Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-08-22

Sammanträde 2012-08-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet: Björkäng: Anna Sjöberg, LSS serviceboende: Linda Lenngren

3 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården - Marie Elm-Ågren, Krister Persson

4 Budgetuppföljning - Kerstin Karlson, Johan Rutgersmark,

5 Genomsnittstider i hemtjänsten - Johan Rutgersmark

6 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs-/ och handikapporganisationer för 2012 - Kerstin Karlsson

7 Utdelning av föreningsbidrag till sociala organisationer för 2012 - Kerstin Karlsson

8 NKI (nöjd-kund-index) Åbrinken

9 Förlängning av avtal om intraprenad Ljungsätra

10 Yttrande - plansamråd för Kämpen 2

11 Redovisning av Lex Sarah, sekretess - Linda Farkas

12 Information om E-hälsa, Mikael Johansson

13 Reviderat reglemente för gemensamma nämnden, information

17 Delegationsbeslut, sekretess

§72 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet på Björkäng samt LSS serviceboende.

§73 <S>Yttrande socialstyrelsen</S>

§74 Budgetuppföljning

Ärendet

Ekonomisk rapport för perioden januari-juli har sammanställts. Prognosen för helåret visar ett underskott på 19,5 miljoner kronor utifrån tilldelad ram.

Socialnämnden har beslutat att alla chefer ska lämna in en månadsrapport över sin verksamhet från och med juli månad.

Varje verksamhetschef föredrar sina rapporter.

Diskussion sker efter föredragringarna kring hur förvaltningen kan vidareutveckla rutiner för detta inför nästa rapport.

§75 Genomsnittstider i hemtjänsten

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta genomsnittstider i enlighet med förvaltningens förslag.

Förvaltningen får i uppdrag att informera sociala samrådsgruppen i ärendet.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en årlig avstämning av genomsnittstiderna samt återrapporta ärendet i februari 2013.

Ärendet

Arbetet med genomsnittstider har genomförts gemensamt mellan myndighetsutövning, verkställighet och ekonomifunktion.

Som en utgångspunkt för arbetet genomfördes en omvärldsbevakning infattande fyra kommuner Vara, Säffle, Älmhult och Alvesta. I ärendet har kontakt tagits med kommunförbundet gällande beslutsnivå.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2012, arbetsutskottets protokoll den 20 juni 2012 § 59.

§76 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs-/ och handikapporganisationer

Dnr SN2012/0037  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till utdelning av bidrag till pensionärs- och handikapporganisationerna för 2012.

Ärendet

Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs-/ och handikapporganisationer.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 7 augusti 2012, arbetsutskottets protokoll den 8 augusti 2012, § 62.

§77 Utdelning av föreningsbidrag till sociala organisationer

Dnr SN2012/0115  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till utdelning av bidrag till sociala organisationer för 2012:

- Kvinnojouren 100000 kronor.

- Adoptionscentrum Sydöst 3000 kronor.

- Ljungby Frivillga Samhällsarbetare 2000 kronor.

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från BRIS.

Motivering

När budgeten halverades 2001 beslutades att i första hand dela ut bidrag till lokala föreningar.

Ärendet

Utdelning av föreningsbidrag till sociala organisationer.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 7 augusti 2012, arbetsutskottets protokoll den 8 augusti 2012, § 62.

§78 Förlängning av avtal om intraprenad Ljungsätra

Dnr SN2010/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med intraprenaden Ljungsätra till och med den 1 april 2013.

Ärendet

Intraprenad Ljungsätra startade den 1 juni 2007. Nuvarande avtal gäller till och med den 31 augusti 2012.

Förslaget är att avtalet om intraprenad Ljungsätra förlängs till och med den 1 april 2013 i avvaktan på den kommunövergripande översynen av intraprenader.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 31 juli 2012 samt muntlig föredragning av socialchefen.

§79 Informationsärenden

Ärendet

Information om upphandling av ett nytt verksamhetssystem för äldreomsorgen.

NKI (nöjd-kund-index) Åbrinken.

Information om E-hälsa.

Reviderat reglemente för gemensamma nämnden. Förvaltningen återkommer i ärendet.

§80 Yttrande - plansamråd för Kämpen 2

Dnr SN2012/00129  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att meddela plankontoret att socialnämnden instämmer i förvaltningens synpunkter och överlämna förvaltningens skrivelse den 27 juni 2012 som yttrande till plankontoret.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till detaljplan för kvarteret Kämpen 2 i Ljungby stad för samråd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 juni 2012, arbetsutskottets protokoll den 8 augusti 2012 § 62.

§81 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om pågående projekt.

Rapport ”Familjecentral”.

Information om lägenheter på Holmsborgsvägen i Lagan.

§82 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 22 augusti 2012, § 82 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avtal mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg gällande in- och utskrivning av patienter i sluten vård i Kronobergs län.

Ekonomisk månadsrapport till socialnämnden.

Ekonomisk prognos för Gemensamma nämnden.

Sveriges Kommuner och Landsting: En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016; överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa.

Ljungby kommun: sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut, ärendenummer 705-2988-12.

Miljö- och byggförvaltningen: skrivelse angående byggsanktionsavgift Boken 3, ändrad användning till asylboende; utvecklingsprogram för Bolmens östra strand.

Överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg gällande rutiner för patienter med trakeostomi i Kronobergs län.

Överenskommelse om samverkan mellan frivården och respektive kommuns socialtjänst i Kronobergs län.