Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-24

Sammanträde 2008-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rangstagatan 22, S:t Erikssalen

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare, dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Medborgarförslag- svar

3 Motionsslinga med belysning i Hemskogen

4 Underhåll boulebanan i Grynkvarnsparken

5 Farthinder på Munksundsgatan i Stureby

6 Ombyggnad av bollplan till hundrastgård i Turingeparken

7 Förslag om samlingslokaler

Beslutsärenden

8 Månadsrapport per den 31 mars 2008

10 Utmaning fritidsområde 1 och 2

11 Bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede-Årsta-Vantör

12 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet till personer med funktionsnedsättning

13 Redovisning av förskola och familjedaghem 2008 med prognos till 2011

14 Uppsägning av lokalkontrakt för förskola på Sjösavägen 4

15 Återuppbyggnad av nedbrunnen förskola i Stureby - inriktningsärende

16 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

17 Rapport om hur den förändrade organisationen inom Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsarbete fungerar

18 Omstrukturering av Skogsgläntans demensgruppboende

19 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

20 Byggnation av bostad med särskild service för funktionsnedsatta i kvarteret Säven, Sköntorpshöjden - inriktningsärende

21 Nya lokaler i Hagsätra för daglig verksamhet till personer med funktionsnedsättning

22 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL , svar till länsstyrelsen

23 Utseende av personuppgiftsombud

24 Anmälningsärenden

A. Inkomna skrivelser, protokoll m.m. förteckning utsändes (pärm)
B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsförteckning (pärm)
C. Arkivorganisation för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
D. Balanslista över nämndens skrivelser/frågor till förvaltningen
E. Protokoll från skyddskommitténs sammanträde den 18 april (dukas)
F. Protokoll från Brottsförebyggande rådets sammanträde den 9 februari 2008
G. Anteckningar från samrådsmöte mellan Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad- Ekerö och stadsdelen Enskede Årsta Vantör 2008-03-03
H. Trafiksituationen vid Parkleken Bandängen
I. Minnesanteckningar från möte den 2 april 2008 med delar av föreningslivet i Enskede-Årsta-Vantör

26 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

27 . Brottsofferjour för hemlösa - svar till kommunstyrelsen

28 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen

Dnr 106-2008-006 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen - svar till kommunstyrelsen

30 Skrivelse om fyrverkerier- svar till kommunstyrelsen

31 Uppdatering av stockholms stads e-strategi - svar till kommunstyrelsen

32 Motion om ungdomsparlamentets motion om trafikpolitik - svar till kommunstyrelsen

Sluten del

33 Ansökan om alkoholservering Globens Thairestaurang, svar till socialtjänstförvaltningen

35 Anmälan av missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2§ Lex Sarah, Enskede Nya Servicehus

37 Anmälan av missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 §, Lex Sarah, Enskede Nya Servicehus

39 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § FB

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll från sammanträde den 13 mars 2008

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare, dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av medborgarförslag om Seniorboende i förvaltningens lokaler i Högdalen.

Ordföranden Henrik Ehrenberg och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker måndagen den 5 maj 2008.

Protokoll från nämndens sammanträde den 27 mars 2008 anmäldes justerat den 3 april 2008.

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Seniorboende i förvaltningens lokaler i Högdalen – anmälan av medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslag från Margareta och Karl-Erik Lindgren och återkomma till nämnden.

Ärendet

Margareta och Karl-Erik Lindgren har inkommit med förslag att omvandla lokalerna på Rangstagatan 22 i Högdalen som lämnas med anledning av förvaltningens flytt till andra lokaler, till seniorbostäder.

Dnr 138-2008-002.

§3 Motionsslinga med belysning i Hemskogen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Finn Larsson.

Ärendet

Förslagsställaren efterlyser anläggning av en motionsslinga med belysning i Hemskogen, mellan Enskedefältet och Stureby. Förvaltningen har fått nämndens uppdrag att bereda ärendet och svarar att frågan om en motionsslinga med belysning kan inkluderas i nämndens treårsplan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2008.

Dnr 50-2007-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Underhåll boulebanan i Grynkvarnsparken

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Andreas Mattsson.

Ärendet

Förslagsställaren framför att boulebanan i Grynkvarnsparken bör underhållas för att den ska kunna användas. Förvaltningen föreslår att boulebanan ses över och att grus läggs på om behov finns.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2008.

Dnr 53-2007-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Farthinder på Munksundsgatan i Stureby

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Thord Eriksson.

 2. Förslaget överlämnas till trafikkontoret

Ärendet

Förslagsställaren framhåller att Munksundsgatan i Stureby är en av de få naturliga mötesplatserna för barn i området och framför behov av någon form av farthinder för en säkrare plats för barnen. Förvaltningen föreslår att ärendet förs vidare till trafikkontoret som har ansvar för föreslagna åtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2008.

Dnr 57-2007-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ombyggnad av bollplan till hundrastgård i Turingeparken

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Isabella Wahlberg.

Ärendet

Förslagsställaren framför att fotbollsplanen i Turingeparken i stort sett inte används som fotbollsplan och skulle kunna göras om till hundrastgård. Förvaltningen anger att det idag inte finns några planer på att omvandla bollplanen till hundrastgård samt att det i den gällande parkplanen för Vantör finns planer på att anlägga en ny beachvolleyplan på platsen för den befintliga bollplanen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2008.

Dnr 105-2007-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Förslag om samlingslokaler

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från George Ljungdahl.

Ärendet

Förslagsställaren skriver om hur väl SPF, hyresgästerna och Kyrkan använder lokalerna på restaurangen på Enskede Nya Servicehus. Nämnden hade uppdragit åt förvaltningen att bilda en samverkansgrupp för att se över tillgången på samlingslokaler i hela stadsdelsområdet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2008.

Dnr 544-2007-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v)

”Det är bra att stadsdelsförvaltningarna har startat en samverkansgrupp med de föreningar som har använt restaurangen i Enskede Nya servicehus, för att om möjligt finna andra lokaler för deras möten och aktiviteter. Vi ser fram emot att få resultatet av gruppens arbete redovisat för nämnden den närmaste tiden efter att restaurangen lagts ner i oktober 2008.

Vi utgår ifrån att nämnden drar lärdom av att beslutet om nedläggning av restaurangen fattades på ett underlag där det inte nämndes att restaurangen även används av pensionärsföreningarna. Inför beslut om besparingar eller nedläggningar är det särskilt viktigt att ta fram en fullständig och tydlig konsekvensbeskrivning, så att de negativa följderna vägs in i beslutet.”

§8 Månadsrapport per den 31 mars 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 mars 2008 som visar en budget i balans. Genom de åtgärder som vidtogs under 2007 visar äldreomsorgen balans. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd . Överskott redovisas inom förskola och fritid.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2008.

Dnr 117-2008-111

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (mp) yrkade att nämnden lägger rapporten till handlingarna utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) och ledamoten Rosa Lundmark (v) anmälde att man ej deltar i beslutet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget att lägga rapporten till handlingarna utan eget ställningstagande.

