Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-06-15

Sammanträde 2011-06-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Intern kontroll Ljungsätra - Bo Dalesjö

3 Visionsarbetet - Björkäng: Eva Rodin; Lagans serviceboende: Violeta Ulianova och Ljungby serviceboende: Linda Lenngren

4 Information om anhörigstöd IFO/OF - Caroline Cederlund

5 Ansökan om lokala värdighetsgarantier, beslutsärende - Harriet Kristensson

6 Resursfördelningsmodell OF; Jard Larsson informerar

7 Brukarenkät LSS/LASS - Marie Elm-Ågren

8 Internkontrollplan 2011 för socialnämnden, beslutsärende - Mikael Johansson

9 Information kring utredningsuppdrag kring registerutdrag - Mikael Johansson

10 Yttrande över förslag till revidering av reglemente för socialnämnden, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

11 Kvalitetsredovisning 2010, Ewa Sigfridsson

12 Information om utvecklingen av försörjningsstödet samt arbetsmarknadsprojektet G-kraft - Per Svensson

13 Information från brottsförebyggande rådet

§61 Ändringar i föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att bifalla ordförandes förslag.

Ärendet

Ordföranden föreslår att följande ärende behandlas som extra ärenden vid dagens sammanträde:

- Förlängning av Ljungby kommuns samverkansprojekt för unga ”På spåret”

- Utbildning för socialnämndens ledamöter.

§62 Intern kontroll Ljungsätra

Dnr SN2011/0088  7

Beslut

Rapporten noteras till protokollet.

Ärendet

Kommunledningskontoret har genomfört en intern kontroll av Ljungsätra för att belysa effekter av intraprenaden ur ekonomisk, kvalitets- och organisatorisk synpunkt. Resultatet av granskningen redovisas i en rapport daterad den 5 januari 2011.

Granskningen visar sammanfattningsvis att intraprenaden på Ljungsätra fungerar väl.

Kommunledningskontoret anser att socialnämnden bör överväga om det finns fler verksamheter som kan vara lämpliga att drivas i form av intraprenad och/eller där ett delat ledarskap kan tillämpas.

§63 Ljungby kommuns projekt för unga "På spåret"

Dnr SN2010/0052  7

Förlängning av projektet

Beslut

Socialnämnden föreslår att samverkansprojektet ”På spåret” förlängs i ett år. Detta trots att finansieringen är osäker.

Ärendet

Ljungby kommuns projekt för unga ”På spåret” är ett samverkansprojekt mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Projektet pågår fram till augusti 2011.

§64 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungby serviceboende och Lagans serviceboende.

§65 Ärendet

Caroline Cederlund arbetar som projektledare för projektet Utveckla anhörigstöd/närståendestöd inom omsorg för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Projektet finansieras med stimulansmedel.

Projektets mål är att ta fram förslag på stödformer för att Ljungby kommun ska kunna erbjuda stöd för att underlätta för de personer som stödjer en närstående som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Efter en förändring i socialtjänstlagen som trätt i kraft från juli 2009 ställs nu hårdare krav på kommunerna att erbjuda stöd till dem som vårdar en anhörig i hemmet.

§66 Internkontrollplan 2011 för socialnämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2011.

Redovisningen av genomförd intern kontroll ska ske vid olika tillfällen under hösten 2011.

Ärendet

Socialnämnden genomförde den 22 mars 2011 en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån denna valdes tre risker till internkontrollplanen: stora störningar i trygghetslarmets funktion, brist på personal och ett barnärende liknande ”Vetlandafallet” inträffar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 23 mars 2011.

§67 Utredningsuppdrag kring registerutdrag

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutin för begäran om utdrag från belastningsregistret vid all nyanställning inom socialförvaltningen.

Arbetsutskottet ska efter den beredning som behövs framlägga förslag till beslut i ärendet.

Ärendet

Personalsamordnaren informerar kring utredningsuppdrag avseende registerutdrag från belastningsregistret.

§68 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Personalsamordnaren informerar om utdelning av medel till visionsarbete 2011.

