Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-19

Sammanträde 2010-08-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4, Gotland

Öppen frågestund
Torsdag den 12 augusti 2010 kl. 18.30

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels Läs mer...förvaltning Slakthusplan 4, Gotland
Ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19 C

Allmänheten är välkommen att ställa frågor och diskutera med nämndens politiker

Förvaltningens genomgång av ärenden för nämnden kl.17.00

1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Beslutsärenden

2 Månadsrapport per den 31 juli 2010

Dnr 1.2.1.-40/2010 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Inrättande av en ny förskoleavdelning på Ottsjövägen 10-12- inriktnings- och genomförandeärende

4 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

5 Ansökan om medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre (omedelbar justering)

6 Sänkt timberäkning inom hemtjänsten och bedömningen - svar på skrivelse

7 Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS - rapportering till Socialstyrelsen

8 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud, Vantörs gruppbostäder, Carema Orkidén AB

9 Behov av ökad delaktighet för lokala handikapprådet - svar på skrivelse

11 Stadsdelsdirektörens information

12 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. (se pärm)
B. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Pensionärsrådets protokoll (kommer senare)
D. Handikapprådets protokoll (kommer senare)
E. Förvaltningsgruppens protokoll (kommer senare)
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen
H. Ny befolkningsprognos för barn i förskoleålder 2010-07-01
I. Om SL-s remiss om tänkbara trafikförändringar 2011, dnr SL-2010-14810- förvaltningens utlåtande

Remissärenden

13 Översyn av resursfördelningssystem för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - ändring av mätinstrument för nivåbedömning - svar till kommunstyrelsen

14 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm - svar till kommunstyrelsen

15 Revidering av stadens basnyckeltal - svar till kommunstyrelsen

16 Motion om utvidgning av återvinningscentral i Östberga - svar på remiss

Slutet sammanträde

17 Avbrytande av upphandling av drift av Enskede-Årsta-Vantörs konsumentvägledning (omedelbar justering)

18 Avbrytande av upphandling avseende ramavtal för städtjänster

Dnr 103-507/2008 (omedelbar justering)

19 Upphandling av ramavtal för städtjänster - förfrågningsunderlag

Dnr. 2.2.1.-350/2010 (omedelbar justering)

20 Upphandling av ramavtal för städtjänster i enskilda hem - förfrågningsunderlag (omedelbar justering)

21 Anmälan av missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap 2 § SoL, Lex Sarah

22 Godkännande av jourhem

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 7 kap 4 § FB

27 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 3 juni, 10 juni, 15 juli

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering

Den utsända dagordningen godkändes. Ordföranden Andreas Sturesson och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker onsdagen den 25 augusti 2010.

Protokoll från nämndens sammanträde den 10 juni 2010 anmäldes justerat den 16 juni 2010.

Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Månadsrapport per den 31 juli 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 juli 2010 som visar ett överskott med 9,4 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas inom förskola, fritid och äldreomsorg.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2010.

Dnr 1.2.1.-040/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v),
Jonas Eklund (mp)

”Stadsdelsförvaltningen redovisar en prognos om ett underskott med 22,4 miljoner kronor för årets fem första månader, vilket finansieras med 31,5 miljoner kronor avsedda för fritid och kultur samt förskola och äldreomsorg. Detta ger totalt ett överskott på bekostnad av uteblivna satsningar på barn, ungdomar och äldre i förhållande till budgettilldelningen från stadshuset.

Förvaltningen redovisar att antalet inskrivna barn ökar varför man kan befara att trenden med de ökande storlekarna på barngrupperna förstärks under hösten. Tidigare redovisningar visar även att större barngrupper inte kompenseras med ökad personaltäthet vilket medför att antalet barn per anställd ytterligare kommer öka. Detta är en utveckling som pågått en längre tid i stadsdelen och inte längre kan betraktas som en ”fluktuation” inom verksamheterna. Detta tillsammans med trenden med minskad andel förskollärare i personalen gör att kvaliteten i förskoleverksamheterna riskerar att försämras.

