Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-08-27

Sammanträde 2013-08-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Yttrande över motion (2013:42) av Åsa Jernberg och Sara Pettigrew (båda MP) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga - en väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden

4 Yttrande över Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

5 Yttrande över betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr: AMN 2013-00206-6.1
Omedelbar justering

6 Yttrande över betänkande Med rätt att delta- nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden

Beslutsärenden

7 Undantag från miljöbilskravet

8 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

9 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) angående jobbtorgens utbildningsinsatser

10 Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Anmälningsärenden

11 Anmälan av Centrum för samhällsorienterings tertialrapport 1 januari- april 2013

12 Månadsrapport juli 2013

13 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (100 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnar sammanträdet. Föredragningslistan
godkänns.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Arbetsmarknadsnämnden utser ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice
ordföranden Karin Rågsjö (V) att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 30 augusti 2013.

§3 Yttrande över motion (2012:42) av Åsa Jernberg och Sara Pettigrew (båda MP) om SFI ocharbetslivsrådgivning för föräldralediga - en väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden

Dnr AMN 2013-00159-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över motionen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till
Kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (2012:42) av Åsa Jernberg och Sara Pettigrev (båda MP) om SFI ocharbetslivsrådgivning för föräldralediga - en väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsförvaltningen har ombetts inkomma med ett yttrande.

I motionen hänvisas till den s.k. kallade AKKA-utredningen som presenterade sitt slutbetänkande i oktober 2012 Med rätt att delta-nyanlända kvinnor och anhöriga på arbetsmarknaden (SOU 2012:69).

Där presenterades fem utgångspunkter att ta i beaktande för de förslag och
åtgärder som kan öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor, individens behov ska avgöra vilket stöd som erbjuds, tidiga insatser är centralt, etablerings-perioden ska ses som en investering för att aktivt kunna delta i arbets- och samhällsliv, insatser och incitament ska ske på lika villkor för kvinnor och män samt att effektiva insatser med hög kvalitet förutsätter samverkan mellan olika aktörer på arbetsmarknaden.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Kristian
Ljungblad (C) och Karin Gustafsson m.fl. (S) föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar (se beslutet).

2) Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och Åsa Jernberg m.fl. (MP) föreslår att arbetsmarknadsnämnden delvis bifaller förvaltningens förslag till yttrande samt att därutöver som svar på remissen anföra följande:

Den statliga utredningen Med rätt att delta (SOU2012:69) visar att stödet till nyanlända är otillräckligt och att kvinnor erbjuds ett mindre omfattande och
relevant stöd än män. Det är med andra ord viktigt ur både ett individ- och jämställdhetsperspektiv att vidta åtgärder som ser till att nyanlända kvinnor får det stöd de behöver och därigenom öka möjligheterna för kvinnor att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Enligt utredningen beror avbrott i SFI-undervisning och kommunala
introduktionsprogram ofta på barnafödande och vård av barn. Slutsatsen stöds av Malmö stad som har tagit fram statistik över föräldraledigas deltagande i
introduktionsprogram och SFI. Siffrorna visar att avhoppsfrekvensen är hög och att många deltagare inte återvänder till undervisningen på flera år
alternativt inte återvänder alls. Stockholms stad bör ta fram liknande statistik för att få mer kunskap om hur situationen ser ut i Stockholm. Inom staden är det idag okänt hur många föräldralediga som går på SFI och hur avhopps-frekvensen ser ut i samband med föräldraledighet. Det är också okänt hur många av avhopparna som återvänder till SFI längre fram och hur lång tid som då har förflutit. Det är dock rimligt att anta att situationen i Stockholm är liknande den i Malmö. Malmö stad har precis som Stockholms stad en flexibel SFI med möjlighet till undervisning både kvällstid och lördagar. Ändå är avhoppsstatistiken dyster.

Att SFI-undervisningen är flexibel ser vi som positivt. Det räcker dock inte. Utredningar och statistik talar för att fler insatser riktade till föräldralediga med små barn, i stor utsträckning kvinnor, behövs. Vi stödjer därför motionens förslag om att starta en verksamhet som riktar sig till föräldralediga, inte minst föräldralediga med så små barn att förskola inte är ett alternativ. Malmö stad har startat en liknande verksamhet och enligt personal inom verksamheten är en nyckelfaktor för att kvinnorna ska delta att kvinnorna kan ta med sig sina barn. Det är inte ovanligt att föräldralediga kvinnor inte har möjlighet att delta i verksamhet på kvällstid eller lördagar, exempelvis på grund av att partnern arbetar oregelbundna tider eller för att de är ensamstående och saknar nätverk av personer som kan ta hand om barnet.

En annan nyckelfaktor för att kvinnorna ska söka sig till verksamheten och delta kontinuerligt är att de inte enbart erbjuds SFI utan även arbetsförberedande insatser. Det senare kan bland annat handla om att göra en personlig framtidsplan för sin utveckling, på både kort och lång sikt, delta i kompetensutvecklande insatser, göra besök på arbetsplatser och få ta del av studie-vägledning. Verksamheten kan också bidra till ett ökat självförtroende och ge möjlighet att bryta isolering. Det är inte ovanligt att föräldraledigheten har en isolerande effekt där den föräldralediga helt saknar kontakt med myndigheter och andra människor.

Enligt uppgifter från Malmö stad är den verksamhet som bedrivs mycket uppskattad bland deltagarna. Stockholms stad bör starta upp en liknande
verksamhet i Stockholm i syfte att stärka kvinnors möjligheter att få ta del av individanpassade arbetsförberedande insatser och SFI-undervisning samt bryta isolering och minska risken för avhopp. I det långa loppet handlar det om att öka möjligheterna för människor, både kvinnor och män, att få ett arbete.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra. Nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Kristian Ljungblad (C) och Karin Gustafsson m.fl. (S)

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och Åsa Jernberg m.fl. (MP) reserverar sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag.

§4 Yttrande över Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Dnr AMN 2013-00184-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till arbetsmarknads­förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till
Kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet
Kommunstyrelsen har till stadens nämnder och styrelser remitterat miljö- och
hälsoskyddsnämndens förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 för yttrande senast den 2 september 2013.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2012 att uppdra till
miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta fram en färdplan som visar hur staden kan bli fossilbränslefritt till år 2050.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP) och Kristian
Ljungblad (C) föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar (se beslutet).

2) Åsa Jernberg m.fl. (MP) föreslår att arbetsmarknadsnämnden delvis bifaller förvaltningens förslag till yttrande samt att därutöver som svar på remissen
anföra följande:

Vi är i huvudsak mycket positiva till att en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 nu tagits fram och tycker att Stockholm med detta åter har
tagit ett kliv framåt i klimatarbetet. Men även om riktningen är i stort sett rätt så är takten för långsam. Miljöpartiet har länge drivit målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2030. Efter åtta år av alliansstyre i Stockholm tycks målet vara längre bort än så, men färdplanen visar ändå att många föreslagna åtgärder kan tidigareläggas och att vi därmed kan närma oss årtalet för en
fossilbränslefri stad. En mer detaljerad och skärpt tidsplan behövs för att öka och hålla takten.

Det som oroar mest är att den hittills förda allianspolitiken inte alls verkar redo att ta de radikala beslut som kommer att behövas för att uppnå målet om en fossilbränslefri stad. Planen är på vissa punkter ett kvitto på förlorade år med det borgerliga styrets vingliga klimatpolitik. Ett exempel är att åtgärder för ökad samlastning nu beräknas beslutas först någon gång under nästa mandatperiod. Färdplanen visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet nu. Radikala beslut måste fattas, hållbara infrastruktursatsningar måste påbörjas,
ekonomiska styrmedel måste införas och ekonomiska medel måste tillföras. Investeringar med långsiktiga följder som leder i fel riktning måste stoppas. Vi noterar att Stockholms färdplan på trafikområdet inte tillämpar den fyrstegsprincip som föreslås bli bindande nationellt. Det första steget, att vid samhällsplaneringen prioritera ett mer transportsnålt samhälle, saknas. Tvärtom
planeras fortfarande att bygga den nya motorvägen Förbifart Stockholm
genom regionen. Det byggs fortfarande för glest i vissa områden och så vidare.

