Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4

OBS! Vid sammanträdet används personalentrén på baksidan med adress Palmfeltsvägen 19 C
Läs mer... Öppen frågestund, klockan 18.00

Snösätragränd - Exploateringskontoret informerar om pågående utredning

1 Godkännande av dagordning, val av justerare, dag för justering samt anmälan av justerat protokoll

Medborgarförslag

2 Förslag om en ny hundrastplats i Högdalen- svar på medborgarförslag

3 Förslag om cykelpark i Vantör - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

4 Bordlagt ärende:

Medborgarförslag -delegation till stadsdelsdirektören
Dnr 424-2008-002 (tidigare utsänt)

5 Månadsrapport per den 30 september 2008 (utsändes senare)

6 Verksamhetsuppföljning av Årsta vård- och omsorgsboende

7 Verksamhetsuppföljning av Enskededalens servicehus

8 Verksamhetsuppföljning av Finskt Äldrecentrum

9 Rapport om svar till arbetmiljöverket om genomförd inspektion av nattpersonalens arbetssituation vid Enskededalens servicehus

10 Ekonomiskt bidrag till förening för firande av Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus

11 Ansökan om medel för projekt hjälpmedelsbuss/café

12 Förändrad lokalisering av ungdomsmottagningarna i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäcks stadsdelar

13 Begäran om rättegångsfullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Remissärenden

14 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad - svar till Miljöförvaltningen

15 Motion om rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionshinder - svar till kommunstyrelsen

17 Stadsdelsdirektörens information

18 Anmälningsärenden

A. Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (pärm)
B. Balanslista över nämndens skrivelser/frågor
C. Protokoll från skyddskommittén (dukas)
D. Protokoll från Pensionärsrådet (dukas)
E. Protokoll från Handikapprådet (dukas)
F. Utveckling av närtrafik i Enskede-Årsta-Vantör
G. Tjänstemannabeslut enligt delegationsförteckning (pärm)

Slutet sammanträde

19 Ärenden på sluten del

S1 Alkoholservering i restaurang Pizzeria Il Coure, Fyrvaktarkroken 16
Dnr 444-2008-507

S2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

S3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

S4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

S5 Yttrande till tingsrätten i adoptionsfråga enligt 4 kap 10 § FB

S6 Anmälan av missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL kap 14 § 2 Lex Sarah, Gruppbostaden 24:an
Dnr 455-2008-604

S7 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionhindrade enligt 14 kap. 2 § SoL, Lex Sarah, Enskede nya servicehus
Dnr 457-2008-604

S8 Länsstyrelsen riktar kritik mot Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i enskilt ärende - svar till länsstyrelsen
Dnr 426-2008-603

S9 Upphandling av driften av fritidsområde 1 - godkännande av förfrågningsunderlag (omedelbar justering)
Dnr 449-2008-103

S10 Upphandling av driften av fritidsområde 2 - godkännande av förfrågningsunderlag (omedelbar justering)
Dnr 450-2008-103

S11 Upphandling av parkleken Rågdalen - förslag till beslut
Dnr 88-2008-103 (omedelbar justering)

S12 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare, dag för justering samt anmälan av justerat protokoll

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ett brådskande ärende, anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken.

Ordföranden Andreas Sturesson och ledamoten Mervi Mäkinen Andersson utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker fredagen den 31 oktober

Protokoll från nämndens sammanträde den 18 september anmäldes justerat den 26 september 2008.

Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Förslag om en ny hundrastplats i Högdalen- svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Christer Engström m.fl.

I medborgarförslag från Christer Engström föreslås att en hundrastgård anordnas invid Högdalens tunnelbanestation. Förvaltningen anser det inte lämpligt att ta den föreslagna parkmarken i anspråk för hundrastgård och hänvisar till den hundrastgård som finns i Högdalens industriområde. Förvaltningen föreslår istället att en hundrastgård iordningställs på en yta intill Bandängen, på den västra sidan om tunnelbanespåren och invid tunnelbanegenomgången.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2008.