Med majoritetens bristande finansiering av individ - och familjeomsorgen visar denna ett fortsatt underskott på 17 miljoner kronor. Det är otillfredsställande att vårdtiderna kortas ner och behandlingar avslutas i förtid av ekonomiska skäl. Därtill har vi har vi under sommaren fått socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens rapport om ett ökat antal hemlösa i stadsdelen, vilket klart visar att majoritetens besparingar inom individ- och familj slår mot de sämst ställda i stadsdelen. Vi ser med oro på de fortsatta besparingsåtgärderna inom verksamheten och vill påminna om att den borgerliga majoriteten har budgeterat för ett överskott, som bör användas för att säkerställa att de som behöver hjälp av socialtjänsten får den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Att äldreomsorgen nu har balans i budget och uppvisar ett överskott är ett resultat av majoritetens neddragningar, som bl.a. innebär att beviljade hemtjänstinsatser ska utföras på betydligt kortare tid. Det leder inte bara till sämre vårdkvalitet utan även till försämrad arbetsmiljö för personalen.

Att majoriteten passivt låter ungdomar under 25 år bli beroende av försörjningsstöd är katastrofalt, inte bara för de enskilda personerna utan för hela samhället. Det behövs en offensiv satsning på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för unga utan jobb i vår stadsdel.”

§3 Inrättande av en ny förskoleavdelning på Ottsjövägen 10-12 – inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en ny förskoleavdelning på Ottsjövägen 10-12 i Årsta.

Ärendet
På Ottsjövägen bedrivs idag en förskola om en avdelning, tvättstuga för Årsta hemtjänst samt verksamheten Textil och papper som bedrivs av förvaltningens individ- och familjeomsorg. Nuvarande verksamheter i fastigheten flyttas och den nya förskoleavdelningen tillsammans med den befintliga avdelningen kommer att utgöra en förskola med två avdelningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 juli 2010.
Dnr 2.6.-339/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde först fråga om återremiss mot avgörande idag och fann att nämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del (s), (v), (mp)

Därefter fråga om bifall eller avslag till förvaltningens förslag och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

I denna del deltog inte (s), (v), (mp).

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp) Rosa Lundmark (v), yrkade återremiss av ärendet (se reservation)

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”Ärendet återremitteras med hänvisning till följande.

I ärendet föreslås inrättande av en ny förskoleavdelning på Ottsjövägen där Textil- och pappersverkstan bedrivs idag. Beslut i ärendet förutsätter att Textil- och pappersverkstan flyttar till andra lokaler.

Möjlighet och tillgång till ett socialt liv och gemenskap med andra, liksom meningsfull sysselsättning kan stimuleras genom att erbjuda daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. En fungerande daglig verksamhet på rimligt avstånd från bostaden med god tillgänglighet, inte bara genom olika färdtjänstalternativ utan främst genom kommunala färdmedel, utökar den egna självständigheten.

Det är av allra största vikt att öka antalet förskolor i vår stadsdel. Utbudet av barnomsorg motsvarar inte det allt större antalet barn i förskoleåldern, bland annat i Årsta. I ärendet saknas det dock konsekvensbeskrivningar av den planerade förändringen, dels för verksamheten på den nya förskolan och särskilt möjligheterna till utevistelse för barnen, och dels för Textil- och pappersverkstans flytt till Östberga.

Ett lämpligt sätt att möta behovet hos invånarna i vårt område är att planera och inrätta förskolor, gruppbostäder och servicelägenheter liksom plats för daglig verksamhet i de nybyggnationer som planeras. Eftersom ärendet förutsätter flytt av en fungerande befintlig verksamhet måste konsekvenserna av och förutsättningarna för båda verksamheterna redovisas för nämnden innan beslut kan fattas.

Vi vill återemittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att belysa möjligheterna till barnens utevistelse inom förskoleområdet. Vad menas till exempel med ”utslussningsgård”? Vi önskar även en situationsplan för området och fastigheten. Därutöver behövs en närmare beskrivning av konsekvenserna av Textil- och pappersverkstans flytt till Östberga, avseende lokaler, kommunikationer, tillgänglighet och flyttens påverkan för brukarna. Hur har detta kommunicerats med brukarna, vad är deras synpunkter och hur ser deras delaktighet ut i förslaget?”

§4 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

nskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan till Socialstyrelsen godkänns.

Ärendet

Riksdagen har beslutat att även för 2010 avsätta stimulansmedel för utveckling av landstingens och kommunernas vård och omsorg för äldre. Förvaltningen presenterar förslag till ansökan omfattande en kostnad av 4 583 tkr. Vilket är inom tilldelad ram. Syftet med stimulansbidragen är att stödja arbetet med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 19 augusti 2010.