Klimatomställningen kan inte vänta. Dessutom måste ett flertal beslut fattas på nivåer som Stockholm inte har rådighet över, vilket gör att samarbeten och samtal måste påbörjas snarast och starka krav på andra parter ställas av
kommunen. Därför är det viktigt att lägga in uppföljningar som bör
avrapporteras till kommunfullmäktige med täta intervall. Vi föreslår att
tidsplanen för olika åtgärder skärps och att en årlig avstämning görs av om tidsplanen hålls och vad som måste revideras i de eventuella fall där planerade åtgärder inte genomförts. Avstämningen kan lämpligen knytas till
avrapportering av Stockholms åtgärdsprogram för klimat och energi och Stockholms miljöprogram, men den måste ske mer frekvent än vart fjärde år. Ingen politiker ska kunna sitta en hel mandatperiod för att sedan förvånas över att punkter i åtgärdsprogrammet släpar efter. Många punkter i tidsplanen
handlar om att "verka för" olika åtgärder, men det är viktigt att det görs en plan för vad målet är för åtgärderna, d.v.s. hur mycket t.ex. cykel- eller spårtrafiken ska ha ökat vid vissa tidpunkter. Det är också av vikt att det går att
demonstrera hur målet kommer att missas om man väntar med åtgärder, d.v.s. vilka konsekvenser som uppskjutna åtgärder leder till.

Målet (fossilbränslefritt Stockholm 2050) kommer att hamna inom räckhåll om åtgärderna genomförs enligt tidsplanen, men detta är inte ett argument för att skjuta upp åtgärder som kan påbörjas redan idag. I vissa stycken behöver
planen förtydligas. Skrivningen att beräkningen bygger på att ”staden driver frågan om en snabbare utfasning av fossila bränslen i fjärrvärmesystemet”
syftar rimligen på att utfasningen ska ske snabbare än det nu gällande beslutet om en ambition att leverera klimatneutral fjärrvärme till 2030.

Stockholms invånare ger upphov till omfattande utsläpp av växthusgaser även utanför stadens och Sveriges gränser, men alla växthusgasutsläpp räknas inte med inom ramen för åtgärdsprogrammet. Därför anser vi att en beräknings-modell som tydliggör kommuninvånarnas faktiska klimatpåverkan inklusive flygresor och konsumtion ska utarbetas och implementeras. Detta för att få ett mått på de reella utsläppen av klimatgaser som Stockholms invånare ger
upphov till, även utsläppen från konsumtion och utrikes resor. Vi anser inte att åtgärdsprogrammet ska uttala att Stockholm bedriver ett klimatarbete i världsklass då mycket av Stockholms klimatarbete kan förbättras radikalt.

Anmälan
Vice ordföranden Karin Rågsjö m.fl. (V) och Karin Gustafsson m.fl. (S) anmäler att de inte deltar i beslutet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP) och Kristian Ljungblad (C).

Reservation

Åsa Jernberg m.fl. (MP) reserverar sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag.

§5 Yttrande över betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)

Dnr AMN 2013-00206.6.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till arbetsmarknads­förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till
Kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet
Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag i vissa frågor som rör svenskt medborgarskap.

I betänkandet redovisas utredningens huvudsakliga överväganden och förslag. Dessa kan delas in i fyra övergripande

områden:

· det svenska medborgarskapets betydelse

· medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare,

· ökade möjligheter till svenskt medborgarskap för barn och unga

· en möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som
behärskar det svenska språket (språkbonus).

Inom ramen för flera av dessa områden har ett antal olika frågor

behandlats. Utöver detta har utredningen övervägt frågor och lämnat förslag som har att göra med erfarenheterna av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL).

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Gulan Avci (FP) enligt följande:

Vi från Folkpartiet tillstyrker utredningens förslag om en språkbonus för medborgarskap.

Den som har en varaktig anknytning till det svenska samhället bör få
möjlighet att delta fullt ut i demokratin och samhällslivet. Idag kan man
endast bevisa den anknytningen genom att vara bosatt i Sverige en viss tid. Att införa en språkbonus kortar vägen till medborgarskap för personer som visat sin anknytning till Sverige genom att bosätta sig här och lära sig
svenska.

En språkbonus för medborgarskap ger dessutom ett tydligt incitament för den enskilde att tillägna sig det svenska språket, som är det viktigaste
redskapet för att komma in i det svenska samhället.

Självklart har olika individer olika förutsättningar och fallenhet för att lära sig ett främmande språk. Men vi anser inte att förslaget är exkluderande,
eftersom undervisning erbjuds till alla, och eftersom det fortfarande är
möjligt för var och en att ansöka om medborgarskap efter fem år. Att ställa lägre krav för språkbonus än genomförd kurs D vore inte lämpligt, eftersom syftet är att nya medborgare ska ha så goda språkkunskaper som möjligt, för att kunna utöva sina medborgerliga rättigheter fullt ut.

Med förvaltningens resonemang skulle alla premier för språkinlärning
behöva avskaffas, inte bara SFI-bonusen utan även exempelvis meritpoäng vid ansökning till högskolan. Vi anser att vägen till det svenska språket går
genom anpassad och högkvalitativ undervisning och tydliga krav, inte
genom sänkta krav och avskaffade incitament.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Karin Rågsjö (V) enligt följande:

Självklart ska det inte gå snabbare att få ett medborgarskap om individen lär sig svenska snabbare.

Ett rent diskriminerande lagförslag är självklart helt bisarrt. Allas lika värde är en bra grund när vi skriver lagar i Sverige.

§6 Yttrande över betänkandet Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden

Dnr AMN 2013-0196-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till arbetsmarknads­förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till
Kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet
Stockholms stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda
betänkande. Arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen beretts tillfälle att

inkomma med ett yttrande.

Utredningens uppdrag var att analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från analysen skulle förslag lämnas om
åtgärder som behöver vidtas för att öka kvinnors och anhöriginvandrares
arbetskraftsdeltagande och påskynda deras etablering på arbetsmarknaden.
Utredningen avlämnade sitt betänkande i oktober 2012.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Kristian
Ljungblad (C), Karin Gustafsson m.fl. (S) och Åsa Jernberg m.fl. (MP)
föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar (se beslutet).

2) Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslår att arbetsmarknadsnämnden
beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt att i övrigt anföra
följande:

Förvaltningen har på ett förtjänstfullt sätt svarat på remissen och lyft upp
adekvata frågeställningar som vänstern ställer sig bakom

- Vikten av att snabbt se vilka som behöver extra stöd.

- Bostadsfrågan måste vara löst.

- Vikten av att bygga upp verksamheten så att den når även de som har låg utbildning eller är analfabeter.

- Vikten av att även snabbt kunna härbärgera högutbildade.

- Vikten av att ha förståelse att det krävs mycket tid för en individ som är lågutbildad eller analfabet att komma in på arbetsmarknaden. Ingen ”quick fix”.

- Vikten av att inte pressa ut deltagare på SFI för snabbt på arbetsmarknaden. Utan grunden i svenska språket saknas förutsättningar för
långsiktighet.

- Möjligheten att delta i komvuxutbildning med introduktionsgaranti i stället för lån från CSN kommer förstås underlätta. En hög utbildningsnivå
gynnar ett samhälle och dess demokratiska utveckling. Det är oerhört
viktigt att den möjligheten ges.

- Att introduktionsgarantin ska bli aktuell tidigt är av central betydelse. Maximalt en månads väntan.

- Ge nyanlända 12 månaders förberedande insatser på folkhögskola för att möjliggöra en snabbare process senare.

- Se till att kvinnor får individuellt stöd och individuella samtal

- Ta bort kravet på 75 % deltagande för småbarnsföräldrar under tiden i
introduktionsgarantin.

- Ta bort vårdnadsbidraget vilket bidrar till inlåsningseffekt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Kristian Ljungblad (C), Karin Gustafsson m.fl. (S) och Åsa Jernberg m.fl. (MP).

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverar sig mot nämndens beslut med
hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Karin Gustafsson m.fl. (S) och Åsa Jernberg m.fl. (MP) enligt följande:

Vi ställer oss positiva till de förslag som betänkandet föreslår samt i
huvudsak till förvaltningens synpunkter.

