Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Öppen frågestund, 2017-03-16, Slakthusplan 8 A

kl. 18:00-18:30


Områdesmöte i Högda Läs mer...len, Vantörs kyrka 2017-03-09, särskild annonsering

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Utegym i gamla Enskede i lilla parken Svampvägen och Murkelvägen

4 Ny pulkbacke på Årstafältet - svar på medborgarförslag

5 Utegym och motionsslinga i Östberga - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

6 Månadsrapport för februari 2017

Dnr. 1.2.1.- 122/2017 (kommer senare)

7 Inrättande av förskola på Ripsavägen 33

8 Inrättande av förskola inom fastigheten Skolfilmen 1 samt i närliggande Trollesundsskogen

9 Omstrukturering inom Poppelgårdens vård- och omsorgsboende i Enskededalen till gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inriktnings- och genomförandeärende

10 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 4/ 2016

11 Uppföljning av äldreomsorgens Kostenhet (Intraprenad)

12 Uppföljning inom socialpsykiatri - Boendestöd -Enskede gruppbostad

13 Uppföljning inom funktionsnedsättning- Assistansenhetens boendestöd, avlösar- och ledsagarservice och personlig assistans

14 Uppföljning inom äldreomsorgen- Stureby vård- och omsorgsboende inklusive Tussmötegården

15 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB (kommer senare)

16 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Dagliga verksamheterna Rågsved, Stureby, Tallbacken och Årsta

17 Uppföljning inom äldreomsorgen Bandhagen - Högdalens hemtjänst, Enskede hemtjänst, Stureby hemtjänst och Årsta hemtjänst

18 Rapport om servicehus

19 Delegationsordning gällande äldreboende - svar på skrivelse från (L)

20 Fortsatt driftsform för fritidsverksamheten för barn och unga

21 Uppföljning av 2016 års fritidsverksamhet av Omsorgsborgen AB för Dalens kvartersgård, Östberga fritidsgård, Årsta fritidsgård och Backens parklek

22 Ekonomiska resultat inom egen regi- svar på skrivelse

23 Om ekonomiskt bistånd till papperslösa - svar på skrivelse från (M)

24 Ändrat datum för stadsdelsnämndens sammanträde till 18 maj

25 Delegation enligt kommunallagen 6 kap 36 § till särskilt utsedda ledamöter att besluta i brådskande ärenden enligt 14 § 2 st. p 1 och 2

Remissärenden

26 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck

27 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen - svar på remiss

28 Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende - svar på motion av Sofia Modigh (KD)

29 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor

30 Program för miljöövervakning av biologiskt mångfald och relaterade ekosystemtjänster - svar till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

31 Serveringstillstånd för Enskede Krog, Gamla Tyresövägen 326

32 Anmälningsärenden

a) Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m. b) Tjänstemannabeslut (se pärm) c) Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde, (utsändes senare) d) Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) e) Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare) f) Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen g) Patientsäkerhetsberättelse 2016 Egen regi Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning se pärm Dnr 1.2.1.-018/2017 h) Tillsyn av folköl, tobak 2016 samt tillsynsplan för 2017-Dnr 013-2017-1.3.1. i) Rapport om lokalsituationen på Östberga och Rågsved Community Center Dnr 1.2.1.-121/2017

34 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

38 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

39 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

40 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

41 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

42 Inkommen Lex Sarah-information Framtid Stockholm

43 Inkommen lex Sara- information - FSB Finsk hemtjänst AB

44 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

45 Begränsning av umgänge enligt14 § 2 st. 1p. LVU

46 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st. 1p. LVU

47 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

48 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

49 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

50 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

51 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

52 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Utegym i Gamla Enskede -­ svar på medborgarförslag

§4 Ny pulkabacke på Årstafältet - svar på medborgarförslag

§5 Utegym och motionsslinga i Östberga - svar på medborgarförslag.

§6 Månadsrapport för februari 2017

§7 Inrättande av förskola på Ripsavägen 33

§8 Inrättande av förskola inom fastigheten Skolfilmen 1 samt i närliggande Trollesundsskogen

§9 Omstrukturering inom Poppelgårdens vård- och omsorgsboende i Enskededalen till gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)- inriktnings- och genomförandeärende

§10 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS - period 4/2016

§11 Uppföljning av äldreomsorgens Kostenhet (Intraprenad)

§12 Uppföljning inom socialpsykiatri - Boendestöd Enskede gruppbostad

§13 Uppföljning inom funktionsnedsättning - Assistansenhetens boendestöd, avlösar-och ledsagarservice och personlig assistans

§14 Uppföljning inom äldreomsorgen- Stureby vård- och omsorgsboende inklusive Tussmötegården

§15 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

§16 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Daglig verksamheterna Rågsved, Stureby, Tallbacken och Årsta.

§17 Uppföljning inom äldreomsorgen - Bandhagen-Högdalens Hemtjänst, Enskede Hemtjänst, Stureby Hemtjänst och Årsta hemtjänst

§18 Rapport om servicehus

§19 Delegationsordning gällande äldreboenden - svar på skrivelse från (L)

§20 Fortsatt drift för fritidsverksamheten för barn och unga

§21 Uppföljning av 2016 års fritidsverksamhet av Omsorgsborgen AB för Dalens kvartersgård, Östberga Fritidsgård, Årsta fritidsgård och Backens parklek.

§22 Ekonomiska resultat inom egenregi - svar på skrivelse

§23 Skrivelse om ekonomiskt bistånd till papperslösa svar på skrivelse från (M)

§24 Ändrat sammanträdesdatum till 18 maj

§25 Delegation enligt 6 kap 36 § KL till särskilt utvalda ledamöter att besluta i brådskande ärenden enligt 14 § 2 st, p 1 och p. 2 LVU

§26 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck - svar till Trafikkontoret

§27 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen - svar på remiss

§28 Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende - svar på motion av Sofia Modigh (KD)

§29 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

§30 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

§31 Serveringstillstånd för Enskede Krog, Gamla Tryesövägen 325

§34 Stadsdelsdirektörens information