Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-31

Sammanträde 2017-08-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A


Öppet möte
Torsdag den 24 augusti 2017 kl. 18:30


Stadsbyggnadskontoret informerar Läs mer...om utställningsförslag till översiktplan för Stockholm


Välkommen att lyssna och fråga!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3 Månadsrapport för juli 2017

4 Allaktivitetshus i Östberga

Dnr 1.1.-467/2017 (utsändes senare)

5 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2017

6 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

8 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

9 Samråd om förslag till program för Östberga och Årstafältet södra i stadsdelen Östberga- svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

10 Detaljplan för Årstafältet etapp 3 - svar till stadsbyggnadskontoret (omeelbar justering)

11 Samrådsförslag till detaljplan för kv. Diabilden m.fl. - svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

12 Utställningsförslag till översiktsplan för Stockholm - svar till stadsbyggnadskontoret

13 Motion om att låta stockholmarna bygga ihop södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad- svar till kommunstyrelsen

14 Slutrapport från utredning av servicehus, kompletterande med förslag till fortsatt hantering av stadsdelsnämndens befintliga servicehus- svar till kommunstyrelsen

15 Bättre skydd mot diskriminering - svar till kommunstyrelsen

16 Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd - svar till kommunstyrelsen

17 Motion (M) om att införa ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen - svar till kommunstyrelsen

18 Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - svar till kommunstyrelsen

19 Motion om en stadsdelsnämndsreform - svar till kommunstyrelsen

20 Serveringstillstånd Gullmarssons krog

21 Serveringstillstånd Vi går till Marie

Slutet sammanträde

22 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

23 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

32 Överflyttning av vårdnad från särskild förordnad vårdnadshavare till barnets föräldrar enligt 6 kap 10 § FB

33 Inkommen Lex Sarah information - Föreningen Saltå By

34 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, kap 14, 3 § SoL

35 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, kap 14 § 3 SoL

36 Inkomna Lex Sarah informationer - Vantörs gruppbostäder, Attendo

Dnr 321-2017-1.2.2. 320-2017-1.2.2

37 Lex Sarah - rapport enligt SoL - Stureby vård- och omsorgsboende

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Månadsrapport för juli 2017

§4 Allaktivitetshus i Östberga

§5 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2017

§8 Stadsdelsdirektörens information

§9 Samråd om förslag till program för Östberga och Årstafältet södra- svar till stadsbyggnadskontoret

§10 Detaljplan för Årstafältet etapp 3 - svar till stadsbyggnadskontoret

§11 Samrådsförslag till detaljplan för kv. Diabilden m.fl. - svar till stadsbyggnadskontoret

§12 Utställningsförslag till översiktsplan för Stockholm - svar till stadsbyggnadskontoret

§13 Motion om att låta stockholmarna bygga ihop södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad- svar till kommunstyrelsen

§14 Slutrapport från utredning av servicehus, kompletterat med förslag till fortsatt hantering av stadsdelsnämndens befintliga servicehus - svar till kommunstyrelsen

§15 Bättre skydd mot diskriminering - svar till kommunstyrelsen

§16 Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd - svar till kommunstyrelsen

§17 Motion (M) om att införa ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen - svar till kommunstyrelsen

§18 Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - svar till kommunstyrelsen

§19 Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform - svar till kommunstyrelsen