Vi vill dock understryka vikten av att samarbetet framförallt mellan staden och Arbetsförmedlingen sker på ett smidigt och enhetligt sätt så att
nyanlända inte hamnar mellan stolarna eller inte får det stöd som de har rätt till. Det är uppmärksammat inom staden att olika stadsdelar gör olika
bedömningar för samma målgrupp gällande t ex försörjningsstöd,
barnomsorg och boende. Staden behöver se över detta för att säkerställa
likvärdighet.

Eftersom Stockholm är en av storstäderna där arbetsmarknaden ser bäst ut men där bostadsmarknaden ser sämre ut, samtidigt som flyktingar främst tar sig till storstäder i hopp om arbete, behöver Länsstyrelsen se över den
rådande situationen. Är inte bostadsfrågan löst så försvårar det många gånger deltagandet i de stödinsatser som de nyanlända tar del av genom Arbetsförmedlingen och staden. En av flera lösningar kan vara bättre samarbete mellan kommunerna och ett krav på att alla kommuner ska ta emot flyktingar. Idag är det 18 kommuner av 290 som väljer att inte ta emot
flyktingar överhuvudtaget.

§7 Undantag från miljöbilskravet

Dnr AMN 2013-0185-1

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att undantag från miljöbilskravet
godkänns för inköp av arbetsfordon till verksamheten Jobbstart vid Jobbtorg Stockholm.

Ärendet
Kommunfullmäktiges fastställde Stockholms miljöprogram för åren 2012 till 2015 den 30 januari 2012. Under målet miljöeffektiva transporter finns ett delmål om att stadens egna fordon ska vara miljöbilsklassade och köras på förnybart bränsle. Utrycknings- och specialfordon är undantagna. Målet följs upp genom den av kommunfullmäktige beslutade indikatorn Andel miljöbilar i stadens bilflotta, med ett målvärde på 100 procent samt indikatorn Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), vice ordföranden
Karin Rågsjö (V), Karin Gustafsson m.fl. (S) och Åsa Jernberg m.fl. (MP)
föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.

2) Kristian Ljungblad (C), föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar att
ärendet återremitteras till arbetsmarknadsförvaltningen för en kompletterande redovisning av vad syftet med verksamheten som fordonet ska användas till är, vilken kostnaden för verksamheten är, samt vilken effekt verksamheten
beräknas få för deltagarnas chanser till jobb.

Därutöver anföra följande:

Arbetsmarknadsförvaltningen har begärt undantag från miljöprogrammets delmål att stadens egna fordon ska vara miljöbilsklassade. För att kunna
bedöma om undantaget är påkallat och att det är rimligt att ett nytt fordon som avviker från stadens miljö- och klimatarbete införskaffas är det nödvändigt att känna till hela syftet med verksamheten i fråga och att veta att den förväntas vara effektiv. Detta framgår inte av förvaltningens tjänsteutlåtande, varmed ärendet bör återremitteras och beslutet om undantag avvakta ett
tillfredsställande beslutsunderlag.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), vice ordföranden
Karin Rågsjö (V), Karin Gustafsson m.fl. (S) och Åsa Jernberg m.fl. (MP)
föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar (se beslutet).

2) Kristian Ljungblad (C) föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens begäran om undantag från miljöbilskravet samt att därutöver anföra följande:

Arbetsmarknadsförvaltningen har begärt undantag från miljöprogrammets delmål att stadens egna fordon ska vara miljöbilsklassade. Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår inte vad syftet med verksamheten som fordonet ska användas till är, vilken kostnaden för verksamheten är, samt vilken effekt verksamheten beräknas få för deltagarnas chanser till jobb. För att kunna
bedöma om undantaget är påkallat och att det är rimligt att ett nytt fordon som avviker från stadens miljö- och klimatarbete införskaffas är ett sådant underlag nödvändigt. Mot bakgrund av det bristfälliga beslutsunderlaget går det inte att ta ställning till förvaltningens begäran och därmed kan det heller inte bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra. Nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Karin Gustafsson m.fl. (S) och Åsa Jernberg m.fl. (MP).

