Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
S:t Erikssalen, Rangstagatan 22, Vantörs stadsdelsförvaltning

Öppen frågestund klockan 18.00
Kom och ställ frågor till nämndens ledamöter.


Samma Läs mer...nträdet börjar efter frågestunden, dock tidigast kl. 18.30.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Ny förskola på Stureby vård och omsorgsboende - inriktnings- och genomförandeärende

4 Flytt av Sköntorps korttidshem

5 Beställning upprustning/ombyggnad av Stureby centralkök- genomförandeärende

6 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom äldreomsorgen

7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg inom äldreomsorgen

8 Ansökan om stimulansbidrag för stöd till närstående

9 Bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede-Årsta-Vantör

10 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef

11 Attestinstruktion vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

12 Utanordnare vid stadsdelsförvaltningen

13 Utseende av delgivningsmottagare

14 Utseende av personuppgiftsombud

15 Verksamhetschef inom hälso- och sjukvårdslagen § 29

16 Överlåtelse av hälso- och sjukvårdsuppgifter till enhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen § 30

17 Handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort. Svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

18 Inkludera föräldrar och elever i skolplaneringen. Svar på skrivelse från Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s)

19 Slutrapport projektet ’ Beslut på bättre grunder’

19 X Förlängning av avtal avseende Enskede Nya servicehus med Carema Omsorg AB

19 XX Ansökan om utvecklingsmedel för tidiga insatser i projektet ’ Att utveckla föräldraprogammet Komet’

19 XXX Ansökan om utvecklingsmedel för ’Behandlingsinsatser i öppen vård’

19 XXXX Ansökan om utvecklingsmedel för tidiga insatser i projektet Kvinnoverksamhet

19 XXXXX Nedskrivning av fordringar Enskede-Årsta

19 XXXXXX Svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) angående husvagnslägret i Högdalen

Remissärenden

20 Årsrapport för Vantörs stadsdelsnämnd

21 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2006 för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

22 Inriktning för Järvalyftet

23 Remissvar angående Åsens ålderdomshem

Anmälningsärenden

24 Månadsrapport för maj Vantör

25 Månadsrapport för maj Enskede-Årsta

26 Balanslistor från Enskede-Årsta, Vantörs och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder

27 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

28 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. (se pärm)

29 Anmälan av beslut enligt delegationsordningen (se pärm)

30 Stadsdelsdirektörens information

PM konsekvenser för Högdalens sjukhem m.a.a. besparingar
PM konsekvenser för Rågsveds äldrecentrum ”
PM konsekvenser rörande antal placeringar
PM besparingar inom kostförsörjningen
- övrigt

32 Ärenden på sluten del

Sluten del

S1 Lägesrapport angående upphandling av Enskede Nya Servicehus
Dnr 07-105/29

S2 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Henrik Ehrenberg (kd) ordförande

Annika Daidsson (m)

Anna Lund (m)

Niklas Kristoffersson (m)

Eva Solberg (m)

Christian Jobrant (m)

Lena Kling (fp)

Mervi Mäkinen Andersson (s) ej § 4 jäv

Lennart Pöppel (s)

Rosa Lundmark (v)

Magnus Bock (m)

Gustav Johansson (m)

Peter Backlund (fp) ej § 4

Claes Karlsson (kd)

Tjänstgörande ersättare

Linnéa Björnstam (s)
Arne Ahlström (s)
Jenny Norberg (v)
Peter Backlund (fp) § 4

Tjänstemän

Gillis Hammar, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Lena Holmdahl, Anders Lindström, Leif Kananen, Doris Modig, Kjell Jansson, Lena Skott, Ingrid Tranberg, Monica Verne, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare

Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO


Utses att justera

Henrik Ehrenberg (kd), Mervi Mäkinen Andersson (s)


Dag för justering

21 juni 2007


Sekreterare

Lisbeth Johansson

 

§1 Dagordningen godkänns med tillägg 19 XXXXXX, Svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) angående husvagnslägret i Högdalen, samt 30, Stadsdelsdirektörens information – fyra PM om konsekvensbeskrivningar med anledning av besparingar i verksamhetsplanen utgår.

§2 Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamoten Mervi Mäkinen Andersson (s) får i uppdrag att justera dagens protokoll. Ledamoten Rosa Lundmark (v) justerar § 4.

Anmäls att protokollet från nämndens sammanträde 2007-05-21 justerades den 4 juni 2007. Anmäls tillägg av skivelser från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp), Konsekvenser av minskade kostnader inom ekonomiskt bistånd - dnr 07-502/277 samt Husvagnslägret i Högdalen- dnr 07-502/279- till § 25.

Anmäls att protokollet från nämndens sammanträde 2007-05-30 justerades den 4 juni 2007.

§3 Ny förskola på Stureby vård och omsorgsboende - inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningen får i uppdrag att starta en ny förskola om 3 avdelningar i befintlig lokal på Stureby sjukhem.

