Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-07

Sammanträde 2008-01-07

Datum
Klockan
08:05
Plats
Årstavägen 56 A Bönan

1 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2008-01-01-2008-12-21

Beslutsärenden

4 Val av social delegation 2008

5 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att jämte ordföranden Henrik Ehrenberg justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker onsdagen den 10 januari.

__________

§3 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2008-01-01—2008-12-31

Kommunfullmäktige har den 11 december 2007 förrättat val till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden 2008-01-01 - 2008-12-31 enligt följande.


Ehrenberg, Henrik (kd) ordförande
Dannqvist, Magnus (s), vice ordförande
Ljungberg Schött, Marie (m)
Davidsson Annika (m)
Kristoffersson, Niklas (m)
Solberg, Eva (m)
Jobrant, Christian (m)
Kling, Lena (fp)
Mäkinen Andersson Mervi (s)
Pöppel, Lennart (s)
Mogert Sonja (s)
Carlsten Lundmark, Rosa (v)
Eklund Jonas (mp)
Bock Magnus (m)
Johansson Gustav (m)
Kalanovic, Boris (m)
Ringström Katarina (m)
Gräns Joakim (m)
Backlund, Peter (fp)
Karlsson, Claes
Khosravi, Rana (s)
Björnstam, Linnéa (s)
Carlsson, Lars-Göran (s)
Ahlström, Arne (s)
Antman, Marie (v)
Öckerman, Åsa (mp)

§4 Val av social delegation 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

  1. Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fyra ersättare ur nämnden till den sociala delegationen för 2008 samt ordförande och vice ordförande enligt nedan

  2. Enligt 6 kap 36 § kommunallagen uppdras åt ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

  3. Nämnden förordnar vid sidan om ordföranden Henrik Ehrenberg, ledamöterna Sonja Mogert (s), Niklas Kristoffersson (m) och Rosa Lundmark (v) rätten att fatta ordförandebeslut som enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), §§ 6, 27 och 43 2 p och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 13 § ankommer på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

  4. Till nämndens ordförande Henrik Ehrenberg (kd) och ytterligare tre ledamöter, Sonja Mogert (s), Niklas Kristoffersson (m) och Rosa Lundmark (v) delegeras beslutanderätt avseende beslut enligt 9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU samt 31 § LVU, 32 § LVU samt enligt 45 § 2 p LVM

  5. Sociala delegationen håller sitt första sammanträde torsdagen den 17 januari 2008 då sammanträdesplan för året fastställs.

  6. Instruktion för delegationen godkänns


Ärendet
Sociala delegationen har att på stadsdelsnämndens vägnar fatta beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2007.

Dnr 000-606/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§5 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Till ledamöter utses
Sven-Åke Åsberg, PRO – ordinarie
Inger Carlsson, PRO Gullmarsplan – ordinarie
Elsa Clevinge, PRO Årstaplan – ordinarie
Bertil Runnberg, SPF Bandhagen – Högdalen – ordinarie
Barbro Källsson, SPF Hagsätra –Rågsved – ordinarie

Till ersättare utses
Ulla Andersson, PRO Enskededaklen – ersättare
Anita tidevall, SPF Enskede-Årsta – ersättare
Ingemor Kreitz, SPF Stureby – ersättare
Bo Törnqvist, SPF Dalen –ersättare

Ärendet
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet väljs för ett år i taget.
Dnr 000-540/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.