§9 Underlag till budget för 2009 med inriktning 2010 och 2011

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens underlag för budget 2009 med inriktning 2010 och 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ska varje år besluta om ett treårigt planeringsdokument, som ska utgå från analyser av omvärldsförändringar och den egna verksamheten. Förvaltningen anger i ärendet att perioden kommer att präglas av flera nybyggnationer och därmed av en ökande befolkning i stadsdelen. I förslaget betonar förvaltningen därför bland annat att det behöver skapas fler förskolor och gruppbostäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt att det kan bli aktuellt med omstruktureringar inom äldreomsorgen till följd av ett minskat antal äldre i stadsdelen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2008.

122/2008-100

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Rosa Lundmark (v) Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1.Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till budgetunderlag.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget och vision för framtiden, vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens behov saknas. De kommande åren behöver stora insatser göras för att Stockholm ska bli en stad för alla. Det är hög tid att stoppa de massiva privatiseringarna, återställa välfärden, öka jämställdheten, fördjupa den lokala demokratin och minska stadens miljö- och klimatpåverkan.

De omfattande privatiseringarna, utförsäljningarna och centraliseringarna minskar radikalt medborgarnas insyn och inflytande, vilket gör att det behövs en rejäl diskussion om demokratifrågorna i staden. Nämndens möjlighet att påverka sin egen ekonomi och sin verksamhet minskar med gigantiska centrala verksamhetsupphandlingar och överbelastade ”jobbtorg”. Stadsdelsnämndens möten centraliseras till en enda plats i vårt stora geografiska område med över 85000 invånare samtidigt som allt färre verksamheter drivs av stadsdelsförvaltningen. Möjligheten att komma till sina lokala politiker och kräva ansvar minskar därmed hela tiden.

Våra centrum i Östberga, Dalen och Rågsved med flera mindre stadsdelar behöver utvecklas med ökad service och fler mötesplatser för såväl ungdomar som vuxna och äldre. Stödet till det lokala kulturlivet måste öka för att våra stadsdelar ska vara attraktiva att besöka och bo i. Möjligheten att bygga seniorbostäder i Högdalen bör utredas. Omvänd planprocess bör prövas i flera områden, eftersom invånarna är självklara parter och en viktig kunskapsresurs i stadsplaneringen.

För att våra stadsdelar ska vara attraktiva måste även våra grönområden värnas och göras mer tillgängliga. Stadsdelsnämnden ska samarbeta med medborgare som engagerar sig ideellt för att utveckla parker och naturområden. Beslut måste fattas om att snarast göra Årstaskogen till naturreservat, färdigställa den efterlängtade landskapsparken på Årstafältet och avsätta centrala investeringspengar så att Högdalstopparna kan utvecklas till ett natur- och rekreationsområde. Vi förväntar oss också att staden snarast beslutar att avveckla Snösätra upplagsområde. Stadsdelsnämnden ska driva på för att förverkliga visionen om en Ekopark Syd, där bland annat Rågsveds friområde ingår.

Förutom den viktiga språkinriktningen på stadsdelsnämndens förskolor ska personalens kompetens och erfarenheter från arbetet med jämställdhetspedagogik tas tillvara och utvecklas. Både pojkar och flickor har glädje av att förskolepersonalen är medvetna om könsrollernas betydelse för hur vi förhåller oss till varandra som individer.

Satsningarna på förskolan måste givetvis också fortsätta för att minska barngrupperna och hålla barnomsorgsgarantin. Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. Därför måste staden kunna garantera en förskola med god kvalitet och små barngrupper. Samverkan mellan förskolan och socialtjänsten är givetvis viktig som förvaltningen skriver men samverkan med skolan blir svårare att upprätthålla när skolan försvinner från stadsdelsnämnderna. Vi efterlyser en planering för hur samverkan med skolan ska upprätthållas.

Vi vill även uppmärksamma det stora behovet av bostäder inom socialpsykiatrin. I Enskede-Årsta-Vantör har exempelvis bara 12 av de totalt 41 personer som är placerade på HVB en planering inför framtida boende.

Också inom missbruksvården måste bostadsfrågorna få större tyngd, eftersom budgeten äts upp av härbärgeskostnader. Här måste en samverkan inledas med bostadsföretagen för att öka antalet billiga hyresrätter som kombinerat med boendestöd kan minska hemlösheten och frigöra resurser för vård- och behandling. Ungdomsarbetslösheten är oroande. Bättre individuella insatser måste sättas in för att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Stadens konsumentvägledare och skuldrådgivare har en viktig uppgift i att förebygga att enskilda hamnar i ekonomisk hopplöshet. Det är oacceptabelt att invånare i Enskede-Årsta-Vantör måste ringa till Södermalm för att försöka få tag på en konsumentvägledare, samtidigt som det är nio månaders väntetid för skuldsatta medborgare som söker skuldrådgivning. Vi vill skjuta till mer pengar till denna verksamhet och är övertygade om att det i längden minskar stadsdelens kostnader för bland annat försörjningsstöd.

Miljömedvetandet ökar i samhället, men Stockholms borgerliga majoritet stoppar huvudet i sanden. Alla resurser till lokalt Agenda 21- och miljöarbete i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har stoppats, samtidigt som miljöförvaltningens personal minskats drastiskt. Vi vill att stadsdelsförvaltningen ska skaffa sig den kompetens som behövs för att både bevaka miljöfrågorna i sina verksamheter och samarbeta med medborgarna för en bättre lokalmiljö. Arbetet ska bygga på en tydlig miljöpolicy och ett åtgärdsprogram för att minimera klimatpåverkan från stadsdelsnämndens transporter, resor och lokaluppvärmning.

Vår tidigare rödgröna majoritet gjorde stora satsningar på kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser genom Kompetensfonden. Vi behöver ha tillbaka platserna i vuxenutbildningen som skurits ned så att alla arbetslösa som inte vill annat än jobba ska kunna gå en utbildning som ger arbete. Den stora skillnaden i kvinnors förvärvsfrekvens i området är alarmerande och behöver särskilt analyseras för att kunna besluta om insatser.

Inom äldreomsorgen krävs satsningar för att öka kvaliteten och jämställdheten. Det handlar bland annat om att öka personaltätheten, uppvärdera yrkesgrupperna, arbeta vidare med kompetensvalidering enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll och införa rätt till heltidsanställning för dem som önskar det.

Slutligen vill vi betona vikten av att uppmärksamma arbetsmiljö, personalomsättning och sjukfrånvaro i de yrkesgrupper som drabbas av neddragningarna av personal. Socialsekreterarnas arbetssituation är oroväckande och måste analyseras noga för att sätta in rätt insatser. Personalminskningarna under 2007 och 2008 kommer att ytterligare öka påfrestningarna på denna yrkesgrupp, som har ett svårt arbete med samhällets mest utsatta. Om inte tillräckliga insatser görs kan en ond cirkel sättas igång med fler sjukskrivningar, ökad personalomsättning, sämre service och högre kostnader.”

§10 Utmaning fritidsområde 1 och 2

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandling av fritidsområde 1 och 2 vid samma tillfälle och därmed tidigarelägga planerad upphandling för fritidsområde 2 med anledning av utmaningen.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds till Tommy Deogan som svar på inkommen begäran.

Ärendet

En intresseanmälan om att driva fritidsgårdarna och mötesplatserna inom fritidsområde 1 och 2 på entreprenad har inkommit till förvaltningen. Fritidsområde 1 avser Dalens kvartersgård, Årsta fritidsgård och Enskede träffpunkt. Fritidsområde 2 avser Östberga fritidsgård, Östberga parklek, Stureby träffpunkt och Stamparkens parklek. Båda fritidsområdena ligger i nuvarande aktivitetsplan för upphandling. Stamparkens parklek kommer inte att vara med i en kommande upphandling eftersom den inte drivs i förvaltningens regi. Förvaltningen har inte bedömt intresselämnarens förmåga att driva verksamheterna utan det görs om ett anbud kommer in vid upphandlingen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2008.

Dnr 124-2008-499

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.


Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert, alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1Utmaningen avvisas.

2.Upphandlingen av fritidsområde 1 och 2 avbryts.

Därutöver vill vi framföra följande.

Vi är motståndare till den så kallade utmaningsrätten som den borgerliga majoriteten har infört och anser därför att ”utmaningen” ska avvisas.

I detta fall har redan den borgerliga majoriteten redan beslutat om en upphandling, vars omfattning och tidsplan inte föreslås ändras på grund av utmaningen. Vi menar dock att hela upphandlingen ska avbrytas. Det finns varken kvalitetsmässiga eller ekonomiska skäl att upphandla verksamheten vid våra fritidsgårdar och parklekar. Tvärtom kan till exempel möjligheterna till flexibelt samarbete med socialtjänsten försämras vid en konkurrensutsättning då fritidsgårdar, fältassistenter och socialsekreterare inte längre tillhör samma organisation. Sedan verksamhetsansvaret för stadens grundskolor flyttades från stadsdelsförvaltningen har vår socialtjänst rapporterat om försämrat samarbete med skolorna, vilket bör stämma till eftertanke.

Vi har inte hört att ungdomarna i de berörda verksamheterna skulle ha fått säga sin mening om en konkurrensutsättning, vilket vi anser strider mot stadens handlingsprogram för barnkonventionen. Barns rätt att komma till tals inom områden som berör dem är kanske den viktigaste artikeln i FN:s konvention om barnets rättigheter.”

§11 Bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Föreningen TRIVS (Trivs i Vantörs stadsdel) beviljas bidrag med 50.000 kr till drogfria evenemang och sociala aktiviteter.

 2. Musketörerna i Rågsved beviljas bidrag med 50.000 kr till att utveckla föreningen samt till diverse utrustning.

Ärendet

Två föreningar har ansökt om föreningsbidrag för 2008, föreningen TRIVS och föreningen Musketörerna i Rågsved.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2008.

Dnr 128-2008-004

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först fråga om bifall eller avslag till yrkande om återremiss av ansökan från föreningen TRIVS och finner att nämnden beslutat att avgöra denna idag.

Reservation i denna del (s), (v), (mp)

Därefter på bifall eller avslag till förvaltningens förslag att bifalla ansökan från TRIVS och finner att nämnden beslutat bifalla ansökan.

I denna del deltar inte (s), (v), (mp)

Slutligen ställer ordföranden fråga om bifall eller avslag till ansökan från föreningen Musketörerna och finner att nämnden beslutat bifalla denna ansökan.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, och Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
att återremittera ärendet om anslag till föreningen TRIVS

samt att därutöver anföra

Det förebyggande arbetet är grundläggande för stadens arbete med missbruksfrågor. En viktig part i detta arbete är de ideella organisationerna i stadsdelen vilka når de boende på andra sätt och premisser än förvaltningsorganisationen.

Nämnden har vid flera tillfällen dock pekat på vikten av korrekta underlag och redovisningar av de medel som ges till de ideella organisationerna. Nämnden önskar därför återremittera den del av ärendet som rör föreningen TRIVS för ytterligare kompletteringar och förtydliganden innan beslut fattas enligt följande:

 • Ansökan om verksamhetsanslag avser 2008. Insänt tillsammans med ansökan är en verksamhetsplan för 2007. Ansökan kompletterades med korrekt underlag till förvaltningen dag innan nämnden för vidare befordran till nämnden samma dag som nämnd.
 • Verksamhetsuppföljning vilken på första sidan anges avse 2007 redovisar verksamheten för 2006. Ansökan kompletterades med korrekt underlag till förvaltningen dag innan nämnden för vidare befordran till nämnden samma dag som nämnd.
 • Revisionsberättelsen avser 2006, En revisionsberättelse för 2007 bör redovisas.
 • Balansräkningen avser 2006, En balansräkning med tillhörande resultaträkning och särskild redovisning av tidigare anslagna medel för 2007 bör redovisas.

§12 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet till personer med funktionsnedsättning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning beviljas för 2008 med 49000 kr enligt följande

 1. DHR Söder om Söder 15000 kr

 2. Stockholms läns dövas pensionärsförening 4000 kr

 3. RSMH Söder om söder 30000

Ärendet

Tre ansökningar om föreningsbidrag för 2008 har inkommit från föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår att dessa föreningar erhåller bidrag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 april 2008.

Dnr 137-2008-004

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Redovisning av förskola och familjedaghem 2008 med prognos till 2011

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Redovisning av barnomsorgen 2008 med prognos till 2011 godkänns.

Ärendet

För att kunna planera för framtida behov av förskoleplatser har förvaltningen tagit fram en prognos för barnantalsutvecklingen fram till 2011. Befolkningsprognosen visar att antalet förskolebarn, 1-5 år, i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde förväntas öka med drygt 1000 barn fram till 2011. Inom de flesta delområden beräknas antalet förskoleplatser inkl. platser på nya planerade förskolor relativt väl svara mot den förväntade efterfrågan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2008.

Dnr 119-2008-400

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Uppsägning av lokalkontrakt för förskola på Sjösavägen 4

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen flyttar förskoleverksamheten från Sjösavägen 4 till Ripsavägen 44 och säger upp lokalkontraktet på Sjösavägen 4.

Ärendet

Förvaltningen hyr en förskolelokal på Sjösavägen 4. Lokalen är en fristående fastighet som delvis hyrts ut i andra hand till ett föräldrakooperativ och delvis använts som gemensamhetslokal för dagbarnvårdarna i Högdalen och Bandhagen. Då dagbarnvårdarna nu har en ny gemensamhetslokal på Läggestavägen i Bandhagen föreslår förvaltningen att kontraktet för lokalen sägs upp under förutsättning att föräldrakooperativet kan hyra hela lokalen och då utöka sin verksamhet enligt önskemål.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Dnr 140-2008-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Återuppbyggnad av nedbrunnen förskola i Stureby - inriktningsärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att uppdra till SISAB att utreda återuppbyggnaden av den nedbrunna förskolan på Rothuggsvägen 19-21 i Stureby.

