Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Årsta folkets Hus, Årsta torg, Mälaren

Öppen frågestund, klockan 18.00
Sammanträdet börjar direkt efter den öppna frågestunden Läs mer... tidigast kl.18.30

Språkutvecklande arbete på Snösätra förskolor
Sara Folkman från Snösätra förskolor berättar om hur man arbetar språkutvecklande tillsammans med föräldrar - "Hemlandspoesi".

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

2 Val av justerare och dag för justering

Medborgarförslag

3 Förslag till nyttjande av f.d. Coopbutiken i Årsta

Beslutsärenden

4 Bordlagt ärende:

Fyllnadsval till social delegation 2008
Dnr 221-2008-000

5 Månadsrapport per den 31 april 2008 (utsänds efter den 9 juni)

6 Äldreomsorgens framtida kostförsörjning

7 Överenskommelse mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

8 Verksamhetsuppföljning av Gammeluddshemmet AB

9 Verksamhetsuppföljning av Lovisagården AB

10 Verksamhetsuppföljning för Furuvikens sjukhem

11 Verksamhetsuppföljning av Furans Gruppboende

12 Verksamhetsuppföljning av Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende

13 Verksamhetsuppföljning av Skogsgläntans gruppboende

14 Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

15 Svar på skrivelse om budget- och skuldrådgivning samt om konsumentvägledning.

16 Ansökan om medel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld

17 Redovisning av personalekonomiskt bokslut 2007

18 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd

20 Stadsdelsdirektörens information

21 Anmälningsärenden

A. Inkomna skrivelser, protokolls utdrag m.m. se pärm (förteckning utsändes)
B. Balanslista över nämndens skrivelser, frågor
C. Protokoll från Enskede-Årsta-Vantörs brottsförebyggande råd 2008-04-18
D. Tjänstemannabeslut fattade på delegation (se pärm)
E. Protokoll från Skyddskommitténs sammanträde 2008-06-03
F. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2008-05-12

Remissärenden

22 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service - svar till kommunstyrelsen

23 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem - svar till kommunstyrelsen

24 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar till kommunstyrelsen

25 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen - svar till kommunstyrelsen

26 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

27 Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - svar till kommunstyrelsen

28 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny centralupphandling av vård- och omsorgsboende - svar till kommunstyrelsen

Slutet sammanträde

29 Förfrågningsunderlag till upphandling av Vantörs gruppbostäder

30 Upphandling av verksamhetsdriften av Svedmyrabadet

31 Upphandling av driften av parkleken Rågdalen

(MBL-protokoll utsändes senare)
Dnr 88-2008-103

32 Anmälan om missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL kap 14. 2 §, Lex Sarah, Enskededalens servicehus

33 Anmälan av missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 § Lex Sarah Rågsveds äldrecentrum

34 Anmälan av missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 § Lex Sarah, Högdalens hemtjänst

35 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län i Lex Sarah ärende,

36 Underrättelse och remiss med begäran om redogörelse av inrapporterat ej verkställt biståndsbeslut

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll från sammanträden 2008-04-23, 2008-05-09, 2008-05-14

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av delegationsärende om vårdnadsbidrag.

§2 Val av justerare, dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Jämte ordföranden Andreas Sturesson valdes vice ordföranden Magnus Dannqvist att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker torsdagen den 19 juni 2008.

Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 15 maj 2008 anmäldes justerat den 22 maj 2008.

§3 Förslag till nyttjande av f.d. Coopbutiken i Årsta

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

Ärendet

Medborgarförslag har inkommit från Marianne Johansson gällande före detta coopbutiken vid Årsta torg om att lokalen kan användas för ex. boulebanor eller ett danscentrum.

Dnr 261-2008-002

§4 Bordlagt ärende: Fyllnadsval till social delegation 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden utser ersättaren Claes Karlsson (kd) till ordförande i sociala delegationen

 2. Enligt 6 kap 36 § kommunallagen uppdras åt stadsdelsnämndens ordförande Andreas Sturesson att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ärendet

Sociala delegationen har att på nämndens vägnar fatta beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2008.

Dnr 221-2008-000

§5 Månadsrapport per den 30 maj 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 maj som visar en budget i balans. Överskott redovisas inom arbetsmarknadsåtgärder, förskola, äldreomsorg samt kultur och fritid. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

Dnr 117-2008-101

Särskilt uttalande

Andreas Sturesson (kd), Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp)

”Den förebyggande barn- och ungdomsverksamheten är en för Alliansen prioriterad verksamhet. Genom god budgethållning finns nu ett ekonomiskt utrymme för ytterligare insatser, utöver de som redan beslutats. Detta görs genom utökat öppethållande på Östberga fritidsgård, en förstärkning av fältgruppen samt genom en förstärk sommarverksamhet.

Ett arbete drar nu igång för att se över fritidsgårdarnas inventarier för att klargöra vilka behov av upprustning som föreligger. Under hösten väntas fler insatser riktat mot barn och ungdomar. Sammantaget bidrar detta till att utveckla den förebyggande verksamheten för barn och ungdomar inom stadsdelen”.

