Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-09-21

Sammanträde 2011-09-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ågård hemtjänst: Therese Samuelsson; hemsjukvården: Marie Karlsson Jensen; OF: daglig verksamhet: Karin Nilsson, Niclas Eriksson.

3 Nya mål för Hållbar utveckling i Ljungby kommun - HUT, beslutsärende - Karin Nilsson

4 Delårsbokslut - Kerstin Karlsson

5 Budget 2012, information - Kerstin Karlsson

6 Målarbete 2012, information - Ing-Marie Byström

7 Rapporten Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre, Kronoberg - Johan Rutgersmark

8 Rutin för begäran om utdrag från belastningsregistret vid all nyanställning inom socialförvaltningen, information

9 Information om utbildning för socialnämnden den 5-6 oktober 2011

10 Studiebesök/information från omsorgen Lagan

11 Information från brottsförebyggande rådet

15 Delegationsbeslut/muntlig redovisning kl. 11.30

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§90 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Ågård hemtjänst, hemsjukvården samt daglig verksamhet.

§91 Nya mål för Hållbar utveckling i Ljungby kommun – HUT

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa följande mål inom Hållbar Utveckling i Ljungby kommun att gälla fram till år 2015:

- försörjningsstöd: 2 procent

- barnfattigdomsindex: 5 procent

- det ska finnas någon vuxen att lita på: 100 procent.

Socialnämnden föreslår att det utarbetas en åtgärdsplan som syftar till att nå de angivna målen samt att en barnkonsekvensanalys görs för dokumentet.

Ärendet

Arbetsgruppen för Hållbar utveckling har utarbetat förslag till målsättning fram till år 2015.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar att ärendet återremitteras för omformulering av nämndens mål och att en barnkonsekvensanalys görs.

Gun Lindell (S) med instämmande av Karin Bondeson (M) yrkar att det i en åtgärdsplan ska tydliggöras hur vi ska kunna uppnå de angivna målen samt att en barnkonsekvensanalys görs för dokumentet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena som avser barnkonsekvensanalys och konstaterar att nämnden antar Björn Gullanders (V), Gun Lindells (S) och Karin Bondesons (M) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på de två yrkandena som avser åtgärdsplan och konstaterar att nämnden antar Gun Lindells (S) och Karin Bondesons (M) yrkande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 14 september 2011 § 70 samt socialförvaltningens skrivelse den 7 september 2011.

§92 Delårsbokslut

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet för barn- och ungdomsvården samt att redovisa orsaker till underskottet.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2011.

Delårsrapporten består av delårsbokslut för perioden januari-augusti och helårsprognos.

Yrkanden

Gun Lindell (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet för barn- och ungdomsvården samt att redovisa orsaker till underskottet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Gun Lindells (S) yrkande och konstaterar att nämnden antar Gun Lindells (S) yrkande.

§93 Informationsärenden

Ärendet

Budget 2012.

Rapporten Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre, Kronoberg.

Rutin för begäran om utdrag från belastningsregistret vid all nyanställning inom socialförvaltningen.

Målarbete 2012.

Information om utbildning för socialnämnden den 5-6 oktober 2011.

Information från brottsförebyggande rådet.

§94 Nytt äldreboende

Dnr SN2008/0030  7

Ärendet

Det första spadtaget kommer att tas den 17 oktober 2011.

Länsstyrelsen har beviljat ett investeringsstöd på ca 11 miljoner kronor.

§95 Studiebesök/information från omsorgen Lagan

Ärendet

Studiebesök/information från omsorgen Lagan.

§96 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om överförande om färdtjänstansvar till kollektivtrafikmyndigheten.

Information om Socialfonds arbetslöshetsprojekt ”Framtid Kronoberg”.

§97 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 21 september 2011, § 97 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryd, delårsrapport augusti 2011 samt sammanträdesprotokoll den 22 augusti 2011.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 30 augusti 2011 § 82, Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun samt § 81 Inlämnade medborgarförslag.