Sektionschefen informerar om asylboendets omflyttning från Lagan till Ljungby.

Ytterligare en Lex Sarah anmälan har kommit in.

Kronobergs län har beviljats 1,5 miljoner kronor i statligt bidrag för integrationsprojekt.

Förvaltningssekreteraren informerar om nya bestämmelser avseende Lex Sarah som träder i kraft den 1 juli 2011.

§69 Ansökan om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ansökan.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ansökan om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsens information om prestationsersättningar till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011.

§70 Utbildning för socialnämndens ledamöter

Ärendet

Nämnden diskuterar frågan. Förutom kurser, konferenser och studiebesök vill nämndens ledamöter även göra fler besök ute i verksamheten.

Nämndens presidium kommer att ta fram ett förslag till utbildning för nämndens ledamöter.

§71 Resursfördelningsmodell OF

Ärendet

Komrev har fått förnyat uppdrag att genomföra en mätning av stödbehov och bemanning vid de särskilda boendena, boendestöden och dagliga verksamheterna. Mätningarna har genomförts i början av maj månad 2011.

Resultatet av mätningarna redovisas i rådgivningsrapporten ”Insatser till funktionshindrade enligt LSS - lagen Ljungby kommun”.

§72 Brukarenkät LSS/LASS

Ärendet

I denna rapport redovisas resultat från en enkätundersökning genomförd

bland brukare med insatser inom LSS/LASS.

§73 Information om utvecklingen av försörjningsstödet samt arbetsmarknadsprojektet G-kraft

Information om utvecklingen av försörjningsstödet samt arbetsmarknadsprojektet G-kraft

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av arbetsmarknadsprojektet G-kraft i form av en profil för Ljungby kommun i november 2011.

Ärendet

Verksamhetschefen för OF/IFO redovisar resultaten från arbetsmarknadsprojektet G-kraft utifrån projektet i sin helhet.

Hon informerar också om utvecklingen av försörjningsstödet.

§74 Yttrande över förslag till revidering av reglemente för socialnämnden

Dnr SN2011/0066  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslag till reglemente för socialnämnden.

Förvaltningen får i uppdrag att utifrån diskussionen göra förändringar i förslaget och översända detta till kommunledningskontoret som förslag till fullmäktige.

Ärendet

Kommunledningskontoret har översänt en tjänsteskrivelse där man föreslår att nämnderna ser över de reglementen som styr deras ansvarsområden och organisation.

Kommunledningskontoret har formulerat ett första förslag till reviderat reglemente för socialnämnden. I förslaget har man strävat efter att markera de ändringar som gjorts, så att det ska bli tydlig för nämnden.

Socialförvaltningen har också varit i kontakt med kommunledningskontoret och samverkan har skett för att formuleringarna ska bli så tydliga som möjligt.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 1 juni 2011 § 54 och socialförvaltningens skrivelse den 3 juni 2011.

§75 Kvalitetsredovisning 2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa redovisningen.

Det som framöver behöver tillföras kvalitetsredovisningarna är antalet överklagningar vad gäller biståndshandläggning (s 12).

Ärendet

I detta dokument redovisas kvalitet ur ett brukarperspektiv. Förvaltningen vill visa på goda exempel och vad som utförs i verksamheten. Ytterligare ett syfte är att komplettera bokslutet med att visa på det utvecklingsarbete som bedrivs i förvaltningen.

§76 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 15 juni 2011, § 76 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avtal om familjehemsverksamhet i Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryd, sammanträdesprotokoll den 11 april och 13 juni 2011.

Information om prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre 2011 – en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunala pensionärsrådets protokoll den 18 april 2011.

Miljö- och byggnämnden, sammanträdesprotokoll den 20 april 2011 § 62, planutredning för Laganskolan i Lagans samhälle.

Polisen i Kronobergs län, tillståndsbevis.

Protokoll från äldrerådens möte på Ljungsätra den 5 april samt Brunnsgården den 18 april 2011.

Socialstyrelsen, nationell kartläggning av hemlöshet vecka 18, 2-8 maj 2011.

VoB Kronoberg, årsredovisning 2010.