 2. 0,4 mnkr per avdelning i stimulansbidrag begärs hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendet

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet i området föreslår förvaltningen att en ny förskola med 3 avdelningar inrättas på Stureby sjukhem.

Förvaltningen har kommit fram till att en befintlig redan inhyrd lokal kan omdisponeras för att inrätta en förskola. Kostnaden för lokalanpassningar beräknas till cirka 0,4 mnkr. Förskolan planeras att initialt starta till hösten 2007 som en småbarnsförskola med cirka 30 barn och successivt utöka barnantalet till som mest cirka 40 barn.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2007.

Dnr 07-402/289

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Flytt av Sköntorps korttidshem

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Sköntorps korttidshem för barn med funktionshinder flyttar till ny lokal på Täppgränd 9 den 30 september 2007.

Ärendet

Under en lång tid har grannar till Sköntorps korttidshem framfört att de blivit störda av verksamheten. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen träffat grannarna, bostadsrättsföreningens styrelse och förvaltare för att diskutera situationen och komma fram till en lösning.

Förvaltningen föreslår att Sköntorps korttidshem flyttar till nya lokaler på Täppgränd 9 i Dalen den 30 september. På korttidshemmet är 22 barn placerade. Av dessa bor fyra i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Samtliga barn kommer att erbjudas att följa med verksamheten till den nya lokalen. Byte av lokal för verksamheten kommer att medföra vissa kostnader förutom lokalanpassningar, som flytt av möbler och liftar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2007.

Dnr 07-505/174

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Mervi Mäkinen Andersson (s) anmälde jäv och deltog ej i handläggningen.

§5 Beställning upprustning/ombyggnad av Stureby centralkök- genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att beställa upprustning av Stureby centralkök enligt offert från MICASA.

 2. Finansiering av projektet godkännes genom ett hyreskostnadstillägg på sammanlagt 0,5 mnkr/ år i 20 år.

Ärendet

Personalen på Stureby centralkök har länge påtalat behov av upprustning av köket både vad avser maskinstandard och ombyggnad.

Stureby centralkök rustas upp med ny maskinpark och byggs om enligt kostnadsutredning. Projektkostnaden är beräknad till totalt 7,2 mnkr. Upprustning och ombyggnad av centralköket kan ske etappvis vilket ej påverkar verksamheten. Vantörs måltidsservice flyttar in sin verksamhet i lokalerna successivt från och med hösten 2007. På sikt innebär en sammanslagning med Vantörs måltidsservice lägre vårddygnspris.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-504/2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) lämnade följande uttalande.

Vi anser att både Sturebyköket och Rågsveds Måltidsservice behövs för att de äldre ska få en så god kost som möjligt och för att minska antalet transporter i området’.

§6 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom äldreomsorgen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Regeringskansliet, Kompetensstegen, om statliga medel för kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Totalt söks 7,323 mnkr för 2007 och 2008.

Ärendet

Förvaltningen har under perioden 2005-08-22 – 2006-12-31 arbetat med utveckling av omvårdnadsteam inom hemtjänsten med medel från kompetensfonden i Stockholms stad.

Förvaltningen ansöker om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre under 2007 och 2008 inom den från den 1 juli 2007 nya förvaltningen. Ansökan omfattar insatser för förbättrad kvalitet och kompetensutveckling inom: rehabilitering och förebyggande arbete inom Rågsveds Äldrecentrum, utbildning i anhörigstöd, kvalitets- och kompetens- utveckling inom demensvården, ökad kompetens och utarbetande av arbetssätt för fallprevention samt kravmärkt yrkesroll.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2007.

Dnr 07-504/42

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg inom äldreomsorgen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs till Socialstyrelsen om 700 tkr i stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Ärendet

Nämnden har vid sammanträde den 26 april beslutat ansöka om stimulansmedel från Socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg enligt tilldelad ekonomisk ram om 9,972 mnkr. Ytterligare 700 tkr kan sökas inom ramen för de medel som tilldelats Stockholms kommun.

Förvaltningen ansöker om 350 tkr för utveckling av det sociala innehållet (A 5) inom Finskt Äldrecentrum och 350 tkr för läkemedelsgenomgångar inom särskilda boendeformer (A 4a) inom Mårtensgården och Högdalens äldreboende. Beviljade stimulansmedel för 2007 betalas ut innan halvårsskiftet 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2007.

Dnr 07-504/108

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Ansökan om stimulansbidrag för stöd till närstående

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 2,888 mnkr om stimulansbidrag för stöd till närstående.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har tilldelats medel för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Stimulansbidragen är avsedda för kommunal verksamhet.

Under 2007 har uppbyggnad av anhörigstödet inletts i samverkan mellan Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltningar. De övergripande målen för insatsen är att vidareutveckla stödet till närstående, som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till pensionärer som är över 65 år. Medel söks bland annat för att anordna samverkanskonferenser med frivilligorganisationerna i Enskede-Årsta-Vantör två gånger per år. I arbetet ingår att även försöka finna nya former för samverkan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2007.

