Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-10-17

Sammanträde 2012-10-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ågård hemtjänst: Therese Samuelsson; hemsjukvården: Marie Carlsson-Jensen.

3 Internationellt arbete - EU, information - Patrik Moberg och Anette Olsson

4 Uppdragsredovisning: Översyn av missbruksvården - Marie E-Ågren

5 Rådgivningsrapport: En översyn av verksamhet och ekonomiska förutsättningar för IFO-verksamheten - Marie Elm-Ågren

6 Ny upphandling LSS och arbetsträning - Marie Elm-Ågren

7 Budgetuppföljning - Marie Elm-Ågren, Johan Rutgersmark, Mikael Johansson, Kerstin Karlsson

9 Kvalitetsredovisning 2011 - Ewa Sigfridsson

10 Verksamhetsplan för anhörigstöd i Ljungby kommun- Caroline Cederlund

11 Information om den övergripande strukturen i socialförvaltningens nya ledningssystem för kvalitet - Patrik Moberg, Linda Farkas

12 Information om projektet "Samordning för Linnea" - Malin Larsson

13 Sammanställning av klagomål/synpunkter maj-augusti 2012 - Harriet Kristensson

14 Information om väntjänsten - Eva Svensson

15 Ordinarie sammanträdesdagar 2013

19 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (94 kb)

§95 Visionsarbete

SN2004/0096  7

Ärendet

Information om visionsarbetet inom Ågård hemtjänst samt hemsjukvården.

§96 Internationellt arbete – EU, information

Ärendet

Anette Olsson och Patrik Moberg informerar om projekt "EU-kompetens Småland Blekinge" som genomförs av fyra regionförbund gemensamt.

Ljungby kommun har tillgång till den EU-coach som är anställd inom ramen för projektet. Vår kommunala grupp för EU-frågor består av politiker och tjänstemän.

Nästa steg är att ta fram ett väl underbyggt förslag till internationell policy, tidsplan för arbetsprocessen och blogg för EU och internationellt arbete. http://internationelltarbete.wordpress.com

§97 Uppdragsredovisning: Översyn av missbruksvården

Beslut

Socialnämnden beslutar att återemittera ärendet för ytterligare utredning. Uppdraget ska redovisas senast i december 2012.

Socialnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Våga Va med två månader.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 13 juni 2012 att fortsätta bedriva missbruksverksamhet på Åvillan och utveckla verksamheten till att omfatta även personer med samsjuklighet. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra total översyn av missbruksverksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 8 oktober 2012.


§98 Budget 2013

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslaget till budget 2013 med följande tillägg/ändringar:

- Tillägg i textdelen avseende punkterna daglig verksamhet och trivselgruppen Lagan samt barnperspektivet.

- Lägga till en ny rubrik ”Resultatbalansering”.

- Stycket om FINSAM på sidan 6 ska flyttas till 4.1 Verksamhetsövergripande.

Socialnämnden beslutar att kommunalisera den upphandlade tjänsten på Navet. Tjänsten ska finansieras genom neddragning av administratörtjänst inom ekonomistaben.

Socialnämnden efterlyser besked från kommunstyrelsen angående möjlighet att använda pengar avsatta för familjecentralen för fortsatt finansiering av 1,0 åa socialsekreterare ”Lilla familjecentralen”.

Ärendet

Förvaltningens förslag till budget 2013.

Yrkanden

Gun Lindell (S) med instämmande av Björn Gullander (V) yrkar att socialnämnden ska besluta att kommunalisera den upphandlade tjänsten på Navet. Tjänsten ska finansieras genom neddragning av admistratörtjänst inom ekonomistaben.

Karin Bondeson (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ajournering

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupper.

Socialnämnden ajourneras mellan kl. 11.15 och 11.20.

Ärendet återupptas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande mot Karin Bondesons (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Bondesons (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs enligt följande omröstningsordning:

Ja-röst för Karin Bondesons (M) yrkande.

Nej-röst för Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande.

Karin Bondeson (M)

ja

Gun Maj Carlsson (M)

ja

Arne Johansson (C)

ja

Anneli Ahlqvist (C)

ja

Susann Diesner (FP)

ja

Nils Érik Wetter (KD)

nej

Gun Lindell (S)

nej

Håkan Bengtsson (S)

nej

Kristin Magnusdottir (S)

nej

Ulf Holmgren (S)

nej

Björn Gullander (V)

nej

5 ja-röster

6 nej-röster

Resultatet blir att Gun Lindells (S) och Björn Gullanders (V) yrkande ska gälla.

Reservationer

Aliansgruppen reserverar sig mot beslutet att kommunalisera tjänsten på Navet.


§99 Ny upphandling LSS och arbetsträning

Beslut

Socialnämnden beslutar att upphandla LSS daglig verksamhet inriktning ”legoarbete” med 20 platser.

Socialnämnden beslutar att göra följande tillägg/ändringar i förfrågningsunderlaget:

- I andra meningen under rubriken ”Omfattning” på sidan 1 ska ”om möjligt” strykas. Tredje meningen ska strykas.

- I tredje styckets sista mening på sidan 6 ska ordet ”regelbundet” strykas och texten ”i samband med uppföljning” läggas till. Den meningen ska flyttas till rubriken ”Omfattning” på sidan 1.

- I första meningen under rubriken ”Uppdragets huvudsakliga omfattning och innehåll” ska ”om möjligt” strykas. Hela avsnittet ska stämmas av med texten på sidan 1 så att verksamheten ska vara arbetsinriktad.

Socialnämnden beslutar att under upphandlingstiden förlänga nuvarande kontrakt när det gäller LSS med två månader till och med den 28 februari 2013 för att skapa en rimlig övergångstid.

Socialnämnden beslutar att inte upphandla arbetsträning och i stället utveckla FINSAM samt eventuellt köp av enstaka platser.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 13 juni 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet att bedriva verksamheten i egen regi samt ta fram ny kravspecifikation.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 26 september 2012.

§100 Budgetuppföljning

Ärendet

Den ekonomiska rapporten för perioden januari till och med augusti 2012 visar på ett underskott på 17,9 miljoner kronor.

Varje verksamhetschef föredrar sina månadsrapporter.


§101 Rådgivningsrapport: En översyn av verksamhet och ekonomiska förutsättningar för IFO-verksamheten

Ärendet

PWC har genomfört en översyn av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen med särskilt fokus på insatser till barn- och unga samt missbruksvård. Bakgrunden är att socialförvaltningen under flera år haft en ansträngd ekonomi. Under 2012 har kostnaderna för insatser till barn- och unga och missbruksverksamheten ökat.

Arbetsutskottet ska titta närmare på rapporten (5 kap sidan 15).

Det står fel information på sidan 11 gällande PIVA, dessa platser ska vara kvar samt på sidan 13, Fyren. Det ska stå tio platser i stället för tretton.

§102 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Lex Maria anmälan inom psykiatrin med anledning av ett dödsfall.

Information om förtroendevaldas tillgång till kommunens intranät.

Införande av läsplattor för nämndens ledamöter.

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ljungby kommun har tidigare fått stimulansmedel för att finansiera en undersköterskeresurs för projekt hemplanering. Nu har kommunen uppmanats att ansöka om ytterligare stimulansmedel för detta projekt.

§103 Verksamhetsplan för anhörigstöd i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen för anhörigstödet i Ljungby kommun.

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ska redovisas i januari 2013.

Ärendet

Verksamhetsplan för anhörigstöd i Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 1 oktober 2012.


§104 Ordinarie sammanträdesdagar 2013

Beslut

Ärendet tas upp på arbetsutskottets nästa möte.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till ordinarie sammanträdesdagar 2013.

§105 Inköp av läsplattor

Beslut

Socialnämnden beslutar att köpa in elva läsplattor till ordinarie ledamöter samt två extra för ersättare.

Ärendet

Vi mötets öppnande uppkom frågan om inköp av läsplattor. Nämndens ledamöter och ersättare har hittills fått nämndhandlingarna hemskickade i pappersformat. Handlingarna publiceras också på kommunens extranät vilket leder till dubbelarbete.

§106 Informationsärenden

Ärendet

Information om den övergripande strukturen i socialförvaltningens nya ledningssystem för kvalitet.

Sammanställning av klagomål/synpunkter maj-augusti 2012.

Information om projektet ”Samordning för Linnea".

Information om väntjänsten.

Gun Lindell (S) informerar om föreningen Maskrosbarn.

Ärende 10 Kvalitetsredovisning 2011 tas upp i nämndens nästa sammanträde. Kvalitetsredovisningen ska också innehålla en redovisning av hyreslägenheter (sidan 12).

§107 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 17 oktober 2012, § 106 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna: informations- och prognosbrev.

Arbetsmiljöverket, föranmälan av inspektion.

Socialstyrelsens beslut den 3 oktober 2012, verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen, nu återrapportering.

Sveriges Kommuner och Lasting, cirkulär 12:44 Budgetpropositionen för år 2013.

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2013, preliminärt utfall.