Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-10-21

Sammanträde 2015-10-21

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Nytt gruppboende och anpassade bostäder på tomten Pumpan 2

3 Yttrande över rapporten Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län

4 Godkännande av överenskommelse mellan Region Kronoberg, Polismyndigheten samt kommunerna i Kronobergs län om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt lagen om berusade personer, LOB

5 Remiss, handlingsplan för tillgänglighet

7 Yttrande över revisionsrapport om granskning av hemtjänstverksamheten

8 Återremiss - yttrande över motion "Låt Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende"

9 Länsgemensam socialjour

13 Information från brottsförebyggande rådet

14 Meddelanden, delvis sekretess

15 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (224 kb)

§63 Fastställande av dagordning

§64 Svar på begäran om komplettering av tidigare inlämnad anmälan enligt lex Sarah

§65 Nytt gruppboende och anpassade bostäder på tomten Pumpan 2

§66 Yttrande över rapporten Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län

§67 Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt lagen om berusade personer, LOB

§68 Behov av platser avseende akut jourboende för ensamkommande flyktingbarn m fl

§71 Yttrande över revisionsrapport om granskning av hemtjänstverksamheten i socialnämnden

§72 Återremiss, motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma om sitt boende

§74 Informationsärenden