Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland ingång från baksidan Palmfeltsvägen 19 C

Öppen frågestund
Torsdag den 23 september, klockan 18.30

Enskede-Årsta-Vantörs stadsde Läs mer...lsförvaltning Slakthusplan 4, Gotland
Ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19 C
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Medborgarförslag

2 Konstgräs på bollplaner i Bäverdalen och Ormkärr - svar på medborgarförslag

4 Inrättande av en ny förskoleavdelning på Ramviksvägen 211 - inriktnings- och genomförandeärende

5 . Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen - Stureby vård- och omsorgsboende inklusive Tussmötegården, Enskededalens Servicehus inklusive Skogsgläntan, Stureby Hemtjänst och Gullmarsplans Hemtjänst

Dnr 1.2.1.-407/2010 (bilagor finns i pärm vid sammanträdet)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Stadsdelsdirektörens information

8 Anmälningsärenden

1. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.(se pärm)
2. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
3. Pensionärsrådets protokoll (kommer senare)
4. Handikapprådets protokoll (kommer senare)
5. Förvaltningsgruppens protokoll (kommer senare)
6. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
7. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen
8. Meddelande 2010-09-07 från Regeringsrätten, laglighetsprövning enligt KL - Vantörs hemtjänst AB

Remissärenden

9 Förslag till detaljplan för Enskede Gård 1:1 vid Dalen 9, i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2009-16676-54

10 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 1 § Socialtjänstlagen av Skedvikens gruppboende - svar till Socialstyrelsen

Slutet sammanträde

11 Upphandling avseende verksamhetsdrift av gruppbostäder/servicebostad i Enskede och Vantör - tilldelningsbeslut

(omedelbar justering)
Dnr 2.2.2.-160/2010

12 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 § Lex Sarah

13 Begäran om godkännande av avtal om vårdnad enligt 6 kap 6 § FB (företräde)

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

18 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (94 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering

Den utsända dagordningen godkändes. Ordföranden Andreas Sturesson och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker onsdagen den 6 oktober 2010

Protokoll från nämndens sammanträde den 19 augusti 2010 anmäldes justerat den 25 augusti 2010.

Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Konstgräs på bollplaner i Bäverdalen och Ormkärr – svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Rågsveds IF och vidarebefordras till Idrottsnämnden.

Ärendet

Från Rågsveds IF har ett medborgarförslag om förbättring av idrottsförvaltningens bollplaner i Bäverdalen (Rågsved) och Ormkärr (Hagsätra).

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2010.

Dnr 1.2.4.-373/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Tertialrapport 2 2010 Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Tertialrapport 2 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Omslutningsförändringar om 19 miljoner kronor godkänns.

3. Stimulansmedel begärs med 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler,

4. Nya årsmål för indikatorer som ingår i tertialrapport 2 godkänns.

5. Redovisning av genomförda uppdrag från nämnden i verksamhetsplan 2010 om kvinnoverksamheten och feriearbeten godkänns.

6. Nämndens uppdrag från 2009 om att påverka formerna för bidragsgivning till Convictus läggs till handlingarna med hänvisning till beslut i tertialrapport 1 2010.

Nämnden beslutar för egen del följande

7. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att nyttja delar av överskottet inom förskola och äldreomsorg för att täcka behov av kompetensutveckling

8. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att nyttja delar av överskottet inom äldreomsorgen för ytterligare insatser i syfte att förbättra dokumentationen inom äldreomsorgen

9. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en redovisning över hur kvinnoverksamhet långsiktigt kan bedrivas inom ramen för stadsdelens öppenvård samt i anslutning till detta också redovisa hur de personer som funnits inom kvinnoverksamheten kunnat ges ett likvärdigt stöd inom övriga verksamheter

10. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning över hur servicen över telefon till medborgare som söker försörjningsstöd kan förbättras

11. Nämnden anför därutöver

”Tertial 2 baseras på underlag från 2/3 av verksamhetsåret. Majoriteten kan med tillfredsställelse konstatera att de mål som satts upp i verksamhetsplanen, med något undantag, nås. En ansvarsfull budgethållning är en förutsättning för att långsiktigt klara stadsdelens åtagande. Även om delar av stadsdelens verksamheter går med underskott visar stadsdelen sammantaget upp ett plusresultat. Detta möjliggör för extrasatsningar under resterande del av verksamhetsåret.

Ett arbete pågår med att upprusta gårdar, kök mm inom förskolan och stadsdelens kolloverksamhet kan nu även bedrivas under höst- och jullov. Till detta skall läggas särskilda satsningar på aktiviteter för barn och unga med funktionshinder. Överskottet inom förskolan bör också nyttjas för att täcka behov av kompetensutveckling.

Likt förskolan bör överskottet inom äldreomsorgen kunna nyttjas för ökad kompetensutveckling. Vi noterar att det idoga arbetet med att förbättra dokumentationen inom äldreomsorgen ger effekt. Arbetet måste dock fortgå för att ta ytterligare steg för ökad kvalité. Förvaltningen bör därför kunna ta delar av överskottet i anspråk i den händelse resursförstärkningar krävs för att ytterligare förbättra dokumentationen.

