 budgeterades för 10 permanenta platser på äldreboendet Bergagården. Det verkliga behovet har varit 20 platser varav ungefär hälften utnyttjas som korttidsplatser. Nettokostnaden för dessa 10 korttidsplatser uppgår till cirka 1 680 000 kronor.

År 2010 beviljade kommunstyrelsen 1 027 000 kronor till projektet ”På spåret”. Projektet startades inte som planerat och kommer därför att fortsätta även under 2011. Kvarstående medel på cirka 510 000 kronor måste därför resultatbalanseras till år 2011.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 25 januari 2011.

§22 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

§23 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Arbetskooperativet "Spiket"

Dnr SN2010/0146  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Gun Lindell (S) i handläggning av detta ärende.

Ärendet

Arbetskooperativet ”Spiket” har ansökt om fortsatt stöd för hyra och elkostnad för 2011.

Ärendet återremitterades och socialnämnden ville ha en tydligare redovisning avseende föreningslokaler och verksamhetsplan för 2011.

Socialförvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 3 februari 2011 och föreslagit att föreningens ansökan avslås.

§24 Information om LSS-verksamheten i kommunen

Ärendet

Verksamhetschefen informerar om LSS-verksamheten i kommunen.

§25 Besittningsskydd på lägenhet i särskilt boende

Dnr SN2010/0057  7

Beslut

Socialnämnden godkänner informationen och noterar den till protokollet.

Förvaltningen får i uppdrag att omformulera avtalsvillkor när det gäller avflyttning vid parboende.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 24 mars 2010 uppdra åt socialförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret ta fram en modell för avstående från besittningsskydd på vissa lägenheter i särskilt boende.

Förvaltningens har redovisat ärende i skrivelse den 25 januari 2011.

Yrkande

Björn Gullander (V) yrkar strykning av sista meningen under första punkten under rubriken ”Överenskommelse med tekniska kontoret”: ”Kommunens önskemål vid avflyttning är att lägenheten töms snarast eller senast inom en vecka”.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att omformulera avtalsvillkor när det gäller avflyttning vid parboende.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 25 januari 2011.

§26 Traineetjänst

Ärendet

Information om kommunens traineetjänst.

§27 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby, för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag.

I arbetet med förfrågningsunderlaget har förvaltningen från Socialstyrelsen fått två svar på frågan vad som gäller när hälso- och sjukvårdsuppgifter delegeras till ett hemtjänstföretag. Socialstyrelsen svar den 29 november 2010 samt den 10 februari 2011 redovisas vid dagens sammanträde.

Yrkanden

Björn Gullander (V) med instämmande av Gun Lindell (S) yrkar att ärendet återremitteras eftersom det inte är helt klargjort från Socialstyrelsen vem som ska vara verksamhetsansvarig för privata hemtjänstföretag.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.15.40 och återupptas kl. 15.45.

Beslutsordning

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar i enlighet med Björn Gullanders (V) och Gun Lindells (S) yrkande.

§28 Val av arbetsutskottets vice ordförande

Val av arbetsutskottets vice ordförande för tiden 2011-2014

Beslut

Socialnämnden beslutar att till vice ordförande i utskottet välja Gun Lindell (S).

Ärendet

Val av arbetsutskottets vice ordförande för tiden 2011-2014 i enlighet med § 18 första stycket Reglemente för socialnämnden.

§29 Val av jämställdhetsansvarig i socialnämnden för tiden 2011-2014

Val av jämställdhetsansvarig i socialnämnden för tiden 2011-2014

Beslut

Karin Bondeson (M) är särskilt ansvarig för bevakning av jämställdhetsfrågor inom nämndens verksamhet.

Ärendet

Val av jämställdhetsansvarig i socialnämnden

§30 Lex Maria

Ärendet

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan informerar om en anmälan enligt Lex Maria.

§31 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 16 februari 2011, § 31 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avtal mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun om samverkan inom patientnämndsverksamhet.

E-postbrev angående hemtjänstens bilar den 9 februari 2011.

Ljungbybostäder AB, din nya hyra 2011 och 2012.

LoBAB Utveckling AB, Lena Lernå - Granskning av ärende den 24 januari 2011.

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård.

Migrationsverket: information om utbetalning av grundersättning för ensamkommande barn.

Skrivelse från Förbundet Sveriges arbetsterapeuter den 2 december 2010.

Socialstyrelsen: förhandsinformation inför uppföljningsuppdrag; återrapport från Ljungby kommun avseende Brunnsgårdens särskilda boende; stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS vid Helsingborgsvägens dagliga verksamhet.

Statens institutions styrelse SiS, förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 2011-01-01.

Statens offentliga utredningar: information till socialtjänsten i kommunen om en enkätundersökning om tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Svensk författningssamling: information om Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Sveriges Kommuner och Landsting: Förbundsstyrelsens beslut den 21 januari 2011; överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet; cirkulär 10:71 och 10:72.

VoB Kronoberg, protokoll från direktionens sammanträde den 20 december 2010.

Årsrapport 2010 Familjefrid Kronoberg och Glimten.

Älmhults kommun, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryd, sammanträdesprotokoll den 17 december 2010.

§32 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Socialchefen informerar om ekonomisk uppföljning 2011.

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att återbesätta tjänsten som aktiveringspedagog med en sysselsättningsgrad 75 procent. Tjänsten som äldrepedagog på 100 procent ska vakanshållas under 2011.

Byggkostnaderna för det nya äldreboendet Åsikten skulle hamna runt 190 miljoner kronor. Ljungbybostäder anser sig inte ha möjlighet att bygga efter gällande lagstiftning. Kommunen ska se om man kan jobba vidare med ett ”bantat” projekt och andra finansieringsformer.

Kommunen är med i Nationellt palliativt register samt Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg.

Information från brottförebyggande rådet.