Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av inkomna skrivelser

3 Medborgarförslag om utegym vid Judarskogen

4 Medborgarförslag parkmiljö Tranebergsängen

5 Medborgarförslag om Trygghetsfrågor i seniorboenden

7 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2017

8 Medverkan i nationellt utvecklingsarbete 2017 -2018- Förbättrad dokumentation

9 Nya bostäder med särskild service i Annedal

10 Ny förskola i kvarteret Vande nbergh i Annedal

Remissärenden

11 Remiss om revidering av socialnämndens reglemente

13 Remiss om reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

14 Ändring av detaljplan för del av fastigheten Alvik 1:13, område kvarteret Biografen i Alvik

15 Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Anmälningsärenden

16 Ekonomisk månadsrapport

17 Svar på fråga från Liberalerna om ledsagning i Bromma

19 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Ålsten

20 Svar på brev gällande inhägnad plats för hundar

21 Svar på medborgarförslag om utegym vid Judarn

22 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: Dnr 10-17-1.2.1

Delas ut senare

25 Förvaltningsgruppen

26 Ungdomsrådet

27 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

28 Nämndens och förvaltningens frågor

29 Upphandling av mark - och anläggningsentreprenad

30 Upphandling av renhållning, skötsel och vinterväghållning av park - och naturmark- tilldelningsbeslut

31 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

32 Information om inkommen lex Sarah rapport inom Mälarbacken

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st föräldrabalken

35 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av inkomna skrivelser

§3 Medborgarförslag om utegym vid Judarskogen

§4 Medborgarförslag parkmiljö Tranebergsängen

§5 Medborgarförslag om Trygghetsfrågor i seniorboenden

§7 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2017

§13 Remiss om reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

§15 Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

§17 Svar på fråga från Liberalerna om ledsagning i Bromma

§22 Anmälan av delegationsbeslut

§25 Förvaltningsgruppen

§27 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§28 Nämndens och förvaltningens frågor

§29 Upphandling av mark - och anläggningsentreprenad

§30 Upphandling av renhållning, skötsel och vinterväghållning av park - och naturmark- tilldelningsbeslut

§31 Sociala delegationens protokoll

§32 Information om inkommen lex Sarah rapport inom Mälarbacken

§33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st föräldrabalken

§34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st föräldrabalken

§35 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken