Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

4 Månadsrapport för mars 2017

Dnr 1.2.1.-122/2017 (kommer senare)

5 Granskningen av rätt till heltid i förskolan - svar på skrivelse från (M)

6 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU vid socialjouren

Remissärenden

7 Samråd om förslag till detaljplan för området vid kv Lådkameran m m i stadsdelen Bandhagen S-Dp 2015-14055

8 Trafikförändringar i SL - trafiken 2017/2018 (T18)

9 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskomissionens arbete

10 Remiss om serveringstillstånd för Enzo`s/Colosseum

11 Anmälningsärenden

a) Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m. b) Tjänstemannabeslut (se pärm) c) Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde, (utsändes senare) d) Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) e) Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare) f) Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen

13 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

14 Inkommen lex Sarah information - Bra Livi Sverige AB

15 Inkommen lex Sarah information - EVEO AB

16 Inkommen rapprt om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Vantörs hemtjänst

17 Inkommen lex Sarah information - stiftelsen Årsta Gård

18 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk fär missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Vantörs hemtjänst

19 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, kap 14 kap 3 § SoL - Relationsvåldsteamet

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

26 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§4 Månadsrapport för mars 2017

§5 Granskning av rätt till heltid i förskolan -­ svar på skrivelse

§6 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU vid socialjouren

§7 Samråd om förslag till detaljplan för området vid kv Lådkameran m m i stadsdelen Bandhagen S-Dp 2015-14055

§8 Trafikförändringar i SL - trafiken 2017/2018 (T18)

§9 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

§10 Remiss om serveringstillstånd för Enzo`s/Colosseum

§13 Stadsdelsdirektörens information