När det gäller stadsdelens kvinnoverksamhet inom ramen för individ- och familjeomsorgen så är det viktigt att säkerställa att de personer som funnits inom verksamheten kan tillförsäkras motsvarande stöd och hjälp inom stadsdelens öppenvård även då verksamheten samordnas med stadsdelens övriga öppenvård. Förvaltningen bör därför få i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning över hur detta skett.

Även om behovet av försörjningsstöd minskat samtidigt som handläggarresurserna för uppgiften ökat kan vi konstatera att servicen till de personer som är i behov av stöd inte varit tillräcklig. Det rör främst stadsdelens förmåga att ge service via telefon. Förvaltningen bör därför till nämnden återkomma med en redovisning över hur servicen kan förbättras.

Avslutningsvis ser majoriteten positivt på att vi nu kan utöka servicen till medborgarna vad avser budget- och skuldrådgivning.

Ärendet
Förvaltningen har i enlighet med stadens ekonomiuppföljning redovisat tertialrapport 2. Arbetet med måluppfyllelse utgår från Vision 2030, nämndens utvecklingsstrategi och miljöplan samt andra lokala och övergripande styrdokument. I huvudsak uppnås nämndens mål under året, inklusive årsmål för indikatorerna. Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 augusti som visar ett överskott med 20,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas i huvudsak inom förskola, fritid och äldreomsorg

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2010

Dnr. 1.2.1.-420/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag och tilläggsförslag från (kd), (m).

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget:

I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Samt därutöver anföra

Stadsdelsförvaltningen redovisar en prognos om ett underskott med 23,8 miljoner kronor för perioden fram till augusti inom främst individ- och familjeomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Samtidigt redovisas överskott med 39,6 miljoner kronor inom fritid och kultur, äldreomsorg och förskola. Detta gör att budget och resultat visserligen balanserar, med ett överskott på 15,8 miljoner kronor exklusive resultatfond men på bekostnad av minskade resurser i förhållande till anslaget från stadshuset till barn och äldre..

Vi kan konstatera att barngruppernas storlek ökar med antalet barn per anställd jämfört med 2009, samt att vissa avdelningar kan ha upp emot 20 barn i grupperna. Detta medför givetvis att kvaliteten i förskoleverksamheten riskerar att försämras. Trots tidigare politisk enighet samt vetenskaplig grund i frågan om fördelar med mindre barngrupper har majoriteten övergivit målet om minskade barngrupper i Enskede-Årsta-Vantör. Det är allvarligt att man använder storleken på barngrupperna och personalbemanningen på förskolorna för att balansera underskott i nämndens verksamhet. Vi kan även se en liknande utveckling i de förskolor som majoriteten under mandatperioden har ”knoppat av” i strid med kommunallagen, där antalet barn på vissa håll nu ligger uppåt 20 barn per grupp samtidigt som man gör överskott i 10-miljonersklassen.

Det glädjande beskedet om att Valvet och kvinnoverksamheten skulle få vara kvar som verksamhet även under 2010 grusas nu av att det ska finansieras med neddragningar om 3 miljoner kronor inom vården av vuxna personer med missbruksproblem. Därtill kommer besparingsbeting på 14 miljoner kronor för vård av barn & ungdom som enligt BUSS-utredningen 2009 redan betraktas som underfinansierad i staden.

Det är anmärkningsvärt att majoriteten väljer att skära ned insatser för de mest utsatta i stadsdelen, vård av barn och unga avslutas i förtid med hänvisning till budgetunderskott, om de ens kommer till stånd. Beviljade och påbörjade behandlingar av vuxna personer med missbruk avslutas abrupt, vilket kan vara i strid med kommunallagen.

Förvaltningen redovisar även att den välrenommerade kvinnoverksamheten som flyttats tvärsöver stadsdelen från Högdalen slutligen ska läggas ner. Det är en tydlig politik från majoriteten att verksamheter som man inte har politiskt mod att lägga ner flyttas runt till dess att ”kundunderlaget” helt upphört och upparbetade kontakter försvårats. Vi ser inte bara detta på ungdomsmottagningarna utan nu även på kvinnoverksamheten. Vi väntar med oro på vart Valvet ska flyttas i nästa verksamhetsplan.