Dnr 07-504/191

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) lämnade följande uttalande.

Socialt och praktiskt stöd till anhöriga är av stor vikt men vi vill även framhålla att anhöriga kan behöva psykologiskt stöd för att hantera den ändrade relationen till den anhörige som vårdas. Anhöriga är ofta kvinnor och det är därför viktigt att visa vilka effekter det planerade stödet har för kvinnor respektive män. Även effekter för anhöriga med annan bakgrund behöver belysas’.

§9 Bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Föreningen TRIVS (Trygghet i Vantörs stadsdel) beviljas bidrag med 50 000 kronor till drogfria evenemang, sociala aktiviteter, utflykter m.m. samt till utrustning och material i samband med dessa aktiviteter.

 2. Föreningen Convictus beviljas bidrag med 130 000 kronor för att bedriva fältförlagt arbete i Högdalens Centrum.

Ärendet

Nämnden kan bevilja ekonomiskt bidrag till föreningar, vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet riktad till missbrukare. 200 000 kronor är avsatt för ändamålet.

Två föreningar i Vantör har ansökt om föreningsbidrag .

Förvaltningen föreslår att Föreningen TRIVS (Tryggheten i Vantörs stadsdel) beviljas bidrag med 50 000 kronor till rehabiliteringsaktiviteter och material i samband med dessa. Föreningens drogfria evenemang och sociala aktiviteter bedöms utgöra ett viktigt komplement till nämndens ordinarie verksamhet. Föreningen Convictus beviljas bidrag med 130 000 kronor till fältförlagt arbete i Högdalens centrum. Föreningen har kontakt med ett stort antal missbrukare och hemlösa och verksamheten kan utgöra ett bra komplement till nämndens uppsökande arbete.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2007.

Dnr 008-124/2007

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Bevilja föreningen Convictus 130 tkr i bidrag.

 2. Avslå bidrag till föreningen TRIVS med hänsyn till att bidrag inte är förenligt med nämndens riktlinjer.

 3. Därutöver framföra följande.

Vi beklagar att bara två föreningar har sökt bidrag, vilket gör att urvalet i bedömningen av rätten till bidrag är väl litet. Om bidrag till föreningen Convicus råder dock inga tvivel med hänsyn till det fleråriga samarbetet kring Bryggan Vantör. Det är väldigt positivt att föreningen vill bedriva fältförlagt arbete i Högdalens centrum som komplement till förvaltningens uppsökande arbete. Vi anser därför att Convictus ska beviljas det föreslagna beloppet.

Vi vill däremot avslå bidrag till föreningen TRIVS eftersom det skulle strida mot nämndens riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar som arbetar med missbruksfrågor. Stödet ska gå till föreningar vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet och det villkoret uppfylls inte för närvarande av TRIVS.

Föreningens aktiviteter kan möjligen ses som ett komplement till förvaltningens ordinarie verksamhet, men det framgår inte av ärendet hur verksamheten kan ses som ett stöd till förvaltningens ordinarie verksamhet. Enligt TRIVS stadgar är föreningen restriktiv till samarbete med myndigheter. TRIVS uppger i sin ansökan att de har ett etablerat och mycket gott samarbete med sociala myndigheter. Enligt svar på muntlig förfrågan har dock förvaltningen inget samarbete med föreningen. Sammantaget uppfylls bara den ena delen av villkoret för att nämnden ska kunna ge ekonomiskt stöd’.

§10 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, på stadsdelsnämndens vägnar besluta inom nämndens verksamhetsområde i de ärendegrupper som anges i bilaga 2.

 2. Nämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta istället.

 3. Nämnden uppdrar till ordförande att enligt 6 kap 36 § kommunallagen fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

 4. Anmälan av övriga beslut tagna i delegation skall ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 5. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2007 och tills vidare.

Ärendet

En nämnd får enligt 6 kap 33 § kommunallagen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt annan anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen erhåller delegation i de ärendegrupper som anges i bilaga till tjänsteutlåtandet samt att förvaltningschefen i sin tur äger rätt att utse delegater att beslut i de olika ärendegrupperna, så kallad vidaredelegation. I bilaga 2 framkommer förvaltningschefens vidaredelegation för stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-002/283

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förslag till delegation av beslutanderätt till förvaltningschef godkänns i huvudsak.

 2. Delegationsordningen kompletteras med en punkt om att alla upphandlingar enligt aktivitetsplanen inklusive förfrågningsunderlag och beslut om anbud alltid ska föreläggas nämnden för beslut.

Vi anser att alla upphandlingar enligt aktivitetsplanen inklusive förfrågningsunderlag och beslut om anbud alltid ska föreläggas nämnden för beslut. Dessa frågor är så viktiga att det bör tydliggöras hur beslutsordningen går till’.

§11 Attestinstruktion vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Attestinstruktion för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning godkänns.