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Stadsdelsförvaltningen redovisar en prognos om ett överskott med 5,3 miljoner kronor för 2008. Detta efter det att kommunstyrelsen har tillskjutit 5,3 miljoner för att stärka upp budgeten för försörjningsstöd. I förhållande till tidigare prognoser betyder denna månads prognos en försämring med 6,1 miljoner kronor. Den innebär vidare att den buffert på 20 miljoner kronor som majoriteten lade in centralt i budgeten genom att lägga undan pengar från fritid och kultur för barn och ungdomar samt från förskolebudgeten redan efter fem månader är förbrukad på grund av underskott i de övriga verksamheterna.

Det är anmärkningsvärt att barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott, samtidigt som det vid den sociala delegationens sammanträde 2008-06-04 presenterades ett flertal ärenden om barn och ungdomar i vilka förvaltningen begärt förlängd utredningstid med anledning av bristande personalresurser på barn- och ungdomsenheten. Det är oacceptabelt att utredningar om barn och ungdomar inte genomförs inom lagstadgad tid på grund av personalbrist som ett resultat av majoritetens sparbeting.

Vi har tidigare i stadsdelsnämnden pekat på skrämmande effekter inom individ- och familjeomsorgen i form av barnavårdsanmälningar som läggs på hög på grund av för hög arbetsbelastning och socialsekreterare som blir sjuka eller säger upp sig på grund av en mycket dålig arbetsmiljö. Utredningar om barn och unga som kan behöva socialtjänstens skydd skall ha högsta prioritet enligt Socialstyrelsen. Resursbrist är inget skäl att vänta med att utreda eller att avsluta utredningar om fortsatta behov finns.

Vi förutsätter att den borgerliga majoriteten omgående åtgärdar de brister som finns inom barn- och ungdomsenheten, så att situationen för utsatta barn och unga i Enskede-Årsta-Vantör inte ytterligare försämras och så att personalen får en acceptabel arbetssituation.

I ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket framställs krav på åtgärder inom äldreomsorgens beställarenhet på grund av för hög arbetsbelastning för biståndshandläggarna samt otydlig ansvarsfördelning. Vi förutsätter att den borgerliga majoriteten snarast vidtar åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav.”

§6 Äldreomsorgens framtida kostförsörjning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna nytt hyreskontrakt för Vantörs måltidsservice, restaurang och kök.

 2. Stureby centralköks verksamhet flyttas över till Vantörs måltidsservice lokaler under hösten 2008.

 3. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att säga upp lokalerna på Stureby centralkök.

Ärendet

Nämnden beslutade vid sammanträde i mars 2008 att avbryta den beställda ombyggnationen om upprustningen av Stureby centralkök. Nytt hyreskontrakt tecknas med MICASA för Vantörs måltidsservice, restaurang och kök. Stureby centralkök avvecklas under hösten 2008 och flyttar över viss produktion till Vantörs måltidsservice lokaler i Rågsved.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2008.

Dnr 188-2008-600

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

 1. ” Nämnden beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna nytt hyreskontrakt för Vantörs måltidsservice, restaurang och kök.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Sturebyköket till ett mindre kök och i utredningen väga in kvalitets- och miljöeffekter.

 3. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är positivt att nytt hyreskontrakt tecknas för Vantörs måltidservice, restaurang och kök.

Våra partier har dock hela tiden ansett att både Sturebyköket och Rågsveds Måltidsservice behövs för att våra äldre ska få en så god kost som möjligt och för att minska antalet transporter i området. Vi har också efterlyst en genomtänkt idé för nämndens kostförsörjning.

Det allra bästa för kvalitet och miljö vore att laga maten på plats i alla servicehus och vård- och omsorgsboenden, vilket skulle ge våra äldre en möjlighet att få känna dofter av nylagad mat och vara delaktig i matlagningen efter förmåga. Allt som uppmuntrar lusten att äta är ett steg för att motverka det stora problemet med undernäring bland äldre. Att lägga ned Sturebyköket är ett steg i motsatt riktning. Ett alternativ som bör utredas är möjligheten att ha ett mindre kök i Stureby som lagar mat för närliggande äldreboenden. Kostnaden bör vara betydligt mindre än för ett stort kök, i synnerhet när kvalitets- och miljöeffekterna vägs in i förhållande till de alternativ som för närvarande är aktuella.

Vi deltog inte i beslutet att avbryta upprustningen av Sturebyköket eftersom vi saknade en konsekvensbeskrivning samt en analys av olika alternativ för kostförsörjningen. Nu har vi fått en tydligare redovisning av hur matförsörjningen kan ordnas för berörda verksamheter vid en nedläggning av Sturebyköket, vilket ger nämnden ett bättre beslutsunderlag än tidigare.

I ärendet framgår att Enskededalens servicehus och Knuten kan övergå till att köpa matlådor av exempelvis Samhall, vilket kommer att försämra kvaliteten på maten och kraftigt öka miljöbelastningen eftersom matlådor transporteras i kylda portioner från Sala. De vård- och omsorgsboenden som övergår till egen regi tillgodoser enligt ärendet ofta kostförsörjningen på annat sätt än genom stadsdelsförvaltningarna, vilket innebär osäkerhet om framtida behov av kostförsörjningen i förvaltningen. Detta är en mycket olycklig situation främst i ett kvalitetsperspektiv , eftersom andelen mat lagad i närområdet riskerar att minska och andelen nedkyld och återupphettad mat som transporteras långa sträckor med bil ökar. Transporterna är även negativa ur klimatsynpunkt.

Vi skulle fortfarande vilja se en förutsättningslös jämförelse av en kostförsörjning som baseras på stora tillagningskök, en som baseras på mindre kök samt en där maten lagas på plats i mindre kök i varje boende. Såväl kvalitetsvinster för de äldre som miljöaspekter bör finnas med i en sådan analys.”

§7 Överenskommelse mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.
 2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

Ärendet

Enligt förslag till beslut från kommunfullmäktige som avses att tas upp vid sammanträde den 9 juni 2008 föreslås inrättande av ett kontaktcenter Äldre direkt för äldreomsorgens frågor/ärenden fr.o.m. den 1 juli 2008. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder delegerar till handläggarna vid Äldre direkt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med information och rådgivning till enskilda inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2008.

Dnr 277-2008-600

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) Jonas Eklund (mp) yrkade avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” Avslå förvaltningens förslag till beslut

Därutöver framföra följande

I remissomgången har det framkommit så stora frågetecken om Äldre direkt att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i kommunfullmäktige inte anser att ärendet är tillräckligt utrett. Alla stadsdelsnämnder har inte heller varit med i remissomgången, vilket är olyckligt i en viktig stadsövergripande fråga.

Våra partiers förslag i kommunfullmäktige är att ärendet återremitteras och att stadsledningskontoret återkommer med ett förslag på en permanent organisatorisk organisation när den tekniska infrastrukturen är klar. Vi vill inte föregå beslut i kommunfullmäktige genom att idag delegera beslut och träffa överenskommelser med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bromma stadsdelsnämnd som har längre erfarenhet av kontaktcenter varnar i sitt remissvar för att en central enhet inte kan leva upp till kraven på god service och inte kommer att innebära kostnadsbesparingar. Skarpnäcks stadsdelsnämnd är tveksamma till ett kontaktcenter endast för äldre och till ett Äldre direkt för hela staden. För vår del anser vi att medborgarkontoren mycket väl skulle kunna fylla den uppgift som Äldre direkt är tänkt att ha.

Även KPR har haft synpunkter, bland annat att tillgängligheten vid stadsdelsförvaltningarna bör prioriteras och att ett Äldre direkt bör startas med en måttlig ambitionsnivå. Vi delar denna uppfattning och anser exempelvis att rådgivning om val av äldreboende ska ligga på biståndshandläggaren som känner den äldre och inte på en anonym telefonröst i Äldre direkt. ”

§8 Verksamhetsuppföljning av Gammeluddshemmet AB

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Gammeluddshemmet ligger i Saltsjö-Boo i Nacka kommun och är ett sjukhem och ett gruppboende för äldre med demenssjukdom. Verksamheten bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en fungerande verksamhet men har en del utvecklingsbara delar som påtalades vid den förra uppföljningen och som kvarstår.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 maj 2008.

Dnr 245-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Verksamhetsuppföljning av Lovisagården AB

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Lovisagården ligger i Haninge kommun och är ett gruppboende för äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en fungerande verksamet. Det finns dock vissa delar som bör utvecklas för att fungera bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2008.

Dnr 244-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Verksamhetsuppföljning för Furuvikens sjukhem

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Furuvikens sjukhem ligger i Markaryds kommun. Verksamheten bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en väl fungerande verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2008.

Dnr 246-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§11 Verksamhetsuppföljning av Furans Gruppboende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Furans gruppboende ligger i Täby kommun och är ett boende för äldre med demenssjukdom.

Furuvikens sjukhem bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en fungerande verksamhet men med vissa delar som bör utvecklas för att fungera bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2008.

Dnr 247-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Verksamhetsuppföljning av Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende är ett äldreboende med plats för 65 boende. Enheten består av fyra avdelningar, varav tre med somatisk inriktning och en avdelning med demensinriktning

Tussmötegården bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en fungerande verksamhet men med vissa delar som bör utvecklas för att fungera bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2008.

Dnr 263-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Verksamhetsuppföljning av Skogsgläntans gruppboende

Rapporten godkänns.

Ärendet

Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Skogsgläntan är ett gruppboende för äldre med demenssjukdomar. Gruppboendet är uppdelat på fyra enheter med sju till åtta boende vardera, Smultronhemmet, Grangården, Poppelgården och Skedviken. Skogsgläntans gruppboende bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en fungerande verksamhet. Det finns dock vissa delar som bör utvecklas för att fungera bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2008.

Dnr 255-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner ärendet om skuldsanering och kostnader för boendet.

Ärendet

Kostnaderna för skuldsanering och alternativa boenden är höga i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i jämförelse med andra stadsdelar i staden. Enskede-Årsta-Vantör har det högsta antalet hushåll och högsta kostnaderna för skuldsanering av hyror i staden. De största grupperna är ensamstående män utan barn och ensamstående kvinnor med barn, vilket är samma grupper som erhåller försörjningsstöd i stort. De höga kostnaderna för skuldsanering ser förvaltningen har lett till att få personer bor på vandrarhem och hotell jämfört med andra stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2008.

Dnr 273-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Svar på skrivelse om budget- och skuldrådgivning samt om konsumentvägledning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner beredningen av skrivelsen om budget och skuldrådgivning

 2. Nämnden godkänner beredningen av skrivelsen om konsumentrådgivning

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från Jonas Eklund (mp), Magnus Dannqvist m.fl. (s) och Rosa Lundmark (v) uppdragit åt förvaltningen att bereda två skrivelser om budget- och skuldrådgivning respektive konsumentvägledning. Från och med slutet av april 2008 då personalen är fulltalig beräknas kötiden till rådgivningen att minska från sju månader till fyra månader i december 2008. Målet är en kötid på tre månader. Förvaltningen erbjuder också medborgarna möjligheter till konsumentvägledning. Prioriterade grupper är personer som befinner sig i ett skuldsaneringsförfarande och familjer som har kontakt med individ- och familjeomsorgen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2008.

Dnr 155-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist m.fl. (s), Jonas Eklund (mp)

”Vi anser att Konsumentverkets rekommendationer om en konsumentvägledare per 20000 invånare bör följas och att nuvarande bemanning inom stadsdelen är för låg för att klara av att möta invånarnas behov. Behovet av en kvalificerad konsumentvägledning ökar snarare än minskar när ny teknik skapar nya sätt att göra affärer och fler och fler områden i samhället är en fråga mellan näringsidkare och enskilda individer.

Vad gäller budget- och skuldrådgivning är det ett positivt besked att bemanning har ökat och vi ser gärna att nämnden får löpande rapporter om hur kötiderna förändras över tid.”

§16 Ansökan om medel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs till Länsstyrelsen i Stockholms län om bidrag för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck med 310.000 kr

Ärendet

En av ungdomsmottagningarna i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har under lång tid mött och arbetat med ungdomar som lever i en hedersrelaterad kultur och vill nu förmedla och förankra sin kunskap i hela stadsdelen. Förvaltningen söker medel till en halvtids projektledare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2008.

Dnr 243-2008-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Redovisning av personalekonomiskt bokslut 2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisningen av det personalekonomiska bokslutet.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till åtgärder i syfte att öka andelen män anställda inom förskolan.

 3. Nämnden anför därutöver

”Andelen män bland de anställda inom stadsdelens förskolor är endast 4 procent. För barns utveckling är det betydelsefullt med såväl manliga som kvinnliga förebilder. Därför är det önskvärt att öka andelen män på stadsdelens förskolor. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder som syftar till en jämnare könsfördelning vid förskolorna.”

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett personalekonomiskt bokslut för år 2007. Av bokslutet framgår att Enskede-Årsta-Vantör är den största stadsdelsförvaltningen i staden och bland de stadsdelar som har lägst sjukfrånvaro även om den ligger på 9,5 procent. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med de tidigare planerade åtgärderna för att sänka sjukfrånvaron.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2008.

Dnr 236-2008-299

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd) yrkade med biträde av en enig nämnd bifall till eget förslag till beslut.

§18 Delegation av beslut om vårdnadsbidrag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att besluta i ärenden om vårdnadsbidrag.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 9 juni 2008 att vårdnadsbidrag införs i Stockholms stad den 1 juli 2008. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att besluta om och utbetala vårdnadsbidrag till föräldrar som har rätt till sådant i enlighet med vad som anges i lagen om kommunalt vårdnadsbidrag samt stadens riktlinjer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2008.

Dnr 301-2008-000

Yrkande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) och ledamoten Rosa Lundmark (v) deltog inte i beslutet.

§19 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att utse

Anne Savolainen som ledamot till stadsdelsnämndens handikappråd.

Ärendet

HSO Stockholms stad har lämnat en fyllnadsnominering med anledning av en avsägelse från en ledamot i mars månad 2008.

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2008.

Dnr 248-2008-699

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Nämndens frågor

Hemlösa – ledamoten Lena Kling (fp) frågade om den ”räkning” av hemlösa som gjorts under två dagar i april med resultat att dessa ökat i antal – avdelningschefen Margareta Selin kommenterade undersökningens resultat. Vice ordföranden Magnus Dannqvist (s) hänvisade till uppdrag till förvaltningen att årligen återkomma med en rapport om aktuell situation gällande hemlösa i stadsdelen.

Lokalisering av ungdomsmottagning i stadsdelen – Ledamoten

Mervi Mäkinen Andersson (s) frågade om var i planeringen frågan ligger. Ledamoten Marie Ljungberg Schött (m) informerade om pågående diskussioner inom landstinget för att lösa frågan om lokaler för ungdomsmottagning i stadsdelen.

Mopedåkning på parkvägar - Ledamoten Jonas Eklund (mp) frågade om vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra mopedåkning på parkvägar – förvaltningen återkommer med svar.

Anmälan av skrivelser

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda följande skrivelser och återkomma till nämnden.

1. Skrivelse inspektion från Arbetsmiljöverket

Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Arbetsmiljöverket har 2008-06-03 skrivit ett inspektionsmeddelande om arbetssituationen för biståndsbedömarna inom äldreomsorgen.

Rapporten tar upp brister i fördelning av arbetsuppgifter, befogenheter och resurser för biståndshandläggarna. Kritik framförs även över brist på skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalens kännedom om de rutiner som finns kring detta. Slutligen framförs krav på åtgärder för att minska biståndshandläggarnas arbetsmängd och påfrestning i arbetet.

Den kritik och de krav som framförs har tidigare framförts av personal och fackliga organisationer vid olika tillfällen.

Med anledning av ovanstående och med hänvisning till arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande önskar vi följande frågställningar genomlysta och redovisade för nämnden:

-Hur ser förvaltningen på det faktum att Arbetsmiljöverket nu påvisar tidigare kända brister inom enheten?

-Vilka åtgärder kommer förvaltningen att vidta för att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket påtalar och inom vilken tidsrymd?

