Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-02-20

Sammanträde 2013-02-20

Datum
Klockan
08.00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby den 20 februari 8.00

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Kommunrehab: Caroline Kaschner; Åbrinken: Rosa Floridan

3 Uppföljning av planer: IFO, ä-o och HSL, OF - Marie Elm-Ågren, Johan Rutgersmark

4 Rapport från bedömning av hälso- och sjukvårdsbehov inom Ljungby kommun - Johan Rutgersmark, Rosa Morales

5 Sommarerbjudande sjuksköterskor - Johan Rutgersmark

6 Samarbete med kyrkan kring eventuell byggnation av bårplatser - Johan Rutgersmark

7 Bokslut 2012 - Kerstin Karlsson

8 Verksamhetsplan styrning och uppföljning - Patrik Moberg, Linda Farkas

9 SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 - Patrik Moberg, Linda Farkas

10 Klagomål/synpunkter kv. 4 2012- Harriet Kristensson

11 Information om Ljungby kommuns uppsökande verksamhet hos äldre 2012 - Harriet Kristensson

12 Handlingsplan anhörigstöd - Marie Elm-Ågren

13 Brukarenkät LSS - Marie Elm-Ågren

14 Ekonomiskt bistånd, statistik 2012 - Marie Elm- Ågren

18 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§18 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Representanter för Åbrinken samt biståndshandläggare informerar om sitt visionsarbete.

§19 Uppföljning av planer

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av följande planer: plan för individ- och familjeomsorgen, plan för äldreomsorgen, plan för hälso- och sjukvård samt handlingsplan för OF:s ledning.

Ärendet

Uppföljning av planer.

§20 Informationsärenden

Ärendet

Brukarenkät LSS.

Ekonomiskt bistånd, statistik 2012.

Sommarerbjudande sjuksköterskor.

Klagomål/synpunkter fjärde kvartalet 2012.

Information om Ljungby kommuns uppsökande verksamhet hos äldre 2012.

§21 Resultatbalansering

Beslut

Socialnämnden beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens tidigare förhandsbesked, att begära undantag från reglerna om resultatbalansering med det totala underskottet till och med år 2012.

Ärendet

Begäran om resultatbalansering och undantag från reglerna om resultatbalansering från 2012 till 2013.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 februari 2013.

§22 Bokslut 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till bokslut 2012 med de ändringar som framkom på sammanträdet.

Ärendet

Bokslut för socialnämndens verksamhetsområde för 2012 visar på ett bättre resultat än prognostiserat. Socialnämndens underskott slutade på ca 12,8 miljoner kronor.

Ett flertal åtgärder har genomförts för att minska de totala kostnaderna, bland annat infördes utbildningsstopp i början av året som ett led i de ekonomiska besparingarna.

De flesta av målen har uppfyllts.

§23 Rapport från bedömning av hälso- och sjukvårdsbehov inom Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av bilagd rapport.

Socialnämnden beslutar att bjuda in rapportförfattaren för föredragande av rapporten och vidare diskussion kring användningen.

Ärendet

Hemsjukvården har i dagsläget inget formaliserat system för resursfördelning. Verksamheten har under ett antal år lyft fram att dimensioneringen borde ses över. Vidare har det funnits problem i att avgöra den interna resursfördelningen.

Med anledning av ovanstående anlitades Kajsa Thorsell doktor i vårdvetenskap för att anpassa sin resursfördelningsmodell till att omfatta personalbehovet gällande sjuksköterskor.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 januari 2013.

§24 Samarbete med kyrkan kring eventuell byggnation av bårplatser

Beslut

Socialnämnden beslutar att meddela Ljungby kyrkliga samfällighet sitt intresse i att samfälligheten begär in anbud.

Socialnämnden beslutar att när anbud inkommit hemställa om dessa och använda detta i sitt beslutsunderlag.

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att närmare undersöka formerna inför en eventuell avtalsskrivning.

Ärendet

Samarbete med kyrkan kring eventuell byggnation av bårplatser.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 30 januari 2013.

§25 Verksamhetsplan styrning och uppföljning

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för styrning och uppföljning som ett styrdokument inom socialförvaltningen.

Förvaltningen får i uppdrag att till aprilsammanträdet återkomma med ett förtydligande av hur man arbetar och en samlad redogörelse där nämndens verksamhetsplan ingår.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplan för arbete med styrning och uppföljning. Planen ingår i socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 januari 2013.

§26 SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanen för verksamheten.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) erbjuder varje år landets kommuner att delta och redovisa kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 januari 2013.

§27 Handlingsplan anhörigstödet 2013

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen.

Ärendet

Handlingsplan anhörigstödet 2013.

§28 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 20 februari 2013, § 28 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Kommunstyrelsens personalutskott, sammanträdesprotokoll 2013-02-05, § 3 Registerkontroll av personal.

Landstinget Kronoberg, protokollsutdrag 2013-01-29 § 26 Avsiktsförklaring Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (FINSAM).

Sveriges kommuner och Landsting, cirkulär 12:73.

Verksamhetsberättelse för VågaVa 2012.