Dnr 398-2008-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Förslag om cykelpark i Vantör – svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Viktor Spetz, Rasmus Jansson och Lalo Jadana.

Ärendet

Förslagsställarna framför önskemål om att en cykelpark byggs i stadsdelen. Förvaltningen anser att en cykelpark borde inrymmas i idrottsnämndens satsning på Högdalstopparna och skickar förslaget vidare till idrottsförvaltningen för beaktande i samband med satsningen på Högdalstopparna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2008

Dnr 394-2008-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Bordlagt ärende: Medborgarförslag -delegation till stadsdelsdirektören

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen hade i tjänsteutlåtande från den 1 september 2008 förslagit att nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om hur de medborgarförslag som inkommer till nämnden skall hanteras.

Dnr 424-2008-002

Yrkande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd) yrkade med biträde av en enig nämnde bordläggning av ärendet till nästa sammanträde.

§5 Månadsrapport per den 30 september 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 september som visar ett totalt överskott på 16,5 miljoner kronor. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg, funktionshinder, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 oktober 2008.

Dnr 117-2008-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Verksamhetsuppföljning av Årsta vård- och omsorgsboende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Årsta vård- och omsorgsboende består av ett äldreboende med plats för 77 boende samt ett gruppboende med plats för sju boende och två dagvårdsgrupper med sammanlagt 22 platser för personer med demensdiagnos. Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsområdet och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp. Förvaltningen bedömer att Årsta vård- och omsorgsboende, utifrån genomförd verksamhetsuppföljning är en fungerande verksamhet men att enheten brister i dokumentation både enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Bristerna bedöms som allvarliga. Vidare bör vissa andra delar utvecklas för att verksamheten skall fungera bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2008.

Dnr 445-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Vi ser mycket positivt på att årliga verksamhetsuppföljningar görs och att det ställs tydliga krav på att brister ska åtgärdas. Vi saknar dock en redovisning av tidigare verksamhetsuppföljningar och hur arbetet har gått med att åtgärda tidigare påpekade brister.

Vi delar förvaltningens syn på att det är mycket allvarligt att det finns brister i dokumentationen både enligt HSL och SOL. Vi ser också allvarligt på att boenden visar uppenbara problem med att se till att det finns fungerande ledningssystem och rutiner.

Uppföljningarna visar att det fanns fog för oron att den borgerliga majoritetens strategi för äldreomsorgen skulle leda till att kvalitetsarbetet nedprioriterades.

Vi anser också att för att en verksamhetsuppföljning ska ge en rimligt säker bild av kvaliteten i verksamheten krävs att metoderna inbegriper någon form av systematiserad förfrågan till brukare och anhöriga.”

§7 Verksamhetsuppföljning av Enskededalens servicehus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Enskededalens servicehus ligger i bostadsområdet Dalen. Enheten består av 201 lägenheter varav fyra används till korttidsboende. Förvaltningen bedömer, utifrån genomförd verksamhetsuppföljning Enskededalens servicehus vara en fungerande verksamhet. Enheten brister dock i dokumentation både enligt Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Bristerna i dokumentation bedöms som allvarliga. Vissa andra delar bör utvecklas för att verksamheten ska fungera bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2008.

Dnr 446-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Vi ser mycket positivt på att årliga verksamhetsuppföljningar görs och att det ställs tydliga krav på att brister ska åtgärdas. Vi saknar dock en redovisning av tidigare verksamhetsuppföljningar och hur arbetet har gått med att åtgärda tidigare påpekade brister.

Vi delar förvaltningens syn på att det är mycket allvarligt att det finns brister i dokumentationen både enligt HSL och SOL. Vi ser också allvarligt på att boenden visar uppenbara problem med att se till att det finns fungerande ledningssystem och rutiner.

Uppföljningarna visar att det fanns fog för oron att den borgerliga majoritetens strategi för äldreomsorgen skulle leda till att kvalitetsarbetet nedprioriterades.

