Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-13

Sammanträde 2009-05-13

Datum
Klockan
18.00
Plats
Slakthusplan 4 Gotland

Öppet möte med frågestund
Torsdag den 7 maj 2009 klockan 18.30
Enskede-Årsta-Vantörs sta Läs mer...dsdelsförvaltning Slakthusplan 4 Gotland, ingång från baksidan, adress Palmfeltsvägen 19 C

Nya planprojekt i stadsdelen
Eva Strömbäck från stadsbyggnadskontoret informerar om nya planprojekt i stadsdelsområdet

1 Val av justerare och dag för justering

Medborgarförslag

2 Uppförande av boulebana i Lindeparken- svar på medborgarförslag

4 Överklagan av dom i Kammarrätten i Stockholm om verksamhetsövergång av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra till Vantörs hemtjänst mål nr 4671-08

Dnr 461-2009-499
(utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Föreningsbidrag 2009 för samtliga verksamhetsområden

Dnr 273-2009-004
(utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 . Reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens inom området för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

8 Oasens gruppboende - rapport om åtgärdade avvikelser

9 Verksamhetsuppföljning av Attendo Care/Kundval Enskede-Årsta-Vantör

10 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2009 avser verksamhetsåret 2008

11 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 avseende verksamhetsåret 2008

12 Äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden - brukarundersökning 2008

13 Hemtjänsten I Stockholm- en enkät till brukarna hösten 2008

14 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdom i riskzon - en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

15 Flytt av gruppbostaden på Kumlagatan till nya lokaler i Enskededalens servicehus - genomförandeärende

16 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd

17 Rapportering av ej verkställda beslut 2009 enligt Sol och LSS

18 Uppföljning av väntetider för att söka ekonomiskt bistånd - svar på skrivelse

19 Ökat antal feriearbeten för ungdomar - svar på skrivelse

20 Hur försäkringskassans långa väntetider påverkar socialtjänsten - svar på skrivelse

21 Stadsdelsdirektörens information

23 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. (se pärm)
B. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Protokoll från Handikapprådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
E. Förvaltningsgruppens protokoll (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till nämnden
G. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)

Remissärenden

24 Redogörelse till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av kritik mot nämndens insatser i kvinnofridsarbetet

25 Idrottsligt äldreaktivitetsstöd, motion av Jari Visshed m.fl. (s) svar till kommunstyrelsen

26 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser - svar till kommunstyrelsen

27 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning - svar till kommunstyrelsen

28 Pavus Omsorger - ansökan om tillstånd

29 Ansökan om alkoholservering- Gamla Enskede Matbod

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare, dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Den utsända dagordningen godkändes, ärende § 18 utgår. Ordföranden Andreas Sturesson och ledamoten Mervi Mäkinen Andersson utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justerings sker onsdagen den 20 maj 2009.

Protokoll från nämndens sammanträde den 23 april anmäldes justerat den 30 april 2009. Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Uppförande av boulebana i Lindeparken– svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Villaägarföreningen Lindegård

Ärendet

Medborgarförslag har inkommit från Villaägarföreningen Lindegårds styrelse genom Evert Rosén om uppförande av en boulebana i Lindeparken alternativt lekplatsen Dammtrappan i Enskede Gård. Förvaltningen föreslår att möjligheten att anlägga en önskad boulebana inom budget 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2009.

Dnr 248-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Tertialrapport 1 Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag

1. Tertialrapport 1 – 2009 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Omslutningsförändringar om 20,2 miljoner kronor godkänns.

3. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med omstrukturering av flykting­mottagning.

4. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med avveckling/omstrukturering av Stureby kök.

5. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med avveckling av kontorslokaler på Högdalens äldreboende.

6. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 4,2 miljoner kronor för utbyggnad av gruppbostäder för stöd och service till personer med funktions­nedsättning.

7. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor för utbyggnad av verksamheter för hemlösa Bryggan Vantör.

8. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,8 miljoner kronor för utbyggnad av verksamheter för hemlösa Slingan i Rågsved.

9. Medel begärs av kommunstyrelsen med 0,7 miljoner kronor för projekt i syfte att motverka hemlöshet.

10. Ersättning begärs av kommunstyrelsen med 2,4 miljoner kronor för förskolor med hög hyra.

11. Medel begärs av kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor för projekt i syfte att sänka sjukfrånvaro.

12. Nya årsmål för indikatorer, som ingår i Tertialrapport 1 godkänns

13. Stimulansmedel begärs med 21,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.

Nämnden beslutar för egen del:

14. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden i augusti återkomma med en detaljerad redovisning över försörjningsstödets utveckling under året

15. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden i augusti återkomma med delrapport vad gäller arbetet med att gå igenom utbetalade försörjningsstöd samt handläggningen av desamma

16. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att inom ram utöka dagkolloverksamheten för unga under sommaren

17. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inom ram göra nödvändiga prioriteringar för att tillse att kötiden till den del av skuldrådgivningen som är stadsdelens ansvar, under hösten kan minskas

18. Nämnden anför därutöver:

”Den finansiella krisen är global och påverkar givetvis även vår stadsdel. Genom ett ansvarsfullt hanterande av de gemensamma resurserna har stadsdelen en god grund att stå på för att möta den vikande konjunkturen. Trots en ökning av kostnaderna för försörjningsstödet prognoseras att stadsdelen ändå skall kunna uppvisa ett resultat i balans vid årets slut. Det som beslutats i verksamhetsplanen skall genomföras och det är av vikt att noggrant och ingående följa vilka effekter konjunkturnedgången får för stadsdelen.

För att skapa ett bredare underlag för ledningen av vår verksamhet önskar majoriteten ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti få en utvecklad information om försörjningsstödets utveckling och den översyn av denna verksamhet som för närvarande pågår.

Konjunkturnedgången påverkar i sin förlängning också stadsdelens medborgare. Staden ansvarar till viss del för ansvaret vad gäller skuldrådgivning. Kötiden för denna bör dock kortas varför förvaltningen bör få i uppgift att vidta prioriteringar för att möjliggöra detta.

2008 beslutade den politiska majoriteten att öka ambitionen vad gäller stadsdelens kolloverksamhet för unga. I ekonomiskt kärva tider är det rimligt att anta att denna verksamhet är än mer efterfrågad än annars. Mot bakgrund av detta bör förvaltningen ges i uppgift att undersöka möjligheter att utöka sommarkolloverksamheten under innevarande år jämfört med vad som hittills planerats.”

19. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos som visar en budget i balans. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott beräknas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för ekonomiskt bistånd. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat under första tertialen. Förvaltningen arbetar aktivt med att ytterligare sänka kostnaderna inom de områden som har underskott.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2009.

Dnr 311-2009-100

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställa förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag och tilläggsförslag från (m), (fp), (kd).

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt eget tilläggsförslag.

Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2.Samt därutöver anföra

Stadsdelsförvaltningen redovisar en prognos om ett underskott med 26,6 miljoner kronor för årets tre första månader inom försörjningsstöd och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, vilket finansieras bland annat med medel från fritid & kultur, äldreomsorg och förskola. Detta gör att budget och resultat visserligen balanserar, men på bekostnad av minskade resurser i huvudsak till barn och ungdomar och de äldre i stadsdelen.

Vi kan i en jämförelse mellan åren 2006-2009 för mars månad konstatera att barngruppernas storlek ökar i stadsdelens förskolor, samtidigt som barnomsorgsgarantin inte längre uppfylls av nämnden. Genom att acceptera större barngrupper finansierar den borgerliga majoriteten sin misslyckade jobbpolitik och ökade kostnader för försörjningsstödet i staden. Trots tidigare politisk enighet samt vetenskaplig grund i frågan om fördelar med mindre barngrupper har majoriteten nu övergivit målet om minskade barngrupper i Enskede-Årsta-Vantör. Det är allvarligt att man använder storleken på barngrupperna för att balansera underskott i försörjningsstödet. Vi kan även se en liknande utveckling i de förskolor som majoriteten sålt ut under mandatperioden där barngruppen på vissa håll nu ligger uppåt 20 barn per grupp.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott med 22 miljoner. Inrättande av två fuskutredartjänster visar en total brist på analys och konsekvensbedömning av den egna politiken, som istället borde prioritera att hjälpa människor till självförsörjning. Ett akut behov är att korta de väntetider som idag uppgår till cirka 6 veckor åtminstone till de tre veckor som utlovats i kvalitetsgarantin.

