Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Löpslinga i Sturebyskogen - svar på medborgarförslag

4 Övergiven park i Stureby - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Månadsrapport för september 2017

Dnr 1.2.1.-122/2017 (kommer senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Föreningsbidrag till föreningar med aktiviteter för nyanlända i Enskede-Årsta-Vantör

7 Planerad förskoleutbyggnad 2017-2021

8 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Dnr 570-2017-2.2.1. (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

11 Stadsdelsdirektörens information

12 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

Remissärenden

13 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad- svar till kommunstyrelsen

14 Förslag till detaljplan för kv Tippen m.m. i stadsdelarna Högdalen och Fagersjö SDp-2014-19270 - svar till stadsbyggnadskontoret

15 Samråd om reviderat förslag till naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar - svar till stadsbyggnadskontoret (kommer senare)

16 Ett modernt och hållbart växande Stockholm - motion (M) - svar till kommunstyrelsen

Slutet sammanträde

17 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB.

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

19 Överflyttning av vårdnad tillsärskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § FB

20 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Årsta hemtjänst

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen fastställdes med den ändringen att ärende 4, dnr 517-2017/1.2.4.

§3 Löpslinga i Sturebyskogen -­ svar på medborgarförslag

§4 Övergiven park i Stureby - svar på medborgarförslag

§5 Månadsrapport för september 2017

§6 Föreningsbidrag till föreningar med aktiviteter för nyanlända i Enskede-Årsta-Vantör

§7 Planerad förskoleutbyggnad 2017-2021

§8 Gemensam upphandling av driften av våra plaskdammar.

§9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnadne enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av ugna (LVU)

§10:A Inbjudan till en dag om Ungdomsmottagningars uppdrag och roll när det gäller psykisk hälsa

§10:B Öppet möte torsdagen 16 november 2017

§11 Stadsdelsdirektörens information

§13 Revidering av Regler för intagning och plats i förskla och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

§14 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för kv Tippen mm i stadsdelarna Högdalen och Fagersjö

§15 Samråd om reviderat förslag till naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar - svar till stadsbyggnadskontoret m.fl.

§16 Ett modernt och hållbart växande Stockholm