-På vilket sätt kommer personalen att delta i detta arbete?

-Hur stor är kostnaden för att åtgärda påtalade brister?

-Hur mycket har personalomsättningen och sjukfrånvaron inom enheten kostat sedan sammanslagningen?”

2. Skrivelse om personalsituationen på Barn- och ungdomsenheten

Magnus Dannqvist (s), Rosa lundmark (v) Jonas Eklund (mp)

”Till sociala delegationens sammanträde 2008-06-03 lades ett flertal ärenden fram där förvaltningen begärde förlängd utredningstid med hänvisning till bristande personalresurser på barn- & ungdomsenheten. Det är oacceptabelt att utredningar om barn och ungdomar inte genomförs inom lagstadgad tid på grund av bristande resurser på utredande enheter.

Vi har tidigare i stadsdelsnämnden pekat på skrämmande effekter inom individ- och familjeomsorgen i form av barnavårdsanmälningar som läggs på hög när arbetsbelastningen varit för hög och när socialsekreterare blir sjuka eller säger upp sig på grund av en dålig arbetsmiljö.

Utredningar om barn och unga som kan behöva socialtjänstens skydd ska ha högsta prioritet enligt Socialstyrelsen. Resursbrist är inget skäl att vänta med att utreda eller att avsluta utredningar om fortsatta behov finns.

Tidigare redovisningar till stadsdelsnämnden om situationen på barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen visar att personalens och arbetsledningens uppfattning om arbetssituationen har gått starkt isär. Det är i sig en tydlig signal om brister i arbetsmiljö, delaktighet och inflytande. Vår förhoppning är att den riktade skyddsronden som genomförts och länsstyrelsens granskning ska leda fram till en samsyn om hur verksamheten ska fungera.

Vi önskar en redovisning av arbets- och personalsituation på barn- och ungdomsenheten med anledning av att arbetsbelastningen anges som orsak till begäran om förlängd utredningstid i ett flertal ärenden till sociala delegationen.

Vi önskar också en redovisning av de åtgärder som kommer att vidtas i ovanstående ärenden för att snarast möjligt slutföra utredningarna.

Därutöver önskas en redovisning av resultat och åtgärder med anledning av den riktade skyddsronden samt länsstyrelsens granskning av barn- och ungdomsenheten.”

3. Skrivelse om bristerna i stadsdelsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplaner

Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp)

”Enligt stadens granskning av nämnders och styrelser jämställdhets- och mångfaldsplaner 2008 har det framkommit att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har stora brister i sin plan. Den konsultfirma som har granskat planerna på stadens uppdrag har kommit fram till att stadsdelsnämndens plan saknar väsentliga delar som

mätbara mål och åtgärder rörande arbetsförhållanden

redovisning av verksamhet i förhållande till brukare/medborgare

resultat av kartläggning och analys av lika och likvärdiga arbeten

handlingsplan för jämställda löner

Stadsdelsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan svarar således inte mot stadens riktlinjer, vilket oppositionen uppmärksammade redan i samband med beslutet om verksamhetsplan i december 2007. Vi föreslog men fick inte gehör för att planen skulle återremitteras för komplettering med ett brukarperspektiv. Dessutom framhöll vi att redovisning även saknas av utvärderingen av föregående års plan och av den lönekartläggning som skulle göras hösten 2007.

Vi ser allvarligt på kritiken, i synnerhet eftersom vi tidigare uppmärksammat stadsdelsnämndens majoritet på bristerna. Vi önskar en redogörelse för vilka åtgärder som förvaltningen planerar att vidta med anledning av granskningen.”

4. Skrivelse angående personalekonomi

Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Till dagens sammanträde redovisades personalekonomiskt bokslut för 2007. Detta är en mycket genomarbetad och intressant läsning som visar på olika förhållanden för personalen i stadsdelen och stundtals jämfört med staden.

Ett sådant bokslut är dock mycket intressantare då det är jämförbart över tid, vilket inte var fallet för 2007 då sammanslagningen av två förvaltningar med olika redovisningsrutiner genomfördes. Vi ser därför fram emot kommande personalekonomiska redovisningar, där vi önskar att statistiken i ökad utsträckning är uppdelad på kön.

Dock skulle vi ha en redogörelse av följande punkter, vilka bör vara en del av kommande personalekonomiska bokslut

Vad är kostnaden för sjukfrånvaron i stadsdelen, dels sjuklön och dels vikariekostnad?

I vilken utsträckning och efter vilka principer tas vikarie in vid frånvaro?

Hur lång är den genomsnittliga anställningstiden för tidsbegränsat anställda?

Den genomsnittliga pensionsåldern de större personalgrupperna?

Hur stor är kostnaden för inhyrd personal i stadsdelen? Vilka yrkesgrupper omfattas av inhyrd personal?”

5. Skrivelse med anledning av verksamhetsuppföljningar av olika vård- och omsorgsboenden till stadsdelsnämnden 2008-06-12

Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Återkommande redovisas verksamhetsuppföljningar av vård- och omsorgsboenden för stadsdelsnämnden. Rapporterna visar på olika grad av brister som måste åtgärdas. Det är oftast inget anmärkningsvärt att det kan uppkomma brister i verksamheter som i huvudsak riktas till människor. Däremot är det anmärkningsvärt att vissa brister som påpekats vid tidigare uppföljningar inte har åtgärdats.

