Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Medborgarförslag om vinterväghållning på gångväg i Blackeberg

4 Ändring av Lokalförsörjningspl an förskoleavdelningar Mariehäll

5 Ändring av Lokalförsörjningsplan 2017 avseende förskolelokaler

6 Ledamöter till Bromma stadsdelsnämnds pensionärsråd 2018

7 Avsägelse och fyllnadsnominering till nämndens funktionshinderråd

8 Utseende av utanordnare och firmatecknare för Bromma stadsdelsnämnd

Remissärenden

9 Ansökan om serveringstillstånd Melanders i Alvik AB

10 Remiss om Motion (2017:50) om återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid

11 Remiss av Offentliga rum – förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

13 Svar till skolinspektionen gällande anmälan mot förskolan Hagelstavägen 22 i Stockholms kommun - yttrande

14 Svar på skrivelse från (L) om att inrätta extratjänster i Bromma

15 Svar på medborgarförslag om blomsterängar, papperskorgar och klotter

16 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

17 Pensionärsrådet

18 Rådet för funktionshinderfrågor

19 Förvaltningsgruppen

21 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

22 Nämndens och förvaltningens frågor

23 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

25 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (285 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Medborgarförslag om vinterväghållning på gångväg i Blackeberg

§5 Ändring av Lokalförsörjningsplan 2017 avseende förskolelokaler

§7 Avsägelse och fyllnadsnominering till nämndens funktionshinderråd

§8 Utseende av utanordnare och firmatecknare för Bromma stadsdelsnämnd

§10 Remiss om Motion (2017:50) om återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid

§12 Ekonomisk månadsrapport

§13 Svar till skolinspektionen gällande anmälan mot förskolan Hagelstavägen 22 i Stockholms kommun - yttrande

§15 Svar på medborgarförslag om blomsterängar, papperskorgar och klotter

§16 Anmälan av delegationsbeslut

§17 Pensionärsrådet

§18 Rådet för funktionshinderfrågor

§19 Förvaltningsgruppen

§21 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

§23 Sociala delegationens protokoll

§24 Nedläggning av faderskap

§25 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare