Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-11-29

Sammanträde 2007-11-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rangstagatan 22, S:t Erikssalen, förvaltningen

Öppen frågestund klockan 18.00
Projekt inom äldreomsorgen – förvaltningen informerar
Läs mer... Kom och ställ frågor och lämna synpunkter till nämndens ledamöter.

Sammanträdet börjar efter frågestunden, dock tidigast kl. 18.30.

2 Val av justerare samt anmälan av justerat protokoll

3 :1 Kunskapscampus vid Sturebyskolan

Medborgarförslag - anmälan

3 Samlingslokaler i Dalen

Svar

4 Förslag om generellt förbud mot alkoholkonsumtion på allmän plats inom Vantör, främst Högdalen

Beslutsärenden

5 Inrättande av tre nya förskoleavdelningar på Bjursätragatan 72 - inriktnings- och genomförandeärende

6 Inrättande av fyra nya förskoleavdelningar på Ripsavägen 44 – inriktnings- och genomförandeärende

7 Återuppbyggnad av nedbrunnen förskola på Trollesundsvägen 55 – genomförandeärende (del utsändes ej)

8 Inrättande av två nya förskoleavdelningar på Hjälmarsvägen 41 - inriktnings- och genomförandeärende

9 A Inrättande av en ny förskoleavdelning på Hjälmarsvägen 37 – inriktnings- och genomförandeärende

9 Beställning av renovering av evakueringslokaler för den nedbrunna förskolan på Östbergabackarna 50

10 Beställning av ombyggnad av ny lokal för Solgårdens demensvård

11 Rutin för anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (Lex Sarah)

12 A Ekonomiskt bidrag till förening för firande av Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus

12 Komplettering av bidrag till förening som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

13 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

14 Upphandling av vård för barn med psykosociala svårigheter

15 Avveckling av arbetsmarknadsenheten

16 Utveckling av Högdalstopparna, etapp 1- inriktnings- och genomförandeärende

17 Upphandling av driftentreprenör för parkskötsel i stadsdelen Vantör

18 Justering av förskottskassa

19 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnade enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

20 Stadsdelsnämndens sammanträden 2008

21 Upphandling – svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

22 Förankring av avknoppningsprocessen – svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

23 Till förvaltningen inkommande skrivelser – svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

24 Kriterier som gäller för att starta familjedaghem – svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v) och Jenny Norberg (v)

25 Behovet av korttidsvård och växelvård – svar på skrivelse från vice ordföranden Magnus (s) ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund

26 Bemanningen på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboenden – svar på skrivelse från vice ordföranden Magnus Dannqvist (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

27 Ramverk för brukar-anhörigråd inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade svar på skrivelse från ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson (m) och Lena Kling (fp)

Remissärenden

28 Yttrande över remiss från länsstyrelsen avseende Enskededalens servicehus, beteckning 7010-07-087370

29 Centrala upphandlingar av ramavtal – remissvar

30 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

31 Förslag till detaljplan för Linde Torp 8 m.m. i stadsdelen Enskede Gård

Anmälningsärenden

32 Månadsrapport för oktober 2007

33 Slutrapport av ungdomsrådets projekt, A Little Less Conversation…A More Action!

34 Balanslista från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

35 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

36 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

37 Anmälan av beslut enligt delegationsordningen (se pärm)

38 Stadsdelsdirektörens information

40 Ärenden på sluten del

Sluten del

S1 Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
Dnr 600-317/2007

S2 Yttrande över remiss från länsstyrelsen, beteckning 7010-07-84340
Dnr 604-482/2007

S3 Anmälan av missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL kap 2§, Lex Sarah
Dnr 604-488/2007

S4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 FB

S5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

S6 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 11 oktober, 17 oktober och 1 november
Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Henrik Ehrenberg (kd) ordf.

Annika Davidsson (m)

Anna Lund (m)

Christian Jobrant (m)

Lena Kling (fp)

Lennart Pöppel (s)

Sonja Mogert (s)

Rosa Lundmark (v) jäv § 14

Jonas Eklund (mp)

Boris Kalanovic (m)

Peter Backlund (fp)

Arne Ahlström (s)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Bock (m)

Gustav Johansson (m)

Linnéa Björnstam (s)

Lars-Göran Carlsson (s)

Marie Antman (v) § 14

Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar, avdelningschefer Leif Fransson,
Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Lena Holmdahl, Anders Lindström, Margareta Sehlin, Marie Pettersson, bitr avdelningschefer, Leif Kananen, Birgitta Eskils, nämndsekreterare Inga-Karin Mellberg


Personalföreträdare

Camilla Nilsson LO, Bo Samuelsson TCO


Utses att justera

Henrik Ehrenberg (kd), Lennart Pöppel (s)


Dag för justering

10 december 2007


Sekreterare

Inga-Karin Mellberg


Ordförande


Justerare

Henrik Ehrenberg

Lennart Pöppel

Paragrafer nr 1-47
Sekretess nr 42-47

Den öppna frågestunden inleddes klockan 18.00 – ca 15 personer var närvarande.

Projekt inom äldreomsorgen presenterades av Kjell O Jansson., projektsamordnare.

Frågor ställdes i samband med informationen

§1 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av dukat medborgarförslag om lokalbrist i Enskede-Årsta.

__________

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ledamoten Lennart Pöppel (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker måndagen den 10 december 2007.

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 25 oktober justerades den 2 november 2007.

__________

§3 Anmälan av medborgarförslag

 

1. Samlingslokaler i Dalen
Dnr 002-500/2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

2. Kunskapscampus vid Sturebyskolan
Dnr 002-473/2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

3. Lokalbrist I Enskede-Årsta
002-544/2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

_____

§4 Förslag om generellt förbud mot alkoholkonsumtion på allmän plats inom Vantör, främst Högdalen – svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Martin Klintefelt

Ärendet
Stadsdelsnämnden gav 2007 -08-23 förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen från Martin Klintefelt med förslag om ett generellt förbud mot alkoholkonsumtion på allmän plats inom Vantör främst Högdalen, då problemet med berusade personer är stort.

Förvaltningen hänvisar till de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun (Kommunal författningssamling 2005:4) där det framgår inom vilka områden förbud mot alkoholkonsumtion råder. Av kartorna med förbudsområden inom Vantörs stadsdelsområde framgår att hela Högdalens centrum, Hagsätra centrum , Rågsveds centrum, Bandhagens centrum samt Högdalens äldreboende är förbudsområden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 oktober 2007.
Dnr. 002-206/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag:

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Rosa Lundmark (v), ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s) samt ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan i samverkan med lokala brottsförebyggande rådet, brukarorganisationer med flera intressenter.

Förvaltningens uppsökande arbete i Högdalen förstärks i samverkan med dagverksamheten Bryggan och polisen i avvaktan andra åtgärder.

Därutöver vill vi framföra följande

Medborgarförslaget tar upp en viktig fråga som berör såväl boende som blir störda som de personer som på grund av missbruk uppträder störande. Missbruk är ett av våra största samhällsproblem och en tragedi för de som drabbas och måste därför motverkas med åtgärder på många plan.

Det framkommer av förvaltningens svar att stora delar av Vantör är förbudsområden och att problemet därför inte är avsaknad av förbud utan brister i hur förbudet följs. Vi kan också konstatera att det inte räcker med enbart ett förbud, möten med lokala brottsförebyggande rådet, ordningsvakter eller särskilda platser dit personer med missbruksproblem är hänvisade för att inte störa ordningen. Det framkommer tyvärr inte i ärendet var dessa platser ligger och varför denna åtgärd uppenbarligen inte fungerar.

Förvaltningen hänvisar även till att det finns uppsökare som arbetar med att motivera personer som bedöms vara i behov av insatser samt till dagverksamheten Bryggan som drivs av stadsdelsförvaltningen tillsammans med Convictus och kyrkan. Detta är emellertid inte heller tillräckligt eftersom problemen kvarstår och allmänheten reagerar.

Vi menar att det behövs en djupare analys av insatser för att motverka missbrukssituationen i Högdalen i samråd med berörda intressenter, däribland de socialsekreterare som har kontakt med personer som missbrukar, brukare och deras organisationer, dagverksamheten Bryggan, polisen, brottsförebyggande rådet och företagarföreningen. I avvaktan en sådan analys anser vi att förvaltningen måste stärka det uppsökande arbetet i Högdalen i samverkan med dagverksamheten Bryggan och polisen för att kunna motivera fler att ta emot insatser.”
_____________

§5 Inrättande av tre nya förskoleavdelningar på Bjursätragatan 72- inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny förskola om tre avdelningar på Bjursätragatan 72.