Gammeluddshemmet hade vid verksamhetsuppföljningen 2006 följande brister som inte var åtgärdade vid granskningen 2008

plan för personalens kompetensutveckling ska finnas

skriftliga rutiner för hur synpunkts- och klagomålshantering ska rapporteras till berörd stadsdel ska finnas

Hur förklarar ledningen för Gammeluddshemmet att bristerna inte är åtgärdade? På vilket sätt kommer ledningen för boendet att se till att kvarvarande och tillkommande brister skall åtgärdas? Hur allvarligt ser förvaltningen på att brister från 2006 inte är åtgärdade och vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att dessa brister skall åtgärdas? Vilka åtgärder tänker förvaltningen vidta om Gammeluddshemmet inte åtgärdar gamla och nya brister inom utsatt tid ?

Tussmötegården hade vid verksamhetsuppföljningen 2007 följande brister som inte var åtgärdade vid granskningen 2008

Den löpande SOL-dokumentationen är bristfällig och måste åtgärdas för att uppfylla kraven på dokumentation enligt socialtjänstlagen

Hur förklarar ledningen för Tussmötegården att bristerna inte är åtgärdade? På vilket sätt kommer ledningen för boendet se till att kvarvarande och tillkommande brister skall åtgärdas? Hur allvarligt ser förvaltningen på att brister från 2007 inte är åtgärdade? Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att dessa brister skall åtgärdas? Vilka åtgärder tänker förvaltningen vidta om Tussmötegården intej åtgärdar gamla och nya brister inom utsatt tid?

Vi vill också lyfta två generella frågeställningar.

Var går gränsen för att ett vård- och omsorgsboende inte ska betraktas som en fungerande verksamhet? Bland boenden som får omdömet fungerande verksamheter finns allt från enstaka anmärkningar till allvarliga problem.

Vilka principer vägleder förvaltningens beslut om oanmälda besök? I de senaste redovisningarna har kommunala boenden fått oanmälda besök men inte privata boenden. Om privata boenden långt från Stockholm sällan eller aldrig besöks utan föranmälan minskar chansen att uppmärksamma brister jämfört med boenden i närområdet.”


6.Skrivelse angående granskning av privata hemtjänstföretag i Stockholm

Magnus Dannqvist (s), Rosa lundmark (v)

”En artikel i Stockholm City den 13 maj 2008 visar att nästan hälften av de 50 hemtjänstföretag i Nacka kommun är oseriösa. Dagen efter rapporterade Stockholm City omkring den bristfälliga hanteringen, granskningen och avsaknaden av rutiner kring uppföljning av de privata vårdgivarna och hemtjänstföretagen. I och med att allt fler kommunala verksamheter läggs på privata företag, måste uppföljning, kvalitetssäkringen och granskningen av ingångna avtal säkerställas.

Det är en stor fara att skattemedel används till fel saker och att stadens äldre inte får den utlovade valfriheten och kvalitén som utlovats.

Vi är oroade över både den medierapportering kring bristerna som det stått om i tidningarna, men också utifrån de muntliga dragningar som våra ledamöter fått i äldrenämnden utifrån ett enskilt fall. Valfrihet är bra men kvaliteten i omsorgen måste alltid komma i första hand och fusk kan aldrig accepteras.

Men anledning av ovanstående uppdras åt stadsdelsförvaltningen att undersöka hur de privata hemtjänstföretagen i vår stadsdel lever upp till kommunens kvalitetskrav och de ingångna avtal vi är ansvariga att följa upp.

Redovisningen ska innehålla alla de områden som har granskats i Nacka. Det vill säga: även de ekonomiska aspekterna i de aktuella företagen. Eventuella brister och förslag till åtgärder bör redovisas skyndsamt och föredras på nämnden så snart som möjligt.

Nämnden vill även ha en redovisning på hur stadsdelsförvaltningen har arbetat med uppföljningen utifrån vårt lokala och geografiska ansvar.”

7. Skrivelse om lokalt BRÅ i Östberga, Dalen och Rågsved

Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Återigen har boende från Östberga kommit till nämnden och vittnat om otrygghet och drog-ungdomsproblem.

Vi föreslår därför återigen att nämnden tar initiativ till ett lokalt BRÅ i Östberga, Dalen och Rågsved.”

8. Utebliven trädplantering i Vantörs parker

Jonas Eklund (mp)

”I det gällande parkskötselavtalet för Vantör med Stockholm Entreprenad (tecknat 2002-01-09) finns följande bestämmelse:

I det fasta priset ingår en årlig kompletteringsplantering av sammanlagt 5 st träd/år (friväxande eller formklippta träd) med stamomfång upp till 20–25 cm. Dessa träd skall i första hand ersätta döda eller skadade träd och i övrigt ska plantering ske på en plats som beställaren anvisar.

Enligt muntliga uppgifter, som Patrik Slimane (tidigare ersättare i Vantörs stadsdelsnämnd) har erhållit, har entreprenören under avtalsperioden inte utfört någon kompletteringsplantering enligt avtalsbestämmelsen ovan.

Ett träd i den aktuella storleken kostar cirka 5000 kronor, till vilket kommer en planteringskostnad i samma storleksordning. Om planteringen av 5 träd årligen som ingår i det erlagda priset inte har utförts, motsvarar det alltså en utebliven nytta för stadsdelsnämnden till ett sammanlagt värde av flera hundra tusen kronor.

I stadsdelens parker och lekplatser finns många ställen där nya träd skulle behövas för att ge trivsel och skugga. De träd som eventuellt inte har planterats tidigare bör planteras nu.

Vi föreslår därför följande:

Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att undersöka och redovisa för nämnden i vilken utsträckning Stockholm Entreprenad sedan 2002 har utfört den trädplantering som ingår i parkskötselavtalets fasta pris.

Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genast inleda en diskussion med Stockholm Entreprenad om den trädplantering som eventuellt inte har utförts enligt gällande avtal. Målsättningen ska vara att entreprenören under 2008 och 2009, på lämpliga platser som stadsdelsförvaltningen anvisar, ska plantera de träd som enligt avtalet borde ha planterats tidigare år.”

§21 Stadsdelsdirektörens information

Under denna punkt informerade avdelningschefen Leif Fransson och fältassistenten Nehmet Yildiz om en heldagsfest på Årstafältet den 14 juni, program delades ut.

§22 Anmälningsärenden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

 1. Inkomna skrivelser, protokollutdrag m.m.

 2. Balanslista över nämndens skrivelser, frågor

 3. Protokoll från Enskede-Årsta-Vantörs brottsförebyggande råd 2008-04-18

 4. Stadsdelsdirektörens tjänstemannabeslut fattade på delegation, vidaredelegation inom avdelning Förskola och fritid.

 5. Protokoll från Skyddskommitténs sammanträde 2008-06-03

 6. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträden 2008-05-12 och 2008-06-03

 7. Protokoll från Handikapprådet s sammanträde 2008-06-04

 8. Information om avtal för verksamheter vid Snösätragränd.

§23 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt ”Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service” till stadsdelsnämnden efter uppdrag av kommunfullmäktige att konsolidera och standardisera stadens IT-struktur samt förbereda för införande av en stadsövergripande gemensam IT-service.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2008.

Dnr 191-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Översynen av stadens administration som skulle effektivisera administration i staden till förmån för kärnverksamheterna har övergått till att bli en omfattande förberedelse för upphandling av hela serviceförvaltningen. Några nya beräkningar av de effektiviseringsvinster som antas bli följden av centraliseringen och upphandlingen har inte redovisats och inte heller har centraliseringen av löneadministrationen utvärderats när det gäller kostnader och kvalitet.

Vi tror inte att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central heldesk möjligen vara ett komplement. Vi delar därför förvaltningens uppfattning att lokala tekniker behöver finnas kvar på förvaltningarna, för att snabbt klara akuta problem. Frågan är om detta finns med i de ekonomiska kalkylerna.

Erfarenheterna i andra organisationer av utkontraktering är, enligt socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande i remissomgången, på inget sätt entydiga. Vid försök inom Länsförsäkringar och Skandia har det tvärtom visat sig att enskilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat.

Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensamt IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten. Samma krav på likvärdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Risken finns dock att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.”

§24 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt ”Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem” till stadsdelsnämnden för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2008 med inriktning 2009 och 2010 att en förskolepeng ska införas från och med den 1 juli 2008. Stadsledningskontoret föreslår att ett införande sker först den 1 januari 2009 så att stadens nämnder ges möjlighet till en god framförhållning när det gäller förändrade förutsättningar för sina verksamheter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2008.

Dnr 190-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) Lena kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

I arbetet med att säkra och höja kvaliteten i stadens förskolor är det självklart att en stor del av de avsatta medlen ska tilldelas verksamheterna. Förskoleverksamheten behöver ökade resurser för att ha möjlighet att arbeta med såväl kvalitetsutveckling såväl som små barngrupper. 9 av 14 stadsdelarna klarade inte att nå målen om 14 respektive 18 barn i grupperna under förra året, och om grupperna inte ska bli ännu större behöver staden se till att satsa på förskolan och skjuta till mer pengar.

Vi anser att stadsdelsnämnderna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser mellan olika verksamhetsområden för att tillgodose de lokala behoven. Inrättandet av förskolepeng innebär att den borgerliga majoriteten inte längre låter stadsdelsnämnderna ta ansvar för kvaliteten i sina verksamheter. Förskolepengen utgår ifrån att behoven inom förskolan är likadana oavsett vilka barnen är, oavsett förskola och oavsett stadsdelsnämnd. Att fastslå en peng försvagar stadsdelsnämndernas handlingsutrymme och omöjliggör för dem att göra prioriteringar, omfördela pengar och styra den verksamhet som de är ansvariga för. Istället centreras den ekonomiska, och sålunda även den politiska och organisatoriska, makten till kommunfullmäktige.

I stadsledningskontorets utlåtande föreslås också att staden ska avskaffa den särskilda ersättning som stadsdelsnämnderna får för att klara barnomsorgsgarantin. Motiveringen är att de privat drivna förskolorna tar ansvar för förskoleutbyggnaden i takt med ökat barnantal.

Ingen förälder kan dock ställa en privat driven förskola till svars för utebliven plats, men det kan man göra med kommunen. Förslaget att avskaffa ersättningen för barnomsorgsgarantin blir därför att konkurrensneutraliteten minskar, tvärtemot vad stadsledningskontoret hävdar.

Stadsdelsförvaltningen redovisar också att pengarna från barnomsorgsgarantin används för att hålla en beredskap för att vara säkra på att klara garantin, och inte i första hand för utbyggnad.

