Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-11-17

Sammanträde 2020-11-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Utegym i Lindeparken samt underhåll av skogs stig utmed tvärbanans spår

6 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) – Utvecklingen i Snösätra industriområde

Beslutsärenden

7 Månadsrapport oktober 2020

Dnr: EÅV 2020/109 (Senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds sammanträdesplan för år 2021

Dnr: EÅV 2020/506 (Senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

9 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer, KS 2020/924

12 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för november är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för november är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

14 Stadsdelsdirektörens information

15 Begäran om upphörande enligt 21 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Begäran om upphörande enligt 21 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

17 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

18 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

19 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

20 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

21 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enlig t 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll