Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2017-10-24

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation "Äldrevänlig stad" - projektledaren Maria Kleine,
ca 15-20 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss "För ett tryggare och säkrare Stockholm. Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021"

8 Strategi för en äldrevänlig stad

9 Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden

Dnr 3.3-661/2017
Handläggare: Anita Cronholm
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Utseende av äldrenämndens dataskyddsombud enligt EU:s dataskydds- förordningen

Dnr 2.5.1-918/2017
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan av kontorsyttrande Remiss av "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag till ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa" (SOU 2017:47).

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1334/2017, för yttrande senast 2017-10-24
Dnr 1.5-861/2017
Handläggare: Christina Malmqvist

13 Anmälan av Äldrecentrums rapport "Idéburen äldreomsorg"

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden med prognos för åretsslut för oktober 2017

Dnr 1.2.2-465/2017
Handläggare: Patrik Simonsson (Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 14 november 2017 (Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 13 november 2017 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 9 november 2017 (Utsändes senare per e-post)

18 Postlista för 1 oktober-31 oktober 2017