Ärendet
Förvaltningen har en fristående förskolelokal med adress Bjursätra
gatan 72 som används som öppen förskola samt för delar av resursenheten. I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet i området, föreslår förvaltningen att Bjursätragatan 72 tas i bruk som ny förskola med tre avdelningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.
Dnr 400-484/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________

§6 Inrättande av fyra nya förskoleavdelningar på Ripsavägen 44 – inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny förskola om fyra avdelningar på Ripsavägen 44.

Ärendet
Förvaltningen har lokaler med adress Ripsavägen 44 som för närvarande används av stadsdelens enhet för öppenvård för barn och unga. Enheten planerar att flytta från lokalerna den 1 januari 2008. Eftersom de då blir tomma och förvaltningen har ett stort behov av fler förskoleplatser i området har lokalerna befunnits lämpliga att inrymma en förskola om fyra avdelningar.
Dnr 400-366/2007

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 12 november 2007.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
___________

§7 Återuppbyggnad av nedbrunnen förskola på Trollesundsvägen 55- genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att beställa återuppbyggnad av den nedbrunna förskolan på Trollesundsvägen 55 i enlighet med offert från SISAB.

Ärendet
I december 2006 brann förskolebyggnaden på Trollesundsvägen 55. Branden var så omfattande att förskolan totalförstördes. Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att påbörja projektering för återuppbyggnad av förskola med 4-5 förskoleavdelningar.
Dnr 400-356/2007

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 12 november 2007.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
___________

§8 Inrättande av två nya förskoleavdelningar på Hjälmarsvägen 41 - inriktnings- och genomförandeärende

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny förskola om två avdelningar på Hjälmarsvägen 41.

Ärendet
Förvaltningen har en befintlig lokal med adress Hjälmarsvägen 41 som för närvarande används som evakueringslokal för två förskoleavdelningar för den nedbrunna förskolan på Östbergabackarna 50. Dessa avdelningar ska flytta till en annan evakueringslokal i Östberga och då kan lokalen tas i bruk som en förskola med två avdelningar för barn som står i kö för förskoleplats i Årsta. I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet i Årsta föreslår förvaltningen att Hjälmarsvägen 41 tas i bruk som ny förskola med två avdelningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.
Dnr 400-365/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________

§9 Beställning av renovering av evakueringslokaler för den nedbrunna förskolan på Östbergabackarna 50

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att beställa renovering av lokalen Våxtorpsgränd 8 till en kostnad av 1,8 mnkr.


Ärendet
Lokaler har tillfälligt iordningsställts som ersättning för den nedbrunna förskolan på Östbergabackarna 50. En femårsgrupp har placerats i lokaler på Östbergaskolan. Två avdelningar har placerats på Östbergatorget 5 och 9. Två avdelningar finns fortfarande kvar i de tillfälliga lokalerna på Hjälmarsvägen 41 i Årsta. Svenska Bostäder i Östberga har ställt en lokal med adress Våxtorpsgränd 8 till stadsdelens förfogande för inhyrning som ersättning för de avdelningar som fortfarande är placerade i Årsta samt den avdelning som tillfälligt placerats på Östbergaskolan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.
Dnr 600-524/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s) och Jonas Eklund (mp) Självklart måste lämpliga lokaler hittas snarast möjligt för de förskoleavdelningar som nu finns i tillfälliga lokaler på grund av den nedbrunna förskolan. Svenska Bostäder åtar sig dock inte att renovera ersättningslokalen eftersom en utförsäljning är på gång. Det innebär att stadsdelsnämnden får stå för renoveringen om lokalerna ska kunna användas. Eftersom värderingen av fastigheten redan är utförd inför utförsäljningen innebär detta i praktiken att de som köper fastigheten kan tillgodogöra sig en värdestegring utan att behöva betala för detta. Visserligen får förvaltningen ersättning från försäkringsbolaget för kostnaderna men det är ändå felaktigt och ett slöseri med vår gemensamma egendom att värdestegringen inte inräknas i priset när fastighetens säljs. ”
_________

§10 Inrättande av en ny förskoleavdelning på Hjälmarsvägen 37 – inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta.-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny förskoleavdelning på Hjälmarsvägen 37

Ärendet
I Årsta finns ca 50 barn i kö för förskoleplats i januari 2008 samtidigt som barnantalet i området även ökar markant. Förvaltningen har en befintlig lokal med adress Hjälmarsvägen 37 som för närvarande används av stadsdelens fixarverksamhet. När fixarverksamheten flyttar till andra tomställda lokaler föreslår förvaltningen att denna lokal tillfälligt tas i bruk som en förskola med en avdelning om ca 12 barn.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2007.
Dnr 400-506/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________

§11 Beställning av ombyggnad av ny lokal för Solgårdens demensvårdEnskede-Årsta-Vantörss stadsdelsnämnds beslut

1. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att beställa ombyggnad av Solgårdens nya lokal enligt offert från Micasa.

2. Finansiering av projektet godkännes genom ett hyreskostnadstillägg på sammanlagt 157900 kr/år i 10 år.


Ärendet
I verksamhetsplanen för 2007 planerade äldreomsorgen en översyn av kostnaderna för Solgårdens demensdagvård, belägen på Hagsätravägen 115. En förutsättning för att minska kostnaderna är att integrera verksamheten i Rågsveds äldrecentrum. I Rågsveds äldrecentrum, adress Kumlagatan 17, har fastighetsägaren Micasa AB en outhyrd lokal som efter ombyggnad bedöms kunna passa för verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2007.
Dnr. 400-365/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Rosa Lundmark (v), ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s) samt ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1. Förvaltningens förslag godkänns i de delar som gäller ombyggnaden.
2. Därutöver vill vi framföra följande.
Det är positivt att samla olika typer av boenden och insater till Rågsveds äldrecentrum eftersom det kan gagna både äldre och deras anhöriga samt öka samverkan mellan de anställda inom äldreomsorgen. Dessutom ökar därmed underlaget för att i någon form kunna återuppta driften av en restaurang i lokalerna.

Vi kan förstå att en samordning av lokalerna kan minska behovet av arbetsledare men anser inte att det har belysts i ärendet att antalet vårdbiträden kan minskas som en följd av flytten till Rågsveds äldrecentrum.”
_________

§12 Rutin för anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen. (Lex Sarah)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Rutinen fastställs att gälla från och med 2007-12-01.

Ärendet
Riktlinjer för anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade regleras i föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen (SOSFS 2000:5). Förvaltningen har reviderat de rutiner för anmälan om missförhållanden som tillämpats inom de tidigare förvaltningarna Vantör och Enskede-Årsta. I de nya rutinerna har hanteringen när det gäller polisanmälan särskilt tydliggjorts.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2007.
Dnr. 604-249/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_____________

§13 Komplettering av bidrag till förening som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Bidrag om 5000 kronor till Seniortjänst Stureby som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade beviljas för år 2007.


Ärendet
Nämnden kan bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade utifrån de av nämnden 2007-03-22 beslutade riktlinjerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 november 2007.
Dnr 004-521/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
___________

§14 Ekonomiskt bidrag till förening för firande av Gemensam Jul i Rågsveds Folkets HusEnskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nya Rågsveds Folkets Husföreningen beviljas 10.000 kr som bidrag till kostnaderna för julfirande bland ensamma och äldre i stadsdelsområdet

2. Föreningen informeras om de riktlinjer stadsdelsnämnden antagit för föreningsbidrag och gällande ansökningstider för framtida förfrågningar.

3. Föreningen ska i efterhand återredovisa kostnaderna för julfirandet och antal deltagare.

Ärendet
Rågsveds Folkets Hus har under 25 år genomfört Gemensam Jul -
firande för medborgare i Vantör och under samma tid erhållit anslag till arrangemanget från Vantörs stadsdelsnämnd. Även i år har en ansökan om ekonomiskt bidrag från Nya Rågsveds Folkets Husförening inkommit. Firandet vänder sig bland annat till äldre i hela Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde och de som bor på Rågsveds äldreboende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2007.
Dnr. 504-514/2007.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


Ledamoten Rosa Lundmark (v) anmälde jäv.
_____________

§15 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelnämnds beslut
Ansökan görs hos Socialstyrelsen om att erhålla 2.660.000.kr i utvecklingsmedel för projektet ”Ekonomin i fokus – en strukturerad metod för att förebygga hemlöshet” tiden 1 februari 2008 – 31 januari 2010.


Ärendet
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel i syfte att arbeta mot hemlöshet, motverka vräkningar och hemlöshet bland barn, enligt regeringens strategi ”hemlöshet- många ansikten mångas ansvar”. Förvaltningen vill förstärka insatserna med ekonomisk rådgivning i främst barnfamiljer men också för personer med sammansatt problematik för att förhindra att vräkningar kommer till stånd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 oktober 2007.
Dnr. 504-457/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________

§16 Upphandling av vård för barn med psykosociala svårigheter

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att, för stadsdelsnämndens räkning organisera och i administrativt hänseende genomföra upp- handling av hem för vård och boende (HVB), jourfamiljehems verksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i av stödinsatser enligt SoL, och LVU i syfte att träffa ramavtal behov för tiden 2009-01-01—2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

5. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag till socialtjänst- förvaltningen.