Ärendet

I samband med att den nya stadsdelsförvaltningen startar den 1 juli ska en attestinstruktion finnas. I Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 regleras stadens penninghantering.

Förvaltningens förslag är i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2007.

Dnr 07-100/296

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Utanordnare vid stadsdelsförvaltningen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsdirektören Gillis Hammar utses som utanordnare för stadsdelsförvaltningen samt uppdrages åt denne att utse erforderligt antal ställföreträdare. Beslutet gäller från den 1 juli 2007.

Ärendet

Utanordning innebär ett slutligt godkännande av att betalningsunderlag är behandlat i föreskriven ordning så att utbetalning kan ske.

Enligt ’Regler för ekonomisk förvaltning’ ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

Regelmässigt ska förvaltningschefen utses till utanordnare. Utanordnaren utser lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-100/284

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Utseende av delgivningsmottagare

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Såsom behöriga behöriga att på stadsdelsnämndens vägnar mottaga delgivning vid stadsdelsförvaltningen utses registratorer, nämndsekreterare och stadsdelsdirektör. Beslutet gäller från den 1 juli 2007.

Ärendet

I reglemente för stadsdelsnämnder anges att ’ behörig att mottaga delgivning på stadsdelsnämndens vägnar är förutom ordföranden, registratorerna vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli samt den som enligt särskilt beslut av nämnden är behörig därtill’.

I den rättegångsfullmakt som nämnden givit stadens juridiska avdelning är mottagande av delgivning undantagen. Förvaltningen förelägger nämnden ett förslag med befattning såsom delgivningsmottagare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-003/285

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Utseende av personuppgiftsombud

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Lisbeth Johansson utses stadsdelsförvaltningen till personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen. Beslutet gäller från den 1 juli 2007.

Ärendet

Personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft 1998 om skydd för enskilda personer vad gäller behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Personuppgiftsförordningen ger kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvarig är enligt PUL ’den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter’. Personuppgiftsansvarig är således den ansvarar för verksamheten dvs. nämnden. Förvaltningen föreslår namn vid förvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-011/286

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Verksamhetschef inom hälso- och sjukvårdslagen § 29

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Biträdande avdelningschef äldreomsorg utses till verksamhetschef inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2007.

Ärendet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd är som vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården enligt § 29 hälso- och sjukvårdslagen skyldig att utse verksmahetschef med ansvar för hälso- och sjukvården i stadsdelen.

Biträdande avdelningschef för äldreomsorgen, Leif Kananen, utses från den 1 juli 2007 till verksamhetschef inom äldreomsorgen för stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-506/260

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Överlåtelse av hälso- och sjukvårdsuppgifter till enhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen § 30

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Verksamhetschefen överlåter till särskilt ansvariga befattningshavare att ansvara för angivna arbetsuppgifter från och med 1 juli 2007.

Ärendet

Vissa arbetsuppgifter kan enligt hälso- och sjukvårdslagen § 30 överlåtas till sådan befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Förvaltningens verksamhetschef (biträdande avdelningschef äldreomsorgen) överlåter arbetsuppgifter till särskilt ansvariga befattningshavare. Överlåtelse av arbetsuppgifterna innebär högre patientsäkerhet och att god kvalitet av vården säkerställs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-506/258

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort. Svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 22 mars förvaltningen i uppdrag att besvara en skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort.

Förvaltningen anför bland annat att hur många antal hushåll som fått bifall respektive avslag på ansökan om SL-kort inte kan särredovisas utan ingår i det som benämns EGT (ekonomisk grundtrygghet). Det görs alltid en individuell prövning och barnperspektivet kan beaktas för att beviljas SL-kort. Att beviljas SL-kort kan vara att regelmässigt delta i olika arbetsmarknadsinsatser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2007.

Dnr 07-502/154

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl.(s) lämnade följande uttalande.

Vi tackar för svaret även om flera frågor tyvärr inte har kunnat besvaras på grund av otillräcklig statistik. Våra farhågor har dock bekräftats att många sökande har fått avslag på SL-kort och därmed har blivit instängda i sina stadsdelar. Vi beklagar att inte ens alla arbetssökande har fått SL-kort i vårt område, vilket allvarligt försvårar möjligheterna att aktivt söka arbete.

Vi har också fått veta att behovet av kulturella upplevelser inte beaktas vid ansökan om SL-kort, vilket diskriminerar dem som inte har gångavstånd till kulturutbudet. Medan innerstadsbor kan använda hela normen för lek och fritid för att bekosta inträden måste förortsbor använda en stor del av normen till själva resan. Då blir inte mycket kvar till fritidaktiviteterna.

Indragningen av SL-korten skulle minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 40 mnkr enligt stadens budget. Vi har dock inte kunnat få svar på om de indragna SL-korten har gett den besparing som majoriteten räknade med. Vi vet inte heller vilka grupper som drabbats hårdast av de indragna SL-korten. Däremot vet vi att avslagen uppenbarligen har ökat administrationen och arbetsbelastningen för de anställda och har sänkt livskvaliteten för hundratals medborgare i vårt område. Det är därför angeläget att senast i samband med verksamhetsberättelsen få klarlagt proportionerna mellan besparingen och konsekvenserna för medborgarna’.