Ärendet

Förskolan på Rothuggsvägen 19-21 brann den 9 december 2007 och den omfattande branden totalförstörde två förskoleavdelningar och de övriga två avdelningarna blev kraftigt rökskadade. På grund av de omfattande skadorna kommer förskolan att rivas. I dag bedrivs verksamheten i två lokaler inom Stureby vård- och omsorgsboende där den kommer att kunna vara kvar till dess en ny förskola står klar på Rothuggsvägen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2008.

Dnr 134-2008-400

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Ansökan görs hos Socialstyrelsen om att erhålla 3420 tkr i utvecklingsmedel för projektet ”Ekonomin i fokus – en strukturerad metod för att förebygga hemlöshet” tiden 1 september 2008 – 31 augusti 2010.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel i syfte att arbeta mot hemlöshet, motverka vräkningar och hemlöshet bland barn, enligt regeringens strategi ”hemlöshet - många ansikten mångas ansvar.” Nämnden behandlade en ansökan om projektmedel vid sammanträdet i november, men då socialstyrelsen konstaterat att samtliga ansökningar saknade önskvärd kvalitet har förvaltningen formulerat en ny ansökan byggd på samma principer som den tidigare men disponerad i enlighet med socialstyrelsens önskemål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Dnr 457-2008-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Rapport om hur den förändrade organisationen inom Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsarbete fungerar

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

I samband med nämndens beslut om verksamhetsplan för 2008 fick avdelningen för individ- och familjeomsorg i uppdrag att under april månad lämna en rapport om hur den förändrade organisationen inom avdelningens barn- och ungdomsarbete fungerar. Organisationen inom enheten bygger i stort på den genomlysning som gjordes inför bildandet av en ny stadsdelsförvaltning. Förvaltningen har genomfört många av de förslag och synpunkter som framkom medan andra kräver längre processer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2008.

Dnr 171-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)

” I en utsatt verksamhet som barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen är det särskilt allvarligt när personalens och arbetsledningens uppfattning om arbetssituationen går starkt isär. Det är i sig en tydlig signal om brister i arbetsmiljö, delaktighet och inflytande.

Utredningar om barn och unga som kan behöva socialtjänstens skydd bör ha högsta prioritet enligt Socialstyrelsen. Resursbrist är inget skäl att vänta med att utreda eller att avsluta utredningar om fortsatta behov finns.

Vår förhoppning är att den riktade skyddsronden och länsstyrelsens granskning ska leda fram till en samsyn om hur verksamheten ska fungera. De tjänster som dragits in måste återbesättas och personalen måste få arbetsro och tillförsäkras en god arbetsmiljö, så att de kan hjälpa barn och unga som riskerar att fara illa.”

§18 Omstrukturering av Skogsgläntans demensgruppboende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Skogsgläntans demensgruppboende består idag av fyra små gruppboenden. Förvaltningen föreslår en ny organisation för att uppnå en bättre fungerande arbetsorganisation. Smultronhemmet, Grangården och Poppelgården föreslås tillhöra Enskededalens servicehus och Skedviken föreslås organisatoriskt tillhöra Årsta vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsförvaltningen hade i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2008 redovisat ärendet.

Dnr 110-2008-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna

Ärendet

Kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS den 11 december 2007. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för biståndshandläggarna och deras chefer i det dagliga arbetet. En individuell prövning av den enskildes biståndsbehov måste alltid göras. Alla insatser ska utgå från likställighetsprincipen vilket innebär att alla äldre i staden ska ha samma förutsättningar och möjligheter till äldreomsorg oavsett var i staden de bor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2april 2008

Dnr 104-2008-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Byggnation av bostad med särskild service för funktionsnedsatta i kvarteret Säven, Sköntorpshöjden - inriktningsärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och planera för en gruppbostad i nybyggt bostadsrättshus i kvarteret Säven, Sköntorpshöjden i Årsta.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansmedel om 500 tkr för detta objekt till förprojektering och projektering samt 100 tkr för beställarstöd.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade under 2001 att införa stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionsnedsatta. Beslutet är knutet till socialtjänstnämndens plan för utbyggnad av gruppbostäder. På Sköntorpshöjden i Årsta planeras för två punkthus. Husen kommer att innehålla bostadsrätter och beräknas stå klara för inflyttning under första kvartalet 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Dnr 146-2008-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Nya lokaler i Hagsätra för daglig verksamhet till personer med funktionsnedsättning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Lokaler på Hagsätravägen 115 i Hagsätra tas i bruk av avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning för att användas till daglig verksamhet

Ärendet

Avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har fått möjlighet att överta äldreomsorgens lokaler på Hagsätravägen 115 i Hagsätra där äldreomsorgen tidigare bedrivit dagverksamhet. Lokalerna är väl handikappanpassade och kan vid behov delas av för att bereda plats till två olika dagliga verksamheter. Målgruppen för verksamheten är personer med omfattande funktionsnedsättningar i form av utvecklingsstörning och autism med behov av mindre daglig verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Dnr 145-2008-302

Beslutsgång

Nämndens ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL , svar till länsstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar till länsstryelsen

Ärendet

Kommunerna har att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Vid en sammanställning för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel kan konstateras att individ- och familjeomsorg samt avdelningen för stöd och service inte har några icke verkställda beslut per 2008-03-31 och för äldreomsorgen rapporteras två icke verkställda beslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008

Dnr 132-2008-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Utseende av personuppgiftsombud

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämndsekreteraren Inga-Karin Mellberg och IT-samordnaren Andreas Ericson utses till personombud enligt personuppgiftslagen från och med 2008-05-01

 2. Beslutet anmäls till datainspektionen

Ärendet

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) definieras personombud som den fysiska person som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Lagen gäller i princip all behandling av personuppgifter och med behandling av personuppgifter räknas insamling, registrering, lagring, bearbetning, sammanställning eller samkörning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2008.

Dnr 167-2008-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Anmälningsärenden

A. Inkomna skrivelser, protokoll m.m. förteckning utsändes

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsförteckning

C. Arkivorganisation för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

D. Balanslista över nämndens skrivelser/frågor till förvaltningen

E. Protokoll från skyddskommitténs sammanträde den 18 april

F. Protokoll från Brottsförebyggande rådets sammanträde den 9 februari 2008

G. Anteckningar från samrådsmöte mellan Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad- Ekerö och stadsdelen Enskede Årsta Vantör 2008-03-03

H. Trafiksituationen vid Parkleken Bandängen

I. Minnesanteckningar från möte den 2 april 2008 med delar av föreningslivet i Enskede-Årsta-Vantör

J. Utredning – planering för vård- och omsorgsboende för Stockholms stad

K. Protokoll från Handikapprådets sammanträde den 17 april 2008

L. Uttalanden från nämndens pensionärsråd i ärendena §§ 7 och 9

M. Protokoll från Skyddskommitténs sammanträde den 15 april 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§25 Nämndens frågor

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda följande skrivelser och återkomma till nämnden.