Ärendet
Nuvarande ramavtal med vårdgivare av vård för barn med psykosociala svårigheter löper ut 2008-12-31. Avtalen kan inte förlängas. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende (HVB) jourfamiljsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psyksociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enligt SoL och LVU i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01-2011-12-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2007.
Dnr. 103-479/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s) och Jonas Eklund (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Rosa Lundmark (v), ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s) samt ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Vi anser att vården för barn med psykosociala svårigheter i huvudsak ska bedrivas av kommunen, men kan behöva kompletteras med verksamhet som bedrivs i annan regi.

Den sociala barnavården måste alltid bedrivas med hög kvalitet och stort mått av insyn från det offentligas sida, eftersom barnen själva i regel har svårt att slå larm om missförhållanden.

Krav på en klausul som garanterar anställda i privata företag samma meddelarfrihet som finns i offentlig verksamhet ska vara en självklar del i alla upphandlingar som staden gör. En sådan klausul om meddelarfrihet används redan av Gävleborgs läns landsting. Ett av kraven för att nämnden ska överlåta upphandlingen till socialtjänstnämnden är därför att en sådan klausul införs i förfrågningsunderlaget.

Sociala krav och krav på etiska avtalsvillkor ska också ingå i förfrågningsunderlagen liksom att ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen enligt den under förra mandatperioden testade ”Vita jobb-modellen”. Dessutom anser vi att den tidigare antidiskrimineringsklausulen ska återinföras och tillämpas i all upphandling, vilket bland annat innebär att även underleverantörer omfattas av klausulen. Så är inte fallet i den klausul som föreslås av majoriteten. Det är allvarligt eftersom staden riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattebetalarnas pengar. ”
__________

§17 Avveckling av arbetsmarknadsenheten

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Arbetsmarknadsenheten avvecklas den 31 december 2007.


Ärendet
Kommunfullmäktige har den 1 oktober 2007 beslutat att inrätta Jobbtorg i Stockholm från den 1 januari 2008. Jobbtorgen blir den gemensamma ingången till stadens resurser för arbetsmarknadsinsatser, ska ha tydligt jobbfokus och har enbart uppdraget att medverka till att personer kommer i arbete eller studier för att bli självförsörjande. Avsikten med jobbtorgen är att arbeta enhetligt och systematiskt med arbetsmarknadsinsatser i hela staden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2007.
Dnr 500-495/2007.

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s). Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert och tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) samt Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag
att därutöver anföra
Vi beklagar att arbetsmarknadsenheten avvecklas i Rågsved och att stadsdelsnämnderna fråntas ansvaret för det mesta av arbetsmarknadsinsatserna. Arbetsforum Sydost har utvecklats i samverkan med flera stadsdelsnämnder och har haft bra resultat. Samarbetet med flyktingmottagningen har varit positiv, även om lokalerna borde ha varit bättre.

I valrörelsen utlovades ett jobbtorg vilket skulle placeras i Vantör företrädesvis i Rågsved. På jobbtorgen utlovades att den arbetssökande skulle få ett arbete med avtalsenlig lön inom fem dagar.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att det jobbtorg som skall betjäna stadsdelen placeras i Farsta centrum. Av arbete inom fem dagar återstår en planering för hur arbetslösheten för den enskilde skall gestalta sig framöver. Majoriteten har dessutom, för att möjliggöra skattesänkningar i staden inför budgetåret, beslutat att SL-kort inte skall ingå i normen för försörjningsstöd. Det är därmed oklart hur de arbetssökande förväntas ta sig till jobbtorget.

De goda erfarenheterna från den metodutveckling som genomförts under vår tidigare rödgröna mandatperiod ska självfallet styra stadens övergripande målsättningar och inriktningar för arbetsmarknadspolitiken. Utan kompetensfondens arbetsmarknadsprojekt och dess utvärderingar hade vi inte haft dagens kunskap om framgångsrika metoder.

Vi anser att det är mycket bra att samla en hel kedja av resurser inom arbetsmarknadsområdet för att kunna bidra till att fler människor ska få arbete och kunna försörja sig själva. Däremot ska staden inte detaljstyra hur lokala arbetsmarknadsverksamheter ska organiseras, utan det ska stadsdelsnämnderna besluta utifrån sina lokala förutsättningar. Dessutom är det viktigt att brukarinflytandet utvecklas inom arbetsmarknadsverksamheterna.

Vi är inte helt säkra på att flyktingmottagningen är möjlig att helt integrera i en arbetssökarverksamhet, eftersom introduktionen även omfattar personer som inte har arbetsförmåga samt att även barnens individuella behov ska uppmärksammas och insatser planeras.

Vår uppfattning är att staden självfallet ska stimulera till samarbete mellan stadsdelsnämnderna. Under de senaste åren har många nämnder frivilligt drivit gemensamma arbetsmarknadsverksamheter, och så bör det fungera i fortsättningen också. Däremot kan vissa typer av verksamheter vara stadsövergripande, men knytas till en stadsdelsnämnd eller en central nämnd. Exempelvis det planerade arbetsmarknadsprojektet för personer med funktionsnedsättningar som stoppades av den borgerliga majoriteten på grund av brist på pengar.

Att lägga arbetsmarknadsverksamheten under kommunstyrelsens ekonomiutskott tar vi avstånd från, liksom att upphandla verksamheten. En upphandling går stick i stäv med syftet att samordna och kommer att skapa nya gränser och samarbetssvårigheter.

Det är orimligt att i en storstad som Stockholm centralisera verksamhet som vänder sig direkt till invånarna. Samverkan med försörjningsstödet försvåras med olika chefer och byråkratin ökar. De arbetslösa får mycket långt avstånd till de politiskt ansvariga för verksamheten.

Jobbtorgens mål om långsiktig anställning för varje individ är bra, men står i motsättning till förslaget i de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd där den enskilde ska ta den snabbaste vägen till egen försörjning.

Principen att resurser som friställs genom minskat försörjningsstöd tillförs arbetsmarknadsverksamheten är god, men det räcker inte. Det krävs nämligen god personaltäthet för att ge arbetslösa det individuella stöd, engagemang och goda bemötande som krävs.

Rekryteringen till Jobbtorgen blir inte klar förrän efter luciahelgen, vilket gör att bara två veckor återstår tills den nya verksamheten ska starta. Personalen får gå i ovisshet om de får jobb och övertalighet kan inte uteslutas. Inga extra medel har skjutits till för att klara övertalighet eller för att försörjningsstödsenheterna ska ta ansvar tills Jobbtorget börjar fungera. Den bristande planeringen från majoritetens sida drabbar tyvärr både medarbetare och arbetssökande.”
___________

§18 Utveckling av Högdalstopparna, etapp 1 – inriktnings- och genomförandeärendeEnskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Parkinvestering om 2,0 mnkr vid Högdalstopparna godkänns.

2. Beslutet gäller under förutsättning att nämndens begäran i tertial rapport 2 2007 godkänns avseende ombudgetering till 2008 av 1,5 mnkr investeringsmedel för Högdalstopparna.

Ärendet
Under ledning av stadsledningskontoret upprättades 2005 ett program för utveckling av Högdalstopparna. I programmet föreslås en upprustning av park- och naturmiljöer samt en större skateboardanläggning i området. Farstas och Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsnämnder
erhöll 2 mnkr vardera i samband med budgeten för 2007 för parkinvesteringar i området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande från den 9 november 2007.
Dnr. 300-460/2007.

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert och tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Det är roligt att utvecklingen av Högdalstopparna äntligen kommer igång men tråkigt att de anvisade pengarna knappt räcker till lamporna till belysningen.

Den borgerliga majoritetens ovilja att göra planerade satsningar fortsätter även under denna majoritetsperiod i staden. År 1998 lade Leif Rönngren (s) en motion om att utveckla Högdalstopparna till ett frilufts- och rekreationsområde för de södra förorterna och år 2001 lade Yildiz Kafkas (mp) en motion i samma ämne. Under den förra borgerliga majoritetsperioden 1998-2002 gömdes dessa motioner undan, men lyftes åter upp av s-v-mp-majoriteten 2002-2006 och utvecklades tillsammans med de boende i Farsta och Vantör till ett färdigt förslag med omfattande upprustningar och satsningar i området.