Majoriteten kan som sedan valdagen varit klart, inte uppfylla sitt vallöfte om ett arbete inom fem dagar till avtalsenlig lön till dem som får försörjningsstöd. Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd ökar och den budget som lades i december har nu ett rejält underskott. Att låta de som står längst från arbetsmarknaden betala för underskottet, genom att inte tillsätta fem OSA-anställningar visar tydligt att arbetslinjen bara handlar om att ställa krav och inte att erbjuda möjligheter. Vi reagerar också på att förvaltningen inte nöjer sig med arbetsplaner från Jobbtorg utan kräver listor på sökta jobb för att bevisa aktivt arbetssökande. Vi frågar oss om den nya rutinen innebär att Jobbtorgen inte längre klarar sitt uppdrag när antalet arbetssökande ökar. Att ange målet om att andelen personer behov av långvarigt bistånd kommer att minska under året som uppfyllt, är statistiskt sant men missvisande som verklighetsbeskrivning. Det viktiga och allvarliga är att det faktiska antalet ej minskar och att det totala antalet i behov av försörjningsstöd ökar. Med samma statistiska sifferredovisning kommer majoriteten i slutet av året med säkerhet även kunna ange målet om att andelen unga vuxna som får ekonomiskt bistånd skall minska och antalet självförsörjande flyktingar som uppfyllt.

Det är glädjande att majoriteten i den lokala utvecklingsstrategin lagt in ett ”nytt”(!) utvecklingsområde för stadsdelen – Miljö, vilket uppenbarligen även gläder förvaltningen som kraftfullt lyfter fram detta i tertialrapporten. Vi ser förhoppningsfullt fram emot det miljöarbete som nu ska påbörjas i stadsdelen efter flera års avsaknad trots påpekanden från opposition och den internationella debatten om världens klimatförändringar.

Att tömning av papperskorgar och kvinnofridsarbete avhandlas under en gemensam rubrik är ett uttryck för majoritetens bristande prioritering av kvinnofridsarbetet, vilket är en viktig förklaring till den allvarliga kritik från länsstyrelsen som inkom till nämnden under 2008. Vi beklagar att förvaltningen inte vill söka medel för insatser för att stödja jämställdhetsintegrering, men är inte förvånade eftersom inte heller jämställdheten är en prioriterad fråga för majoriteten. Vi gläds däremot över att majoriteten i samband med tertialrapporten låter den framgångsrika Kvinnoverksamheten i Högdalen vara kvar under 2009. Även så att man efter den massiva kritiken från länsstyrelsen mot nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn nu implementerar en handlingsplan för kvinnofrid och startar ett kvinnofridsteam i stadsdelen.

Det är oroande att majoriteten inte funnit finansiering inom angiven budget för Bryggans verksamhet för hemlösa och missbrukare. 2009 kan bli det andra året i rad när Bryggan inte får nödvändiga medel för sin verksamhet. Att inte kunna säkra träningslägenheter i Rågsved samtidigt som budgeten inte heller rymmer tillräckliga medel för budget- och skuldrådgivning för hemlösa visar att viktiga kärnverksamheter för utsatta personer inte klaras inom budget.

Att filialen till ungdomsmottagningen i Rågsved ännu inte har öppnat trots att halva året snart har gått och att förvaltningen i ärendet ändå redovisar att filialen är öppen, är synnerligen anmärkningsvärt. Arbetet med att starta upp filialen måste påskyndas, det är särskilt viktigt inför sommarlovet att en öppen verksamhet finns på plats i Rågsved.

Efter fyra månader börjar vi kunna se den utveckling som stadsdelsnämndens ekonomi befinner sig i och den riktning som borgerliga majoriteten driver den i. Vi kan konstatera att med de avvikelser som redovisas i denna tertialrapport är utfallet och trenden oroande. Nämndens budget kommer inte att kunna balanseras totalt sett under innevarande år om inte majoriteten återigen lyckas få extra anslag för verksamheten från kommunstyrelsen, öka barngruppernas storlek ytterligare eller skära i viktiga verksamheter. Det är inte rimligt att en stadsdelsnämnd ska ha stora buffertar för att klara en allvarlig långkonjunktur, sådana marginaler måste däremot finnas i stadens medelsreserver. Ett stort ansvar faller därför på majoriteten att verka för beslut om kraftfulla åtgärder från stadens sida.”

§4 Överklagande med begäran om prövningstillstånd avseende beslut om avknoppning av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra – utveckling av talan till Regeringsrätten

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att vid överklagan och begäran om prövningstillstånd i regeringsrätten inge och åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande till utveckling av talan.

 2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 20 december 2007 att hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra skulle avvecklas från den 1 april 2008 under förutsättning att Stockholms stads äldrenämnd beviljade tillstånd till Vantörs hemtjänst AB att bedriva enskilt drivna hemtjänstverksamheter. Beslutet överklagades till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens dom överklagades sedan till kammarrätten som beslutade att bifalla överklagandet. Staden har nu överklagat kammarrättens dom med begäran om prövningstillstånd samt yrkat att regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom avslår kammarrättens dom.

Stadsdelsförvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2009.

Dnr 461-2007-499

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Rosa Lundmark (v)

”Vi anser att kammarrätten har kommit till en korrekt och ganska självklar slutsats. Ändå välkomnar vi att kammarrättens dom nu överklagas av majoriteten, så att Regeringsrätten får tillfälle att fastslå i en prejudicerande dom att inget politiskt styre får förfoga så lättsinnigt över stockholmarnas gemensamma egendom som den borgerliga majoriteten har gjort i Stockholm.”

§5 Föreningsbidrag 2009 för samtliga verksamhetsområden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Verksamheter för barn och ungdomar

1. Nämnden beviljar bidrag enligt följande:

Rågsveds samhällsförening

30000 kr

Somaliska föräldrar och modersmåls­föreningen

15000 kr

Vantörs dockteaterförening-Picknickteatern

40000 kr

Konstnärer på torget

5000 kr

Årsta scoutkår

10000 kr

2. Nämnden avslår ansökan från Mormor Mia med motiveringen att syftet uppfylls enbart delvis, enligt riktlinjerna för föreningsbidraget. Då det ansökta beloppet är mycket högt ställs extra krav på syftet. Föreningen har möjlighet att återkomma till höstens ansökningsförfarande med förtydligande.

3. Nämnden avslår ansökan från Camu Camu med motiveringen att

föreningsbidraget inte är avsett för föreningens inre verksamhet. Det framgår inte heller kostnader för påskfirande som är den enda aktiviteten som rör barn och ungdomar.

4. Nämnden avslår ansökan från Mattecentrum med motiveringen att aktiviteterna enbart är studieinriktade, det saknas en kulturell alternativt social inriktning.

5. Nämnden avslår ansökan från Capital Athletics med motiveringen att ansökan inte rör stadsdelsnämndens verksamhet. Ärendet överlämnas till idrotts­förvaltningen.

6. Nämnden avslår ansökan från Open heart föreningsbidraget inte är till för att starta caféverksamhet, även om det sker i föreningsform. Föreningen ansöker om ett mycket högt belopp som till stor del avser lokalkostnader. Nämndens förenings­bidrag ska inte stödja uppbyggande av en konkurrerande verksamhet till det café/bageri som redan finns i närområdet.

7. Nämnden avslår ansökan från Music Aid då aktiviteter och kostnader inte framkommer med tydlighet eller vilka bidrag som andra finansiärer eventuellt ger.

Verksamheter för äldre

8. Nämnden beviljar bidrag enligt följande:

PRO Stureby

7000 kr

PRO Gullmarsplan

9000 kr

PRO Årstaplan

13000 kr

Högdalen Bandhagen

15000 kr

PRO Rågsved Hagsätra

14000 kr

PRO Enskededalen

6000 kr

PRO Brännkyrka

3000 kr

SPF Enskede Årsta

9000 kr

SPF Stureby

8000 kr

SPF Enskede Dalen

9000 kr

SPF Hagsätra - Rågsved

12000 kr

SPF Bandhagen Högdalen

12000 kr

Förtroenderådet RÄC

10000 kr

Veteranringen i Vantör

9000 kr

Seniortjänst i Stureby

8000 kr

Årsta Folkets Husförening

10000 kr

Årsta Hem o Samhälle

3000 kr

Verdandi Årsta

21000 kr

Trädskolans Veteranklubb

2000 kr

Röda Korset Vantörkretsen

18000 kr

Enskede-Gårds Hobby

2000 kr

Frälsningsarmén

6000 kr

Frivillig Väntjänst

7000 kr

Rågsveds samhällsförening

11000 kr

Den ideella föreningen Dalbotten

8000 kr

Högdalskyrkans pensionärsklubb

2000 kr

Nya Rågsveds Folkets Hus

2000 kr

AHR-Lokal anhörigförening Söder om Söder

2000 kr

Nätverk för Afrikaner

2000 kr


Verksamheter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

9. Föreningen DHR Söder om Söder beviljas 5000 kr.

Verksamheter inom missbruksområdet

10. Nämnden beviljar bidrag enligt följande:

Musketörerna i Rågsved

75000 kr

Nya Rågsveds Folkets hus

10000 kr

RSMH Söder om Söder

30000 kr

11. Nämnden avslår ansökan från Trygghet i Vantörs stadsdel (TRIVS) med motiveringen att föreningen inte har inkommit med någon fullständig verksamhetsberättelse för 2008 utan endast en preliminär verksamhetsredovisning.

12. Nämnden avslår ansökan från Intresseföreningen Mellanmålet med motiveringen att föreningen inte har inkommit med någon verksamhetsuppföljning för år 2008.

Ärendet

Enligt riktlinjerna för föreningsbidrag kan stadsdelsnämnden bevilja ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet. Bidrag kan sökas inom områdena barn och ungdomar, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. I ärendet redogörs för ansökningarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2009.

Dnr 273-2009-004

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Jäv anmäldes av vice ordföranden Magnus Dannqvist och ledamoten Rosa Lundmark (v).

§6 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2009

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden nominerar följande verksamheter till kvalitetsutmärkelsen 2009

- Snösätra förskolor (förskola)

- Enheten för förebyggande arbete (äldreomsorg)

- Öppna förskolorna (övrig verksamhet)

- Fältgruppen (övrig verksamhet)

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stockholms stad genomför årligen tävlingen Kvalitetsutmärkelsen som syftar till att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling inom staden. Förvaltningen föreslår att nämnden nominerar fyra verksamheter till tävlingen; Snösätra förskolor till klassen förskola, Enheten för förebyggande arbete till klassen äldreomsorg samt öppna förskolorna och Fältgruppen till klassen övrig verksamhet. Enligt förvaltningens bedömning bedriver dessa verksamheter ett väl utvecklat kvalitetsarbete.

Stadsdelsförvltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2009.

Dnr 272-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens inom området för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens inom området för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ärendet

I samband med nämndens godkännande av verksamhetsplan för år 2009 beslutade nämnden även att godkänna aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Inför kommande upphandlingar av bostäder med stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen gjort en kartläggning av förutsättningarna för att en ny entreprenör skulle kunna erhålla länsstyrelsens tillstånd för drift efter att verksamheterna upphandlats. Resultatet påvisar vissa risker med att konkurrensutsätta många av bostäderna och förvaltningen föreslår därför att aktivitetsplanen revideras på så sätt att de bostäder som upphandlas är följande: Enskededalen 1 och 2, Årsta gruppbostad, de nybyggda gruppbostäderna Sofielund och Säven samt alla kommande nybyggda gruppbostäder. Förvaltningen föreslår också att upphandlingen av samtliga dagliga verksamheter tidigareläggs och att dessa verksamheter paketeras i två olika delar beroende på verksamheternas inriktningar mot olika målgrupper.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2009.

Dnr 252-2009-600

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställa förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut;

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson,

”1.Nämnden återkallar tidigare beslut om att utsätta stöd och service till personer med funktionsnedsättningar för konkurrensutsättning.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Våra partier är motståndare till den ideologiskt betingade konkurrensutsättningen av stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, eftersom den äventyrar kontinuiteten i omsorgen och minskar den demokratiska insynen i verksamheten. Den reviderade aktivitetsplanen ändrar inte vår uppfattning i denna fråga, även om vi välkomnar att ett antal gruppbostäder fortsätter i kommunal drift.

I den pågående konkurrensutsättningen tas inte hänsyn till brukarnas och anhörigas uppfattning om de är emot konkurrensutsättning. Dessutom tillförsäkras de anställda i privat drivna verksamheter vare sig kollektivavtal/kollektivavtalsliknande villkor eller meddelarfrihet och meddelarskydd likvärdigt det som gäller för kommunalt anställda.

I stället för att privatisera stadsdelens stöd och service till personer med funktionsnedsättning vill vi fortsätta att utveckla den kommunala verksamhetens kvalitet, i nära samråd med brukarna och deras anhöriga.”

§8 Oasens gruppboende - rapport om åtgärdade avvikelser

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Vid verksamhetsuppföljningen av Oasens gruppboende 2008-10-07 bedömdes att de avvikelser som då påtalades skulle vara åtgärdade 2009-03-30. Enheten fick i uppdrag att till detta datum komma in med uppgifter som verifierade att avvikelserna var åtgärdade.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2009.

Dnr 270-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Verksamhetsuppföljning av Attendo Care/Kundval Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Attendo Care/Kundval Enskede-Årsta-Vantör är en hemtjänstenhet som drivs av Attendo Care. Hemtjänstlokalen ligger inom slakthusområdet i Johanneshov. Enheten arbetar vid uppföljningstillfället gentemot 113 brukare. Attendo Care kundval bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en verksamhet som arbetar fokuserat för att ha en god personalkontinuitet hos sina brukare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2009.

Dnr 269-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2009 avser verksamhetsåret 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Redovisningen av äldreomsorgsinspektörernas årsrapport godkänns.

Ärendet

Äldreomsorgsinspektörernas rapport visar att de goda exempel som äldreomsorgsinspektörerna tidigare lyft fram fortfarande utgör goda exempel. Verksamheten vid Enskede Nya Servicehus är ett av de goda exempel som följts upp. Den lyfts som ett gott föredöme för Stockholms stads äldreomsorg. Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport bygger främst på uppföljning av sju goda exempel som uppmärksammats under tidigare års granskning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2009.

Dnr 193-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Andreas Sturesson (kd), Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp

”De rapporter och brukarundersökningar som nämnden tagit del av visar att äldreomsorgen i stadsdelen i huvudsak håller god kvalite. Det är mycket glädjande att brukarnas nöjdhet över de insatser som ges överlag har ökat och att stadsdelens vård- och omsorgsboenden får högre värden än stadens. Vi gläds även åt att Enskede Nya Servicehus framhålls som ett gott exempel i staden. Samtidigt är det viktigt att vi inte nöjer oss med detta utan ständigt arbetar med attt förbättra verksamheten. Den kritik och de utvecklingsområden som belyses bör hanteras med största allvar. Äldreinspektörernas årsrapport visar exempelvis på brister gällande dokumentation och innehåll i dagen. Brister i det sociala innehållet visas även i brukarundersökningarna där möjligheten för de äldre att påverka sin vardag och komma ut i friska luften ger låga siffror.

Enligt verksamhetsplanen för 2009 ska äldreomsorgen präglas av trygghet, värdighet och inflytande. Arbetet med förbättrad dokumentation ska prioriteras liksom det sociala innehållet. Aktiviteter för de äldre ska enligt verksamhetsplanen utvecklas utifrån de brukarundersökningar som nu genomförts. Åtgärdande av de brister som framhålls ska prioriteras i det kommande arbetet. Vi ser fram emot en utveckling där stadsdelens äldreomsorg är föregångare i att snabbt hantera de brister som belyses för att våra äldre ska kunna lita på att vi tar kritik på största allvar.”

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist m.fl.(s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Äldreomsorgen granskas av flera olika parter med olika infallsvinkel, därutöver genomförs brukarundersökningar som kompletterar granskningarna, men även kan ge uppslag till nya frågeställningar vid kommande inspektioner. Tillsammans ger detta en bra bild av läget i verksamheterna samt upplevda och faktiska förhållandena för våra äldre i behov av omsorg.

