Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-03-27

Sammanträde 2013-03-27

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (92 kb)

§29 Visionsarbetet

Dnr SN2004/0096  7

Ärendet

Kommunrehab, Hångers/Replösa hemtjänst samt IFO utredning barn/ungdom informerar om visionsarbetet.

§30 Förlängning av avtal med VågaVa

Dnr SN2012/0071  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med VågaVa till och med den 31 mars 2013.

Socialnämnden beslutar att bevilja VågaVa föreningsbidrag med 625000 kronor per år. Bidraget ska betalas ut 20:e till 23:e varje månad.

Ärendet

Förlängning av avtal med VågaVa.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 11 mars 2013, arbetsutskottets protokoll den 20 mars 2013, § 25 pkt 1.

§31 Informationsärenden

Ärendet

Information om SÄS rapporter samt uppföljning av kvalitetsregister.

Tidplan för ekonomiarbetet 2013 samt mallar för månadsredovisning.

LOV - uppföljning, information.

Information om medicinska delegeringar.

§32 Uppföljning av genomsnittstider

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppföljning av genomsnittstider.

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa utförd tid i relation till beviljad tid. Denna mätning ska göras under två veckors tid i Lidhult eller Ryssby jämfört med ett område i Ljungby tätort.

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur man tidsätter insatserna hos omsorgstagare som har behov som avsevärt avviker från det normala.

Ärendet

Kvalitetsgruppen har fått ett uppdrag av socialförvaltningens ledningsgrupp att göra en uppföljning av genomsnittstider. Vid införandet beslutade socialnämnden att genomsnittstider skulle följas upp under våren 2013.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 januari 2013, arbetsutskottets protokoll den 6 mars 2013, § 17.

§33 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2012 – uppföljning

Beslut

Socialnämnden beslutar att tillföra åtgärderna till aktivitetsplanen för verksamheten.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Det är andra gången som Ljungby kommun deltar i kommunens kvalitet i korthet. Resultatet består av enkätdata som har besvarats av myndighetsutövare och utförare inom Ljungby kommun samt utförare som arbetar på uppdrag av Ljungby kommun. Enkäterna besvarades under november 2012.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 mars 2013.

§34 Uppföljning av intraprenad

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppföljning av intraprenad.

Ärendet

Kvalitetsgruppen har fått ett uppdrag av Socialförvaltningens ledningsgrupp att ta fram ett beslutsunderlag. Detta underlag ska användas av socialnämnden vid beslut om fortsatt intraprenad.

Beslutsunderlaget består av en enkätundersökning på Ljungsätra, en analys av Hållbart Medarbetar Engagemang, internkontroll av Ljungsätra 2011 och revisionsrapport från KPMG 2010.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 januari 2013, arbetsutskottets protokoll den 6 mars 2013, § 16.

§35 Patientsäkerhetsberättelse 2012

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna och fastställa förvaltningens förslag till patientsäkerhetsberättelsen för 2012.

Socialnämnden beslutar att godkänna och fastställa förvaltningens förslag till aktivitetsplan 2013 och tillföra denna till befintlig äldreomsorgsplan/HSL plan.

Ärendet

Patientsäkerhetsberättelse 2012 samt aktivitetsplan 2013.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 mars 2013.

§36 Lägsta planerade bemanning

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna och fastställa förvaltningens förslag till lägsta planerade bemanning för sommaren 2013.

Sommarperioden sträcker sig mellan vecka 24 och 35, från 10 juni till 31 augusti.

Ärendet

Lägsta planerade bemanning för sjuksköterskor i sommaren föreslås vara i hela kommunen 21 tjänstgörande sjuksköterskor och en sjuksköterska som vårdplanerar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 19 mars 2013.

§37 Medarbetarenkät

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och uppdra åt förvaltningen att redovisa aktiviteterna till personalutskottet.

Förvaltningen får i uppdrag att foga handlingarna till socialnämndens övergripande verksamhetsplan för uppföljning i samband med bokslut.

Ärendet

En medarbetarenkät med ett flertal frågeställningar som även är tänkta att möjliggöra interkommunala jämförelser har genomförts. Denna kommer att genomföras kontinuerligt. Det är beslutat att resultatet ska diskuteras på arbetsplatsnivå och att verksamheterna sedan ska välja ut vad man vill arbeta med för att bibehålla och/eller förbättra resultatet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 mars 2013.

§38 Länets handlingsplan

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av länets handlingsplan samt uppdra åt förvaltningen att påbörja arbetet enligt handlingsplanen.

Aktiviteterna ska fogas till socialnämndens övergripande verksamhetsplan och följs upp i samband med bokslutet.

Ärendet

Länet har en gemensam handlingsplan för att samordna resurserna kring de svårast sjuka äldre. Vidare samordnas arbetet kring de olika kvalitetsregister som ska användas.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 12 mars 2013.

§39 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om budgetdag 2014.

Information om delade turer. En mer detaljerad redovisning gällande Lagan hemtjänst, Ljungsätra samt OF kommer att ges vid nämndens nästa sammanträde.

§40 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 27 mars 2013 § 40 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Inbjudan att ansöka om medel – förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck; Inbjudan att söka ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan enligt 37 § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar; Tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet.

Miljö- och byggförvaltningen, fastställande av årlig avgift för livsmedelskontroll.

Polismyndigheten i Kronobergs län; information och underrättelse samt tillståndsbevis.

Socialstyrelsens meddelande om inspektion Orbergsgatan 1 D.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:2.