Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-07

Sammanträde 2009-01-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4

1 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2009-01-01-2009-12-31

Beslutsärenden

3 Val av social delegation 2009

4 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Sluten del

5 Upphandling av driften av Vantörs gruppbostäder - tilldelningsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (98 kb)

§1 Val av justerare

Ordföranden Andreas Sturesson och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker den 7 januari 2009.

§2 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2009-01-01-2008-12-31

Kommunfullmäktige har den 15 december 2008 förrättat val till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden 2009-01-01—2009-12-31 enligt nedan.

Sturesson, Andreas kd ordf

Dannqvist, Magnus s v. ordf

Bock, Magnus m led

Davidsson, Annika m led

Kristoffersson, Niklas m led

Solberg, Eva m led

Jobrant, Christian m led

Kling, Lena fp led

Mäkinen Andersson, Mervi s led

Pöppel, Lennart s led

Mogert, Sonja s led

Carlsten Lundmark, Rose-Marie (Rosa)v led

Eklund, Jonas mp led

bordläggning m ers

Johansson, Gustav m ers

Kalanovic, Boris m ers

Gräns, Joakim m ers

Holmberg, Björn m ers

Backlund, Peter fp ers

Karlsson, Claes kd ers

Carlsson, Lars-Göran s ers

Ahlström, Arne s ers

Araghi, Parvin s ers

Björnstam, Linnéa s ers

Antman, Marie v ers

Öckerman, Åsa mp ers

§3 Val av social delegation 2009

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fyra ersättare ur nämnden till den sociala delegationen för 2009 samt ordförande och vice ordförande enligt nedan

Ledamöter Ersättare
Claes Karlsson (kd) ordförande Eva Solberg (m)
Sonja Mogert (s) vice ordförande Peter Backlund (fp)
Niklas Kristoffersson (m) Arne Ahlström (s)
Christian Jobrant (m) Åsa Öckerman (mp)
Rosa Lundmark (v)

2. Enligt 6 kap 36 § kommunallagen uppdras åt ordföranden Andreas Sturesson (kd) att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

3. Nämnden förordnar vid sidan om ordföranden Andreas Sturesson, ledamöterna Sonja Mogert (s), Niklas Kristoffersson (m) och Rosa Lundmark (v) rätten att fatta ordförandebeslut som enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), §§ 6, 27 och 43 2 p och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 13 § ankommer på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

4. Till nämndens ordförande Andreas Sturesson (kd) och ytterligare tre ledamöter, Sonja Mogert (s), Niklas Kristoffersson (m) och Rosa Lundmark (v) delegeras beslutanderätt avseende beslut enligt 9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU samt 31 § LVU, 32 § LVU samt enligt 45 § 2 p LVM

5. Sociala delegationen håller sitt första sammanträde torsdagen den 15 januari 2009 då sammanträdesplan för året fastställs.

Ärendet

Sociala delegationen har att på stadsdelsnämndens vägnar fatta beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2008.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Till ledamöter utses

Inger Carlsson, PRO Gullmarsplan

Anita Jonsson, PRO-Årstaplan

Leif Boberg, PRO Högdalen – Bandhagen

Bertil Runnberg, SPF Bandhagen – Högdalen

Jan-Olof Bergström, SPF Hagsätra – Rågsved

Till ersättare utses

Ulla Andersson, PRO Enskededalen

Anita Thidevall, SPF Enskede-Årsta-

Ingemor Kreitz, SPF Stureby

Bo Törnqvist, SPF Dalen

Sven-Åke Åsberg, PRO Rågsved-Hagsätra

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet väljs för ett år i taget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2008.

672-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Stadsdelsdirektörens information

Kvinnoverksamheten

Stadsdelsdirektören Gillis Hammar och avdelningschefen Margaretha Selin informerade om hur förvaltningen, efter beslut i nämnden, fortsätter att undersöka möjligheten att verksamheten drivs vidare av annan utförare än kommunen.

Cinvictus

Med anledning av artikel i Svenska Dagbladet om hur föreningen använder tilldelat verksamhetsbidrag svarar Margaretha Selin att förvaltningen kommer att sammanträffa med representanter för föreningen för att gå igenom och ta reda på hur tilldelade medel används.

Nämnden tackade för informationen.

§6 Upphandling av driften av Vantörs gruppbostäder- tilldelningsbeslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

  1. Carema Orkidén AB, org nr. 556470-1901, antas som entreprenör för driften av Vantörs gruppbostäder.

  2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att, efter det att tidsfristen för överprövning gått ut, teckna avtal med Carema Orkidén AB t.o.m. 2012-01-31 med möjlighet att begära förlängning t.o.m. 2014-01-31

  3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Av nämndens aktivitetsplan framgår att Vantörs gruppbostäder är en av de verksamheter som nämnden har beslutat att upphandla.. Förvaltningen föreslår att avtal tecknas med Carema Orkidén AB utifrån redovisad upphandlingsrapport och under förutsättning att det under tidsfristen för överprövning inte framkommer skäl för överprövning och/eller upphandlingen inte blivit föremål för överprövning.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först fråga om återremiss och fann att nämnden beslutat avgöra ärendet idag.

Reservation i denna del (s), (v), (mp)

Därefter fråga om bifall eller avslag till förvaltningens förslag. Ordföranden fann att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

I denna del deltar inte (s), (v), (mp)

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmän för det egna förslaget;

”1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för utvärdering av om det vinnande anbudet kommer att leda till bättre kvalitet i verksamheten än fortsatt kommunal drift.

2. Därutöver vill vi säga följande:

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”Vi anser att Vantörs gruppbostäder även i fortsättningen ska drivas i kommunal regi. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att brukarna och deras anhöriga inte har tillfrågats om de vill att gruppbostäderna ska läggas ut på entreprenad. Fortsatt kommunal drift av gruppbostäder ger större kontinuitet för de boende, vilket är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna. Upphandling av entreprenader innebär att driftsansvaret omprövas återkommande, vilket skapar oro hos brukare, anhöriga och personal samt ökade administrativa kostnader.

Vi beklagar att den borgerliga majoriteten har haft så låg tilltro till förvaltningens verksamhet att personalen inte har fått ta fram ett egenregianbud. Efter genomförd upphandling konstaterar vi att storföretaget Carema ännu en gång har vunnit en upphandling av nämndens verksamheter. Enligt den moderatledda majoriteten ska en upphandlingsprocess kunna avbrytas om den inte kommer att leda till bättre kvalitet än fortsatt kommunal drift. Vilken kvalitet Caremas verksamhet kommer att hålla i jämförelse med den nuvarande kommunala driften framgår dock inte i ärendet.

För övrigt anser vi att det är bra att klausuler mot diskriminering och för meddelarfrihet numera finns i förfrågningsunderlagen, men att nuvarande utformning är otillräcklig för att motverka diskriminering och garantera personalen en meddelarfrihet likvärdig med den som finns i offentlig verksamhet.”