Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-08-22

Sammanträde 2013-08-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren

Ärenden till kulturnämnden den 29 augusti

3 Svar på remiss om Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050, dnr 1.6-10520/13, utsänt

4 Svar på remiss om Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer, dnr 1.6-9902/13, utsänt

5 Svar på remiss om motion (2013:55) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden, dnr 1.6-10624/13, utsänt

6 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

7 Avgifter inom arkivverksamheten, dnr 1.1-10317/13, utsänt

9 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Mårten Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till dagordning godkändes.

Ärenden till kulturnämnden den 29 augusti

§3 Svar på remiss om Fria eller fälla) en metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Stadsarkivariens delegationsbeslut

Stadsarkivarien har fattat beslut avseende följande tillsynsärenden:

dnr 4.1.8-7631/13, dnr 9.4-4222/13, dnr 9.4-913/13, dnr 9.4-8469/13, dnr 9.4-8489/2013, dnr 9.4-7759/13

§5 Avgifter inom arkivverksamheten

Ärendet föredrogs.

Arkivutskottet beslutar att godkänna Stadsarkivets förslag till avgifter inom arkivverksamheten.

§7 Stadsarkivarien informerade om

- att Stadsarkivet anställt en kommunikationschef, Susanna Uppling, som tillträder i oktober 2013

- att Stadsarkivet deltar i arbetet att revidera Vision 2030

§8 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 september 2013 kl 16:00