Reservation

Kristian Ljungblad (C) reserverar sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag till återremiss samt sitt förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Dnr AMN 2013-0181-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
En skrivelse från Karin Rågsjö (V) har inkommit till arbetsmarknadsnämnden om långtidsarbetslösheten i Stockholm. Enligt skrivelsen har den tvååriga långtidsarbetslösheten ökat med 187,5 procent sedan 2006. Arbetsmarknadsförvaltningen ombeds redogöra för en analys av långtidsarbetslösheten från år 2011 och framåt samt redovisa vilka insatser förvaltningen anser att målgruppen är i behov av och vilka insatser målgruppen erbjuds inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Kristian
Ljungblad (C) och Karin Gustafsson m.fl. (S) föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar (se beslutet).

2) Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och Åsa Jernberg m.fl. (MP) föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar att utreda kostnaden för att ge aspiranterna relevant utbildning på Komvux/folkhögskola för att få behörighet till gymnasium - högskola samt att i övrigt anföra följande:

Regeringens arbetslinje har resulterat i ökad arbetslöshet, detta drabbar självklart de som står längst bort från arbetsmarknaden. De nationella siffror som återfinns nedan är skrämmande.

Stockholms siffror är något bättre men materialet pekar trots det på en alldeles för hög andel långtidsarbetslösa. Precis som förvaltningen skriver finns inga snabba lösningar utan snarare fler lösningar under en längre period. Här är
utbildning en nyckel.

C) Antal personer utan arbete, längre än 6 mån, 1 år resp. 2 år

Okt 2006

Feb 2013

Diff antal

Diff %

+ 6 mån

124 861

221 844

96 983

+ 77,7 %

+ 1 år

69 204

140 586

71 382

+ 103,1 %

+ 2 år

24 302

69 861

45 559

+ 187,5 %

Källa: Arbetsförmedlingen

De individer som ärendet berör har i många fall psykiska funktionsned-sättningar som gör att de är i stort behov av insatser för att stärka deras
möjligheter att komma ut i någon form av sysselsättning. Det finns forskning som pekar på att känslan av sammanhang är viktig för läkningsprocessen.

Anpassad utbildning är ett måste. Sociala kooperativ är bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk.

Ett sätt att motverka långtidsarbetslöshet är att arbeta mot målet att samtliga elever i 9:an ska ha behörighet till gymnasiet. Den ökade
kunskapssegregeringen gör istället att allt färre har behörighet.

Utbildning är en nyckel för att ge arbetslösa bättre förutsättningar. Det kostar, men det kostar än mer att ha fler utanför arbetsmarknaden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Kristian Ljungblad (C) och Karin Gustafsson m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och Åsa Jernberg m.fl. (MP) reserverar sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag.

§9 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) angående jobbtorgens

Dnr AMN 2013-0179-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
En skrivelse från Karin Rågsjö (V) har inkommit till arbetsmarknadsnämnden angående jobbtorgens utbildningsinsatser. Enligt skrivelsen är arbetslösheten i ytterstaden hög och där återfinns även stockholmare med låg utbildning.
Förvaltningen ombedes redogöra för hur stor andel av de inskrivna på Jobbtorg Stockholm som saknar grundskole- samt gymnasieutbildning, vilken typ av
utbildningar eller kurser dessa aspiranter erbjuds samt kostnaderna för
förvaltningens korta kurser.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt
arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Gulan Avci (FP), Kristian Ljungblad (C) och Åsa Jernberg m.fl. (MP) enligt följande:

Arbetsmarknadsförvaltningen skriver att uppgifter om utbildning saknas för 25 procent av de inskrivna vid Jobbtorg Stockholm.

Att en fjärdedel saknar dessa viktiga uppgifter är inte acceptabelt. En viktig del i arbetet med införandet av ”En väg in” är att just fastställa vilken
kompetens en person har, så tidigt som möjligt. Vi vet att en avgörande
faktor för att bryta utanförskap är att tidigt och skyndsamt kartlägga en
persons kompetenser.

Därför är det är viktigt att registrering av kunskap prioriteras. Inte minst
utifrån ett signalvärde till aspiranten – att först och främst fokusera på
styrkor och individuella förmågor för att därefter skräddarsy en plan till jobb.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och Karin
Gustafsson m.fl. (S) enligt följande:

Utbildningsnivån inom jobbtorg är låg. Att 14 % saknar fullgången grundskola och att endast 40 % har gymnasieutbildning ger förstås inga bra
förutsättningar för en stabil väg in på arbetsmarknaden.

Vilka är behoven? Och hur väljer politiker att lägga resurserna. Att förvaltningen köper kortkurser för ca 11 miljoner av externa utövare är intressant. Kanske den potten pengar i stället kunde användas till längre utbildningar som gav bättre förutsättningar.

§10 Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Dnr AMN 2013-0175-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa bifogade anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar från och med den 1 september 2013.

Ärendet
I detta ärende föreslås att nämnden fastställer reviderad attestinstruktion där det har tagits fram förvaltningsanpassade anvisningarna för kontroll, attest och
utbetalning av pengar. Anvisningar har till syfte att förtydliga regelverket kring kontrollen av ekonomiska händelser.

Respektive chef ansvarar för att interna rutiner kring kontroll av ekonomiska
händelser dokumenteras, samt att berörda medarbetare får tillräckliga kunskaper om hur och vilka kontroller som ska göras. Målsättningen är att kontrollerna ska säkerställa de ekonomiska transaktionerna samtidigt som de kan ske smidigt och i en rimlig omfattning.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Anmälan av Centrum för samhällsorienterings tertialrapport 1 januari - april 2013

Dnr AMN 2013-0198-1.2

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna anmälan av Centrum för samhällsorienterings tertialrapport januari – april 2013.

Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag att erbjuda samhällsorientering till invandrare i enlighet med lagarna om samhällsorientering 2013:156 och 2010:1138. Samhällsorienteringen upphandlas av externa leverantörer men samordnas av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (som är en del av arbetsmarknadsnämnden). Centret för samhällsorientering i Stockholms län) är ett regionalt kansli som samtliga kommuner i länet utom Haninge driver tillsammans sedan 2011-01-01. Stockholms stad administrerar inom arbetsmarknadsnämnden utbildningsverksamheten och den gemensamma webbplatsen nyistockholm.se. Centret erbjuder samhällsorientering till de flyktingar Arbetsförmedlingen anmäler inom ramen för etableringsreformen.

Centrum för samhällsorientering framställer årligen tre tertialrapporter till samtliga kommuner inom överenskommelsen. Syftet med tertialrapporterna är att redovisa för kommunerna hur verksamheten arbetar och utvecklas under året.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt arbets-marknadsförvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Månadsrapport juli 2013

Dnr AMN 2012-0345-1.2

Arbetsmarknadsnämndens beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar attgodkänna anmälan av månadsrapport för juli 2013.

Ärendet
I detta ärende anmäls månadsrapporten för juli 2013 som redovisar en
helårsprognos för ekonomi och verksamhet i relation till den budget som
kommunfullmäktige har beslutat om. Rapporten har utarbetats av ekonomistaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013.

Förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 18 juni 2013, justerat den 24 juni 2013.

b) Protokoll från möte med rådet för funktionshinderfrågor den 21 augusti 2013.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation:

a. Beslut från den 10 juni 2013 om studieresa till Nederländerna,
Dnr AMN 2013-0186

b. Beslut från den 7 augusti 2013 om anskaffning av Mentorskap för vissa studerande, Dnr AMN 2013-0244

d) Till nämnden inkomna handlingar till och med den 27 augusti 2013.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 22 augusti 2013, justerat den 26 augusti 2013.

§14 Nämndens frågor

En skrivelse från Kristian Ljungblad (C) om ”En förvaltning för Stockholmarna” anmäls.

En skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) ”Om kostnad för relevant utbildning” anmäls.

§15 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson presenterar Bengt Jönsson, ny chef för
vuxenutbildningen.

Charlotte Svensson berättar att medel beviljats från EU-projektet Lifelong learning till två projekt som förvaltningen deltar i. Dessutom har Skolverket uppmanat förvaltningen att delta i EU- kommissionens kvalitetsutmärkelse med ett av projekten.

______________________