Dnr 2.1.-362/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§5 Ansökan om medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens anmälan godkänns

2. Paragrafen justeras omedelbart och protokoll översänds till Sveriges kommuner och landsting.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) inbjuder kommuner och landsting i nära samverkan att söka medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre. Nya integrerade vård- och omsorgslösningar för äldre personer med sammansatta behov behöver tas fram. Ansökan, som görs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck och Farsta, avser medel till försöksverksamhet med två äldrelotsar/koordinatorer placerade på Dalens sjukhus och Södersjukhuset.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2010.

Dnr 2.1.-315/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Sänkt timberäkning inom hemtjänsten och bedömningen – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen

Ärendet
Nämnden hade efter skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara skrivelse om timberäkning och bedömning inom hemtjänsten

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2010.

Dnr 1.1.-275/2010

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


Särskilt uttalande
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Det är beklagligt att förändringar i timberäkningen inte kan följas upp med det befintliga uppföljnings- och statistiksystemet. Självfallet ska inte biståndshandläggarna behöva göra tidskrävande manuella mätningar för att kunna besvara nämndens frågor om konsekvenserna.

Samtidigt konstaterar vi att biståndshandläggarnas och enhetschefernas uppfattning om antal avsteg från mallen skiljer sig från vårdbiträdenas uppfattning som redovisades på öppna frågestunden den 11 maj. Med bättre statistik skulle möjligen ökad samsyn kunna nås.

När det gäller brukarnas uppfattning om insatserna efter nedskärningarna i timberäkningen hänvisar förvaltningen till den kvalitetsmätning som utförs i samband med nyprövning. Det framgår dock inte hur mätningen går till och hur brukarens uppfattning tas med. ”


§7 Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS - rapportering till Socialstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna

Ärendet

Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att till Socialstyrelsen varje kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Vid rapporterings-tillfället hade förvaltningen 11 ej verkställda beslut att rapportera, två enligt LSS och övriga enligt SoL gällande äldreomsorg.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 juli 2010

Dnr 1.2.1.-348/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud – Vantörs gruppbostäder, Carema Orkidén AB

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner uppföljningen av entreprenadsdriften av Vantörs gruppbostäder och rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en uppföljning av driftsavtalet med Carema Orkidén AB som driver Vantörs gruppbostäder. Förvaltningens helhetsbedömning är att verksamheterna bedrivs enligt avtalet mellan Carema och stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2010

Dnr 1.2.1.-347/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Behov av ökad delaktighet för lokala handikapprådet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från (v), (s), (mp) uppdragit åt förvaltningen att bereda ärendet och återkomma till nämnden. Förvaltningen redovisar förslag till förbättring av handikapprådets möjlighet till utökat inflytande över de frågor som förvaltningen svarar för och som berör personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2010.

Dnr 1.1.-212/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Det glädjer oss att förvaltningen föreslår ökad delaktighet för lokala handikapprådet i ärenden av mer ingripande karaktär och i beredningen av policy- och styrdokument. Om rådet önskar samma arbetssätt inom alla avdelningar bör modellen också gälla i hela förvaltningen. Det måste vara rådets egen sak att bedöma om de mäktar med de arbetsuppgifterna, eller om de vill begränsa sitt inflytande i enlighet med förvaltningens förslag. Det är viktigt att förvaltningen i enlighet med förslaget i vår skrivelse motiverar när man inte kan beakta rådets synpunkter, eftersom det ger nämnden ett bättre beslutsunderlag.

§10 Nämndens frågor

Rosa Lundmark frågade efter information om tillsättning av nya chefer vid Utredningsenheten för barn- och ungdom.

Stadsdelsdirektören Lena Holmdahl informerade om att de tjänster som tidigare benämts biträdande enhetschefer kommer att övergå till att kallas sektionschefer. I de nya sektionschefernas uppgifter kommer att ingå budget- och personalansvar. En enhetschef och fem sektionschefer har under sommaren rekryterats och alla börjar den
4 oktober.

§11 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören Lena Holmdahl informerade om nyrekrytering av avdelningschefer, ny personalchef blir Kersti Tagesson och ny avdelningschef för avdelningen förskola och fritid, Anna Starbrink. Leif Kananen kommer att vara biträdande ekonomichef under resten av året, den tid Lena Holmdahl är tillförordnad stadsdelsdirektör.