1. Ungdomsmottagningarna i stadsdelen

Henrik Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp)

”Ungdomsmottagningarna i Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör drivs gemensamt av landstinget och två stadsdelsnämnder. Landstinget har tagit beslut om ett delvis förändrat uppdrag samt en ny ersättningsmodell vilket leder till omprövning av verksamheterna. För båda parter är det också angeläget att nå en långsiktig lösning för ungdomsmottagningarna, både avseende lokalfrågan och driftsfrågan.

Vi bedömer att det är viktigt att den UM som finns i Rågsved blir kvar i sitt område och att den andra UM i vårt område placeras lättillgängligt. Stadsdelsnämnden har varit tydlig med att det är viktigt att ha en ungdomsmottagning i Rågsved. När landstinget nu gör förändringar i sin ersättningsmodell och lokalerna behöver förbättras, är det viktigt att stadsdelsnämnden är aktiv i arbetet att behålla ungdomsmottagningen i området.

Stadsdelsnämnden har också ett önskemål om att tillgängligheten ska öka.

Stadsdelsnämnden som medfinansierar verksamheterna ger därför i uppdrag till förvaltningen

Att undersöka möjligheterna att i samråd med landstinget genomföra upphandling av verksamheterna samt

Att återkomma till nämnden för beslut.”

2.Skrivelse om stadsdelens konsumentvägledning

Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Enligt Mitt i Söderort (2008-04-08) har konsumentvägledarna i innerstan problem med att många invånare i bland annat Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde vänder sig till dem, eftersom Enskede-Årsta-Vantörs konsumentvägledning inte räcker till.

Konsumentverket rekommenderar kommunerna att ha en konsumentvägledare per 20000 invånare. Efter den borgerliga majoritetens nedskärningar har Enskede-Årsta-Vantör nu en halv tjänst som konsumentvägledare, det vill säga en knapp åttondel av vad som rekommenderas. Att upprätthålla en acceptabel servicenivå med de resurserna är självklart inte möjligt, och det är inte konstigt att våra invånare vänder sig till andra stadsdelar för att få hjälp. Att servicenivån är mycket lägre i Enskede-Årsta-Vantör än i andra stadsdelar strider för övrigt mot likställighetsprincipen i kommunalrätten.

Internethandel, gatuförsäljning, mobiltelefoni och sms-lån är saker som leder till nya tvister och gör vår vardag som konsumenter mer komplicerad än tidigare. Många behöver råd om hur man byter elbolag, telebolag och pensionsförvaltare eller hur man kan gå vidare när affären vägrar reparera gräsklipparen som havererat efter bara två månader. Vi vill öka konsumentvägledningen, bland annat för att kunna arbeta mer förebyggande. Att konsumentkunskap erbjuds till barn och unga är nödvändigt för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i en skuldfälla. I stället har denna viktiga medborgarservice skurits ner till en bråkdel av den tidigare omfattningen i stadsdelarna Enskede-Årsta och Vantör.

Vi föreslår att därför att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder för att i fortsättningen tillhandahålla konsumentvägledning av hög kvalitet och med god tillgänglighet för invånarna i Enskede-Årsta-Vantör.”

3.Skrivelse om ungdomsmottagningarna i Rågsved och Dalen

Jonas Eklund (mp) Magnus Dannqvist (s) Rosa Lundmark (v)

”Det har kommit till vår kännedom att frågan om ungdomsmottagningarna i Söderort kom upp på gårdagens sammanträde med sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och Ekerö.

Både stadsdelsnämnden och sjukvårdsstyrelsen har tidigare varit överens om att ungdomsmottagningarna i Rågsved och Dalen ska drivas vidare. Enligt uppgifter från sammanträdet med sjukvårdsstyrelsen vill SLSO inte driva mottagningarna längre med hänvisning till att lokalerna är för dyra och för dåliga.

Den politiska majoriteten i landstinget lade en skrivelse i sjukvårdsstyrelsen som gick ut på att undersöka möjligheterna att i samråd med stadsdelarna genomföra en upphandling samt att återkomma till styrelsen för beslut.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i sjukvårdsstyrelsen lade en annan skrivelse med uppdrag till förvaltningen att snarast återkomma med förslag på konkret
och långvarig lösning för ungdomsmottagningarna i Söderort.

Vi har svårt att se hur en upphandling skulle innebära att ungdomsmottagningarna skulle få bättre lokaler. Det är av mycket stor vikt att mottagningarna drivs vidare i offentlig regi, med tanke på att mottagningarna bygger på en samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten. Vare sig ungdomar eller personal kan må bra av att förutsättningarna för verksamheten är så oklara.

Mot denna bakgrund vill vi ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med landstinget söka en konkret och långvarig lösning för ungdomsmottagningarna i Rågsved och Dalen samt återkomma till nämnden för beslut. ”

4. Skrivelse om resultaten för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd enligt ”Äldreguiden”

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s) Jonas Eklund (mp)

”Stockholms stads äldreomsorg får högt betyg i Socialstyrelsens nya äldreguide när det gäller delaktighet, information, kontinuitet och mat. I guiden jämförs kvaliteten på vården och omsorgen av äldre i enskilda äldreboenden samt i kommuner och stadsdelar i storstäderna.

Äldreförvaltningen har gjort en analys av äldreguiden där värdena för stadsdelsnämnderna visas i stapeldiagram och kan jämföras med varandra. I analysen framkommer att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har relativt låga värden jämfört med andra stadsdelsnämnder inom kvalitetsområden som delaktighet, personaltäthet, kontinuitet och självständighet. Däremot ligger vi bättre till inom områden som ledning och mat.

Mot bakgrund av uppgifterna i äldreförvaltningens analys önskar vi få en kommentar till jämförelsen med andra stadsdelsnämnder samt vilka kvalitetshöjande insatser som planeras med anledning av vad som framkommit i äldreguiden.”

5. Strukturerat klimatarbete i stadsdelsnämndens verksamheter

Jonas Eklund (mp)

”Klimatfrågan debatteras allt intensivare. Det finns en stigande medvetenhet om att vi måste agera kraftfullt på alla nivåer i samhället för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Under 2008 har regeringen utlovat en klimatproposition med förslag på åtgärder för att minska den globala uppvärmningen. Utöver beslut på riksnivå behövs det också åtgärder på lokal och regional nivå för att minska utsläppen av växthusgaser.

Varje förvaltning och bolag i Stockholms stad har fått i uppdrag att undersöka vad som kan göras för att minska utsläppen av koldioxidutsläpp. Det bör därför fastställas uppföljningsbara kvalitetsmål för klimatpåverkan som verksamheterna kan använda i sitt kvalitetsarbete. Klimatarbetet bör också integreras i det ordinarie kvalitetsarbetet och systemet för uppföljning.

