Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-04-18

Sammanträde 2012-04-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Haraberg/Centrum hemtjänst: Eva la Fleur; OF: psykiatri: Britt-Marie Bengtsson och Ulrika Claesson; Brunnsgården och fotvård: Marie-Louise Roos

3 Budgetuppföljning 2012 - Kerstin Karlsson

4 Ekonomiska åtgärder 2012, beslutsärende - Kerstin Karlsson

5 Investeringsbudget 2013 samt plan 2014-2017, beslutsärende - Kerstin Karlsson

6 Budget 2013, information- Kerstin Karlsson

7 Yttrande - inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län, beslutsärende - Marie Elm-Ågren/Handlingar redovisas vid sammanträdet!

8 Äldreomsorgsplan, aktiviteter, beslutsärende - Annika Petersson

9 Personalkontinuitet, information- Annika Petersson

10 Jämställdhetsplan, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

11 Socialnämndens delegationsordning, uppdatering, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

12 Risk och väsentlighetsanalys 2012, beslutsärende - Patrik Moberg

13 Dahlinfonden, beslutsärende

14 Information från bemanningsenheten - Marita Svensson

15 Information om arbete mot prostitution och människohandel - Ingrid Föll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§30 Ändring i föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att ärende 14 ”Information från bemanningsenheten” utgår.

Ärendet

Ändring i föredragningslistan.

§31 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom psykiatrin, Haraberg/Centrum hemtjänst samt Brunnsgården och fotvård.

§32 Budgetuppföljning 2012

Ärendet

Årets första prognos pekar mot ett underskott på ca 20 miljoner kronor. Prognosen är dock osäker så här tidigt på året.

§33 Ekonomiska åtgärder 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar om följande besparingsåtgärder:

- Dagcentraler: minskning med 1,75 årsarbetare från och med den 1 juni 2012.

- Bergagården: successiv nedläggning av verksamheten under hösten anpassad till rådande förutsättningar.

- Sjuksköterskeadministration: minskning av tjänsten som administrativ utvecklare till 50 procent från och med den 1 juni 2012.

- Arbetskläder: besparing under året 2012.

- Nedläggning av Åvillan från och med den 1 juni 2012.

- Minskning av antalet platser på HVB enheten Fyren från och med den 1 juni 2012.

Socialnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen och beskriva nämndens utsatta ekonomiska situation. Skrivelsen kommer att redovisas vid maj-sammanträdet.

Socialnämnden beslutar att inte vidta några besparingsåtgärder avseende den kommunala fotvården, tjänsten som fritidskonsulent inom omsorg för personer med funktionsnedsättning samt Navet.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns utrymme för en höjning av avgiften för den kommunala fotvården.

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra MBL-förhandling om förslag angående minskning med 3.0 chefstjänster. Ärendet tas upp till beslut på maj-sammanträdet.

Arbetsutskottet får i uppdrag att väcka frågan om en översyn av missbruksverksamheten.

Punkt 17 Nattbemanning (Inventera arbetsuppgifter) under rubriken Äldreomsorg i förvaltningens konsekvensbeskrivningar efter snabbutredning daterad den 12 april 2012 behandlas separat medan punkt 3 under rubriken individ- och familjeomsorg IFO, VågaVa, utgår.

Ärendet

Bokslut för 2011 visar ett underskott på ca 10 miljoner kronor. Socialnämnden diskuterar olika åtgärder för att förvaltningen ska få en ekonomi i balans. Totalt krävs en besparing på ca 15 miljoner kronor.

Ärendets tidigare behandling

Socialnämnden beslutade den 21 mars 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att MBL-förhandla följande förslag på åtgärder innan eventuella beslut fattas av socialnämnden: nedläggning av Åvillan; upphörande av avtal med Landtingets verksamhet Navet; minskning av antalet platser på Fyren; minskning av dagcentralverksamheten med 1,75 årsarbetare; fotvård – nedläggning av den kommunala verksamheten 1,85 årsarbetare; successiv nedläggning av Bergagården; översyn av nattpatrullen; nedläggning av tjänsten som fritidskonsulent; minskning av en tjänst inom sjuksköterskeadministration; neddragning av chefstjänster.

Yrkanden

Gun Lindell (S) med instämmande av Björn Gullander (V) yrkar på att frågan om underskottet ska lyftas upp till kommunstyrelsen.

Gun Lindell (S) yrkar för Socialdemokraterna bifall till besparingsförslag gällande minskning av dagcentralverksamheten, nedläggning av Bergagården, minskning av en tjänst inom sjuksköterskeadministration samt nedläggning av Åvillan.

Gun Lindell (S) yrkar vidare med instämmande av Björn Gullander (V) att nämnden ska besluta att inte vidta några besparingsåtgärder gällande den kommunala fotvården, arbetskläder, fritidskonsulent inom omsorg för personer med funktionsnedsättning samt Navet.

Björn Gullander (V) yrkar vidare att ärendet vad gäller övriga besparingsåtgärder bordläggs i avvaktan på konsultutredning om nämndens verksamhet som görs med anledning av underskottet.

Ordföranden yrkar med instämmande av Nils-Erik Wetter (KD) att nämnden ska besluta att inte vidta några besparingsåtgärder gällande den kommunala fotvården, fritidskonsulent inom omsorg för personer med funktionsnedsättning samt Navet.

Ordföranden yrkar vidare med instämmande av Nils-Erik Wetter (KD) bifall till besparingsförslag gällande minskning av dagcentralverksamheten, nedläggning av Bergagården, minskning av en tjänst inom sjuksköterskeadministration, arbetskläder samt nedläggning av Åvillan.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) bordläggningsyrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på lagt yrkande om att lyfta upp frågan om underskottet till kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutsordning 3

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden om bifall till neddragning av dagcentralverksamheten med 1,75 årsarbetare och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutsordning 4

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden om bifall till nedläggning av Bergagården och finner de antagna.

Beslutsordning 5

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden om bifall till minskning av tjänsten som administrativ utvecklare inom sjuksköterskeadministration till 50 procent och finner de antagna.

Beslutsordning 6

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden om bifall till nedläggning av Åvillan och finner de antagna.

Beslutsordning 7

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden om bifall till att ej vidta några besparingsåtgärder gällande den kommunala fotvården och finner de antagna.

Beslutsordning 8

Ordföranden ställer sitt yrkande om bifall till besparing på arbetskläder för 2012 mot Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande om bifall till att ej vidta några besparingsåtgärder gällande arbetskläder och finner att nämnden antar hans yrkande.

Beslutsordning 9

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden om bifall till att ej vidta några besparingsåtgärder gällande tjänsten som fritidskonsulent inom omsorg för personer med funktionsnedsättning och finner de antagna.

Beslutsordning 10

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden om bifall till att ej vidta några besparingsåtgärder gällande Navet och finner de antagna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse med konsekvensbeskrivningar efter snabbutredning daterad den 12 april 2012, sociala samrådsgruppens protokoll den 15 mars och 5 april 2012 samt MBL-protokoll den 12 april 2012.

Reservationer

Björn Gullander (V) reserverar sig mot nämndens beslut om neddragning av dagcentralverksamheten, nedläggning av Åvillan, indragning av pengar till arbetskläder 2012 samt minskning av antalet platser på HVB enheten Fyren.

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot nämndens beslut om indragning av pengar till arbetskläder 2012.

§34 Nattbemanning

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda nattpatrullens verksamhet och om den tredje bilen behövs.

Ärendet

Verksamheten bedrivs med fyra personer var natt fördelade i två bilar.

Sedan oktober månad har verksamheten dock varit förstärkt med ytterligare två personer i en bil.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse med konsekvensbeskrivningar efter snabbutredning daterad den 12 april 2012.

§35 Investeringsbudget 2013 samt plan 2014-2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsbudget 2013 och investeringsplan 2014-2017 med följande tillägg på sidan 2 under rubriken Brunnsgården:”Eventuellt kommer de boende i flyglarna A och B inte att kunna flytta samtidigt. Detta kommer i så fall att medföra ökade driftskostnader.”

Socialnämnden beslutar att översända förslaget till kommunstyrelsen.

Ärende

Socialförvaltningens förslag till investeringsbudget 2013 samt plan 2014-2017.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att det görs följande tillägg i investeringsbudgeten på sidan 2 under rubriken Brunnsgården:”Eventuellt kommer de boende i flyglarna A och B inte att kunna flytta samtidigt. Detta kommer i så fall att medföra ökade driftskostnader.”