Vi instämmer med förvaltningen i att rapporterna tar upp angelägna synpunkter och reflektioner. Det är också bra att förvaltningen tänker sprida resultaten i rapporterna ut till verksamheterna bland annat genom inspirationsdagar och seminarier som syftar till erfarenhetsutbyte och dialog om äldreomsorgens kvalitet och utveckling.

Vi tycker också att det är bra att äldreomsorgsinspektörerna lyfter fram ett antal goda exempel som kan fungera lärande för andra verksamheter. Det är generellt sett angeläget att visa det goda arbetet som görs av många engagerade medarbetare inom omsorgen och vården av äldre.

Genomgående i alla rapporter kan konstateras att det är personalens arbete och insatser som ger verksamhetens dess kvalité. Nästan alla anger att man är nöjd med personalens bemötande, dock anger 3 av 10 att hemtjänsten inte förmår att skapa trygghet, vilket är samma värde som tillgängligheten till personalen vid behov.

Därutöver kan i undersökningarna och den förda politiken konstateras följande:

Högeralliansens valfrihet innebär nedskärningar med 7 miljoner för att bekosta stadsdelens försörjningsstöd.

Högeralliansens valfrihet innebär att 4 av 10 omsorgstagare inte är nöjd hur hjälpen skall utföras.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte får komma ut när man själv vill.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte anser sig kunna påverka sin vardag.

Högeralliansens valfrihet innebär att 3 av 10 inte upplever att hemtjänsten lever upp till de förväntningar man haft på hemtjänsten.

Högeralliansens valfrihet innebär valfrihet för valfrihet för privata vårdbolag att ta över alla stadens äldreboenden.

Högeralliansens valfrihet för de äldre omfattar inte kommunal omsorg, eftersom allt ska konkurrensutsättas.

De äldre i Enskede Årsta Vantör är värda ett bättre öde än att bli behandlade som varor i ett cyniskt ekonomispel för multinationella vårdbolag med enda intresse att tjäna pengar på äldres vårdbehov.

§11 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 avseende verksamhetsåret 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Redovisningen av äldreombudsmannens årsrapport för 2008 godkänns

Ärendet

Äldreombudsmannens årsrapport redovisar vad äldre och närstående har för synpunkter, klagomål och frågor avseende stadens äldreomsorg. Utifrån detta material lämnar äldreombudsmannen (ÄO) förslag till utvecklingsområden. Syftet är att resultaten i årsrapporten ska bidra till diskussion och fortsatt kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.

Förvaltningen delar i stort äldreombudsmannens synpunkter på utvecklingsområden men anser dock att en del av det som framkommer i rapporten bör kunna åtgärdas och avhjälpas med hänvisning till de nya riktlinjerna och äldreplanen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2009.

Dnr 194-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Andreas Sturesson (kd), Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp

”De rapporter och brukarundersökningar som nämnden tagit del av visar att äldreomsorgen i stadsdelen i huvudsak håller god kvalite. Det är mycket glädjande att brukarnas nöjdhet över de insatser som ges överlag har ökat och att stadsdelens vård- och omsorgsboenden får högre värden än stadens. Vi gläds även åt att Enskede Nya Servicehus framhålls som ett gott exempel i staden. Samtidigt är det viktigt att vi inte nöjer oss med detta utan ständigt arbetar med attt förbättra verksamheten. Den kritik och de utvecklingsområden som belyses bör hanteras med största allvar. Äldreinspektörernas årsrapport visar exempelvis på brister gällande dokumentation och innehåll i dagen. Brister i det sociala innehållet visas även i brukarundersökningarna där möjligheten för de äldre att påverka sin vardag och komma ut i friska luften ger låga siffror.

Enligt verksamhetsplanen för 2009 ska äldreomsorgen präglas av trygghet, värdighet och inflytande. Arbetet med förbättrad dokumentation ska prioriteras liksom det sociala innehållet. Aktiviteter för de äldre ska enligt verksamhetsplanen utvecklas utifrån de brukarundersökningar som nu genomförts. Åtgärdande av de brister som framhålls ska prioriteras i det kommande arbetet. Vi ser fram emot en utveckling där stadsdelens äldreomsorg är föregångare i att snabbt hantera de brister som belyses för att våra äldre ska kunna lita på att vi tar kritik på största allvar.”

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist m.fl.(s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Äldreomsorgen granskas av flera olika parter med olika infallsvinkel, därutöver genomförs brukarundersökningar som kompletterar granskningarna, men även kan ge uppslag till nya frågeställningar vid kommande inspektioner. Tillsammans ger detta en bra bild av läget i verksamheterna samt upplevda och faktiska förhållandena för våra äldre i behov av omsorg.

Vi instämmer med förvaltningen i att rapporterna tar upp angelägna synpunkter och reflektioner. Det är också bra att förvaltningen tänker sprida resultaten i rapporterna ut till verksamheterna bland annat genom inspirationsdagar och seminarier som syftar till erfarenhetsutbyte och dialog om äldreomsorgens kvalitet och utveckling.

Vi tycker också att det är bra att äldreomsorgsinspektörerna lyfter fram ett antal goda exempel som kan fungera lärande för andra verksamheter. Det är generellt sett angeläget att visa det goda arbetet som görs av många engagerade medarbetare inom omsorgen och vården av äldre.

Genomgående i alla rapporter kan konstateras att det är personalens arbete och insatser som ger verksamhetens dess kvalité. Nästan alla anger att man är nöjd med personalens bemötande, dock anger 3 av 10 att hemtjänsten inte förmår att skapa trygghet, vilket är samma värde som tillgängligheten till personalen vid behov.”

Därutöver kan i undersökningarna och den förda politiken konstateras följande:

Högeralliansens valfrihet innebär nedskärningar med 7 miljoner för att bekosta stadsdelens försörjningsstöd.

Högeralliansens valfrihet innebär att 4 av 10 omsorgstagare inte är nöjd hur hjälpen skall utföras.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte får komma ut när man själv vill.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte anser sig kunna påverka sin vardag.

Högeralliansens valfrihet innebär att 3 av 10 inte upplever att hemtjänsten lever upp till de förväntningar man haft på hemtjänsten.

Högeralliansens valfrihet innebär valfrihet för valfrihet för privata vårdbolag att ta över alla stadens äldreboenden.

Högeralliansens valfrihet för de äldre omfattar inte kommunal omsorg, eftersom allt ska konkurrensutsättas.

De äldre i Enskede Årsta Vantör är värda ett bättre öde än att bli behandlade som varor i ett cyniskt ekonomispel för multinationella vårdbolag med enda intresse att tjäna pengar på äldres vårdbehov.”

§12 Äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden - brukarundersökning 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Redovisningen godkänns

Ärendet

En brukarundersökning inom de vård- och omsorgsboenden som staden driver alternativt köper platser på har genomförts.Undersökningen genomfördes under november 2008 - januari 2009. Förvaltningens vård- och omsorgsboenden visar goda resultat i förhållande till staden totalt. Värden högre än för staden i genomsnitt uppvisas vad gäller personalens bemötande, personalens lyhördhet, möjligheten att komma ut i friska luften, möjligheten att själv välja boende, maten och måltidssituationen, nöjdheten med och hur boendet uppfyller den enskildes förväntningar och känslan av trygghet. Inom äldreomsorgen har de olika enheterna analyserat sina resultat och kommer att arbeta vidare gemensamt med att se över vad de enheter som har goda resultat har för arbetssätt. Detta för att kunna ta vara på olika erfarenheter och utveckla liknade arbetssätt för att uppnå en högre nöjdhet bland brukarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2009.

Dnr 192-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Andreas Sturesson (kd), Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp

”De rapporter och brukarundersökningar som nämnden tagit del av visar att äldreomsorgen i stadsdelen i huvudsak håller god kvalite. Det är mycket glädjande att brukarnas nöjdhet över de insatser som ges överlag har ökat och att stadsdelens vård- och omsorgsboenden får högre värden än stadens. Vi gläds även åt att Enskede Nya Servicehus framhålls som ett gott exempel i staden. Samtidigt är det viktigt att vi inte nöjer oss med detta utan ständigt arbetar med attt förbättra verksamheten. Den kritik och de utvecklingsområden som belyses bör hanteras med största allvar. Äldreinspektörernas årsrapport visar exempelvis på brister gällande dokumentation och innehåll i dagen. Brister i det sociala innehållet visas även i brukarundersökningarna där möjligheten för de äldre att påverka sin vardag och komma ut i friska luften ger låga siffror.

Enligt verksamhetsplanen för 2009 ska äldreomsorgen präglas av trygghet, värdighet och inflytande. Arbetet med förbättrad dokumentation ska prioriteras liksom det sociala innehållet. Aktiviteter för de äldre ska enligt verksamhetsplanen utvecklas utifrån de brukarundersökningar som nu genomförts. Åtgärdande av de brister som framhålls ska prioriteras i det kommande arbetet. Vi ser fram emot en utveckling där stadsdelens äldreomsorg är föregångare i att snabbt hantera de brister som belyses för att våra äldre ska kunna lita på att vi tar kritik på största allvar.”

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist m.fl.(s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Äldreomsorgen granskas av flera olika parter med olika infallsvinkel, därutöver genomförs brukarundersökningar som kompletterar granskningarna, men även kan ge uppslag till nya frågeställningar vid kommande inspektioner. Tillsammans ger detta en bra bild av läget i verksamheterna samt upplevda och faktiska förhållandena för våra äldre i behov av omsorg.

Vi instämmer med förvaltningen i att rapporterna tar upp angelägna synpunkter och reflektioner. Det är också bra att förvaltningen tänker sprida resultaten i rapporterna ut till verksamheterna bland annat genom inspirationsdagar och seminarier som syftar till erfarenhetsutbyte och dialog om äldreomsorgens kvalitet och utveckling.

Vi tycker också att det är bra att äldreomsorgsinspektörerna lyfter fram ett antal goda exempel som kan fungera lärande för andra verksamheter. Det är generellt sett angeläget att visa det goda arbetet som görs av många engagerade medarbetare inom omsorgen och vården av äldre.

Genomgående i alla rapporter kan konstateras att det är personalens arbete och insatser som ger verksamhetens dess kvalité. Nästan alla anger att man är nöjd med personalens bemötande, dock anger 3 av 10 att hemtjänsten inte förmår att skapa trygghet, vilket är samma värde som tillgängligheten till personalen vid behov.

Därutöver kan i undersökningarna och den förda politiken konstateras följande:

Högeralliansens valfrihet innebär nedskärningar med 7 miljoner för att bekosta stadsdelens försörjningsstöd.

Högeralliansens valfrihet innebär att 4 av 10 omsorgstagare inte är nöjd hur hjälpen skall utföras.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte får komma ut när man själv vill.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte anser sig kunna påverka sin vardag.

Högeralliansens valfrihet innebär att 3 av 10 inte upplever att hemtjänsten lever upp till de förväntningar man haft på hemtjänsten.

Högeralliansens valfrihet innebär valfrihet för valfrihet för privata vårdbolag att ta över alla stadens äldreboenden.

Högeralliansens valfrihet för de äldre omfattar inte kommunal omsorg, eftersom allt ska konkurrensutsättas.

De äldre i Enskede Årsta Vantör är värda ett bättre öde än att bli behandlade som varor i ett cyniskt ekonomispel för multinationella vårdbolag med enda intresse att tjäna pengar på äldres vårdbehov.

§13 Hemtjänsten I Stockholm- en enkät till brukarna hösten 2008

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Redovisningen godkänns

Ärendet

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USK) genomförde på uppdrag av äldreförvaltningen en brukarundersökning inom hemtjänsten under november 2008- januari 2009. Syftet med undersökningen är att hålla såväl uppdragsgivare, utförare och brukare informerade om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Sammantaget är 79 % av brukarna i Stockholm ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Resultatet för staden totalt skiljer sig obetydligt från närmast föregående undersökning från 2006, men för förvaltningens enheter är skillnaden i förhållande till den undersökning stor och visar att brukarnas nöjdhet har ökat kraftigt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2009.

Dnr 235-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Andreas Sturesson (kd), Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp

”De rapporter och brukarundersökningar som nämnden tagit del av visar att äldreomsorgen i stadsdelen i huvudsak håller god kvalite. Det är mycket glädjande att brukarnas nöjdhet över de insatser som ges överlag har ökat och att stadsdelens vård- och omsorgsboenden får högre värden än stadens. Vi gläds även åt att Enskede Nya Servicehus framhålls som ett gott exempel i staden. Samtidigt är det viktigt att vi inte nöjer oss med detta utan ständigt arbetar med attt förbättra verksamheten. Den kritik och de utvecklingsområden som belyses bör hanteras med största allvar. Äldreinspektörernas årsrapport visar exempelvis på brister gällande dokumentation och innehåll i dagen. Brister i det sociala innehållet visas även i brukarundersökningarna där möjligheten för de äldre att påverka sin vardag och komma ut i friska luften ger låga siffror.

Enligt verksamhetsplanen för 2009 ska äldreomsorgen präglas av trygghet, värdighet och inflytande. Arbetet med förbättrad dokumentation ska prioriteras liksom det sociala innehållet. Aktiviteter för de äldre ska enligt verksamhetsplanen utvecklas utifrån de brukarundersökningar som nu genomförts. Åtgärdande av de brister som framhålls ska prioriteras i det kommande arbetet. Vi ser fram emot en utveckling där stadsdelens äldreomsorg är föregångare i att snabbt hantera de brister som belyses för att våra äldre ska kunna lita på att vi tar kritik på största allvar.”

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist m.fl.(s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Äldreomsorgen granskas av flera olika parter med olika infallsvinkel, därutöver genomförs brukarundersökningar som kompletterar granskningarna, men även kan ge uppslag till nya frågeställningar vid kommande inspektioner. Tillsammans ger detta en bra bild av läget i verksamheterna samt upplevda och faktiska förhållandena för våra äldre i behov av omsorg.

Vi instämmer med förvaltningen i att rapporterna tar upp angelägna synpunkter och reflektioner. Det är också bra att förvaltningen tänker sprida resultaten i rapporterna ut till verksamheterna bland annat genom inspirationsdagar och seminarier som syftar till erfarenhetsutbyte och dialog om äldreomsorgens kvalitet och utveckling.

Vi tycker också att det är bra att äldreomsorgsinspektörerna lyfter fram ett antal goda exempel som kan fungera lärande för andra verksamheter. Det är generellt sett angeläget att visa det goda arbetet som görs av många engagerade medarbetare inom omsorgen och vården av äldre.

Genomgående i alla rapporter kan konstateras att det är personalens arbete och insatser som ger verksamhetens dess kvalité. Nästan alla anger att man är nöjd med personalens bemötande, dock anger 3 av 10 att hemtjänsten inte förmår att skapa trygghet, vilket är samma värde som tillgängligheten till personalen vid behov.

Därutöver kan i undersökningarna och den förda politiken konstateras följande:

Högeralliansens valfrihet innebär nedskärningar med 7 miljoner för att bekosta stadsdelens försörjningsstöd.

Högeralliansens valfrihet innebär att 4 av 10 omsorgstagare inte är nöjd hur hjälpen skall utföras.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte får komma ut när man själv vill.

Högeralliansens valfrihet innebär att 6 av 10 inte anser sig kunna påverka sin vardag.

Högeralliansens valfrihet innebär att 3 av 10 inte upplever att hemtjänsten lever upp till de förväntningar man haft på hemtjänsten.

Högeralliansens valfrihet innebär valfrihet för valfrihet för privata vårdbolag att ta över alla stadens äldreboenden.

Högeralliansens valfrihet för de äldre omfattar inte kommunal omsorg, eftersom allt ska konkurrensutsättas.

De äldre i Enskede Årsta Vantör är värda ett bättre öde än att bli behandlade som varor i ett cyniskt ekonomispel för multinationella vårdbolag med enda intresse att tjäna pengar på äldres vårdbehov.”

§14 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdom i riskzon - en samverkansmodell för skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 712500 kr till tidiga insatser för barn och ungdom i riskzon tiden 2009-08-15 – 2010-08-15.

 2. Nämnden anför därutöver;

”Att vi nu arbetar fram lösningar för att undvika att barn far illa, är väldigt viktigt det måste vara en prioriterad del. Vi kan konstatera att det finns en hel del goda exempel runt om i landet som bör studeras närmare. Detta ställer krav på både planering och vilja. Vi ser därför positivt på att förvaltningen nu initierar nya planer på hur man ska förhindra att barn som är i riskzoner ska hamna mellan stolar och för att också förbättra samordningen mellan olika instanser som rör barn.

Det är viktigt att i den nya planen motverka olika typer av hinder som kan finnas idag. Att förebygga och samordna insatserna mellan, hem skola och socialtjänst samt andra som ser till barnets positiva utveckling ska vara nyckelorden för vår stadsdel.

Det är viktigt med förebyggande arbete för att förhindra att unga faller i missbruk, kriminalitet, arbetslöshet och andra svåra sociala problem. Unga ska inte behöva hamna i utanförskap.

Socialtjänsten, skolor, arbetsförmedlingar, privata aktörer, myndigheter etc. måste förbättra sin samverkan emellan. Fokus för samverkan ska vara att det är individens behov som är det viktiga. För goda resultat krävs det alltså att olika verksamheter drar åt samma håll. Vi ser det som viktigt att istället för att försöka uppfinna hjulet inom vårt område titta på andra goda exempel på förebyggande åtgärder och samordna verksamhet. I Sverige finns det sedan en tid tillbaka nationella nätverket för Navigatorcentrum. I det nätverket finns det en sammanställning av flertalet kommuners sätt att starta upp verksamheter kring ungdomsfrågor. Ett dokument som heter från SOL till LOL kan vara en bra början för att se hur myndigheter och förvaltningar i kommuner bättre kan samarbeta kring ungdomen. Det är många i olika verksamhet som dagligen stöter på problem som innebär att ungdomar hamnar i kläm i våra system.

Rapporten nämner även istället för att göra det enkla enkelt så väljer många istället att göra det enkla svårt och den som förlorar mest på det är vår framtid, dvs. våra barn och ungdomar.

Ur både ett ekonomisk- och ur ett samhällsperspektiv och i synnerhet ur ett mänskligt perspektiv är det nödvändigt med tydliga och samordnade och tidiga insatser. Vi kan också se att fler människor flyttar in till stadsdelen, vilket ger möjligheter till fler individer och fler familjer, detta kommer även att innebära att vi måste organisera och planera för att ha en verksamhet som ser till barnets positiva utveckling.”

Ärendet

Enheten för öppenvård för barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen vill tillsammans med utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin samarbeta när det gäller att minska antalet hemmasittare i området. Under hösten 2008 inbjöd barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Globen, skolor och socialtjänst till en samverkansgrupp kring ”hemmasittare” i syfte att uppmärksamma problematiken och att tidigt hitta sätt att samarbeta kring dessa barn och ungdomar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2009.

Dnr 265-2009-504

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (kd), (m), (fp)

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Vi står givetvis bakom ansökan om utvecklingsmedel för att minska det ökande antalet hemmasittare, men konstaterar samtidigt att de organisatoriska förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete kraftigt har försämrats efter valet 2006. Den nyligen avslutade BUSS-utredningen konstaterar också att förutsättningarna för samverkan mellan skolan och socialtjänsten har förändrats genom centraliseringen av grundskolorna.

Vi delar uppfattningen i ansökan att det finns stor risk att sammanhangsperspektivet tappas när resurserna är begränsade och att problemen skjuts mellan skola och socialtjänst. Om ansvaret för grundskolan hade varit kvar i stadsdelsnämnderna hade det varit lättare att ha en helhetssyn på uppväxt, skolmiljö och barnets egen problematik.

När ansvaret för grundskolan flyttades till utbildningsnämnden lades i princip alla skolenheter ned som arbetade med tidiga insatser för elever, bland annat hemmasittare. I Enskede-Årsta fanns interna samverkansorgan mellan socialtjänst och skola samt ett skolresursteam som kontaktades så snart frånvaron inte förbättrades. Barn- och ungdomspsykiatrin fanns också med i samverkan. Även i Vantör samarbetade skolorna med barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten om hemmasittare.

I Enskede-Årsta-Vantör har dessutom sammanslagningen av de två stadsdelsnämnderna till organisatoriska och personalmässiga problem, vilket i förlängningen har lett till kritik från länsstyrelsen mot det sociala barnavårdsarbetet.”

§15 Flytt av gruppbostaden på Kumlagatan till nya lokaler i Enskededalens servicehus – genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner den föreslagna flytten av gruppbostaden på Kumlagatan till ny gruppbostad inom socialpsykiatrin i Enskededalens servicehus.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,5 mnkr i startkostnader samt 0,3 mnkr per tillkommande lägenhet (två st. totalt 0,6 mnkr)

Ärendet

Efter genomförd projektering föreslår förvaltningen att en ombyggnad genomförs av 8 lägenheter på Enskededalens servicehus för att möjliggöra totalt 8 platser, varav 2 nya, för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förslaget innebär att verksamheten på Kumlagatan flyttar till Enskededalen, preliminärt från den 1 januari 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2009.

Dnr 052-2009-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utser Susanna Mellstrand från Föreningen Autism som ledamot till stadsdelsnämndens handikappråd.

Ärendet

Nämndens handikappråd är ett rådgivande organ i frågor som rör funktionsnedsättning i alla åldrar. HSO Stockholms stad har lämnat en fyllnadsnominering med anledning av en avsägelse från en ledamot i mars månad 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2009.

Dnr 200-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Rapportering av ej verkställda beslut 2009 enligt socialtjänstlagen (Sol) och lag om stlöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att till länsstyrelsen varje kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även för att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Vid en sammanställning för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd kan konstateras att individ- och familjeomsorg har ett ej verkställt beslut enligt SoL, att avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning inte har några ej verkställda beslut samt att äldreomsorgen har tio ej verkställda beslut enligt SoL per 2009-03-31. Äldreomsorgen rapporterar även in fyra verkställda beslut som vid tidigare rapporteringstillfälle med mätdag den 31 december 2008 ej var verkställda. För beslut enligt LSS sker en nollrapportering.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2009.

Dnr 188-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Uppföljning av väntetider för att söka ekonomiskt bistånd – svar på skrivelse

Dnr 259-2009-000

Ärendet utgår

§19 Ökat antal feriearbeten för ungdomar – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet

Stockholms stad har avsatt 9 mnkr för feriearbeten för ungdomar. Därutöver har 1 mnkr avsatts under kommunstyrelsen avseende kyrkogårdsnämnden. Enskede-Årsta-Vantör har fått 1,1 mnkr av dessa medel. Några statliga medel för feriearbeten sommaren 2009 har inte avsatts.

Feriearbeten ska ges till ungdomar som slutar år 9 i grundskolan och år 1 och 2 i gymnasieskolan. Stadsdelsnämnderna fastställer själva de urvalskriterier som ska gälla för att få ett feriearbete. Inriktningen är att ungdomar bereds feriejobb i tre veckor med sex timmars arbetsdag under perioden 15 juni-14 augusti.

De medel som tilldelats Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beräknas räcka till arbete för 148 ungdomar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2009.

Dnr 260-2009-000

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamoten Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna

Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut;

 1. ”Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Jobbtorget, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att underlätta för ungdomar i området att få sommarjobb hos privata arbetsgivare under kommande år.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genast ansöka hos kommunstyrelsen och stadsledningskontoret om medel för att kunna erbjuda ytterligare feriearbeten för ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör under sommaren 2009.

 3. Därutöver anförs följande.

Under sommaren 2008 var det endast en mindre del av de ungdomar som sökte feriearbeten i stadsdelens verksamheter som kunde erbjudas en plats. I samband med att detta redovisades i verksamhetsberättelsen för 2008 föreslog vi två sätt att göra det möjligt för fler ungdomar i vårt område att få en första kontakt med arbetslivet under sommaren 2009 och kommande år.

För det första föreslog vi att stadsdelsförvaltningen ska utveckla verksamheten med feriearbeten i samarbete med Jobbtorget, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet, så att kontakter kan förmedlas mellan våra ungdomar och arbetsgivare i området som kan tänka sig att ta emot feriearbetare. Tyvärr har förvaltningen överhuvudtaget inte tagit ställning till vårt förslag att arbeta enligt en sådan modell, som förekommer i t ex Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Förvaltningen bör få i uppdrag att verka för att ett sådant samarbete som vi har föreslagit inleds inför sommaren 2010.

För det andra föreslog vi att stadsdelsnämnden skulle utöka antalet egna sommarjobb genom tillskott från centrala medelsreserven. Sedan vi lade vårt förslag i februari har den borgerliga majoriteten förhållit sig helt passiv, trots att arbetsmarknaden för unga nu är sämre än på länge. Uppenbarligen har det funnits möjligheter att få extra medel för fler feriearbeten, eftersom staden nu lägger 10 miljoner kronor extra på att erbjuda sommarjobb till alla ansökande ungdomar på Järvafältet. Många ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör skulle få glädje av en sådan satsning – men då måste stadsdelens borgerliga politiker våga ta initiativet!”

§20 Hur försäkringskassans långa väntetider påverkar socialtjänsten – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att bereda skrivelse om hur försäkringskassans långa väntetider påverkar socialtjänsten. Förvaltningen har i mottagningsenheten uppmärksammat en ökning av antalet sökanden på grund av försäkringskassans långa handläggningstider. En tydlig orsak är försäkringskassans ändrade rutiner att inte skicka ut meddelande om att den pågående sjukersättningen upphör.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2009.

Dnr 261-2009-000

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutet enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamoten Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna

Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut;

 1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns delvis som svar på skrivelsen.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att verka för att försäkringskassan ändrar sina rutiner så att de försäkrade hinner kontakta läkare i tid för förnyad ansökan.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med svar på de frågor i skrivelsen som inte har besvarats i tjänsteutlåtandet.

Det är inte acceptabelt att socialt utsatta personer får ökade sociala och ekonomiska svårigheter på grund av att försäkringskassan inte längre skickar ut meddelanden om att en pågående sjukersättning upphör. Förvaltningen bör därför kontakta försäkringskassan för att påtala konsekvenserna av de nya rutinerna och verka för att rutinerna ändras, så att sjuka personer får möjlighet att kontakta läkare i tid för förnyad ansökan. Såväl försäkringskassan som kommunen och den enskilde har allt att vinna på att söka en lösning på den uppkomna situationen.

Därutöver konstaterar vi att förvaltningen inte svarar på våra frågor om försenade utbetalningar från arbetslöshetskassan har lett till att personer söker ekonomiskt bistånd eller om stadens nya vägledande information innebär en förändring i förhållande till tidigare praxis.”

§21 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören Gillis Hammar inbjöd nämnden till en våravslutning efter sammanträdet den 11 juni.

§22 Nämndens frågor

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda följande skrivelse och återkomma till nämnden.

Skrivelse angående jobbgaranti och jobbtorg

Magnus Dannqvist m.fl. (s) Rosa Lundmark (v) Jonas Eklund (mp)

”I valrörelsen 2006 lovade moderaterna en jobbgaranti som skulle innebära att alla som sökte socialbidrag på grund av arbetslöshet skulle beredas jobb eller utbildning inom fem dagar. De som inte kunde få jobb någon annanstans skulle beredas arbete inom kommunen. I en radiodebatt den 13 september 2006 utlovades att dessa jobb skulle vara till avtalsenlig lön. Det vore intressant att veta vilka uppgifter stadsdelsförvaltningen har kring jobbgaranti och om förvaltningen utifrån att vara ansvarig för försörjningsstöd vet hur många av dem som söker försörjningsstöd som faktiskt erbjuds ett arbete inom fem dagar.

Det vore också intressant att få stadsdelsförvaltningens perspektiv på hur jobbtorgen fungerar och framförallt hur det ser ut med samordningen mellan jobbtorg och socialtjänsten.

Vi önskar därför en redogörelse från stadsdelsförvaltningen om vad som händer beträffande jobbgarantin och hur många av stadsdelens försörjningsstödstagare som har fått ett jobb inom fem dagar inom ramen för jobbgarantin.

Vi önskar också en redogörelse för hur stadsdelen anser att jobbtorgen fungerar och hur samverkan mellan stadsdelen och jobbtorgen fungerar.”

Övriga frågor

Niklas Kristoffersson meddelar att han har för avsikt att avgå som ledamot i nämnden efter junisammanträdet.

Städning och annan oordning på och kring Gullmarsplan

Peter Backlund framförde efter besök hos en boende vid Gullmarsplan att området är oacceptabelt vad gäller städning, ordning och framkomlighet för framförallt äldre och funktionshindrade, särskilt vissa tider på dagen.

Förvaltningen undersöker ansvarsfrågan och återkommer till nämnden.

Högdalstoppen – städning?

Gustav Johansson påtalade att det är i behov av städning även vid Högdalstoppen.

Förvaltningen återkommer även i denna städfråga.

§23 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

B. Anmälan av tjänstemannabeslut

C. Protokoll från Handikapprådets sammanträde

D. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde

E. Förvaltningsgruppens protokoll

F. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till nämnden

G. Balanslista över medborgarförslag

H. Länsstyrelsens inbjudan till halvdagsseminarium den 11 juni om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden godkänner deltagande i länsstyrelsens seminarium den 11 juni med en ledamot från vardera majoriteten och oppositionen.

2. Anmälningsärendena läggs i övrigt till handlingarna.

§24 Redogörelse till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av kritik mot nämndens insatser i kvinnofridsarbetet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redogörelse och överlämnar den som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat fyra stadsdelsnämnder i Stockholms stad samt fem kommuner i länet och deras arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. En av dessa stadsdelsnämnder var Enskede-Årsta-Vantör.

Länsstyrelsen riktar kritik mot brister i nämndens arbete inom området. Länsstyrelsen begär att nämnden lämnar en redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av kritiken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2009.

Dnr 168-2009-502

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Länsstyrelsens kritik mot nämndens kvinnofridsarbete är inte oväntad för oppositionen, eftersom vi länge har varit oroade över hur arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn bedrivs och utan resultat har försökt uppmärksammat detta.

I februari 2008 ifrågasatte vi om målet ”Kvinnofrid ska råda både i hemmet och på gatorna” kunde vara uppnått när brottsstatistiken visade på motsatsen. Vi frågade efter grunderna för bedömningen i verksamhetsberättelsen och hänvisades till att förvaltningen hade rutiner och organisation för hur misshandlade kvinnor skulle tas om hand samt att det fanns handlingsprogram för kvinnofrid.

Den 27 mars 2008 lämnade oppositionen in en skrivelse om förvaltningens kvinnofridsarbete, där vi önskade en redovisning på ett flertal frågor som rörde kvinnofridsarbetet, riskbedömningar, samverkansrutiner, barnutredningar i samband med kvinnofridsbrott och stöd till barn som lever eller har levt med våld eller hot om våld.

När svaret på skrivelsen behandlades av nämnden den 21 augusti 2008 framkom ingen oro från förvaltningen eller majoriteten över kvinnofridsarbetet. Tvärtom framhölls att varje enskild kvinna får hjälp och stöd utifrån sin individuella situation, till skillnad från länsstyrelsens bedömning att kvinnor inte alltid får det stöd de behöver. Det framgick också att förvaltningen hade ett väl fungerande samarbete med familjevåldsenheten och åklagarmyndigheten, till skillnad från länsstyrelsens bedömning att det externa och interna samarbetet behöver struktureras och ansvaret förtydligas.

Oppositionen framhöll i ett särskilt uttalande till protokollet att ekonomiska skäl aldrig får sättas före säkerheten för dem som är utsatta. Uppgifterna i länsstyrelsens utredning talar tyvärr för att ekonomin och inte behoven har fått styra när det gäller stödet till våldsutsatta kvinnor. Det är inte acceptabelt, inte heller att en våldsutsatt kvinna måste vara arbetssökande fem dagar i veckan, trots att hon inte vågar gå ut.

Sammanfattningsvis måste vi konstatera att nämndens borgerliga majoritet har misslyckats med att implementera stadens kvinnofridsprogram i verksamheten.”

§25 Idrottsligt äldreaktivitetsstöd, motion av Jari Visshed m.fl. (s) svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen om en motion av Jari Visshed m.fl. (s).

 2. Nämnden tillstyrker motionen

 3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

I motionen föreslås att ett äldreaktivitetsstöd i form av 0-taxa för nyttjande av idrottsnämndens lokaler och anläggningar för godkända pensionärsorganisationer införs för att stödja idrottandet bland de äldre. I uppdraget föreslås ingå att utreda möjligheten till utökad beläggningsgrad på idrottsanläggningarna på särskilda tider eller i vissa anläggningar för äldres nyttjande.