Vi kan nu konstatera att den borgerliga traditionen att inte vilja satsa på våra förorter fortsätter även denna period. Inga medel avsätts vare sig lokalt eller centralt för en rejäl satsning på Högdalstopparnas utveckling.

Enligt exploateringskontorets projekt-PM blir programmet dyrare än tidigare beräknat, på grund av otillräcklig hänsyn till befintliga förhållanden. Vi motsätter oss kontorets tankegångar att sänka ambitionsnivån för bland annat tillgänglighet, belysning och materialval för att sänka kostnaderna.

I stället bör ytterligare medel tillföras för att programmet ska kunna genomföras i sin helhet. Allt annat vore ett svek mot befolkningen i Vantör och Farsta, som väntat så länge på en upprustning av Högdalstopparna och som deltagit engagerat i framtagandet av förslag till upprustningen.”
_____________

§19 Upphandling av driftentreprenör för parkskötsel i stadsdelen VantörEnskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden upphandlar driftentreprenör för parkskötsel i stadsdelen Vantör.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med trafikkontoret avseende vinterväghållning samt jourhållning av park mark i Vantör

Ärendet
Parkskötsel är den del av utemiljöansvaret som är kvar i stadsdelsnämndens regi. För perioden fram till 2008-09-30 finns sedan tidigare gällande kontrakt för parkskötsel inom stadsdelen Vantör, som är till fullo utnyttjat vad gäller förlängningar. Ny upphandling måste därför genomföras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2007.
Dnr. 103-456/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag:

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut:

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert och tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.

 1. Förfrågningsunderlaget ska fastställas av nämnden
 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Inom parkskötseln finns särskilda möjligheter att på olika sätt skapa sysselsättning och möjligheter till arbetsinriktad rehabilitering för människor som står långt från arbetsmarknaden genom arbetsträning och arbets- och yrkespraktik.

Under vår tidigare majoritet i Enskede-Årsta stadsdelsnämnd beslutade en enig nämnd att driva parkskötseln och/eller barmarksrenhållningen i Dalen i kommunal regi. Motiven var att kunna skapa praktikplatser och arbetsträning. Utfallet av verksamheten i Dalen bör utvärderas och det bör i samband med ställningstagande till upphandlingen övervägas om en liknande verksamhet ska finnas i någon del av Vantör.

Vill vi framhålla vårt krav på att förfrågningsunderlaget ska innehålla en klausul som garanterar anställda samma meddelarfrihet som finns i offentlig verksamhet. Det ska vara en självklar del i alla upphandlingar som staden gör. En klausul om meddelarfrihet används redan av Gävleborgs läns landsting.

Sociala krav och krav på etiska avtalsvillkor ska också ingå i förfrågningsunderlaget liksom att ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen enligt den under förra mandatperioden testade ”Vita jobb-modellen”.

Dessutom anser vi att den tidigare antidiskrimineringsklausulen ska återinföras och tillämpas i all upphandling, vilket bland annat innebär att även underleverantörer omfattas av klausulen. Så är inte fallet i den klausul som föreslås av majoriteten. Det är allvarligt eftersom staden riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattebetalarnas pengar.

I en upphandling om parkskötsel är miljökraven oerhört viktiga och ska ställas minst i enlighet med stadens miljöprogram. Bilar och andra fordon som används i skötseln ska så långt möjligt drivas med alternativa bränslen. Bekämpningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier ska undvikas.”
_________

§20 Justering av förskottskassa

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner återredovisning av förskottskassa på ett belopp om 600000 kr för Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och 549000 kr för Vantörs stadsdelsförvaltning, totalt 1149000 kr.

 2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på ett belopp om 800000 kr för Enskede-Årsta-Vantörs stads- delsförvaltning varav 300000 kr för egna medel.

Ärendet
För att säkerställa förvaltningens förmåga att göra kontanta utbetalningar avseende handkassor, eventuella löneutbetalningar samt egna medel förslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på ett belopp om 800000 kr varav 300000 kr för egna medel.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.
Dnr. 101-499/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________

§21 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer /socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräck ning enligt LVM 45 § 1 och 2 st. inom nämndens eget an svarsområde.

 2. Nämnden förordnar nedan nämnda tjänstemän vid socialjou ren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st. 2 p. inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren

Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfelt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendet
Från socialtjänstnämnden har inkommit en begäran om förordnande av tjänstemän enligt ovan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober.
Dnr 000-475/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_________

§22 Stadelsnämndens sammanträden 2008

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2008 enligt följande

måndag 7 januari

torsdag 24 januari

torsdag 14 februari (bokslut och verksamhetsberättelse 2007)

torsdag 27 mars

torsdag 24 april (budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011)

torsdag 15 maj (tertialrapport 1)

torsdag 12 juni

torsdag 21 augusti

torsdag 18 september (delårsrapport samt tertialrapport 2)

torsdag 23 oktober

torsdag 20 november

torsdag 18 december(budget/verksamhetsplan 2009)

Ärendet

Stadsdelsnämnden fastställer årligen sammanträdesplan för nämndens arbete. Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan för år 2009. Nämnden ska planera sina sammanträden utifrån denna tidplan. Sammanträdena förslås under första halvåret växelvis förläggas till Årsta Folkets Hus och Rangstagatan 22 och därefter till förvaltningens nya lokaler på Slakthusplan 4 samt påbörjas kl. 18.00 med allmänhetens frågestund.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2007.
Dnr 000-498/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut:

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert och tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
Sammanträdesplanen godkänns vad gäller datum för sammanträden

 1. Den del av ärendet som gäller sammanträdeslokaler andra halvåret 2008 återremitteras och slutbehandlas i samband med att nämndens demokratiskrivelser behandlas.
 2. Därutöver vill vi framföra följande

Vi motsätter oss att stadsdelsnämndens sammanträden centraliseras till Globen från och med andra halvåret 2008. Det är helt oacceptabelt ur demokratisk synvinkel att nämnden ska sammanträda på en enda plats i det stora stadsdelsområde som vi tillhör. Mötena bör i stället förläggas till lokaler i olika delar av stadsdelsområdet, så att varje medborgare har sina lokala politiker nära till hands åtminstone några gånger per år.

I enlighet med den skrivelse om demokratiåtgärder som socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnat anser vi att sammanträden med stadsdelsnämnden i första hand ska läggas i stadsdelar med lågt valdeltagande. Vårt motiv är att göra det lättare för befolkningen i dessa områden att besöka öppna frågestunden och träffa sina lokala politiker eftersom färre har bil och många inte har råd med SL-kort.

Sammanträdena ska självklart läggas i lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Fungerande hörselslingor, handikapptoaletter och hiss måste finnas. Om det inte finns tillgängliga lokaler måste åtgärder planeras i samverkan med lokala handikapprådet för att åtgärdas innan årets slut.

Vi vill också att öppna informations- och diskussionsmöten för allmänheten ordnas i god tid före stadsdelsnämndens beslutande möten när stora ärenden ska beslutas.”

______________

§23 Upphandling – svar på skrivelse från Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens redovisning godkänns

Ärendet
Nämnden hade efter skrivelser från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund uppdragit åt förvaltningen att besvara de frågor om upphandling som ställs i skrivelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.
Dnr 000-070/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s) Rosa Lundmark (v)
”Skrivelsen handlar om konkurrensutsättning och upphandling av arbets- och sysselsättningsverksamheter för socialpsykiatrin i stadsdelen.

Förvaltningens svar på skrivelsen speglar den borgerliga majoritetens djupa cynism i frågan om tryggheten i verksamheten vid eventuellt obestånd hos entreprenören. Vi gläds dock över att frågan för närvarande inte är aktuell då ingen upphandling eller konkurrensutsättning kommer ske under den närmaste tiden.”
__________

§24 Förankring av avknoppningsprocessen – svar på skrivelse från Magnus Dannkvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens redovisning godkänns

Ärendet
Nämnden hade efter skrivelse från Magnus Dannkvist (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara skrivelse om hur förankringsprocessen i samband med eventuella avknoppningar sköts.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.
Dnr 100-221/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut:

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert och tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

 1. Förvaltningens svar godkännes delvis.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydliga riktlinjer och kriterier för förankring vid avknoppningsprocesser.
 3. I dessa riktlinjer ska ingå att skicka ut en enkät till brukare och personal som kan besvaras anonymt.
 4. I dessa riktlinjer ska framgå vad som händer med en avknoppning om personal och/eller brukare är kritiska.
 5. Därutöver vill vi säga följande

Om förankring hos medarbetare och brukare helt överlämnas till den som vill avknoppa har staden inte tagit ansvar för att säkerställa neutral information. Beslutande nämnd har inga garantier för att alla anställda eller föräldrar har förstått vad avknoppningen innebär och vilka alternativ som finns. Nämnden vet inte heller om föräldrar vet att nämndens inställning kan påverkas av hur många föräldrar som är positiva eller negativa till avknoppningen.

