Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-05-16

Sammanträde 2013-05-16

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren på entréplanet.

2 Godkännande av dagordning

5. Svar på remiss om förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola (Dnr 1.6-718

Ärenden till kulturnämnden den 21 maj

3 Tertialrapport 1 2013 Stadsarkivet (Dnr 1.2-7778/13), utsänt

4 Yttrande över revisorernas rapport för år 2012 avseende Stadsarkivet (Dnr 1.7-6825/13)

5 Svar på remiss om förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola (Dnr 1.6-7181/13)

Anmälningsärenden

6 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

7 Stadsarkivarien informerar om

- det fortsatta arbetet med den publika miljön
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Mårten Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till dagordning godkändes.

Ärenden till kulturnämnden den 21 maj

§3 Tertialrapport 1 2013 Stadsarkivet (dnr 1.2-7778/13)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport

att tillstyrka en omslutningsförändring om 2,6 mnkr

att överlämna underlaget till kommunstyrelsen

§4 Yttrande över revisorernas rapport för år 2012 avseende Stadsarkivet

(dnr 1.7-6828/13)

Ärendet föredrogs.

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna Stadsarkivets yttrande över revisorernas årsrapport 2012 samt

att överlämna yttrandet till revisorerna

§5 Svar på remiss om förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola (dnr 1.6-7181/13)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

§6 Stadsarkivariens delegationsbeslut

Stadsarkivarien har fattat beslut avseende följande tillsynsärenden:

dnr 9.4-2225/13, dnr 9.4-4221/13, dnr 9.4-913/13, dnr 9.4-2159/13,

dnr 9.4-1261/13

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Stadsarkivarien informerade om

- Det fortsatta arbetet med den publika miljön

- Stadsarkivets medverkan under Arkivveckan i Västerås

- Utformningen av Stadsarkivets nya uppdrag att marknadsföra stadens nämnder och styrelser genom dess historik

§8 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 juni 2013 kl 16:00