Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-06-10

Sammanträde 2013-06-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 11 juni

3 Uppdrag kring öppna data, dnr 6.4-8382/13, utsänt

4 Svar på remiss om ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs plan, dnr 1.6-7558/13, utsänt

5 Svar på remiss om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar, 1.6-6659/13, utsänt

7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Monika Lindh utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till dagordning godkändes.

Ärenden till kulturnämnden den 11 juni

§3 Uppdrag kring öppna data (dnr 6.4-8382/13)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att uppdra åt Stadsarkivet att utarbeta Digital arkivstrategi för Stockholms stad, samt

att föreslå åtgärder och genomföra aktiviteter för att förverkliga offentlighetsprincipen i det digitala sammanhanget

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Svar på remiss om ett ”Demokratins torg” på Ragnar Östbergs plan (dnr 1.6-7558/13)

Ärendet föredrogs.

Det förelåg två förslag till beslut.

Stadsarkivets förslag till beslut:

att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Mats Berglunds (MP) förslag till beslut:

att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, samt

att därutöver tillstyrka motionen

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt Stadsarkivets förslag.

Mats Berglund (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag och anför därutöver följande:

Som kulturförvaltningen och Stadsarkivet påpekar så sker ibland demonstrationer vid Stadshuset som då kan samla flera hundra personer. Ytorna längs Hantverkargatan och utanför entrén vid Ragnar Östbergs plan är dock idag inte helt lämpade för sådana sammankomster. Bland annat bör platserna kunna utvecklas för att säkerställa trygga möten mellan allmänheten och ansvariga politiker, t.ex. för dialog eller för att överlämna listor över namninsamlingar och liknande. Vi ansluter oss därför till Stadsarkivets och kulturförvaltningens önskan om en utredning i frågan enligt kulturförvaltningen och motionärens riktlinjer.

§5 Svar på remiss om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (dnr 1.6-6659/13)

Ärendet föredrogs

Det förelåg tre förslag till beslut.

Stadsarkivets förslag till beslut:

att godkänna Stadsarkivets remissvar och överlämna det till kommunstyrelsen

att omedelbart justera paragrafen.

Mats Berglund (MP) och Monika Lindhs (S) förslag till beslut:

att delvis godkänna Stadsarkivets remissvar.

Mårten Anderssons (V) förslag till beslut:

att delvis godkänna Stadsarkivets remissvar

att upphandlingspolicyn bör innefatta krav på kollektivavtal samt skall-krav gällande jämställdhet och miljömål.

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt Stadsarkivets förslag.

Mats Berglund (MP) och Monika Lindh (S) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag och anför därutöver följande:

Vi anser att det är hög tid att ta till vara den offentliga upphandlingens fulla potential som beställare av en hållbar framtid. Det är viktigt att stadens behov av varor och tjänster tillgodoses på ett sätt som är förenligt med en god samhällsutveckling. Staden måste därför ställa långtgående krav i upphandlingsdirektiven både vad gäller miljökrav och sociala krav.

Staden måste bättre utnyttja möjligheten att använda upphandlingsinstrument för att skapa en socialt hållbar arbetsmarknad, som är inkluderande och jämställd, och fri från diskriminering. Krav bör därför ställas kring föreningsfrihet och kollektivavtalsliknande villkor. Även miljökraven måste vara höga. Till exempel står transporter för en betydande del av både den lokala miljöproblematiken och den globala klimatproblematiken som vi står inför idag. Därför bör höga miljökrav ställas i samband med upphandlingen av transporttjänster.

Mårten Andersson (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag och anför därutöver följande:

Stockholms stad är en av landets största upphandlare av varor och tjänster. Vi måste använda den rollen på ett ansvarsfullt sätt. Det borde vara självklart att endast använda leverantörer som delar stadens värderingar i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter och det är bra att detta föreslås ingå i kravet på samhällsansvar.

Detta är emellertid inte tillräckligt. Vi måste också värna arbetsrätten och kräva att de upphandlade företagen har tecknat kollektivavtal eller har kollektivavtalsliknande villkor.

Vi måste värna jämställdheten och att krav på jämställdhet ingår i kraven för upphandling. Likaså måste miljökraven skärpas och t ex innefatta miljökrav vid transporter.

Vi instämmer med kulturförvaltningen/Stadsarkivet i att definitionen av ”innovation” kan orsaka avgränsningsproblem och oklarheter om vilket företräde detta ska ges i bedömningen.

Övriga ärenden

§6 Månadsrapport maj, bilaga

§7 Stadsarkivarien informerade om

- Planerade förändringar av Stadsarkivets publika lokaler.

§8 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 augusti 2013 kl 16:00