§18 Inkludera föräldrar och elever i skolplaneringen. Svar på skrivelse från Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 26 april förvaltningen i uppdrag att besvara en skrivelse från Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) om att inkludera föräldrar och elever i skolplaneringen. Ett möte bör anordnas tillsammans med utbildningsförvaltningen till informations- och dialogmöten i Nytorpsskolan och Rågsvedsskolan, då dessa skolor berörs av genomgripande förslag i en lokalrapport.

Utbildningsförvaltningen kommer att överta ansvaret för stadens skolor från och med 1 juli 2007. Frågan om eventuella nedläggningar av skolor utifrån rapporten om lokaleffektiviseringar ligger inte hos stadsdelsförvaltningen utan hos utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden. Konsultrapporten kommer att utgöra en del i underlaget för utbildningsnämndens fortsatta planeringsarbete.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2007.

Dnr 07-403/228

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl.(s) lämnade följande uttalande.

Skolorna tillhör stadsdelsförvaltningen ända fram till halvårsskiftet och det har funnits god tid att ordna informationsmöten tillsammans med utbildningsförvaltningen. Stadsdelsnämnden har dessutom ett förmedlande uppdrag i förhållande till medborgarna, även om stadsdelsnämnden inte fattar alla besluten själva.

Vi anser att det är förvånande att majoriteten springer ifrån sitt ansvar att informera Nytorpsskolans och Rågsvedsskolans föräldrar om förslagen i konsultrapporten om lokaleffektivisering. Föräldrarna hade då haft möjlighet att säga sin åsikt om framtiden för sin skola, vilket utbildningsförvaltningen hade kunnat ta med sig i sin framtida utredning’.

§19 Slutrapport projektet ’ Beslut på bättre grunder’

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens slutrapport godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Vantörs stadsdelsförvaltning ansökte 2005-03-01 hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 74 000 kronor för att utprova ett alternativt utrednings- och dokumentationssystem baserat på principerna för ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) som är ett internationellt utredningsinstrument för ungdomsproblematik.

Samtliga handläggare på ungdomssektionen samt sektionschefen har gått utbildningen och är behöriga att använda ADAD som metod i sitt utredningsarbete. ADAD har gjort en skillnad och kvaliteten i utredningarna har förbättrats, framförallt innehåller utredningarna idag ungdomens egen uppfattning om sitt problem samt grad av motivation till förändring.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2007.

Dnr 503-166/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Förlängning av avtal avseende Enskede Nya servicehus med Ca- rema Omsorg AB

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Avtalet med Carema Omsorg AB avseende ansvaret för driften av Enskede Nya servicehus förlängs med oförändrade avtalsvillkor från och med 2008-03-01 till och med 2008-09-30.

Ärendet

Enskede Nya servicehus med kringverksamheter drivs sedan 1 november 2002 på entreprenad, nu senast av Carema Omsorg AB. Avtalet löper ut 2008-02-29. Med anledning av detta beslutade nämnden den 15 februari 2007 att på nytt upphandla verksamheten.

Förvaltningens ambition var att förelägga nämnden ett förfrågningsunderlag innan sommaren, men detta har inte varit möjligt. Ärende om nytt förfrågningsunderlag kan föreläggas nämnden i oktober. Förvaltningen föreslår att avtalet med Carema Omsorg AB avseende driften av Enskede Nya servicehus förlängs till och med 2008-09-30.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2007.

Dnr 05-106/162

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Avtalet med Carema Omsorg AB förlängs inte.

 2. Enskede nya servicehus tas tillbaka i egen regi.

 3. Därutöver anförs.

Verksamheten ska tas tillbaka i kommunal regi, eftersom det är tryggast för de boende. Upphandling utsätter såväl boende, anhöriga som anställda för onödig oro, riskerar kontinuiteten i verksamheten och är därför helt olämplig när det gäller äldres olika boendeformer’.

§21 Ansökan om utvecklingsmedel för tidiga insatser i projektet ’ Att utveckla föräldraprogammet Komet’

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 333 747 kr till projektet ’Att utveckla föräldraprogrammet Komet’ tiden 2007-08-01- 2008-07-31.

Ärendet

Komet är en forskningsbaserad metod som syftar till att stödja föräldrar och bråkiga barn som löper risk att utveckla problem med alkohol, droger och kriminalitet.

Förvaltningen vill utveckla föräldraprogrammet Komet i ett projekt.

Målgrupp i projektet är föräldrar och barn i åldern 3 till och med 16 år med särskilt fokus på arabiskt och somaliskt talande föräldrar samt föräldrar med behov av individuella insatser. I projektet ska nya gruppledare utbildas och sex föräldragrupper genomgå programmet. Vidare ska föräldrar till åtta barn genomgå det individuella programmet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2007.