Visserligen är det en förbättring att förvaltningen nu har börjat skicka ett brev till personal och brukare inför en avknoppning, men det är inte tillräckligt för att garantera en neutral förankringsprocess. Fortfarande har den som vill avknoppa det fulla ansvaret för att ta reda på intresset, vilket vi tycker är felaktigt.

Ingen kan betvivla att både medarbetare och föräldrar är i en beroendeställning exempelvis till en förskolechef. Ett minimikrav är därför att medarbetare och brukare åtminstone inledningsvis får svara anonymt till förvaltningen om hur de ställer sig till avknoppning. Dessförinnan ska både medarbetare och brukare få information från förvaltningen om vad en avknoppning innebär och vilka möjligheter som finns att förhindra avknoppningen.

Anonymitetsskyddet är till för att alla ska våga säga vad de tycker, även om vi håller med förvaltningen om att anonyma synpunkter inte kan värderas lika högt som andra. Självklart måste de berörda träda fram i ett senare skede, när det handlar om att ta ställning till fortsatt arbete eller fortsatt placering av sitt barn exempelvis på en förskola.

Förvaltningens svar visar att man håller med om att avknoppningen av Årsta 1 inte skett på ett tillfredställande sätt. Det är glädjande att förvaltningen ser över och förbättrar rutiner kring avknoppningsprocesserna även om det inte är tillräckligt. Dock är vi mycket bekymrade över det faktum att den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden inte har samma ansvarskännande att man uttalar sitt eget tillkortakommande i hanteringen av detta ärende, utan fortfarande står fast vid att processen skett på ett fullgott sätt.”
_________

§25 Till förvaltningen inkommande skrivelser – svar på fråga från Magnus Dannkvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen


Ärendet
Nämnden hade efter skrivelse från vice ordföranden Magnus
Dannkvist (s) och ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara en skrivelse om bland annat vilka svarsrutiner som gäller inom förvaltningen för inkomna skrivelser till nämnd och förvaltning:

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2007.
Dnr 299-318/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) Jonas Eklund (mp)

”Skrivelsen handlar om hanteringen av inkomna skrivelser till förvaltning och stadsdelsnämnd, mot bakgrund av den katastrofala hanteringen av en skrivelse från föräldrar vid förskolan Gläntan i Östberga.

Det är glädjande att förvaltningen uppmärksammat brister i sina rutiner efter att vi inlämnat en skrivelse om förvaltningens rutiner för besvarande av skrivelser. Det är dock anmärkningsvärt att majoriteten inte har uppmärksammat vikten av att de rutiner som funnits sedan tidigare år för hantering av inkommande skrivelser fortsätter att följas. Detta har tyvärr drabbat enskilda medborgare och verksamheter i stadsdelen.

Vi kan konstatera att de kraftiga nedskärningarna av den administrativa personalen under året, i kombination med sammanslagningen av stadsdelsnämnderna, har lett till administrativ oordning och har försämrat både servicen till medborgarna och personalens arbetsmiljö. Vi ser fram emot att förvaltningen presenterar ett ärende i vilket nämnden fastslår rutiner i frågan.

§26 Kriterier som gäller för att starta familjedaghem – svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v) och Jenny Norberg (v)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från ledamoten Rosa Lundmark (v) uppdragit åt förvaltningen att besvara skrivelse med fråga om vilka krav som ställs för att starta familjedaghem.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007.
Dnr 403-056/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut:

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert och tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1. Förvaltningens svar godkänns delvis.

2.Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en kravbeskrivning inför nyanställning av dagbarnvårdare och att denna kravbeskrivning följer Skolverkets allmänna råd för familjedaghem.

3.Därutöver vill vi säga följande

Skolverkets allmänna råd för familjedaghem är en rekommendation om hur man bör tillämpa några av de grundläggande reglerna i 2 a kapitlet i skollagen. Tyngdpunkten är lagd på familjedaghemmets uppgift som den är formulerad i skollagen, och hur uppgiften ses utifrån familjedaghemmets särskilda förutsättningar. Råden har även anknytning till Lpfö 98 och Lpo 94. Läroplanerna gäller inte för familjedaghemmen. Regeringen har emellertid uttalat att förskolans läroplan ska vara vägledande för familjedaghemmen.

Av de allmänna råden framgår att för att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska kunna tillgodoses bör dagbarnvårdaren ha en utbildning med inriktning mot barn eller också lång erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. Vidare framgår att varje kommun bör ha en policy för vilka krav som skall gälla vid nyanställning, både vad gäller dagbarnvårdarens kompetens och familjedaghemmet som helhet. Dagbarnvårdaren bör också få en grundlig introduktion vid anställningens början.

Inom alla former av nyrekryteringar är det normalt förekommande att arbetsgivaren i förväg formulerar vilka krav som ställs för rekrytering till olika befattningar. Det handlar oftast om såväl teoretisk och erfarenhetsmässig kompetens som om personliga egenskaper.”
___________

§27 Behovet av korttidsvård och växelvård

Svar på skrivelse från vice ordföranden Magnus Dannkvist (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från ledamöterna
Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara ett antal frågor om korttids- och växelvårdsplatser.

Stadsdelsförvaltningen hade i tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007 redovisat ärendet.
Dnr 000-466/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s), Jonas Eklund (mp)
”Vi konstaterar att stadsdelsförvaltningen genom nedläggningen av korttidsavdelningen tyvärr inte har råd att följa majoritetens nya äldreplan, som säger att korttidsvård i första hand ska bedrivas på särskilda enheter.”
________

§28 Bemanningen på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboenden – svar på skrivelse från vice ordföranden Magnus Dannkvist (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från vice ordföranden Magnus Dannkvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara ett antal frågor om bemanningen på stadsdelens vård- och omsorgsboenden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007.
Dnr. 000-467/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och
Jonas Eklund (mp)
”Skrivelsen handlar om förvaltningens åtgärder med anledning av Äldreomsorgsinspektörens rapport.

Det är positivt att förvaltningen tagit till sig inspektörernas rapport och vidtagit åtgärder. Vi hoppas dock att dessa åtgärder inte går om intet i den borgerliga majoritetens ambitioner att spara i stadens verksamheter för att kunna sänka skatten”______
____

§29 Ramverk för brukar-/ anhörigråd inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade – svar på skrivelse från ordföranden Henrik Ehrenborg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp)

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från ordföranden Henrik
Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) uppdragit åt förvaltningen att ta fram ett ramverk för hur ett brukar-/anhörigråd kan fungera. Inom äldreomsorgen finns idag ett antal aktiva anhörigråd/förtroenderåd inom enheterna och ambitionen är att tillskapa flera råd på lokal nivå.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2007.
Dnr. 000-095/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)
”Vi skulle gärna se att ett ramverk också fastställs för brukarråd inom individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrin liksom inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.”
__________

§30 Yttrande över remiss från länsstyrelsen avseende Enskededalens servicehus, beteckning 7010-07-087370

Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till länsstyrelsen

Ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt nämndens yttrande över en skrivelse från nattpersonalen vid Enskededalens servicehus om underbemanning. Förvaltningen besvarar skrivelsen och redovisar de åtgärder som planeras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007.
Dnr. 006-372/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s) och Rosa Lundmark (v)
”skrivelsen från personalen vittnar om resultatet av den borgerliga majoritetens samvetslösa besparingar inom äldreomsorgen. Det är dock glädjande att förvaltningen bortser från de borgerliga skattesänkarambitionerna och förstärker personalen samt följer den fortsatta utvecklingen.

Vi kan dock inte slå undan tanken över hur det ser ut på våra övriga servicehus utifrån den strama ekonomiska situationen.”
_____

§31 Centrala upphandlingar av ramavtal - remissvar

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

I samband med att kommunfullmäktige 2007-03-26 beslutat om policys för upphandling och konkurrensutsättning (utl.2007:32), gavs kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma i särskilt ärende med förslag till områden för centralupphandling. Stadsledningskontoret har utrett frågan och skrivit fram ett ärende där förslag lämnas på avtalsområden där centralupphandling bör vara normalförfarande. Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot förslaget med centralupphandling och att ansvaret för de föreslagna avtalsområdena flyttas från nämnderna till kommunfullmäktige. Förvaltningen anser dock att nämnderna även fortsättningsvis ska besluta om verksamhetsnära upphandlingar och låta förvaltningarna genomföra dessa.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007.

Dnr 006-370/2007

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), Rosa Lundmark (v) och
Jonas Eklund (mp
) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel och Sonja Mogert, tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s) samt ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till svar på remiss.

2: Därutöver vill vi framföra följande.