Thomas Björnstad lämnade en från förra sammanträdet efterfrågad lägesrapport beträffande Bränninge korttidshem och eventuella personalförändringar efter det att driften övergått från kommunen till Attendo LSS AB.

Nämnden tackade för rapportering.


§12 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

B. Anmälan av tjänstemannabeslut

C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde

D. Protokoll från Handikapprådets sammanträde

E. Förvaltningsgruppens protokoll

F. Balanslista över medborgarförslag

G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

H. Ny befolkningsprognos för barn i förskoleålder 2010-07-01

I. Om SL:s remiss om tänkbara trafikförändringar 2011, dnr SL-2010-14810- förvaltningens utlåtande.

§13 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – ändring av mätinstrument för nivåbedömning – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har lagt fram ett förslag till förändring av resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat förslaget till stadsdelsnämnden. Förslaget innebär bland annat en ändring av mätinstrument för nivåbedömningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juli 2010.

Dnr 1.5.1.-287/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”De föreslagna förändringarna verkar vara steg i rätt riktning, och borde innebära större möjligheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utåtagerande beteende att få sina behov tillgodosedda. Vi ser fram emot att ta del av handikapprådets synpunkter, eftersom vi anser att deras uppfattning måste väga tungt. Tidigare har handikapporganisationerna riktat en hel del kritik mot det centrala bedömningskansliet och bland annat ifrågasatt att nivåbedömningarna inte kan överklagas.

Det är därför av stor vikt att mätinstrumenten uppfattas som trovärdiga av alla parter”

§14 Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen

Ärendet

Från och med den 1 augusti 2010 gäller delvis nya regler i Tobakslagen och Alkohollagen. Förändringarna i Tobakslagen innebär bl.a. att det blir straffbart att inte anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Kommunen får även ansvaret för tillsynen över märkningen av tobaksvarorna, en uppgift som tidigare innehades av Statens folkhälsoinstitut. Förvaltningen har hittills gjort kontroller genom provköp, vilket stadens riktlinjer tillåtit. JO har hävdat att detta är att betrakta som dold myndighetsutövning och därför inte tillåtet. Mot denna bakgrund föreslås en ändring i stadens riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen. Förvaltningen är positiv till de föreslagna förändringarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juli 2010.

Dnr 1.5.1-330/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§15 Revidering av stadens basnyckeltal – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat ett förslag till revidering av stadens basnyckeltal. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik. Nyckeltalen ska spegla utvecklingen inom respektive område och kunna användas för jämförelse internt och externt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 juni 2010.

Dnr 1.5.1.-312/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1 Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak
2 Därutöver vill vi framföra följande

Det är viktigt med nyckeltal som speglar kvalitet och ekonomi över mandatperioderna och oberoende av de politiska målsättningarna som istället följs upp med indikatorer. Nyckeltalen ska spegla väsentliga kvalitetsaspekter utifrån lagstiftning och forskning. Förebyggande insatser bör speglas i nyckeltalen i möjligaste mån.

Allmänt sett vill vi lyfta fram genusperspektivet och vikten av könsuppdelad statistik.

Vi delar förvaltningens uppfattning att det är för få basnyckeltal för individ- och familjeomsorgen och förutsätter att detta rättas till i slutförslaget. Det är bra att ha med ett nyckeltal om antal hemlösa, även om förvaltningen påpekar att man endast har statistik över antal hemlösa som fått tak-över-huvud-garanti. De mätningar som görs av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden borde vara tillräckliga för att kunna redovisa nyckeltalet.

Inom ekonomiskt bistånd är det viktigt ur brukarperspektiv med ett nyckeltal som visar både utredningstid och väntetid. Vi förutsätter att ett it-baserat mätsystem tas fram så att manuella beräkningar kan undvikas. Det tolkningsproblem som förvaltningen påpekar bör leda till förtydliganden om vad som ska mätas. Även väntetid till budget- och skuldrådgivning bör kunna vara ett nyckeltal.

Därutöver vill vi lyfta fram behovet av nyckeltal, som inte enbart är ekonomiska, för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis kunde antal årsarbetare per omsorgstagare i särskilt boende tas med, i likhet med vad som föreslås för äldreomsorgen.

Inom personalområdet borde det vara av intresse att ha nyckeltal om till exempel andel timanställningar och andel heltidsanställningar samt andel av den kommunalt finansierade verksamheten som omfattas av kollektivavtal respektive den grundlagsskyddade meddelarfriheten.”