Dnr 502-090/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om utvecklingsmedel för ’Behandlingsinsatser i öppen vård’

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 472 500 kr för projektet ’Behandlingsinsatser öppenvård’ första projektåret i ett tvåårigt projekt (2007-07-01-2009-06-30).

Ärendet

En ansökan om projektmedel via Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetats.

Behovet av öppenvård på hemmaplan har ökat de senaste åren. Verksamheten har expanderat, dels för att kunna erbjuda individuellt utformade behandlingsalternativ och dels för att effektivare kunna använda tilldelade resurser för vård och behandling. Målgruppen är boende i tränings- och försökslägenheter. Behandlingsarbetet ska ske i klientens vardag. I projektet ska en strukturerad metod, basprogram utvecklas och tillämpas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2007.

Dnr 502-089/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om utvecklingsmedel för tidiga insatser i projektet Kvinnoverksamhet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 502 492 kr till projektet Kvinnoverksamhet för tiden 2007-08-01-2008-07-31.

Ärendet

En ansökan om projektmedel via Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetats.

Förvaltningen har under det senaste året sett nödvändigheten att utöka och formalisera samarbetet mellan barn- och familjesektionen och missbrukssektionen för att nå ökad effektivitet och förbättrade resultat. Förvaltningen vill utveckla en metod i arbetet för att bättre kunna bedöma om det finns ett missbruk och hur detta ser ut och motivera mammor med missbruksproblematik att utveckla såväl sitt vuxenansvar som föräldraansvar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2007.

Dnr 502-088/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Nedskrivning av fordringar Enskede-Årsta

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nedskrivning av fordringar från december 2005 och tidigare om totalt 512 094 kronor fastställes, i enlighet med stadens ’Regler för ekonomisk förvaltning.

Ärendet

En fordran (faktura) betraktas som osäker när den inte betalats efter 30 dagar från förfallodatum. Förvaltningen lämnar då fordran vidare till inkassoföretag. Enligt de nya reglerna i stadens ’Regler för ekonomisk förvaltning’ ska en fordran skrivas ned när alla inkassoåtgärder vidtagits eller senast efter ett år.

Förvaltningen föreslår att samtliga föreslagna räkningar nedskrives på ett sammanlagt belopp på 512 094 kronor. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta driva fordran på merparten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juni 2007.

Dnr 07-199/302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) angående husvagnlägret i Högdalen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 21 maj 2007 förvaltningen i uppdrag att besvara en skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) ’husvagnslägret’ i gropen i Högdalen. Frågor som antal boende, förvaltningens kontakt och avveckling av lägret önskas bli belysta.

Förvaltningens uppsökare besöker regelbundet husvagnsuppställningen själv eller tillsammans med annan myndighetsperson. Gruppen husvagnar har cirka fem boende. Avsikten med besöken är att motivera de boende till en förändring, vård och/eller annat boende samt att se till att de ej bor kvar på parkeringsplatsen. Planeringen är att husvagnsboendet ska vara avvecklat under vecka 25.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2007.

Dnr 07-502/279

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Årsrapport för Vantörs stadsdelsnämnd- svar på remiss från revisionskontoret

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.

Ärendet

Revisionskontoret begär i remiss nämndens yttrande över den avslutade årliga revisionen av nämndens verksamhet för år 2006.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året inte är helt tillfredsställande på grund av att nämnden överskrider budgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Andra synpunkter som framförs i rapporten är t.ex. att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig och att den interna kontrollen inte har varit helt tillräcklig för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde.

Förvaltningen ser allvarligt på den av revisionskontoret framförda kritiken och beskriver i ärendet vidtagna och planerade åtgärder för förbättring och utveckling.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2007.

Dnr 104-147/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl.(s) lämnade följande uttalande.

Självklart ska revisorernas kritik uppmärksammas men också sättas in i ett sammanhang. Vantörs stadsdelsnämnd har genom systematiska insatser vänt ett stort underskott inom anslag 1 som övertogs av de borgerliga partierna efter deras tidigare mandatperiod. Underskottet inom anslag 2 har minskats genom aktiva åtgärder och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade under året. Det är även vår uppfattning att resursfördelningssystemet inom ekonomiskt bistånd inte fångar upp alla grupper som behöver försörjningsstöd. Om vi hade fått fortsatt att styra staden hade vi justerat resursfördelningen så att bland annat Vantör hade fått mer resurser och därmed mer realistiska möjligheter att hålla budgeten även inom anslag 2’.

§27 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2006 för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över årsrapporten 2006 för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd efter avslutad granskning. Rapporten kan sammanfattas enligt nedanstående punkter.

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande. Styrning, uppföljning och kontroll tillräcklig. Bokslut och räkenskaper bedöms som rättvisande.

Förvaltningen har beaktat de brister som påtalats av revisorerna och vidtagit åtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2007.