För att kunna bedriva ett effektivt klimatarbete bör stadsdelsnämnden framför allt fokusera på det den själv kan besluta om. De områden som stadsdelsförvaltningen själv har rådighet över och där mätbara mängder koldioxidutsläpp orsakas är främst transporter, resor och elförbrukning.

Stadsdelsförvaltningen bör snarast – i samråd med de anställda – utarbeta en resepolicy för att minimera klimatpåverkan från resorna i nämndens verksamhet. En enkel, klimatvänlig resepolicy kan till exempel se ut så här:

Den första frågan som ska ställas är om resan behövs. Är det istället möjligt att kommunicera via telefonkonferens, videolänk eller på annat sätt?

Miljövänliga alternativ som tåg och annan kollektivtrafik ska väljas i första hand.

Cykelersättning ska införas och det ska finnas cyklar tillgängliga att använda i tjänsten.

Bilpoolstjänster väljs framför anställds egen bil. Biogasbil ska användas i första hand.

Ingen ersättning för resa med egen bil ska utgå om fullgott kollektivtrafikalternativ finns.

För alla resor inom sex timmars räckhåll ska tåg väljas framför flyg.

Möten och konferenser bör förläggas så att deltagarna kan ta sig dit genom att gå, cykla eller genom att använda kollektivtrafik.

Miljövänligt alternativ ska gå före pris.

Utöver en resepolicy bör en rad andra åtgärder genomföras för att minimera klimatpåverkan från stadsdelsnämndens verksamheter. I arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram kan inspiration hämtas bl a från följande beslut, som Farsta stadsdelsnämnd enhälligt tog på sitt sammanträde 2007-12-19:

En central samordning av förvaltningens bilar införs. Den innehåller uppföljning av och information till verksamheterna om kravet att använda miljöbilar och att dessa ska tankas med miljöbränsle. Det särskilda kontot för miljöbränsle ska användas. Resultatet av uppföljningen ska redovisas i förvaltningen verksamhetsberättelse.

Förvaltningens sammanlagda koldioxidutsläpp sammanställs och redovisas årligen. År 2008 utgör basår. Kommande år jämförs med 2008. Resultatet av uppföljningen ska redovisas i förvaltningens verksamhetsberättelse.

Förvaltningens sammanlagda koldioxidutsläpp från användningen av egen bil i tjänsten sammanställs och redovisas årligen. År 2008 utgör basår.

Utifrån den insamlade kunskapen om förvaltningens egna transporter och resor tas ett åtgärdsprogram fram.

Sammanställningen av de olika verksamheternas energiförbrukning ska göras. Motsvarande verksamheter ska jämföras, t.ex. förskolor för sig, parklekar för sig osv. Resultatet av uppföljningen ska redovisas i förvaltningens verksamhetsberättelse. År 2008 utgör basår. Kommande år jämförs med 2008.

Vi föreslår följande.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att minimera de klimatpåverkande utsläpp som stadsdelsnämndens verksamheter orsakar.
 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en resepolicy för att minska de klimatpåverkande utsläppen från resorna i stadsdelsnämndens verksamheter.
 1. Stadsdelsnämnden fastställer uppföljningsbara kvalitetsmål för klimatpåverkan som stadsdelsnämndens verksamheter kan använda i sitt kvalitetsarbete.”

§26 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören Gillis Hammar informerade om förändringar i förvaltningens ledningsgrupp, Eva Engelbrektsson är tillförordnad personalchef fr.o.m. 2008-04-01. Anders Lindström arbetar med ett särskilt projekt gällande långtidssjukskrivna.

Avdelningschefen för avdelningen för stöd och service till funktionsnedsatta, Ingrid Friberg har slutat och efterträds av

Thomas Björnstad fr.o.m. 2008-07-01, fram till dess är Eva Palmér Andersson tillförordnad chef.

Ordföranden Henrik Ehrenberg som lämnar uppdraget som ordförande och ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avtackas av stadsdelsdirektören Gillis Hammar, vice ordföranden Magnus Dannqvist samt ledamöterna Marie Ljungberg Schött och Lena Kling.

§27 Brottsofferjour för hemlösa – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion av Stefan Nilsson (mp) och Mats Lindqvist (mp) om brottsofferjour för hemlösa. Förvaltningen delar uppfattningen att gruppen hemlösa är en mycket utsatt grupp. I Enskede-Årsta-Vantör finns två uppsökare som lokalt arbetar med att söka upp bostadslösa/hemlösa och erbjuda och länka dessa till olika typer av stöd och hjälp. Förvaltningen anser att de insatser i staden som erbjuds gruppen hemlösa väl tillgodoser det behov som avses i motionen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2008.

Dnr 103-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s) yrkade att remissen lämnas utan eget ställningstagande.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart Pöppel, Mervi Mäkinen Andersson och Sonja Mogert alla (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget att lämna remissen utan eget ställningstagande.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en sådan satsning som socialtjänstförvaltningen föreslår i sitt tjänsteutlåtande i ärendet, daterat 2008-03-31.

2. Därutöver anförs följande.

Motionen tar upp en angelägen fråga. Stockholm har ett antal offentliga instanser och flera föreningar som ger vård, behandling, stöd och hjälp åt hemlösa människor. Trots att hemlösa är en mycket brottsutsatt grupp har ingen ett särskilt ansvar för att hemlösa som utsätts för brott får det särskilda stöd som de kan behöva. Socialtjänstförvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande i ärendet att kommunen enligt socialtjänstlagen ska verka för att brottsoffer ska få stöd och hjälp. Lagen gäller förstås även hemlösa som utsatts för brott.

Vi tillstyrker den arbetsmodell som socialtjänstförvaltningen föreslår, nämligen att det inom befintliga verksamheter för hemlösa utvecklas ett särskilt stöd för dem som varit utsatta för brott. Detta förutsätter en kompetensförstärkning och ett gott samarbete med polisen, landstinget, brottsofferjourerna med flera inblandade. Socialtjänsten bör ansvara för att samordna samverkan och kompetensutbyte mellan de olika aktörerna.

Vi föreslår att kommunfullmäktige inte anser motionen besvarad eller liknande, utan i stället beslutar att en sådan satsning som socialtjänstförvaltningen har skissat på verkligen ska genomföras.”

§28 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Regeringen förväntas besluta om en ny lag ska träda i kraft 2008-07-01. Lagen ger kommunerna möjlighet att införa, finansiera och administrera vårdnadsbidrag. Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till hur staden ska kunna införa vårdnadsbidraget. Förslaget är remitterat till nämnden för yttrande. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget men vill betona att tydliga riktlinjer och säkrade rutiner snarast tas fram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2008.

Dnr 106-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) och ledamoten Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s) ledamoten reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Att avslå förvaltningens förslag till beslut och insända detta som ett förvaltningsyttrande

Att därutöver anföra

Vi motsätter oss att vårdnadsbidrag införs i Stockholm. Det finns flera starka skäl att inte införa vårdnadsbidraget.

