Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av inkomna skrivelser

3 Medborgarförslag om hundrastgård på Tranebergsängen

4 Medborgarförslag om hundrastgård

5 Medborgarförslag om stor hundrastgård

Beslutsärenden

6 Nya förskolor i Ulvsunda, Nockebyhov och Solvallastaden

7 Gemensam organisation för familjerätt vid Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar

8 Anpassning av organisationen gällande Enheten för personligt stöd

9 Boendeplan för äldre inom region Västerort, revideras 2017

11 Studieresa till Barcelona för personal vid Grupp och servicebostäderna

12 Svar på skrivelse från Jan Tigerström m.fl. (M) om konsekvenserna av ekonomiskt bistånd för papperslösa

13 Svar på skrivelse från Jonatan Ohlin (L) och Hanna Wistrand (L) om Mobila återvinningsstationer

14 Svar på frågor från PRO Samorganisation

15 Delegation i brådskande ärenden enligt 6 kap 36 § kommunallagen

17 Motion av Lotta Edholm (L) och Gulan Avci (L) om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb

18 Remissvar på ”Motion av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om en kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare”

22 Svar på remiss om principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Anmälningsärenden

23 Ekonomisk månadsrapport

24 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 4, 2016

25 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016

26 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2016 samt ansökan om statsbidrag för 2017

27 Kvalitetsredovisning Bromma förskolor

28 Sommarförskolor i Bromma 2017

29 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

30 Pensionärsrådet

31 Rådet för funktionshinderfrågor

32 Förvaltningsgruppen

33 Ungdomsrådet

34 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

35 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

36 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

37 Upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på park- och naturmark i Bromma

38 Angående anmälan om bristande tillsyn vid förskolan Regndroppen Åkeshovsvägen 7

39 Anmälan Lex Sarah inom Socialtjänst och fritid

40 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende

41 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende

42 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Bromma demensteam

43 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

44 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

45 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

46 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 punkten Föräldrabalken

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om hundrastgård på Tranebergsängen

§4 Medborgarförslag om hundrastgård

§5 Medborgarförslag om stor hundrastgård

§6 Nya förskolor i Ulvsunda, Nockebyhov och Solvallastaden

§7 Gemensam organisation för familjerätt vid Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar

§8 Anpassning av organisationen gällande Enheten för personligt stöd

§9 Boendeplan för äldre inom region Västerort, revideras 2017

§11 Studieresa till Barcelona för personal vid Grupp och servicebostäderna

§12 Svar på skrivelse från Jan Tigerström m.fl. (M) om konsekvenserna av ekonomiskt bistånd för papperslösa

§13 Svar på skrivelse från Jonatan Ohlin (L) och Hanna Wistrand (L) om Mobila återvinningsstationer

§14 Svar på frågor från PRO Samorganisation

§15 Delegation i brådskande ärenden enligt 6 kap 36 § kommunallagen

§17 Motion av Lotta Edholm (L) och Gulan Avci (L) om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb

§18 Remissvar på ”Motion av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om en kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare”

§22 Svar på remiss om principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

§23 Ekonomisk månadsrapport

§24 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 4, 2016

§25 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016

§26 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2016 samt ansökan om statsbidrag för 2017

§28 Sommarförskolor i Bromma 2017

§29 Anmälan av delegationsbeslut

§30 Pensionärsrådet

§31 Rådet för funktionshinderfrågor

§32 Förvaltningsgruppen

§33 Ungdomsrådet

§34 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§35 Nämndens och förvaltningens frågor

§36 Sociala delegationens protokoll

§37 Upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på park- och naturmark i Bromma

§38 Angående anmälan om bristande tillsyn vid förskolan Regndroppen Åkeshovsvägen 7

§39 Anmälan Lex Sarah inom Socialtjänst och fritid

§40 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende

§41 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende

§42 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Bromma demensteam

§43 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

§44 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

§45 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

§46 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 punkten Föräldrabalken