Vi anser också att för att en verksamhetsuppföljning ska ge en rimligt säker bild av kvaliteten i verksamheten krävs att metoderna inbegriper någon form av systematiserad förfrågan till brukare och anhöriga.”

§8 Verksamhetsuppföljning av Finskt Äldrecentrum

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Finskt Äldrecentrum drivs av Föreningen Hem för Finländska Åldringar och har ramavtal med Stockholms stad. Enheten ligger i Stureby och har totalt 53 boende. Förvaltningen bedömer utifrån genomförd verksamhetsuppföljning att Finskt Äldrecentrum är en fungerande verksamhet. Förvaltningen bedömer dock att enheten brister i dokumentation både enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Bristerna bedöms som allvarliga. Vissa andra delar bör också utvecklas för att verksamheten ska fungera bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2008.

Dnr 447-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Vi ser mycket positivt på att årliga verksamhetsuppföljningar görs och att det ställs tydliga krav på att brister ska åtgärdas. Vi saknar dock en redovisning av tidigare verksamhetsuppföljningar och hur arbetet har gått med att åtgärda tidigare påpekade brister.

Vi delar förvaltningens syn på att det är mycket allvarligt att det finns brister i dokumentationen både enligt HSL och SOL. Vi ser också allvarligt på att boenden visar uppenbara problem med att se till att det finns fungerande ledningssystem och rutiner.

Uppföljningarna visar att det fanns fog för oron att den borgerliga majoritetens strategi för äldreomsorgen skulle leda till att kvalitetsarbetet nedprioriterades.

Vi anser också att för att en verksamhetsuppföljning ska ge en rimligt säker bild av kvaliteten i verksamheten krävs att metoderna inbegriper någon form av systematiserad förfrågan till brukare och anhöriga.”

§9 Rapport om svar till arbetmiljöverket om genomförd inspektion av nattpersonalens arbetssituation vid Enskededalens servicehus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion inom Enskedalens servicehus gällande nattpersonalens arbetssituation i november 2007. Svaret behandlades av nämnden i januari 2008. Därefter genomfördes ett uppföljningsbesök som resulterade i en begäran om ett förtydligande svar. Efter ytterligare uppföljning uttryckte arbetsmiljöverket sig vara nöjd med förvaltningens åtgärder. Förvaltningen redovisar samtliga genomförda och planerade åtgärder inklusive begärd komplettering.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2008.

Dnr 511-2007-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ekonomiskt bidrag till förening för firande av Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nya Rågsveds Folkets Husförening beviljas 10000 kr som bidrag till kostnaderna för julfirande bland ensamma och äldre i stadsdelsområdet.

 2. Föreningen ska i efterhand återredovisa kostnaderna för julfirandet och antal deltagare.

Ärendet

Rågsveds Folkets Hus har under 27 år genomfört ”Gemensam Jul” för medborgare i Vantör och under tio år erhållit bidrag till arrangemangen från Vantörs stadsdelsnämnd, äldre- och handikappomsorgen. Från och med 2007 vänder sig firandet till hela det nya stadsdelsområdet samt till boende inom Rågsveds servicehus och Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2008

Dnr 451-2008-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Jäv anmäldes av vice ordföranden Magnus Dannqvist (s) och ledamoten Rosa Lundmark (v).

§11 Ansökan om medel för projekt hjälpmedelsbuss/café

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan hos Hjälpmedelsinstitutet och Allmänna arvsfonden om projektmedel för hjälpmedelsbuss alternativt café godkänns.

Ärendet

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att samordna en treårig satsning på teknik för äldre med start 2007. Programmet ska stödja utvecklingsprocesser med målet att ge äldre personer bättre tillgång till funktionella och säkra produkter och tjänster där teknik underlättar olika aktiviteter i vardagen. Särskilda fokusområden är anhöriga, boende och information om och tillgänglighet till bra produkter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2008.