Sett ur barnens perspektiv är ett vårdnadsbidrag inte barnvänligt. I praktiken innebär införande av ett vårdnadsbidrag att man motarbetar barns rätt till båda föräldrarna och till en pedagogisk utveckling likvärdig andra barns. Erfarenheterna från Norge visar att vårdnadsbidraget ökar skillnaderna mellan barn i familjer med olika ekonomiska förhållanden. Färre barn som bor i områden med hög arbetslöshet kommer att gå i förskolan och ta del av den språkutvecklande verksamheten, vilket försämrar deras möjligheter att lyckas bra i skolan. Samtidigt drar det resurser från kommunens verksamhet och därmed från förskolverksamheten, vilket riskerar till att barngrupperna storlek ökar ytterligare. Även planeringen för att tillgodose behovet av förskoleplatser försämras. Om antalet deltidsbarn ökar försvåras förskolans pedagogiska verksamhet, vilket även påverkar heltidsbarnen.

Ett vårdnadsbidrag kommer att föra människor längre från arbetsmarknaden. Grunden för ett jämlikt och jämställt samhälle med höga välfärdsambitioner är människors arbete. Men arbetslinjen handlar också om individens frihet, möjligheten att kunna försörja sig och sin familj. Vårdnadsbidraget innebär ett riktat bidrag som både i teorin och i praktiken används för att människor inte ska arbeta och riskerar att grupper som redan idag står långt från arbetsmarknaden förs ännu längre bort från densamma. Den borgerliga majoriteten vill dessutom inrätta ett vårdnadsbidrag för deltid. Det vill säga att man ges möjlighet att gå ner till deltidsarbete med hjälp av ett halvt vårdnadsbidrag. Med andra ord saknar vårdnadsbidraget, till skillnad från föräldraförsäkringen, koppling till arbete och utveckling. Den borgerliga majoriteten väljer genom vårdnadsbidraget att prioritera bidrag framför arbete, vilket är anmärkningsvärt.

Ensamstående föräldrar missgynnas, eftersom de inte har möjlighet att ta ut vårdnadsbidraget om de inte har ett kapital. Bidraget gynnar endast välbeställda familjer som har råd att trappa ned arbetstiden, sätta bidraget på barnens sparkonto eller som redan anlitar privata barnflickor.

Sverige har under många år framöver en demografisk utveckling där färre ska försörja fler. Om vårdnadsbidraget införs riskerar det att leda till att färre arbetar, att arbetslinjen urholkas och ett minskat skatteunderlag för att finansiera vår gemensamma välfärd.

Vårdnadsbidraget minskar jämställdheten i samhället. De exempel som finns där vårdnadsbidrag använts visar att det så gott som enbart är kvinnor som är mottagare av vårdnadsbidrag (i Norge var mottagarna till 96 procent kvinnor och i Nacka var 63 av 66 sökande kvinnor år 2006). Dessa kvinnor får en lägre livsinkomst än om de skulle arbeta och förvärrar situationen på en redan idag ojämställd arbetsmarknad där kvinnor kommer ännu längre från arbetsmarknaden. Vi vill istället se ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Ärendet om vårdnadsbidraget är undermåligt berett. Trots att vårdnadsbidrag har införts på försök på några håll nämns inte dessa. Stadsledningskontoret nämner också själva att de har stora svårigheter att överblicka vilka kostnader för kommunen som vårdnadsbidraget kommer att innebära. Att fatta beslut på ett sådant underlag är slarvigt och oseriöst och ett ansvarslöst spel med skattebetalarnas pengar.”

Ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1. Stadsdelsnämnden avstyrker införande av vårdnadsbidrag i Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden föreslår att staden begär hos regeringen att en grön reform för barntid införs i Stockholms stad.

3. Därutöver anförs följande.

Många småbarnsföräldrar upplever i dag stark stress över att de inte i den utsträckning de vill kan vara tillsammans med sina barn under de viktiga småbarnsåren. I dag finns en möjlighet till deltidsarbete under den tid barnen är små. I realiteten är dock denna möjlighet starkt begränsad för många människor på grund av att man inte har råd att gå ned i lön.

För att skapa möjligheter för fler att gå ned i arbetstid under de första åren med småbarn har Miljöpartiet de Gröna föreslagit en ny del i föräldraförsäkringen som vi kallar barntid. Reformen gör att fler människor har möjlighet att minska sin arbetstid utan att förlora kontakten med arbetsmarknaden.

Barntid innebär en rätt att gå ned i arbetstid till 75 procent mot en offentlig ersättning på 2500 kronor per månad. Ersättningen är pensionsgrundande. Uttaget kan ske av en eller två föräldrar, tillsammans eller var och en för sig.

Vi anser att barntid är en betydligt bättre reform än regeringens vårdnadsbidrag, som riskerar att bidra till en konservering av könsrollerna. För att en av föräldrarna ska kunna avstå från arbete mot ett bidrag på 3000 kronor kommer den andra ofta att behöva jobba så mycket som möjligt för att täcka upp inkomstbortfallet. Kvinnor tjänar fortfarande oftast mindre än sina manliga partner, varför vårdnadsbidraget gynnar familjemodellen med en hemmavarande mor och en frånvarande, ständigt arbetande far.

Med barntidsförslaget har båda föräldrarna möjlighet att gå ned i arbetstid och dela på det praktiska föräldraskapet, samtidigt som att barnet får umgås mer med båda sina föräldrar. Det är viktiga fördelar ur både barn- och vuxenperspektiv som vårdnadsbidraget saknar. Vi anser att därför att Stockholms stad ska begära hos regeringen att få införa en jämställd barntidsreform enligt grön modell.”

§29 Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Motion om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen av Ann-Margerethe Livh (v) har remitterats till nämnden för yttrande. Förvaltningen utför redan idag inspektioner för kontroll av kvalitet inom samtliga de verksamheter som upphandlats. Förvaltningen anger i tjänsteutlåtande bland annat att om en ytterligare granskning av företagens ekonomi ska utföras krävs både styrkdokument och ökad kompetens.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2008.

Dnr 129-2008-100

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.
Ledamoten Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s) ledamoten Rosa Lundmark reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Stadsdelsnämnden överlämnar följande yttrande som svar på motionen.

Vi anser att stadsdelsnämndens uppföljning av entreprenader och verksamhetsuppföljningarna även ska omfatta ekonomiska förhållanden, eftersom dessa i hög grad kan påverka kvaliteten i verksamheten. Vi delar förvaltningens uppfattning att en utökad ekonomisk granskning kräver annan kompetens än den som finns idag. Dessutom krävs fler anställningar för att klara uppföljning och granskning av såväl ekonomi som kvalitet i takt med ökade privatiseringar.

Det är av stor vikt att utreda möjligheten att införa en stadsövergripande modell för tillsyn av privat driven verksamhet, eftersom allt mer av verksamheten drivs privat. En sådan modell skulle även kunna tillämpas för stadsdelsnämndens egen verksamhet. Självklart måste det finnas verksamhetsspecifika delar i uppföljningarna, men ekonomiska förhållanden som inbetalning av skatt och sociala avgifter ska granskas på ett likvärdigt sätt oavsett verksamhet.

