Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-02-23

Sammanträde 2017-02-23

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Justering av vägledningen för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL)/äldreomsorg

3 Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025

4 Utvärdering av projektet nattro

6 Delegationsordning för socialnämnden - ny struktur

8 Ekonomisk uppföljning - handlingsplan

11 Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun

12 Mottagande av ensamkommande barn och unga - nuläge

13 Information från brottsförebyggande rådet

15 Enhetsbesök, återrapportering

16 Delegationsbeslut, sekretess

17 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§9 Fastställande av dagordning

§10 Ansökan från Lilla Bangkok AB om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten

§11 Justering av vägledningen för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL)/äldreomsorg

§12 Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025

§13 Avtalsuppföljning LOV 2016

§14 Utvärdering av projektet nattillsyn/nattro

§15 Delegationsordning för socialnämnden ­ ny struktur

§16 Förstudie boende Holmsborg

§17 Internkontrollplan 2017

§19 Ekonomisk uppföljning - handlingsplan

§20 Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun

§21 Informationsärenden