Förvaltningen tycker att det är positivt med alla hälsobefrämjande insatser som anordnas för alla målgrupper inklusive äldre och är positiv till införande av nolltaxa för målgruppen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2009.

Dnr 126-2009-006

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars-Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1 I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
2.Samt därutöver anföra.

Regelbunden fysisk aktivitet och motion har tydliga hälsobefrämjande effekter. Alla åtgärder som kan vidtas för att öka den fysiska aktiviteten i alla åldrar och även bland de äldre ger hälsovinster. Vi vill även peka på behovet av sociala aktiviteter i form av föreningsliv och sociala träffpunkter, varför frågan om nolltaxa i stadens samlingslokaler för äldre och översyn av stödet till organisationer som organiserar och aktiverar äldre också måste ingå i ett äldreaktivitetsstöd.”

§26 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

2. Nämnden anför därutöver

”att avtal med berörda bör tecknas för en arrendetid om 15 år”

3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden remitterat remiss om Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.

Arrendeavtalen för cirka 50 koloni- och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser löper ut den 30 september 2010. Avtalen har gällt i 25 år och de ska sägas upp för ändring av villkoren ett år i förväg.

I remissen föreslås bland annat att arrendeavgifterna för koloni- och fritidsträdgårdarna höjs till 5,50 kronor/kvm och år respektive 1,30 kronor/kvm och år och att avtalen ska gälla i fem år.

Förvaltningen anser att höjningen av arrendeavgifterna är skälig. Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget om en avtalstid på fem år då detta kan leda till minskad investeringsvilja hos dem som arrenderar kolonierna. Förvaltningen bedömer därför att arrendetiden bör vara minst 10 år för att bibehålla den långsiktiga investeringsviljan hos arrendatorerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2009.
Dnr 238-2009-006


Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag samt gemensam anförandetext om arrendetid om 15 år.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, m.fl (s), ledamöterna

Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”Vi anser att den slutliga avtalstexten måste utarbetas genom ytterligare förhandlingar mellan staden och koloniträdgårdsrörelsens företrädare med möjlighet till konsultation av respektive parts juridiska företrädare

Koloniträdgårdsverksamheten, inkluderande både föreningar med stugor och fritidsträdgårdar utan enskilda stugor, utgör ett viktigt inslag i Stockholms gröna struktur. Verksamheten har betydelse för stadens möjligheter att i framtiden vara en ekologiskt hållbar storstad och bidrar till stadens krisberedskap. Trädgårdsverksamheten utgör även ett icke föraktligt inslag i stadens friskvårdande verksamheter för medborgarna. Mot denna bakgrund är det viktigt att staden noga utformar de handlingar som skall ligga till grund för denna verksamhet. Avtalen med koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm utarbetades för 25 år sedan efter en omfattande genomgång av de då gällande lagarna och med konsultation av motsvarande avtal på andra ställen i Sverige och utomlands. I huvudsak har de hittills gällande avtalen fungerat väl.

Stadsdelsnämnden har inför behandlingen av detta ärende tagit del av Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdars (FSSK) remissvar på det utsända förslaget från Stadsledningskontoret.

De utsända förslagen till nya avtal inrymmer ett antal ändringar i förhållande till de tidigare avtalen som förutom att de är svåra att utläsa även är dåligt testade vad gäller konsekvenserna för föreningarna och deras medlemmar. Den rådande avtalsmodellen bygger på ett väl fungerande samspel mellan arrendeavtalen mellan staden och föreningarna liksom mellan föreningarna och deras medlemmar såväl beträffande arrendeavtal, stadgar och ordningsregler. Det är helt nödvändigt att regelverket är juridiskt hållbart för alla parter.

Om koloniträdgårdsverksamheten i en storstad som Stockholm skall kunna upprätthålla sin målsättning att göra det möjligt även för familjer med mindre inkomster att få tillgång till en trädgård måste staden bidra med rimliga arrendekostnader och med långa arrendetider. De faktiska byggkostnaderna för kolonistugor är idag så pass höga att det krävs goda ekonomiska villkor för att kunna investera i köp eller nyuppförande av en kolonistuga. Det torde vara helt uteslutet att medborgare vågar eller kan göra sådana investeringar om de endast garanteras en avskrivningstid av fem år eller mindre. Även ansträngningarna för att åstadkomma fina trädgårdar i stadens parklandskap torde minska avsevärt under sådana premisser. Om staden dessutom vill övervältra ett ännu större ansvar för de gemensamhetsanläggningar som ska finnas på områdena krävs ytterligare investeringsvilja både ekonomiskt och arbetsmässigt bland föreningarnas medlemmar. Det är därför viktigt att även arrendetiderna för fritidsträdgårdsföreningarna blir längre än fem år.

Vill staden minimera kostnaderna för att upprätthålla en god fungerande koloniträdgårdsverksamhet för stadens invånare torde det vara nödvändigt att träffa väl avvägda avtal med väl fungerande föreningar som själva kan upprätthålla målsättningen med verksamheten och förmedla kunskap och intresse för verksamheten bland blivande kolonister. Att i huvudsak träffa de grundläggande överenskommelserna med en motpart som företräder samtliga stadens koloniföreningar torde innebära avsevärda besparingar beträffande stadens skötsel- och kontroll av gällande arrendeavtal. Det är därför nödvändigt att staden medverkar till att ge koloniträdgårdsföreningarnas regionala samverkansorgan, Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar, reella möjligheter att fungera som stadens huvudsakliga motpart för dessa avtal genom att icke teckna motsvarande avtal med andra föreningar än sådana som är medlemmar i FSSK. ”

§27 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag utarbetat av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen om förändringar i avgiftssystemet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under 65 år. De föreslagna förändringarna rör främst beräkning av inkomst vid underskott av kapital, nivån på minimibeloppet för personer under 65 år minimibeloppet vid särskilt boende med heldygnsomsorg, höjd maxavgift vid uttag av omsorgsavgift och förändrade avgiftsgrupper. Förvaltningens ställer sig bakom föreslagna förändringar i avgiftssystemet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2009.

Dnr 243-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Vad vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet är att de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet verkar vara väl motiverade utifrån principer om likställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsnedsattas ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Även om det bara är 80 hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Vi vet inte heller på förhand hur många som verkligen beviljas handikappersättning. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimibeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5350 kronor till 4492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kr till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.”

§28 Pavus Omsorger – ansökan om tillstånd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden avstyrker Pavus omsorgers ansökan om tillstånd

 2. Nämnden godkänner att tjänsteutlåtandet överlämnas till länsstyrelsen som svar på begäran om yttrande

 3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Länsstyrelsen har begärt yttrande av nämnden med anledning av en ansökan från Pavus omsorger om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 23 § LSS. Pavus har ansökt om tillstånd att bedriva en gruppbostad för vuxna enligt LSS. Verksamheten beskrivs som ett tillfällig boende under ca. 1-3 år för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beteendeproblematik och som kommer att ha habiliterande inslag. Förvaltningen menar att detta inte är förenligt med lagens intention om insatsen om stöd och service enligt 9 § 9 LSS, som är ett permanent boende utan vårdande och habiliterande inslag. Förvaltningen anser därför att gruppbostaden inte kan betraktas med vad som av lagen anses som ett boende enligt 9 § 9 LSS. Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2009.

Dnr 222-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Ansökan om alkoholservering- Gamla Enskede Matbod

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Ansökan om tillstånd om att servera starköl, vin och spritdrycker i restaurangen kl. 11.00-23.00 tillstyrks.

 2. Ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker på uteserveringen fram till kl. 22.00 tillstyrkes

 3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har sänt ansökan från Edin Dizdarevic angående serveringstillstånd på Gamla Enskede Matbod på remiss till stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2009.

Dnr 170-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Ansökan om föreningsbidrag, Nya Rågsveds Folkets Hus förening – tilläggsärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nya Rågsveds Folkets Hus förening beviljas 11000 kr för dans för äldre

Ärendet

Rågsveds Folkets Hus förening har inkommit med två ansökningar gällande föreningsbidrag för 2009. Den ena gällde 17500 kr att användas till filmvisning för seniorer och den andra gällde 43000 kr till anordnare av dans för äldre. Förvaltningen föreslår att ansökan för dans för äldre beviljas med 10000 kr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2009.

Dnr 273-2009-004

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Jäv anmäldes av vice ordföranden Magnus Dannqvist (s), ledamoten Rosa Lundmark (v).