Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelförvaltning, Slakthusplan 8 A

KL 18:00

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Anläggande av odlingslotter i Örby - svar på medborgarförslag

5 Genomförande av en ny förskola i Örby

6 Inrättande av förskolepaviljong, Hagsätravägen 115 - inriktnings- och genomförandeärende

7 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

9 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

10 Motion om att stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation.

11 Serveringstillstånd för Mälarhallens Bowlingservering, Uppköparvägen 1

Slutet sammanträde

12 Tillsynsärende enligt 20 § tobakslagen företräde

13 Utredning enligt lex Sarah, Individ- och familjeomsorg, vuxna

14 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

15 Begränsningar i umgänget enligt 14 § andra stycket p 1. LVU

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anläggande av odlingslotter i Örby - svar på medborgarförslag

§6 Inrättande av förskolepaviljong, Hagsätravägen 115 - inriktnings- och genomförandeärende­

§9 Stadsdelsdirektörens information

§10 Motion om att stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation.

§10:a Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid