Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av Motion (2015:19) om införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

5 Yttrande över remiss av om att ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

6 Yttrande över remiss av "Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen"

7 Yttrande över remissen av komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

8 Yttrande över remiss av Motion (2015:14) om ett breddat utbud av feriejobb

Beslutsärenden

9 Beslut om ändring av rutiner för Lex Sarah

10 Beslut gällande fortsatt samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport för juli 2015

12 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av Motion (2015:19) om införandet av ett program mot hedersrelaterat våld AMN 2015-0157-01.06

§5 Yttrande över remiss av Motion (2015:13) om ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden AMN 2015-0168-01.06

§6 Yttrande över remiss av "Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen" AMN 2015-0193-01.06

§7 Yttrande över remisen av komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn AMN 2015-0230-01.06

§8 Yttrande över remiss av Motion (2015:14) om ett breddat utbud av feriejobb 2015-0175-01.06

§9 Beslut om ändring av rutiner för lex Sarah AMN 2015-0207-01.05

§10 Beslut gällande fortsatt samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare AMN 2013-0210-5.0

§11 Månadsrapport för juli 2015

§14 Förvaltningsinformation