Förslaget om att tillägget för barnomsorgsgarantin ska tas bort är oseriöst. De kommunala förskolorna har det yttersta ansvaret för att erbjuda stadens barn en förskoleplats, och också ansvaret för att barnomsorgsgarantin hålls. De enskilda förskolorna har inte samma skyldigheter som de kommunala att erbjuda platser och heller inga krav att delta i stadens kösystem för förskolan. Situationen för kommunala och enskilda förskolor skiljer sig åt och går inte att jämföra.”

§25 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen

Ärendet

Socialtjänstnämnden har godkänt förslaget på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel i Stockholm. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till stadsdelsnämnden för yttrande. I förslaget föreslås stadsdelsnämnderna få tillsynsansvaret från och med 2009-01-01.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2008.

Dnr 194-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har uppmärksammat att det behövs utökade och kompletterande riktlinjer när ett tillsynsärende av tobak ska inledas och hur sanktionerna bör användas. Riktlinjerna omfattas endast försäljningsbestämmelserna i tobakslagen. Förvaltningen är positiv till att socialtjänstförvaltningen har förtydligat hanteringen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2008.

Dnr 195-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Policy och riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar godkänns.

Ärendet

Extern och intern representation ska användas i syfte att utveckla relationerna internt och externt, att stödja verksamhetsutvecklingen samt att uppmuntra personal. Stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny för förvaltningen gemensam representationspolicy som också omfattar gåvor och uppvaktningar. Till grund för förvaltningens förslag ligger skatteverkets anvisningar och stadens cirkulär om skattefria förmåner.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2008.

Dnr 271-2008-199

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda – svar till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avstyrker motionens förslag och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om motion om översyn av arbetsförhållanden.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion skriven av Ann-Margreth Livh (v) om översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda. Förvaltningen anser att de förslag om kartläggning och förbättringsåtgärder som ingår i motionen i huvudsak redan täcks in i de uppgifter som staden har som arbetsgivare och att det därför inte finns anledning att lägga till/förtydliga uppdraget.

Dnr 209-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna

Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Stadens medarbetarenkät för 2008 visar att anställda som arbetar på schema, natt eller skift dag/natt ger lägre helhetsbetyg för sin arbetssituation än de som arbetar dag. Helhetsbetyget för de som arbetar dagtid är 60 i Nöjd-Medarbetar-Index, jämfört med 50 för de som arbetar skift dag/natt och 56 för de som arbetar på schema.

Även om stadsdelsförvaltningen arbetar med att förbättra arbetsförhållanden för sina anställda återstår mycket innan staden uppfyller målet att vara en attraktiv arbetsgivare. De exempel på insatser som ges av förvaltningen är bra men inte tillräckliga för att uppmärksamma de specifika hälsorisker som finns för anställda som arbetar efter kontorstid.

Förslagen i motionen tar fasta på vikten att ha en helhetssyn på arbetsvillkoren för de anställda som exempelvis jobbar skift och hur arbetet påverkar arbetsmiljön, hälsan, möjligheten till barnomsorg samt inte minst jämställdheten mellan kvinnor och män. Exempel på frågeställningar som en arbetsgivare kan ställa sig är följande:

Hur löser ensamstående föräldrar som arbetar efter kontorstid sin barnomsorg?

Finns det något samband mellan schemalagt arbete, skiftarbete och sjukfrånvaro?

Hur ser resultatet i medarbetarenkäten ut för våra anställda som arbetar på schema, natt eller skift dag/natt?

När det gäller kravet på minst likvärdiga villkor för personaltäthet och arbetsförhållanden för anställda som arbetar efter kontorstid inom upphandlad verksamhet jämfört med stadens egen verksamhet anser vi att nuvarande policy i staden inte är tillräcklig. Inga garantier finns idag för att villkoren blir likvärdiga i de förfrågningsunderlag som tas fram. Motionen bör därför bifallas i sin helhet.”

§29 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny centralupphandling av vård- och omsorgsboende – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda och föreslå system för valfrihet, med äldreomsorgen som särskilt prioriterat område. Förslaget innebär att brukare som efter biståndsbedömning beviljas plats på vård- och omsorgsboende ska kunna välja var han/hon vill bo. Systemet införs från och med 1 juli 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 maj 2008.

Dnr 237-2008-006

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna

Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna

Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget till centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

 2. Följande anförs.

Våra partier tar avstånd från stadens dogmatiska och toppstyrda centralupphandlingar av vård- och omsorgsboenden, som leder till att alla kommunala boenden ska vara upphandlade inom en femårsperiod. Snart är entreprenörer utsedda för de 14 boenden som ingår i den första upphandlingsomgången och nu planeras upphandling av ytterligare 11 boenden. Det står helt klart att rätten att välja ett kommunalt äldreboende inte ingår i den borgerliga kundvalsmodellen.

Det har visat sig att stadsdelsförvaltningen har fått ägna betydligt mer arbete än vad som förutsetts åt att bistå stadsledningskontoret i centralupphandlingen. Detta drabbar särskilt stadsdelsförvaltningar med många boenden som centralupphandlas. Förutom merarbetet med upphandlingen tillkommer ökade kostnader för uppföljning och tillsyn, vilket resursfördelningssystemet inte tar hänsyn till. Konkurrensutsättningen skapar med andra ord nya kostnader, som tränger ut andra verksamheter om inte resurser tillförs.”