Liksom förvaltningen anser vi att ett centralt styrdokument är viktigt om ansvaret för uppföljningen ska omfatta företagens ekonomiska förhållanden. Även om oanmälda besök görs idag anser vi att det behöver göras i högre utsträckning. Dessutom ska det vara obligatoriskt att alltid fråga efter brukarnas och de anhörigas synpunkter vid uppföljningarna.

Vi noterar att förvaltningen anser att det inte kan kontrolleras vad varje enskild entreprenad har för information till brukarna. Förvaltningen förordar istället att staden som har uppföljningsansvar bör publicera och informera brukarna om de olika resultat som kommer fram oavsett driftsform. Svaret visar att det behövs ett samhällsansvar för att informationen om alla företag och organisationer som bedriver skattefinansierad verksamhet ska vara neutral och fullständig. Denna information är av största vikt, eftersom den ger brukarna möjlighet att själva kräva förbättringar och därmed öka trycket på företagen att följa bestämmelserna.

Förvaltningen anser att privatiseringens effekter inte kan utvärderas förrän om några år. Vi instämmer i att de långsiktiga effekterna inte syns i sin helhet det första året men däremot behövs årliga uppföljningar för att uppmärksamma väntade och oväntade tendenser som kräver rådrum, politisk debatt och beslut. När en förändring påverkar mer än en tredjedel av stadsdelsförvaltningens anställda är det rimligt att följa utvecklingen minst en gång varje år.

Förvaltningen anser också att beställarkompetensen är högre där det finns många aktörer. Men det som är unikt med den pågående privatiseringen är att den kommunala aktören knappt kommer att finnas kvar vid mandatperiodens slut. Ingen kompetens kommer att finnas i förvaltningen om hur en verksamhet drivs, vilket på sikt även påverkar beställarkompetensen.”

Ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Stadsdelsnämnden anför följande som svar på remissen.

Att kommunen ska kontrollera, följa upp och ge allmänheten insyn i verksamhet som privata företag och organisationer driver för kommunens räkning är så viktigt att det stadgats i lag (3 kap. 19 och 19a §§ kommunallagen). Eftersom allt mer av Stockholms stads verksamhet drivs privat kan det behövas stadsövergripande riktlinjer för detta tillsyns- och insynsarbete.

Självklart måste tillsynen bedrivas olika beroende på vilken verksamhet det gäller. Dock ska inbetalning av skatt och sociala avgifter och andra relevanta ekonomiska förhållanden samt uppfyllelse av stadens villkor om miljö, antidiskriminering, meddelarskydd med mera granskas på ett likvärdigt sätt oavsett verksamhet. Denna granskning bör därför regleras i ett centralt styrdokument.

För att underlätta uppföljningen och bidra till att utförare uppfyller villkoren i avtal med staden bör staden, där det är lämpligt, avtala om att en mindre andel av ersättningen till den privata utföraren endast betalas ut efter redovisning av hur kraven i avtalet är uppfyllda. Sådana avtal tillämpas inom landstinget.

Även om de långsiktiga effekterna av de borgerliga marknadsreformerna inte kan bedömas säkert förrän efter några år bör uppföljningsarbetet inledas redan nu. Staden bör överväga att anlita oberoende forskare vid ett universitet eller högskola för en politiskt oberoende långtidsutvärdering av de omfattande upphandlingar, avknoppningar och andra privatiseringar som nu genomförs.”

§30 Skrivelse om fyrverkerier- svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Till nämnden har för yttrande översänts en skrivelse av Ann-Katrin Åslund (fp) om fyrverkerier i Stockholm. Skrivelsen hanterar frågor som rör de problem som under helger som nyår, påsk och valborg accelererat i Stockholm. Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget om en arbetsgrupp med flera aktörer som arbetar förebyggande och långsiktigt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Dnr 139-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl (s) yrkade att nämnden lämnar remissen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel och Sonja Mogert (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

§31 Uppdatering av stockholms stads e-strategi – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt ”Uppdatering av Stockholms e-strategi” till stadsdelsnämnden för yttrande. I budget för 2007 angavs att Stockholms stads e-strategi ska revideras och tillämpas i verksamheterna under 2008. E-strategin beskriver hur IT ska användas för att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2008.

Dnr 141-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) yrkade att nämnden lämnar remissen utan eget ställningstagande.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget att lämna remissen utan eget ställningstagande.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande över remissen till kommunstyrelsen

 2. 2.Därutöver vill vi framföra följande.

Vi vill gärna uppdatera stadens e-strategi, men utifrån andra värderingar än vad som framgår i det remitterade förslaget. E-strategin ska enligt vår mening vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och utveckla användarvänliga IT-system som underlättar för anställda i arbetet och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna.

Remissen med en uppdatering av e-strategin har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och synen på stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

En radikal e-strategi skulle däremot ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer skulle även vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som har och som använder Internet. Hushåll med försörjningsstöd nekas bistånd till bredband, vilket ger deras barn sämre möjlighet i skolan jämfört med andra barn. Stadens personal i äldreomsorg, förskola och andra fältverksamheter har också sämre tillgång till IT än andra anställda, vilket måste lösas.

Vi anser att e-strategin även ska innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Självklart ska staden erbjuda e-tjänster, men det ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. I utvecklingen av den så kallade 24-timmarsmyndigheten ska självklart arbetsmiljöaspekter uppmärksammas.

För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar. De nya kontaktcentren kan aldrig helt ersätta den personliga service som medborgarkontoren har erbjudit, men som nu begränsas kraftigt. Vi anser också att hälsoriskerna med trådlös och annan teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi, så att försiktighetsprincipen kan tillämpas i fråga om bland annat exponering för elektromagnetiska fält.”

§32 Motion om ungdomsparlamentets motion om trafikpolitik – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

Ärendet

Motion (s) om ungdomsparlamentets motion om trafikpolitik har remitterats till nämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige efter beredning ges tillfälle att i sak ta ställning till de förslag som framförs i motionen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Dnr 82-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” Stadsdelsnämnden beslutar

att tillstyrka att förslagen i trafikmotionen från ungdomsparlamentet bereds och behandlas av kommunfullmäktige

att därutöver anföra

Ungdomsparlamentet är en demokratisatsning som riktar sig till gymnasieelever och lärare i Stockholm. Elever ges möjlighet att debattera frågor och lämna motioner till Stockholms skolborgarråd.

Motionärerna menar att den motion som inkom från ungdomsparlamentet angående trafikpolitik, trots att den inte vann majoritet, är av sådant intresse att den bör beredas och behandlas i fullmäktige, så att fullmäktige har möjlighet att ta ställning till motionens olika delar.

Att behandla ungdomsparlamentets olika motioner ger ungdomsparlamentet en större tyngd och legitimitet. Det ger också fullmäktige möjligheten att diskutera väsentliga framtidsfrågor utanför ordinarie dagordning och i nya infallsvinklar.”