Centralupphandling av ramavtal inom avtalsområden som berör många nämnder av typen försörjningsupphandlingar ger stora möjligheter att använda stadens upphandling som hävstång för en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Det gynnar ansvarstagande företag och kan ses som ett led i en progressiv näringspolitik från stadens sida.

Vi avstyrker däremot att servicenämnden ska få ansvaret att upphandla ramavtal, eftersom nämnden leds av en tjänstemannastyrelse och politisk insyn därmed saknas när det gäller att fastställa förfrågningsunderlag och godkänna anbudsgivare.

Vi ser positivt på centralupphandling av el, bilar, drivmedel, livsmedel och andra områden där staden genom sin storlek på ett avgörande sätt kan bidra till att förbättra miljön. All upphandling ska därför successivt anpassas inom ramen för vårt rättvisa miljöutrymme.

Sociala krav och krav på etiska avtalsvillkor ska också ingå i förfrågningsunderlagen liksom att ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen enligt den under förra mandatperioden testade ”Vita jobb-modellen”. Den tidigare antidiskrimineringsklausulen ska återinföras och tillämpas i all upphandling, vilket bland annat innebär att även underleverantörer omfattas av klausulen. Så är inte fallet i den klausul som föreslås av majoriteten. Det är allvarligt eftersom staden riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattebetalarnas pengar.

Krav på en klausul som garanterar anställda i privata företag samma meddelarfrihet som finns i offentliga företag ska vara en självklar del i alla upphandlingar som staden gör. En sådan klausul om meddelarfrihet används redan av Gävleborgs läns landsting.

Många upphandlingar kräver stora byråkratiska och ekonomiska insatser och medför även störningar i verksamheten, omstruktureringskostnader och ekonomiska risker i samband med överklaganden. Staden måste därför som lärande organisation alltid utvärdera varje upphandling och väga de totalekonomiska vinsterna mot förluster i andra avseenden. Sist men inte minst måste uppföljningen av avtalsvillkoren förbättras kraftigt och staden bör därför inrätta en kontrollfunktion och ta fram anvisningar som stöd i uppföljningsarbetet.”

_____________

§32 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad- remissvar

 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggandskontoret, exploateringskontoret, Stockholms Business Region och trafikkontoret har tagit fram ett gemensamt förslag till riktlinjer för utvecklingen av stadens företagsområden. Riktlinjerna ska ligga till grund för stadens planering för företagsområden och intilliggande områden samt stadens rådgivning i etableringsfrågor till företag. Förslaget till riktlinjer har remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget till riktlinjer och hänvisar rådgivning till företag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2007.

Dnr 006-361/2007

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), samt ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Ledamöterna Lennart Pöppel och Sonja Mogert, tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s) samt ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” 1. Förvaltningens förslag godkänns i huvudsak

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Förvaltningen har skrivit ett bra remissvar där vi särskilt vill understryka och tillägga följande:

Det är av stor vikt att Snösätra arbetsområde avvecklas när arrendet löper ut i slutet av år 2009. Området har varit omdebatterat i många år bland lokalbefolkningen genom att det förfular och förorenar miljön i Rågsveds friområde. Den tunga trafiken är också besvärande för kolonisterna och de som strövar eller joggar i området. Vi vill påminna om visionen om en ekopark syd som många boende i området har framfört i samband med stadsdelsförnyelsen.

Vi är negativa till en utbyggnad av Högdalens arbetsområde eftersom det redan idag inverkar menligt på miljöupplevelsen i strövområdet vid Högdalstopparna, bland annat genom nedskräpning och en ful anläggning. Faktabeskrivningen av Högdalens arbetsområde saknar uppgift om den omedelbara närheten till det planerade fritids- och rekreationsområdet, vilket måste tillföras riktlinjerna för att dessa rätt ska beskriva förutsättningarna i området.

Enskede-Årsta är områden med mycket tung trafik och hög bullernivå. Vår uppfattning är att man bör överväga utveckling av såväl Årsta partihallar, Årsta park och Slakthusområdet så att tunga transporter minskar. Det kan både handla om att öka inriktningen mot kontor och lättare industri och om bostadsbyggande. I utvecklingsplanerna för Årsta partihallar och Årsta park måste även hänsyn tas till möjligheterna att öka tillgängligheten till landskapsparken på Årstafältet.”

____

§33 Förslag till detaljplan för Linde Torp 8 m.m. i stadsdelen Enskede Gård

 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Nämnden anför därutöver:

”De äldre industrifastigheterna i delar av kvarteret Renseriet och
Linde Torp 8 har enligt stadsmuséet ett kulturhistoriskt värde. Möjligheter att låta bevara denna äldre tidstypiska miljö bör undersökas. Kan samtidigt den planerade fastigheten Linde Torp 8 byggas högre närmast rondellen vid Bolidenplan, försvinner inte heller någon kontorsyta.”

3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har för yttrande remitterat ett detaljplaneförslag för fastigheten Linde Torp 8 m.m., vid Bolidenplan i Enskede Gård. Förslaget innebär att ett kontorshus och /eller hotell med handel i bottenvåningen kan uppföras på fastigheten. Förvaltningen är positiv till förslaget och framför bland annat att den föreslagna detaljplanen bidrar till att åstadkomma en stadsbildsmässigt bättre helhetslösning för Bolidenplan och dess närområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.

Dnr 300-448/2007

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från majoriteten.

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.
Ledamoten Rosa Lundmark (v) och ledamöterna Lennart Pöppel m.fl. (s), yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservationer

Ledamoten Rosa Lundmark (v), ledamöterna Lennart Pöppel och Sonja Mogert, tjänstgörande ersättarna Linnéa Björnstam och Lars-Göran Carlsson alla (s) Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” 1.Stadsdelsnämnden uttalar att staden ska bygga bostäder i denna del av stadsdelen.

2.Detaljplanen bör inte handläggas med enkelt planförfarande.

3.Följande anförs.

Vi ser inget behov av ytterligare kontorsfastigheter i denna del av stadsdelen. Staden har idag ett stort behov av bostäder och stadsbyggnadsnämnden borde planera för bostäder i detta område. Helst borde detaljplanering ske för hela området vid Bolidenplan i ett sammanhang utifrån en helhetssyn på platsens funktion och utformning.

Det är uppenbart att detaljplanen inte saknar intresse för allmänheten, varför den inte kan handläggas med enkelt planförfarande.”

Ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Stadsdelsnämnden tillstyrker delvis förslaget till detaljplan.

Detaljplanen bör samordnas med övrig aktuell detaljplanering vid Bolidenplan och Bolidenvägen.

Planen bör inte handläggas med enkelt planförfarande.

Följande anförs.

Det är uppenbart att detaljplanen inte saknar intresse för allmänheten, varför den inte kan handläggas med enkelt planförfarande.

Linde Torp 8 är den första nya detaljplanen för området kring Bolidenplan sedan stadsbyggnadsnämnden godkände programmet för Årstastråket. Enligt programmet ska Bolidenplan omges av ny bebyggelse. En ny, stor märkesbyggnad på Linde Torp 8 kommer att sätta en tydlig prägel på Bolidenplan och bestämma ramarna för hur resten av nybebyggelsen runt Bolidenplan kan gestaltas. Denna aspekt berörs endast i förbigående i remissunderlaget. Det bästa vore att detaljplanera hela området vid Bolidenplan i ett sammanhang utifrån en helhetssyn på platsens funktion och utformning. I varje fall behöver detta förslag till detaljplan kompletteras så att det blir tydligare hur det påverkar möjligheterna till vidare gestaltning av Bolidenplan inom ramen för Årstastråket.

Kv. Linde Torp ingår, till skillnad från det angränsande kv. Renseriet, inte i programmet för Årstastråket. Även i kv. Renseriet finns en del kulturhistoriskt värdefulla hus, varav en del är grupperade tvärs över Tjurhornsgränd från husen på Linde Torp 8. I programmet anges följande om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kv. Renseriet.

”Några av de befintliga husen i kvarteret kan bevaras. På så sätt fås en varierad gatufasad som består av byggnader från olika tidsepoker och deras tidstypiska utseende. De nya kontoren anpassas i form och höjd till de befintliga husen.”

De gamla husen på Linde Torp 8 tar upp en förhållandevis liten och väl avgränsad del av fastigheten och kan mycket väl bevaras om den nya byggnaden minskas något. Vi anser att beslutet om vilka hus som ska bevaras respektive rivas i de båda kvarteren vid Tjurhornsgränd ska fattas i ett sammanhang eftersom husen ingår i en sammanhållen byggnadsmiljö. Målet bör vara att behålla inslag av den gamla miljön samtidigt som det skapas utrymme för ny bebyggelse i båda kvarteren.