§16 Motion om utvidgning av återvinningscentral i Östberga – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

2. Nämnden avstyrker motionen om utvidgning av återvinningscentralen i Östberga.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande översänt motion av Malte Sigemalm (s) med förslag att utvidga återvinningscentralen i Östberga. Han föreslår i motionen att återvinningscentralen utvidgas för att effektivisera hanteringen av avfallsprodukter samt säkerställa trygghet för besökare och anställd personal. Förvaltningen avstyrker motionen och menar att återvinningsstationen utgör en del av ett större utvecklingsområde och bör inkluderas i programmet för Årstafältet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2010.

Dnr 1.5.1.-299/2010

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


Särskilt uttalande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp).

”Precis som motionären påpekar är det periodvis många besökare på återvinningscentralen i Östberga. Att som motionären föreslår utvidga återvinningscentralen utan hänsyn taget till övriga förändringar av bebyggelse och trafik i närområdet är dock mindre klokt. Stadsdelsnämndens majoritet anser att kapaciteten för återvinning behöver utökas och har tidigare pekat på möjligheten att förlägga återvinning i bergrum i Östberga som ett alternativ för att lösa situationen.

Då bygglovet för nuvarande återvinningscentral förväntas förlängas med fem år bör trafiksituationen i anslutning till denna ses över i närtid, inte bara till följd av att köbildningar skapar problem utan också ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.”

§17 Avbrytande av upphandling av drift av Enskede-Årsta-Vantörs konsumentvägledning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden beslutar att avbryta upphandlingen av drift av Enskede-Årsta-Vantörs konsumentvägledning.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet
Upphandling av driften av Enskede-Årsta-Vantörs konsumentvägledning påbörjades under början av året. Efter anbudstidens utgång hade endast ett anbud inkommit. Förvaltningen bedömer att detta anbud inte uppfyller de krav som ställts på leverantören eller de krav som ställts på tjänsten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juli 2010

Dnr 2.2.2.-051/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§18 Avbrytande av upphandling avseende ramavtal för städtjänster


Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Upphandling avseende ramavtal för städtjänster avbryts.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

År 2008 inleddes en upphandling av ramavtal för städtjänster (dnr 103-507/2008) Ramavtalet var avsett att omfatta både lokalstädning samt städning i enskilda hem, och tilldelningsbeslut meddelades den 15 april 2009. Upphandlingen blev föremål för överprövning. Efter en långdragen rättslig process bedömer förvaltningen att rättsläget efter beslut i Regeringsrätten är oförändrat jämfört med efter kammarrättens dom och att det lämpligaste är att helt avbryta den pågående upphandlingen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juli 2010.

Dnr 103-507/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§19 Upphandling av ramavtal för städtjänster - förfrågningsunderlag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling för städtjänster

2. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra upphandlingen

3. T.f. stadsdelsdirektör vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, såsom förtydligande av förfrågningsunderlag och hantering av eventuell överprövning.

4. T.f stadsdelsdirektör vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ges i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och att teckna avtal, samt att fatta erforderliga beslut rörande avtalen under dessas löptid.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Befintligt ramavtal för städtjänster löper ut 2011-01-14. Detta ramavtal slöts med fyra leverantörer efter en direktupphandling (dnr 103-708/2009) föranledd av den överprövningsprocess som den ursprungliga upphandlingen (dnr 103-507/2008) blev föremål för. Efter överprövningsprocessen som har förts i samtliga instanser klarstod att upphandlingen måste avbrytas. Det finns därmed ett behov av att genomföra en ny, annonserad upphandling av ramavtal för städtjänster.


Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ordföranden Andreas Sturesson, ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
Stadsdelsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

  1. Utvärderingsmodellen ska ändras så att priserna för samtliga offererade tjänster ingår i utvärderingen. Viktning görs enligt den ungefärliga andel som respektive tjänst utgör av förvaltningens nuvarande inköp av städtjänster.
  2. Särskilda avtalsvillkor tillämpas i upphandlingen enligt vad som anges nedan.
  3. Tf. stadsdelsdirektören ges i uppdrag att slutligt fastställa förfrågningsunderlaget.
  4. Stadsdelsnämnden anför följande.

Utvärderingsmodellen

Det är angeläget att stadsdelsnämnden snarast får nya avtal om städning av sina lokaler.

Den tidigare upphandlingen av städtjänster fick avbrytas på grund av en långdragen överprövning. Tvisten gällde att en del anbudsgivare hade satt priset en krona på vissa tjänster, som hade getts oproportionerligt stor vikt i utvärderingsmodellen. Frågan om sådana ”enkronasbud” ska godtas eller inte kan mycket väl leda till förseningar även av denna upphandling. Dessutom kan det leda till ekonomiska nackdelar för staden att ge utrymme för ”enkronasbud”, då den uteblivna inkomsten måste tas igen på andra tjänster vars priser inte utvärderas. Metoden att endast inkludera 4 av 18 efterfrågade priser i anbudsutvärderingen öppnar även orimligt höga priser på de tjänster som inte ingår i utvärderingen. Staden har nämligen ingen möjlighet att avstå från att teckna avtal med en anbudsgivare som t.ex. begära 10000 kr/timme för golvvård på vardagar. Om detta företag dessutom placerar sig först i utvärderingen, är staden i princip tvungen att avropa tjänsten till detta orimliga pris även om andra kontrakterade företag har rimligare priser. Den föreslagna utvärderingsmodellen är därför inte optimal.

För att minimera risken för taktisk prissättning med överprövningar och ytterligare förseningar som följd, vill vi att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att justera utvärderingsmodellen på så sätt att samtliga 18 offererade priser utvärderas. Viktningen utformas enligt den ungefärliga andel som respektive tjänst utgör av förvaltningens nuvarande inköp av städtjänster. Detta medför att de mindre vanligt förekommande tjänsterna får så liten vikt i utvärderingen att ”enkronasbud” inte får genomslag, men hindrar samtidigt att staden tvingas godta orimligt höga priser på grund av att vissa tjänster inte ingår i utvärderingen.

Enligt uppgift från förvaltningen ska det vara möjligt att justera utvärderingsmodellen på detta sätt utan större förseningar. För att inte behöva invänta nästa nämndmöte bör tf. stadsdelsdirektören ges i uppdrag att slutligt fastställa förfrågningsunderlaget.

Arbetsvillkor

Vi anser att sociala och etiska krav ska ingå i alla förfrågningsunderlag samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Självfallet ska avtalet säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.

Vi anser att samma yttrandefrihet och meddelarfrihet i fråga om arbetet bör gälla för personalen som för stadens räkning utför de upphandlade städtjänsterna som gäller för offentliganställda.

En antidiskrimineringsklausul bör tillämpas i upphandlingen, men stadens standardklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning. Förfrågningsunderlaget bör kompletteras med bestämmelser som tillförsäkrar staden rimliga möjligheter att följa upp de särskilda villkoren.”

§20 Upphandling av ramavtal för städtjänster i enskilda hem – förfrågningsunderlag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget för samordnad upphandling av ramavtal för städtjänster i enskilda hem.

2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ges i uppdrag att genomföra den samordnade upphandlingen

3. T.f. stadsdelsdirektör vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, såsom förtydligande av förfrågningsunderlag och hantering av eventuell överprövning.

4. T.f. stadsdelsdirektör vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ges i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och att teckna avtal, samt att fatta erforderliga beslut rörande avtalen under dessas löptid.

5. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Befintligt ramavtal för städtjänster löper ut 2011-01-14. Detta ramavtal slöts med fyra leverantörer efter en direktupphandling (dnr 103-708/2009) föranledd av den överprövningsprocess som den ursprungliga upphandlingen (dnr 103-507/2008) blev föremål för. Efter överprövningsprocessen som har förts i samtliga instanser klarstod att upphandlingen måste avbrytas. Det finns därmed ett behov av att genomföra en ny upphandling av ramavtal för städtjänster.


Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.Stadsdelsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2.Särskilda avtalsvillkor ska tillämpas i upphandlingen enligt följande.

Vi anser att sociala och etiska krav ska ingå i alla förfrågningsunderlag samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Självfallet ska avtalet säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.

Vi anser att samma yttrandefrihet och meddelarfrihet i fråga om arbetet bör gälla för personalen som för stadens räkning utför de upphandlade städtjänsterna som gäller för offentliganställda.

En antidiskrimineringsklausul bör tillämpas i upphandlingen, men stadens standardklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning. Förfrågningsunderlaget bör kompletteras med bestämmelser som tillförsäkrar staden rimliga möjligheter att följa upp de särskilda villkoren.”