Dnr 482-2008-007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Förändrad lokalisering av ungdomsmottagningarna i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäcks stadsdelar

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner en samlokalisering av den huvudsakliga verksamheten vid Vantörs, Enskede och Skarpnäcks ungdomsmottagningar till en gemensam lokal vid Gullmarsplan,

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med en redovisning av hur en filialverksamhet i Rågsvedsområdet ska anordnas, såväl gällande lokalisering, bemanning och regelbundna öppettider,

 3. Nämnden anför i övrigt:

”Alliansföreträdarna i de båda stadsdelsnämnderna och i sjukvårdsstyrelsen har noga följt arbetet med lokallösning för ovanstående ungdomsmottagningar under det gångna året.

Vi poängterar vikten av fungerande filialverksamhet i Rågsvedsområdet och är angelägna om att få rapport om hur den kan förläggas lokalmässigt, hur den kan bemannas och hur kontinuitet och regelbundna öppettider kan säkerställas.

Anledningen till sammanslagningen är inte att genomföra ekonomiska besparingar. Tvärtom kommer verksamheterna att ersättas ekonomiskt på samma sätt som tidigare. Några personalminskningar är inte heller aktuellt.

För det angelägna arbetet med att minska förekomsten av klamydia och andra sexuellt överförda infektioner väntas landstinget dessutom tillföra nya resurser i budgeten för 2009.

Avsikten med sammanslagningarna är i huvudsak att få bättre och mer ändamålsenliga lokaler samt att öka tillgängligheten. Med ökad tillgänglighet avses bättre öppettider, gärna med kvällstider, och att skapa möjlighet för att det alltid finns någon på plats som kan ta emot besökande. Genom detta kommer vi att kunna erbjuda högre kvalitet, bättre behandling och större tillgänglighet. Tillgängligheten ökar också när det gäller lokalernas anpassning till funktionshindrade besökare. Idag saknas t.ex. hiss i lokalerna i Skarpnäck och Rågsved. From år 2010 måste lokalerna efterleva Boverkets nya regler gällande handikappanpassning. Detta åstadkoms genom detta beslut.

Alliansföreträdarna poängterar vikten av uppföljning av verksamheterna. Särskild vikt bör här läggas vid tillgänglighetsförändringarna och vid eventuella förändringar i besöksfrekvensen. Mot bakgrund av detta önskar nämnden en återrapport och uppföljning senast sex månader efter det att verksamheten startat i de nya lokalerna.”

Ärendet

Inom stadsdelarna Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör finns idag tre ungdomsmottagningar som drivs i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna, Stockholms sjukvårdsområde, SLSO och landstinget. Verksamheterna förslås samlokaliseras vid Gullmarsplan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2008.

Dnr 498-2008-500

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Peter Backlund (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut, i första hand återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först fråga om bifall eller avslag till återremissyrkandet och fann att nämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del (s), (v) (mp)

Därefter förslag från (kd), (m), (fp) mot andrahandsförslag från (s), (v), (mp) och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (kd), (m), (fp).


Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”I första hand

 1. Återremittera förvaltningens förslag till beslut

 2. Begära att ett beslutsalternativ redovisas för att ha kvar lokalt belägna ungdomsmottagningar i Dalen och Rågsved

 3. Begära en utförlig konsekvensbeskrivning ur ett ungdomsperspektiv av de olika beslutsalternativen

Om återremissförslaget faller

 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. Besluta att det även fortsättningsvis ska finnas lokalt belägna ungdomsmottagningar i Dalen och Rågsved

 3. Därutöver anföra följande.

Vi motsätter oss den borgerliga modellen med sammanslagning av de befintliga ungdomsmottagningarna i Östra Söderort till en centraliserad mottagning vid Gullmarsplan.

Ungdomsmottagningarna i Dalen och Rågsved har diskuterats länge. I stor politisk enighet i staden och landstinget har det redan fattats beslut om att det – för ungdomarnas bästa – ska finnas tre ungdomsmottagningar i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Ungdomsmottagningarnas förmåga att nå ungdomar i deras vardag och den geografiska närheten spelar i det fallet en stor roll. Samtidigt som det nu föreslås försämringar i det avseendet talar de borgerliga partierna i staden om satsningar för de södra förorterna i det s.k. Söderlyftet. Det går inte ihop.

Den borgerliga alliansen lägger nu ett förslag som står i strid med tidigare politiska beslut, fattade i stor enighet. Under den långa handläggningstiden av ungdomsmottagningarnas lokalisering har man dessutom inte låtit berörda ungdomar själva komma till tals vilket strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ungdomarna i vårt län och stad är olika och har tyvärr väldigt olika förutsättningar för att söka sig till en ungdomsmottagning. Det är nästan provocerande att jämföra sammanslagningen av ungdomsmottagningen i stadsdelarna Östermalm, Kungsholmen och Vasastan med det som nu föreslås. Rågsveds ungdomsmottagning möter och arbetar framgångsrikt mot en hedersrelaterad problematik med våld, hot och stark kontroll i familjen, vilken inte alls på samma sätt finns i innerstaden. Att de ungdomar som lever under sådana förutsättningar har svårt att ta sig till Gullmarsplan ligger i problemens natur. Det finns även andra skillnader som rör ekonomi, levnadsvanor, hälsa o.s.v. som påverkar behovet av stöd från en lokal ungdomsmottagning.

En lokalisering av en ungdomsmottagning i stordrift på Gullmarsplan enligt det borgerliga förslaget äventyrar dessutom, med sitt öppna och exponerade läge vid torget, ungdomarnas känsla av integritet och anonymitet vid besök på mottagningen.

Vi anser att ungdomarnas närhet till ungdomsmottagningarna med nuvarande placering i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck är en central framgångsfaktor i verksamheten. Vi kan dock i förvaltningarnas förslag till beslut inte se några konsekvensanalyser av den ändrade lokaliseringen av ungdomsmottagningarna utifrån ungdomsgruppernas behov. Lokalfrågan och behovet av upprustning av befintliga lokaler sammanfaller i stort och bör kunna lösas inom stadsdelarna utan att göra alltför stort avkall på behovet av geografisk placering nära ungdomarna.

Vi ser en utvecklingsmöjlighet inom ungdomsmottagningarna i Söderort genom ett mer utvecklat samarbete inom området och ser Farsta ungdomsmottagning som en del av den diskussionen. Bland annat gäller det att stärka och utveckla de lokala enheterna i Kärrtorp, Dalen, Rågsved och Farsta genom utvecklat samarbete om utbildning och personal. Vi anser att det behövs ökad kompetens om HBT och hedersrelaterade frågor och en ökad samverkan med ungdomspsykiatrin. Vi vill även ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för ökad tillgänglighet av en mottagning för ungdomar i Östberga.

Slutligen anser vi att diskussionen om ungdomsmottagningarnas verksamhet eller kostnaderna vid upprustning av lokalerna inte är en avgörande budgetfråga för vare sig kommun eller landsting, men däremot av yttersta vikt för både fysisk och psykisk hälsa för ungdomar i våra mest ekonomiskt och socialt utsatta stadsdelar.”

§13 Begäran om rättegångsfullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden förordnar rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt nedan

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Fullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka

Ärendet

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har med anledning av personella förändringar begärt en ny rättegångsfullmakt för juridiska avdelningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2008.

Dnr 467-2008-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Språkstöd för nyanlända – anmälan om deltagande i projekt

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden har tagit del av handlingarna

Ärendet

Praktikplatser är ett viktigt sätt för nyanlända att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden. Jobbtorg ansöker om medel från Europeiska flyktingfonden till projektet språkstöd för nyanlända. Syftet med projektet är att utveckla arbetsformer och metoder som stödjer nyanländas språkutveckling för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Jobbtorg är projektägare och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd är medfinansiärer genom att bidra med introduktionsersättning och försörjningstöd till nyanlända som är inskrivna på Jobbtorg och deltar i projektet under tiden 2009-04-01 – 2011-03-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 oktober 2008.

Dnr 172-2008-007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Fyllnadsval till sociala delegationen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden utser Arne Ahlström (s) till ersättare i Sociala delegationen för tiden fram till 2008-12-31.