Byggnaden på Linde Torp 8 har i planbeskrivningen fasad nästan helt i glas, vilket leder tanken till företagsområden som Kista. Byggnaden är högre mot Bolidenplan och Johanneshovsvägen och lägre mot övriga sidor. Enligt illustrationerna i planbeskrivningen skjuter den dessutom ut över trottoarerna mot Bolidenplan. Vi bedömer att en jämnhög byggnad som inte skjuter ut mot Bolidenplan är att föredra. Fasadens typ och utformning bör övervägas ytterligare med hänsyn till det omgivande områdets karaktär och framtida tillkommande bebyggelse kring Bolidenplan.

Söderort behöver fler arbetsplatser. Med sin närhet till Globen, innerstaden, t-banan och tvärbanan är planområdet lämpligt för hotell och kontor. Dock kan placeringen öka den redan besvärande genomfartstrafiken genom Årsta till och från E4/E20, vilket bör motverkas med bl.a. tydligare skyltning om genomfartsförbud och rekommenderade färdvägar. För att underlätta kollektivresandet måste gångvägen till t-banan och tvärbanan vid Globen göras mer attraktiv och lättillgänglig. Särskilt Bolidenvägen utgör en barriär med sina fyra körfält och utan bevakade övergångsställen. T-banestationens södra biljetthall behöver också återbemannas. På Bolidenplan ska gångbanan vara åtminstone så bred som anges i stadens tillgänglighetsprogram.

Miljön kring Johanneshovsvägen har ett kulturhistoriskt värde som svenskt exempel på 40- och 50-talens amerikanskinspirerade parkway-ideal. I den fortsatta planeringen av området bör dessa värden uppmärksammas och i möjlig mån tillvaratas.”

§34 Månadsrapport för oktober 2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 oktober 2007 som visar ett överskott om 4,3 mnkr lägre än prognosen som redovisats i förra månaden varav 2,8 mnkr avser grundskola. Skillnaden berör flera olika verksamhetsområden. Flera enheter inom förskolan uppvisar överskott vilket medför att resultatfonden inte behöver tas i anspråk. För anslag 1 redovisas en prognos med ett överskott på 8,8 mnkr och en prognos inom anslag 2 med ett underskott på 4,5 mnkr. Arbetet med att få ner underskottet inom äldreomsorgen pågår i enlighet med tidigare redovisningar. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2007.

Dnr 101-222/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Lennart Pöppel m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Föregående majoritet överlämnade en äldreomsorg med budget i balans i Vantör och en förvaltning med budget i balans i Enskede-Årsta med ett mindre underskott i äldreomsorgen, vilket den borgerliga majoriteten på ett halvår lyckats förvandla till ett underskott på 20 miljoner kronor. Trots omfattande nedskärningar och besparingar uppåt 35 miljoner kronor vilket drabbar de äldre i vår stadsdel, får den borgerliga majoriteten ingen utdelning på detta utan har konstant 20 miljoner i underskott inom äldreomsorgen oberoende av vidtagna åtgärder.

Det noteras också att stadsdelsnämnden t.o.m. september prognostiserade ett överskott för 2007 års verksamhet med 8,5 miljoner kronor. Detta har nu reducerats till 4,3 miljoner. Vidtagna åtgärder inom äldreomsorgen har ingen effekt mer än att personalen via skrivelser till länsstyrelsen vittnar om underbemanning och att ett flertal Lex Sarah-ärenden är en stående punkt på nämndens bord varje sammanträde. Ingen förbättring för de äldre i våra områden synes till 2008, tvärtom skall ytterligare åtgärder vidtas som förvaltningen inte ens själv tror på, varför man redan i budget lägger en pott med odisponerade medel för att täcka underskotten inom äldreomsorgen.

Signalen till den borgerliga majoriteten från förvaltningen är glasklar – äldreomsorgen är gravt underfinansierad för de behov som finns i stadsdelen.

Den oro för försämrad kvalitet inom stort sett hela nämndens verksamhet som vi markerade i samband med tertialrapport 2 har fördjupats när vi tagit del av ytterligare en månadsrapport. ”
__________

§35 Slutrapport av ungdomsrådets projekt A Little Less Conversation…A More Action

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Under perioden 1 juni 2005 - 30 juni 2007 har det funnits en ungdomslots med placering inom dåvarande resursenheten inom Årsta-Vantör. Det primära innehållet i tjänsten har varit att utveckla och konkretisera ungdomsinflytandet i stadsdelen. Resultatet blev ett
ungdomsråd som bland annat har arbetat med internationellt ungdomsutbyte.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2007.
Dnr 099-374/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_______

§36 Balanslista från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de skrivelser, uppdrag och frågor som nämnden lämnat till förvaltningen.
_______

§37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 14 september och den 10 oktober 2007

Protokollen lägges till handlingarna.
___

§38 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes till nämnden inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.
________

§39 Stadsdelsdirektörens information

Under denna punkt informerade Ingrid Tranberg, uppsökare inom individ- och familjeomsorgen om tillfällig olovlig uppställning av husvagnar vid ”gropen”.
_________

§41 Anmälan av skrivelser från nämnden

Enskede-Årsta.Vantörs stadsdelsnämnds beslut.

Följande skrivelser lämnas till förvaltningen för beredning

1. Om behovet av brukarinflytande vid konkurrensutsättning av verksamheter för funktionshindrade
Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s), Jonas Eklund (mp)

”Enskede-Årsta-Vantörs handikappråd har i ett yttrande över aktivitetsplanen daterat 13 september 2007 sammanfattat sina synpunkter i fem punkter. Med anledning av yttrandet vill vi ha svar på följande frågor innan beslut om aktivitetsplanen tas av nämnden:

 1. Har stadsdelsförvaltningen genomfört samverkansöverläggningar med berörda handikapporganisationer i Enskede-Årsta-Vantörs i fråga om omfattningen av och tidsplanen för konkurrensutsättningen av verksamheter för funktionshindrade?

 2. Har stadsdelsförvaltningen kunskap om brukarnas nöjdhet med nuvarande kommunala verksamheter i området för funktionshindrade? Om sådan kunskap saknas i dagsläget, planeras att efterfråga brukarnas synpunkter innan beslut om aktivitetsplanen?
 1. Har stadsdelsförvaltningen kunskap om brukarna önskar en konkurrensutsättning av verksamheter i området för funktionshindrade? Om sådan kunskap saknas i dagsläget, planeras att efterfråga brukarnas synpunkter innan beslut om aktivitetsplanen?

 1. Om det visar sig att brukarna och deras handikapporganisationer är starkt kritiska mot konkurrensutsättningen är stadsdelförvaltningen då beredd att stoppa upphandlingen?

 1. Planerar stadsdelsförvaltningen tillsammans med de blivande brukarna och deras handikapporganisationer när det gäller exempelvis att bygga nya gruppboenden och starta daglig verksamhet med en inriktning som passar brukarna?

 1. Hur har stadsdelsförvaltningen svarat på handikapprådets krav att berörda handikapporganisationer får medverka vid framtagandet av riktlinjer för det fortsatta arbetet med aktivitetsplanen och i framtagandet av förfrågningsunderlaget där kvalitetskraven specificeras?
 1. Hur ställer sig stadsdelsförvaltningen till handikapprådets synpunkt att kvalitetsaspekterna ska stå i centrum för hela processen? Hur säkras att hög kvalitet och bibehållen kontinuitet och kompetens i personalgruppen väger tyngre än priset?

2. Skrivelse om försämrad samverkan mellan skolorna och socialtjänsten efter centraliseringen av skolorna

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s), Jonas
Eklund (mp)


”I sociala delegationen har framkommit vid flera tillfällen att samverkan mellan grundskolorna och socialtjänsten har försämrats efter att stadsdelsnämnderna har fråntagits ansvaret för skolorna. Det har funnits exempel på att det tagit lång tid att lösa skolsituationen för elever i behov av särskilt stöd på ett tillfredsställande sätt trots upprepade påstötningar från socialtjänsten.

Det är givetvis helt oacceptabelt att elever i utsatta situationer drabbas av en omorganisation, och värre blir det för elever med föräldrar som inte själva kan eller förmår kämpa för sina barns rätt. Där har socialtjänsten en viktig uppgift att driva på för en bra lösning, men det är skolan som ansvaret. Det får aldrig råda några tvivel om barns bästa alltid sätts i främsta rummet vilket måste vara en gemensam målsättning för skolan och socialtjänsten.

Med anledning av de situationer som diskuterats i sociala delegationen vill vi ha svar på följande frågor:

Med vilka kommunala och enskilda grundskolor har socialtjänsten ett gott samarbete som sätter barnens bästa i främsta rummet?