Dnr 07-104/239

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) lämnade följande uttalande.

Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att revisionsrapporten för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd 2006 visar att den av (s), (v), (mp) ledda nämnden skötts på ett mycket tillfredsställande sätt. Särskilt glada är vi åt att man pekar på att nämnden i huvudsak uppfyllt sina mål och huvuduppgifter samt den i verksamhetsplanen angivna verksamheten. Därvid nämns särskilt att nämnden uppfyllt barnomsorgsgarantin samtidigt som barngruppernas storlek minskat, att andelen elever som lämnar grundskolan och är behöriga till gymnasiet ökat och att sjukfrånvaron hos de anställda minskat.

Självklart pekar revisorerna även på ett antal punkter som måste kunna förbättras ytterligare och som nämnden i huvudsak redan påbörjat förändringar av.

Vi beklagar emellertid att den positiva trenden i verksamheterna inom Enskede-.Årsta nu riskerar att brytas tack vare den nya majoritetens klumpiga beslut att genom sammanslagning av våra tidigare två nämnder skapa oro bland de anställda och bryta upp väl fungerande organisationer. De strama budgetramarna för innevarnade år, orsakade av majoritetens skattesänkningar, och den privatiseringshysteri som påbörjats bland stadens verksamheter förbättrar inte heller förutsättningarna för att den positiva utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Enskede-Årsta kan komma att upprätthållas’.

§28 Inriktning för Järvalyftet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över inriktning för Järvalyftet. Under de senaste årtiondena har den ena integrationssatsningen avlöst den andra i de så kallade utsatta stadsdelarna. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts pekar inte på några betydande framsteg för att få till stånd en stabil och positiv samhällsutveckling bort ifrån den etniska, ekonomiska och sociala utanförskap som satsningarna syftat till att bryta.

Förvaltningen anser att det är utmärkt med en genomgripande satsning för Järvafältet. Det är viktigt att samordna fysisk planering och stadsutveckling respektive boendesegregation och integration för att uppnå en hållbar utveckling. Förvaltningen ser fram emot att följa projektet och hoppas på att kunna dra lärdomar från projektet som kan komma söderort till del i framtiden. Förvaltningen anser att det är positivt att stadsdirektören är delaktig i satsningen vilket ger den tyngd det behöver för att kunna ge snabba och konkreta resultat.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2007.

Dnr 07-004/240

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s)

reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1.Stadsdelsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att göra en plan för Järvabornas inflytande och beslutsmöjligheter i programmet

2. Därutöver anförs följande som svar på remissen.

För att ett program som är tänkt att stärka ett område ska lyckas är det viktigt att de som bor i området är med och utformar programmet. En bred diskussion med såväl medborgare som alla partier i staden måste bli verklighet om Järvaborna ska ha en tilltro till politiska beslut.

Vi kan tyvärr inte se att Järvalyftet skulle vara något annat än ett tillfälligt projekt som inte kommer att rubba de kraftigt segregerande krafterna i samhället. För att öka integrationen måste vi istället ha en långsiktig plan med fördjupad lokal demokrati, kraftiga förstärkningar av den reguljära budgeten, ökad socialekonomisk tyngd i resursfördelningen samt en upprustad och utbyggd infrastruktur i ytterstaden. Det behövs också fler arbetsplatser i ytterstaden.

Boende måste få ett verkligt inflytande över samhällsplaneringen i sina stadsdelsområden. Skolorna måste få reguljära tillskott i budgeten så att de kan anställa de bästa lärarna och bli till stadens bästa skolor. Ungdomarna måste få möjlighet till inflytande och ansvar i sitt bostadsområde och i sin stadsdel så att de känner att de räknas och kan känna framtidstro.

Nämnder och bolag behöver hitta ett hållbart sätt att kontinuerligt samverka med varandra utifrån ett boende- och medborgarperspektiv. Vi måste öka den lokala demokratin genom att återinföra 18 stadsdelsnämnder samt återföra skolorna till stadsdelsnämnderna.

Vi behöver en obligatorisk bostadsförmedling, fler hyresrätter i innerstaden och andra områden där villaboende och bostadsrätter dominerar. Vi måste också ta bort alla regler som begränsar människors möjlighet att hyra en bostad. Människor måste friges från den stadsdelsarrest som de borgerliga partierna infört genom att begränsa rätten till SL-kort’.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§29 Remissvar angående Åsens vård- och omsorgsboende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har i remiss begärt nämndens yttrande om Åsens vård- och omsorgsboende. Länsstyrelsen genomförde i mars 2007 en uppföljande tillsyn på enheten.

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med påpekade brister, vissa delar har redan åtgärdats, arbetet med övriga pågår. Kritik riktades bland annat mot brister när det gäller de boendes möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Bemötande och etik har diskuterats bland personalen. Utbildning och dokumentation om Lex Sarah har samtlig personal fått.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2007.