Ärendet

Sociala delegationen utgörs av fem ledamöter och fyra ersättare. En ersättarplats (s) har varit vakant.

Yrkande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist föreslog att Arne Ahlström (s) utses till ersättare för (s) i sociala delegationen för återstående tid av 2008.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslag från vice ordföranden Magnus Dannqvist.

§16 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad – svar till Miljöförvaltningen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till miljöförvaltningen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Miljöförvaltningens har i uppdrag att revidera nu gällande hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun. Ett förslag till nya föreskrifter har remitterats till nämnden för yttrande. Förvaltningen ställer sig positiv till att föreskrifterna uppdateras och revideras efter dagens förutsättningar och krav.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2008.

Dnr 427-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Motion om rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionshinder – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden tillstyrker motionens förslag och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning

 2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Stefan Nilsson (mp) om rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Förvaltningen är positiv till motionens förslag och anser att staden bör överväga om rökfri arbetstid ska vara en del i stadens policy.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2008.

Dnr 418-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Nämndens frågor

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda följande skrivelse och återkomma till nämnden.

Skrivelse om rapport om anmälningar och domar

Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Stadsdelsnämnderna har ett lagfäst ansvar för sin verksamhet. Det är därför nämndens skyldighet att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastlagt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det är nämnden som ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta framgår av kommunallagen 6 kap. 7 §.

En kommunal nämnd kan delegera ärenden till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen. Dock får delegationsmöjligheten inte utnyttjas på ett sådant sätt att nämnden avhänder sig ledningen och ansvaret för verksamheten.

Inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen sker det mesta beslutsfattandet av tjänstemän på delegation. Eftersom den politiskt tillsatta nämnden har ansvaret för verksamheten är det viktigt att nämnden får kännedom om hur det går i de fall där sökanden överklagar ett negativt biståndsbeslut till Länsrätten. I dagsläget sker ingen sådan sammanhållen uppföljning vilket vi vill förändra. Det borde ske en enhetlig och kontinuerlig uppföljning så att det går att se hur väl besluten utifrån stadens riktlinjer följer lagen.

Ett annat mått på hur väl verksamheten följer lagens intentioner är att mäta personalens eventuella Lex Maria och Lex Sarah anmälningar. Lex Sarah anmälningarna kan ge en inblick i eventuella missförhållanden och Lex Maria på misstag på grund av exempelvis bristande rutiner. Många anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria kan också vara ett tecken på bra vårdkvalitet snarare än tvärtom, eftersom det tyder på att systemet för att rätta till felen fungerar.

Under 2008 har de ekonomiska förutsättningarna varit hårda för flertalet stadsdelsnämnder. Detta får dock givetvis aldrig gå ut över medborgarnas lagstadgade rättigheter.

Med anledning av ovanstående önskar vi att stadsdelsnämnden utreder:

Hur många av länsrättens domar har gått emot förvaltningens beslut efter 1 januari 2008? Jämfört med 2007?

Om trenden är att antalet domar som går förvaltningen emot ökar, beror detta på stadens riktlinjer eller beror det på ekonomiska överväganden eller finns det andra förklaringar?

Hur många och hur ser fördelningen ut mellan 2007 & 2008 av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar gjorda i stadsdelen?

Övrigt

Frågor ställdes om uppföljning av arbetsmiljösituationen inom barn- och ungdomsenheten samt om antal inkomna ansökningar om vårdnadsbidrag.

§19 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören Gillis Hammar inbjöd nämnden till en gemensam husfest i förvaltningens nya lokaler den 6 november.

§20 Anmälningsärenden

 1. Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

 2. Balanslista över nämndens skrivelser/frågor

 3. Protokoll från skyddskommitténs sammanträde den 14 oktober 2008

 4. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 17 oktober 2008

 5. Protokoll från Handikapprådets sammanträde den 16 oktober 2008

 6. Utveckling av närtrafik i Enskede-Årsta-Vantör – förvaltningens PM 2008-09-25

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.