 1. Hur har samarbetet med de kommunala grundskolorna förändrats efter att utbildningsnämnden tog över ansvaret?

 2. Hur ser samarbetet ut med enskilda grundskolor?

 3. Hur ser samarbetet ut med kommunala och enskilda gymnasieskolor?

 4. Vilka avidentifierade exempel kan ges när samarbetet med grundskolor och gymnasieskolor inte har fungerat?

 5. Hur många elever i utsatta situationer har enligt socialtjänstens kännedom kommit i kläm i samband med att utbildningsnämnden tog över ansvaret?

 6. Vilka hinder finns idag för att en väl fungerande samverkan mellan socialtjänst och grundskola där barns bästa sätts i främsta rummet?

 7. Vilken strategi har stadsdelsförvaltningen för att vi ska ha en mycket god samverkan mellan socialtjänsten och grundskolorna respektive gymnasieskolorna?”

3. Frågor om stora skillnader i andelen hushåll som får SL-kort i Enskede-Årsta-Vantörs jämfört med andra områden

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s)


”Statistik från utrednings- och statistikkontoret (Månadstabeller, Utgifter, USK) har visat att hushållen med ekonomiskt bistånd i Enskede-Årsta-Vantörs har den lägsta andelen registrerade utgifter för SL-kort i staden. I februari 2007 hade hushåll med ekonomiskt bistånd som hörde till Vantörs stadsdelsförvaltning en så låg andel som 18 procent medan snittet i staden låg på 50 procent och den stadsdelsförvaltning som hade högst andel låg på 71 procent.

Den senaste statistiken i september 2007 visar att andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som har registrerade utgifter för SL-kort är 37 procent i Enskede-Årsta-Vantörs medan snittet i staden är 49 procent och den stadsdelsnämnd som hade högst andel låg på 63 procent.

Under samma period som boende i stadsdelsområdet har haft den lägsta andelen SL-kort i staden har ett stort budgetunderskott inom ekonomiskt bistånd successivt minskats genom restriktiva åtgärder. Med anledning av detta vill vi ha svar på följande frågor:

 1. Har stadsdelsförvaltningen analyserat det faktum att Enskede-Årsta-Vantörs har haft lägst andel hushåll med SL-kort i hela staden under större delen av 2007?

Om en analys är gjord, vilka slutsatser har förvaltningen i sådana fall dragit och vilka åtgärder har vidtagits?

 1. Hur säkerställer stadsdelsförvaltningen att den extremt restriktiva handläggningen inom ekonomiskt bistånd som gällt under året inte äventyrar likställigheten i staden?

 1. Hur och i vilken omfattning använder sig stadsdelsförvaltningen av USK-statistik i för att uppmärksamma skillnader inom ekonomiskt bistånd mellan olika delar av staden?”

4.Skrivelse om egenregianbud i samband med upphandling

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s),
Jonas Eklund (mp)

”I samband med stadsdelsförvaltningens budgetkonferens för nämnden uppstod frågan om vilka principer som förvaltningen har tillämpat när det gäller att föreslå i vilka verksamheter och för vilka enheter som egenregianbud bör läggas.

Med anledning av detta vill vi ha svar på följande frågor:

 1. Vilka principer har stadsdelsförvaltningen tillämpat när det gäller att föreslå vilka egenregianbud som ska läggas i aktivitetsplanen för 2008?

 1. Vilken betydelse har det att verksamheten är välfungerande och att brukarna är nöjda?

 1. Vilken betydelse har det att verksamheten har svårt att hålla budgetramarna?

 1. Hur påverkar den snäva administrativa bemanningen stadsdelsförvaltningens faktiska möjligheter att stödja verksamheter att lägga egenregianbud?

 1. Vilken betydelse har information som har kommit stadsdelsförvaltningen tillhanda, exempelvis kännedom om marknadens eller enskilda företags intresse för att driva verksamheten?

 1. Hur stadsdelsförvaltningen gjort en risk- och konsekvensanalys av hur den egna beställarkompetensen påverkas om större delen eller hela verksamhetsområden övergår till privat drift? Om en sådan analys är gjord förutsätter vi att nämnden får del av den innan aktivitetsplanen beslutas av nämnden.

 1. Har någon riskanalys gjorts av möjligheten för stadsdelsnämnden att leva upp till kraven i SoL om viss typ av verksamhet inte alls finns i kommunal regi och om någon eller några privata entreprenörer går i konkurs eller inte klarar sina åtaganden”

5. Skrivelse om kvaliteten inom individ- och familjeomsorgen

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s)


”I samband med stadsdelsförvaltningens budgetkonferens framkom att man måste skära ned med 5 miljoner kronor inom individ- och familjeomsorgen vilket innebär att 7 anställningar dras in. Det handlar bland annat om indragningar av utredare och öppenvård inom barn och unga och familjehemsvården, utredare, kontaktsekreterare och personliga ombud inom socialpsykiatrin samt indragningar av handläggare av tränings- och försökslägenheter.

Med anledning av de föreslagna nedskärningarna vill vi ha svar på följande frågor innan beslut fattas.

 1. Vilka konsekvenser får de föreslagna neddragningarna för brukarna inom respektive område – barn och unga, vuxen samt socialpsykiatri?

 2. Hur har hänsyn till barnkonventionen påverkat förslaget till nedskärningar?

 3. Hur kommer kvaliteten på utredningarna inom barn och unga respektive inom socialpsykiatrin att förbättras under 2008 om personalresurserna minskas?

 4. Hur kommer kvaliteten på öppenvården för barn och unga och verksamheten med tränings- och försöksverksamheter att förbättras om personalresurserna minskas?

 5. Har förvaltningen övervägt att stärka det uppsökande arbetet inom missbrukarvården?

 6. Hur har brukarorganisationerna ställt sig till de planerade nedskärningarna?

 7. Vad anser det lokala handikapprådet om nedskärningarna inom socialpsykiatrin?

 8. Vilka konsekvenser får neddragningarna för personalen och arbetsmiljön inom respektive enhet?”


6. Frågor om planeringen av förskolor i Årsta

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Lennart Pöppel m.fl. (s)

”För att möta det stora behovet av förskoleplatser i centrala Årsta finns tillfälliga förskolelokaler på grönytan intill Årstalidens kolonier, i entrén till Årstaskogen liksom på Årstaskolans skolgård. Dessa placeringar kan accepteras under en kortare tid när stora brister finns i tillgången på förskoleplatser, men måste så snart som möjligt ersättas med permanenta lösningar.

Nu har det kommit till vår kännedom att stadsdelsförvaltningen undersöker om det går att bygga om de relativt stora lokalerna på Årstavägen 56 A till en förskola. Även landstinget lämnar lokaler i Årsta, närmare bestämt på Bränningevägen. Det kan vara en bra lösning om kommunen övertar den tomten.

Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande frågor:

 1. Kan en förskola på Årstavägen 56 A ersätta de tillfälliga förskolelokalerna som finns i området?

 2. Har stadsdelsförvaltningen undersökt om det går att ha en förskola i landstingets gamla lokaler på Bränningevägen eller bygga en ny förskola på samma tomt?

7. Frågor om kvaliteten inom familjehemsvården

Ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Lennart Pöppel m.fl. (s),
Jonas Eklund (mp)

”I en skrivelse till nämnden från personalen som arbetar med familjehemsvården framkommer att de är mycket oroliga för hur arbetsmiljön och kvaliteten på familjehemsvården påverkas av en minskad bemanning. Personalen hänvisar till lagstiftningens intentioner att värna utsatta barns rättigheter och till den aktuella samhällsdebatt som finns kring familjehemsvården. De framhåller också att Enskede-Årsta-Vantörs står för en tredjedel av alla nyplaceringar i familjehemsvård under 2006.

Liksom personalen är en enig socialtjänstnämnd oroad över de tendenser som framkommit i familjevårdsrapporten 2006. Socialtjänstförvaltningen fick därför den 20 september 2007 i uppdrag att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna analysera de problem som finns, bland att antalet nyplacerade ökade, att alla barn inte får nödvändiga uppföljningssamtal och att bara en fjärdedel av besluten avslutas enligt vårdplanen. Tanken är analysen ska ligga till grund för en hearing och en åtgärdsplan för att förbättra tillsynen.

Med anledning av de föreslagna nedskärningarna och beslutet i socialtjänstnämnden vill vi ha svar på följande frågor innan beslut fattas.

 1. Hur har hänsyn till barnkonventionen påverkat förslaget till nedskärningar?

 1. Hur kommer kvaliteten på familjehemsvården att kunna förbättras under 2008 om personalresurserna minskas?

 1. Är det rimligt att minska resurserna till familjehemsvården när alla partier i socialtjänstnämnden vill lyfta fram frågan om kvalitet i familjehemsvården?

 1. Hur bemöter stadsdelsförvaltningen den oro för arbetsmiljön som uttrycks i brevet från familjehemsinspektörerna?”
  _________