Dnr 07-504/263

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1. I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Anhörigrådet och lokala pensionärsrådet bereds möjligheter att vara

delaktiga i uppföljningen av åtgärdsplanen.

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en uppföljning till nämnden när alla punkter i åtgärdsplanen har åtgärdats eller senast i december 2007.

 

Vi ser i stort sett positivt på åtgärderna för att förbättra situationen vid Åsens vård och omsorgsboende, även om vi anser att förstärkningen av bemanningen under helgerna ska införas före sommaren. Det handlar både om att tillgodose de äldres rätt till en värdig vård och de anställdas rätt till en god arbetsmiljö. Det framgår inte av ärendet i vilken utsträckning som de fackliga organisationerna har haft synpunkter på arbetsmiljön. Sådana synpunkter vore värdefulla för nämnden att få ta del av, som en del av beslutsunderlaget i ärendet. Framförallt är det oroande att de äldre har upplevt att de bemöts på ett kränkande sätt när de tillkallar hjälp.

 

Det är mycket bra att ett anhörigråd har startats, vilket vi tror kommer att bidra till att stärka kvaliteten på Åsen. Vi förutsätter att anhörigrådet och även lokala pensionärsrådet erbjuds möjligheter att vara delaktiga i uppföljningen av de vidtagna och planerade åtgärderna och anser att nämnden bör få en återkoppling senast i december 2007’.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§30 Månadsrapport för maj Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Månadsrapporten bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. maj 2007 och baseras på enheternas prognoser.

Prognosen visar på ett sammantaget underskott om 7,4 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för nämndens verksamheter/anslag 1 visar en budget i balans. Prognosen för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder/anslag 2 visar ett underskott om 7,4 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2007.

Dnr 002-081/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Månadsrapport för maj Enskede-Årsta

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Månadsrapporten bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. maj 2007 och baseras på enheternas prognoser.

Förvaltningen presenterar en prognos som visar ett underskott på anslag 1 med 1 mnkr och anslag 2 med 1,5 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2007.

Dnr 07-103/58

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Balanslistor från Enskede-Årsta, Vantörs och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistorna redovisar de skrivelser, uppdrag och frågor som nämnden lämnat till förvaltningarna.

§33 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Anmäldes protokoll från förskole- skolråd Enskede-Årsta möte den 7 maj 2007 samt stadsdelsnämndens pensionärsråds möte den 15 maj 2007.

§34 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 34.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§35 Anmälan av beslut enligt delegationsordningen

Anmäldes följande;

Vantör- planeringskonferens utanför Norden, anmälan om stöld och skadegörelse, upphandlingsärende samt nedskrivning av osäkra kundfordringar.

Enskede-Årsta- avtal om avgångsersättning, nedskrivning av fordringar samt planeringskonferens för äldreomsorgens ledningsgrupp.

§36 Stadsdelsdirektörens information

§37 Nämndens frågor

Frågor som ställdes - ett studentbygge vid Bjursätragatan står still för närvarande still, vilken plan finns för byggnationen.

Om ansökan om Östbergadagen 25 augusti inkommit och om förvaltningen ska medverka.

Förvaltningen återkommer.

§38 Anmälan av skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd), Annika Davidsson (m), Lena Kling (fp) samt skrivelser från Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s)

Angående demokratiarbetet i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd. Skrivelse från Henrik Ehrenberg (kd), Annika Davidsson (m), Lena Kling (fp). Skrivelsen innehåller olika förslag för att underlätta medborgarnas kontakter med stadens politiska ledning för mer direkta former för inflytande och information. Exempel som nämns är öppna möten och plats för nämndsammanträden, politikercafé, ungdomsråd, barnråd, brukar- eller anhörigråd, medborgarförslag samt företagarråd.

Dnr 07-002-322

Om utveckling av demokratiarbetet i stadsdelsnämnden. Skrivelse från Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s). Skrivelsen innehåller förslag till hur demokratiarbetet ska ske i nämnden och inom vissa områden råder samsyn, exempelvis barnråd och ungdomsråd, medborgarförslag, tillgängliga sammanträdeslokaler samt exempelvis politikercaféer. Övriga områden beskrivs som utvecklingsområden för demokratiarbetet i stadsdelen.

Dnr 07-002/323

Om Årstafältet. Skrivelse från Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s). I skrivelsen framförs att en majoritet av nämndens ledamöter vid sammanträde framförde att de vill bevara Årstafältet som landskapspark. En politisk samrådsgrupp bör åter bildas för det fortsatta arbetet med utformning av Årstafältet.

Dnr 07-002/324

§39 Lägesrapport angående upphandling av Enskede Nya Servicehus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Lägesrapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen avsåg att återkomma till nämnden innan sommaren med ett ärende rörande förfrågningsunderlag för upphandling av Enskede Nya servicehus med kringverksamheter. Detta har inte varit möjligt, varför förvaltningen återkommer till nämnden med lägesrapporten samt beskrivning av det fortsatta arbetet för slutförandet av upphandlingen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2007.

Dnr 07-105/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.