Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-01-23

Sammanträde 2013-01-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information om projektet Framtid Kronoberg - Leif Thoresen

3 Budgetuppföljning - Kerstin Karlsson

4 Antagande av handlingsplan i äldreomsorgsplanen gällande aktiviteter under 2013 - Mikael Johansson

5 Intern kontroll - Ett barnaärende liknande "Vetlandafallet" inträffar i Ljungby kommun - Johan Rutgersmark, Marie Elm Ågren

6 Intern kontroll 2013 Patrik Moberg

7 Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 - Marie Elm-Ågren, Linda Farkas, Patrik Moberg

8 Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd- Marie Elm-Ågren, Linda Farkas, Patrik Moberg

9 Översyn, missbruksvården - Marie Elm-Ågren, Linda Farkas, Mats Carlsson

10 Finlandsresan - Marie Elm Ågren

12 Förfrågningsunderlag LOV - Patrik Moberg

13 Driftstart Åsikten - Harriet Kristensson

14 Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen - Harriet Kristensson

15 Delegation - biståndshandläggare - Johan Rutgersmark

16 Prestationsersättning till insatser för äldre, information - Johan Rutgersmark

17 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen - Rosa Morales

18 Medborgarförslag - separationsteam - Linda Farkas

19 Yttrande - plangranskning över detaljplan för del av Ljungby 7:125 - Linda Farkas

20 Yttrande - plansamråd över detaljplan för kv Violen m.fl. i Ljungby stad - Johan Rutgersmark, Marie Elm Ågren

24 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§1 Ändring av föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande förändringar:

Ärende 20 Yttrande – plansamråd över detaljplan för kv. Violen m.fl. i Ljungby stad utgår.

Ärendet

Godkännande av föredragningslistan.

§2 Informationsärenden

Ärendet

Information om projektet Framtid Kronoberg - Socialförvaltningen deltar i projektet Framtid Kronoberg som är en arbetsfrämjande insats för personer mellan 16-29 år. Ljungby kommun finansierar projektet med en halvtids tjänst.

Diskussion kring den interna kontrollen 2013. De föreslagna riskerna är: kränkande behandling (personal), uppföljning köpta platser samt lång väntetid för barnavårdsutredningar.

Driftstart Åsikten.

Prestationsersättning till insatser för äldre.

FINSAM är ett finansiellt samordningsförbund mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommuner och landstinget. Syftet är bland annat att rehabilitera personer som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Markaryd har ett FINSAM-förbund och planer har startats för att Älmhult och Ljungby ska gå samman med Markaryd till ett förbund. Målsättningen är att det ska vara igång 2014.

§3 Budgetuppföljning

Ärendet

Det preliminära bokslutet för 2012 visar på ett underskott på ca 12 miljoner kronor. Resultatet är dock bara preliminärt än så länge.

§4 Antagande av handlingsplan i äldreomsorgsplanen gällande aktiviteter under 2013

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta den förslagna handlingsplanen för 2013 i äldreomsorgsplanen.

Ärendet

Socialnämnden har en äldreomsorgsplan som gäller under perioden 2007-2014. Varje år ska en handlingsplan med aktiviteter antas som socialförvaltningen sedan ska genomföra och följa upp.

Aktiviteterna för 2013 har föreslagits dels av nämnden själv och dels tagits fram av sektionscheferna och förvaltningsledningen. Handlingsplanen gäller både för äldreomsorgsplanen och plan för hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 november 2013.

§5 Intern kontroll – Ett barnaärende liknande ”Vetlandafallet” inträffar i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollen.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder samt redovisa dessa till socialnämnden senast i december 2013.

Ärendet

Socialnämnden genomförde i mars 2011 en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån denna analys valdes tre risker ut. En internkontrollplan togs fram med uppdrag att undersöka hur Ljungby kommun skulle klara av att hantera om någon av dessa risker faktiskt inträffade.

Denna undersökning behandlar den tredje risken det vill säga om ett barnaärende liknande ”Vetlandafallet” inträffar i Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 december 2012.

§6 Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning 2012

Dnr SN2012/0234  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanen för verksamheten.

Ärendet

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser görs varje år inom följande områden folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymnasieskola, hälso- och sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 26 november 2012.

§7 Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012

Dnr SN2012/0082  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanen för verksamheten.

Ärendet

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser görs varje år inom följande områden folkhälsa, företagsklimat, grundskola, gymnasieskola, hälso- och sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelser den 26 november 2012.

§8 Översyn, missbruksvården

Dnr SN2012/0208  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppmana VågaVa att ansöka om föreningsbidrag samt uppmana VågaVa att sätta sig in i vad som krävs av dem för att få bidrag.

Ärendet

Socialnämnden har begärt att förvaltningen ska genomföra en granskning av VågaVa:s verksamhet med anledning av den översyn av missbruksvården som pågår.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 10 december 2012 med bilagor.

§9 Finlandsresan

Dnr SN2012/0226  7

Ersättning för ledsagare vid utlandsresa

Beslut

Socialnämnden beslutar att följa och tillämpa gällande lagstiftning och rättpraxis när det gäller LSS ledsagning.

Ärendet

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna kring ledsagning vid utlandsresor. Frågan har kommit upp i samband med Finlandsresan inom LSS och tillämpning av ny rättspraxis.

Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 9 januari 2013 och föreslagit att socialnämnden skulle besluta att följa och tillämpa gällande lagstiftning och rättpraxis när det gäller LSS ledsagning.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt möte den 9 januari 2013 och då föreslagit nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar med instämmande av Nils-Erik Wetter (KD) att nämnden beslutar att även i år ge ekonomisk ersättning till ledsagare på grund av brister i informationen vid marknadsföringen av Finlandsresan.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Björn Gullanders (V) och Nils-Erik Wetters yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 9 januari 2013, arbetsutskottets protokoll den 9 januari 2013 § 2.

Reservation

Björn Gullander (V) reserverar sig mot förslaget och meddelar att han avser att före justeringen inkomma med en skriftlig reservation.

§10 Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

Dnr SN2013/0006  7

Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ansökan om statsbidraget.

Ärendet

Kommuner har nu möjlighet att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen för att ytterligare utveckla värdegrundsarbetet i äldreomsorgen. Fördelningsram för Ljungbys del är 148022 kr. Medel som beviljas får användas fram till den 31 december 2013.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 14 januari 2013.

§11 Delegation – biståndshandläggare

Dnr SN2012/0094  7

Beslut

Socialnämnden beslutar delegera biståndshandläggare att fatta beslut om bistånd i form av hemtjänst enligt vägledning för biståndsbedömning.

Nya beslut om insatser som innebär att mer än 30 timmar kommer att åtgå för att verkställa beslutet ska månatligen redovisas till socialnämndens arbetsutskott. Aktuell handläggare ska vara beredd att redogöra för ärendet.

Ärendet

Socialnämnden fattade den 14 november 2012 beslut om förändringar i delegationsordningen. En förändring gällde punkt 4.1.

Tanken med förändringen var att skapa ökat fokus/ kunskap kring äldreomsorgsfrågor, biståndshandläggarens roll och påverkan på verksamheten.

I ärende som innefattar beslut om omfattande insatser fattas oftast mycket korta beslut konsekvensen blir att utskottet får upp förbrukade beslut samt att delegationsförändringen skapade en hel del meradministration.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 december 2012.

§12 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Beslut

Socialnämnden beslutar att utse Johan Rutgersmark till verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom socialförvaltningen i Ljungby kommun fram till den 31 mars 2013.

Ärendet

Socialnämnden ska utse verksamhetschef i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Fram till dess att Jonas Jönsson tillträder socialchefstjänsten den 1 april, har socialnämnden att utse en verksamhetschef.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 8 januari 2013.

§13 Förfrågningsunderlag LOV

Dnr SN2008/0103  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för kundval i hemtjänsten.

Ärendet

I november tog socialförvaltningens ledningsgrupp fram ett förslag till ett reviderat förfrågningsunderlag. Förslaget innehåller både synpunkter som tidigare framförts av utförare och sådant som socialförvaltningen ansett viktigt att förtydliga.

Under november och december har förslaget varit uppe för diskussion i socialnämndens arbetsutskott och i socialnämnd.

Den 18 december bjöd socialförvaltningens kontaktpersoner in samtliga utförare för information, där utförarna hade möjlighet att inkomma med synpunkter.

Efter beslut kommer socialförvaltningen upprätta tilläggsavtal med befintliga utförare.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 21 december 2012.

§14 Medborgarförslag – separationsteam

Dnr SN2012/0227  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att Ljungby kommun inte ska anmäla sitt intresse till Socialstyrelsen om att få bedriva försöksverksamhet med separationsteam.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag avseende att kommunen bör ingå i projektgrupp avseende separationsteam och på sikt bli Sveriges bästa kommun för föräldrar i kris.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 14 januari 2013.

§15 Yttrande – plangranskning över detaljplan för del av Ljungby 7:125

Dnr SN2012/0238  7

Beslut

Socialnämnden beslutar meddela miljö- och byggförvaltningen att socialnämnden instämmer i förvaltningens synpunkter och överlämna förvaltningens skrivelse den 27 december 2012 som yttrande till miljö- och byggförvaltningen.

Ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har översänt ett förslag till detaljplan för del av Ljungby 7:125 (Rune B. Johanssons gata) i Ljungby stad för plangranskning.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 27 december 2012.

§16 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om rekrytering av en ny ekonomiansvarig samt socialt ansvarig samordnare, SAS.

Kommunchefen har tillsammans med förvaltningscheferna inventerat hur det ser ut med utlåning av kommunal egendom till personal för privat bruk. Inventeringen visar att det förekommer i viss utsträckning.

Chefsorganisationen – De nya chefsteamen har träffats för att diskutera arbetsfördelning inom teamen och hur de administrativa stöden ska användas.

§17 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 23 januari 2013, § 17 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag den 4 december 2012 § 243 Begäran att använda pengar avsatta för familjecentralen för fortsatt finansiering av socialsekreterare på ”lilla familjecentralen”.

Länsstyrelsens nyhetsbevakning inom integration v 46-50 samt aktuellt om ensamkommande barn.

Miljö- och byggförvaltningen: fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll Ljungsätra, avdelningskök.

Protokoll från äldrerådet Brunnsgården den 27 november 2012.

Socialstyrelsen: beslut den 20 december 2012, stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer; Enkät om förändrad ansvarsfördelning mellan kommunerna för stöd och hjälp till enskilda.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirkulär 12:63 och 12:64; Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013; Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013; Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

VågaVa, kvartalssammanställning kv. 4 2012 samt månadssammanställning oktober 2012.

Växjö kommun, uppsägning av samarbetsavtal angående verksamhet med personliga ombud.