Björn Gullander (V) och Gun Lindell (S) yrkar avslag på ordförandes yrkande.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs enligt följande omröstningsordning:

Ja-röst för ordförandes yrkande.

Nej-röst för Björn Gullander (V) och Gun Lindell (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Carlos Lysebring (M)

Ja

Željko Jelica (M)

Ja

Arne Johansson (C)

Ja

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

Susann Diesner (FP)

Ja

Nils Erik Wetter (KD)

Ja

Gun Lindell (S)

nej

Håkan Bengtsson (S)

nej

Kristin Magnusdottir (S)

nej

Maria Palm (S)

nej

Björn Gullander (V)

nej

6 ja-röster

5 nej-röster

Resultatet blir att ordförandes yrkande ska gälla.

Reservationer

Socialdemokraternas ledamöter och Björn Gullander (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 31 mars 2012.

§36 Informationsärenden

Ärendet

Information om budgetarbetet för 2013.

Information om arbete mot prostitution och människohandel.

Information om LOV - lag om valfrihetssystem.

Information om personalkontinuitet.

§37 Yttrande – inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län

Dnr SN2012/7

Beslut

Socialnämnden föreslår till Regionförbundet att det i nuläget inte finns behov av ett Barnahus.

Ärendet

Yttrande angående inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 18 april 2012.

§38 Äldreomsorgsplan, aktiviteter

Beslut

Socialnämnden beslutar anta bilagda aktiviteter och foga dem till befintlig äldreomsorgsplan.

Ärendet

Verksamheten har i uppdrag att årligen uppdatera äldreomsorgsplanen med nya aktiviteter. Årets uppdatering har tagits fram i samverkan med sektionschefsgruppen. I sektionschefsgruppen ingår sektionschefer för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 3 april 2012.

§39 Risk och väsentlighetsanalys 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar om följande granskningar under 2012:

- Lex-Sarah, implementering inom individ- och familjeomsorgen

- Hur hanterar vi en situation där vård- och omsorgspersonalen inte kan komma åt patientjournaler?

Ärendet

Risk och väsentlighetsanalys för 2012.

§40 Socialnämndens delegationsordning, uppdatering

Beslut

Socialnämnden beslutar att genomföra föreslagna förändringar i socialförvaltningens delegationsordning och fastställa ny version daterad den 11 april 2012.

Ärendet

Socialnämndens arbetsutskott gav 2012-02-08, § 27, förvaltningen i uppdrag att lämna förslag till ändring i gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrielse den 11 april 2012.

§41 Jämställdhetsplan, socialnämndens aktiviteter

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa uppföljning av aktiviteter från jämställdhetsplan 2010-2011 samt aktiviteter till ny jämställdhetsplan 2012 – 2014.

Ärendet

Vid socialnämndens sammanträde i februari återremitterades förslag till jämställdhetsplan för 2012 – 2014 till förvaltningen för komplettering.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 13 mars 2012.

§42 Dahlinfonden

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Ärendet

Yttrande angående utdelning ur Dahlinfonden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunledningsförvaltningen den 6 mars 2012.

§43 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Socialstyrelsen kommer att följa upp den tillsyn av missbruksvården som gjordes 2009.

Socialstyrelsen har inlett tillsyn av socialtjänsten i Ljungby kommun med anledning av att en fyra årig pojke hittats mördad.

Arbetsutskottet ska göra uppföljningar av ekonomin på sektionschefsnivå.

 

§44 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 18 april 2012, § 44 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Arbetsförmedlingen: informations- och prognosbrev.

Migrationsverket, information om fördelning av 60 miljoner kronor för individbaserade insatser för 2012.

Socialstyrelsen: tillsyn enligt socialtjänstlagen på Ljungberga korttid, återrapportering; meddelande om inspektion, tillsyn av missbruksvården – uppföljning, information om Socialstyrelsens värdegrundmaterial.

Sveriges Kommuner och Landsting: cirkulär 12:12; överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

Synpunkter på besparingsåtgärder, dnr SN2011/0191.7.

Tekniska förvaltningen: utredning om köken på kommunens särskilda boende.