Med tanke på att äldreomsorgen visar överskott på 16,6 miljoner kronor vilket finansierats med neddragningar inom biståndsbedömningen på beställarsidan med uppåt 50 procent inom hemtjänsten, saknas inte ekonomiskt utrymme för att tillgodoses äldres behov i högre grad än vad som görs idag. Det är oroande att utförarna inom hemtjänsten istället prognostiserar ett underskott 4,4 miljoner kronor. Vi ställer oss frågande till förklaringar om minskade behov i stadsdelen då hela mandatperioden 2007-2010 präglats av avslagna biståndsansökningar till särskilt boende och servicehus följt av massiv neddragning inom hemtjänsten. Att leverera överskott genom att inte leverera omsorg till de äldre rimmar illa med talet om satsning på äldreomsorgen. Vi förutsätter att den styrande majoriteten nu leder i bevis att det man utlovat i valrörelsen 2010 resulterar i direktiv som tillgodoser äldres rätt till en individuell bedömning.

Efter fyra månader av 2010 och snart fyra år av borgerligt styre ser vi att stadsdelsnämndens verksamheter ständigt utsätts för nya nedskärningar och försämringar, istället för att koncentrera sig på att utveckla kvaliteten. De stora personalomflyttningarna och övertaligheten i samband med upphandlingar och olagliga avknoppningar leder till att personalens kompetens och erfarenhet inte kan tas tillvara. Tertialrapporten visar också att antalet klagomål på verksamheterna såväl kommunala som privata ökar. Klagomålen rör områden som klart kan sättas i samband med majoritetens nedskärningar, bemötande, tillgänglighet och uteblivna insatser inom äldreomsorgen samt tillgänglighet och bemötande inom försörjningsstöd. Det är givet i alla sådana redovisningar att ett stort mörkertal finns bland dem som inte har resurser och kunskap att framföra klagomål varför en ökning är mycket oroande men inte förvånande med tanke på majoritetens politik.

Tertialrapporten visar med stor klarhet att en del icke tillgodosedda behov för de mest utsatta i stadsdelen kan finansieras inom den budget som tilldelats. I stället väljer majoriteten att fortsätta att låta de mest utsatta betala för den sänkta kommunalskatten och målet budgetöverskott istället för budgetbalans. ”

§4 Inrättande av en ny förskoleavdelning på Ramviksvägen 211 inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en ny förskoleavdelning på Ramviksvägen 211 i Stureby.

Ärendet
Lokalen Ramviksvägen 211 är belägen i källaren till Tussmötegården och är en del av hyreskontrakt på totalt 668 kvm som tidigare har använts som evakueringslokal när den nya förskolan ”Sten Sture” återuppbyggdes efter en brand 2007. Förvaltningen föreslår i syfte att tillgodose barnomsorgsbehovet i Stureby att en förskoleavdelning öppnas på Ramviksvägen 211.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2010.
Dnr 2.6.-423/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen- Stureby vård- och omsorgsboende inklusive Tussmötegården, Enskededalens Servicehus inklusive Skogsgläntan, Stureby Hemtjänst och Gullmarsplans Hemtjänst

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens område och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen. Information om alla uppföljningar finns på stadens hemsida under ”Jämför service”.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2010.

Dnr 1.2.1.-407/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Det är anmärkningsvärt att samma påpekanden med samma uppmaning till enheterna att till nästkommande verksamhetsuppföljning göra rättelse återkommer år efter år som om inga varaktiga förbättringar verkar göras.

Bristen på grundläggande dokumentation och vårdplaner är allvarlig då detta borde vara grunden för insatserna. Det verkar inte gå att komma åt de återkommande bristerna med upprepade uppföljningar utan grundläggande förändringar av förutsättningarna för äldreomsorgen.”

§6 Nämndens frågor

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda nedanstående skrivelser och återkomma till nämnden

  1. Skrivelse om bemanning på boenden för personer med demenssjukdom

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark(v)

”Demensvården i Sverige håller inte måttet. Bemanningen räcker inte till ens för att mata eller bistå vid toalettbesök. Anställda och anhöriga vittnar om miserabla förhållanden och en vård utan innehåll. Den senaste månaden har flera skandalartade händelser förekommit i medierna.

Såväl äldreombudsmannan som äldreinspektörerna i Stockholm har lyft fram bemanningsfrågan som mycket viktig för kvalitet inom vården och omsorgen om äldre.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad uppdrog i budget 2008 till äldrenämnden att utreda vilken bemanning som är lämplig i vård- och omsorgsboenden specifikt avsedda för personer med demenssjukdom. Äldreförvaltningen gav Äldrecentrum i uppdrag att genomföra utredningen. Utredningen var klar i december förra året men har inte delgivits äldrenämnden förrän strax före valet och inte alls delgivits stadsdelsnämnden.

Utredningen visar att det går att bedöma hur stor bemanning på demensboenden det bör vara för att vården och omsorgen ska leva upp till lagens intentioner. Tre anställda under dagtid på nio dementa är ett minimum för att klara vårdmålen, anser utredarna. Data från enkäten och konsensusgruppsmötena tyder på att bemanningen med usk/vb bör vara 1,1 per boende om bemanning består av en tjänst nattetid, och 1,0 om en tjänst svarar för två boendeenheter nattetid. Sjuksköterskebemanningen har beräknats till 0,1 per boende. Härutöver behövs en halvtid rehabiliteringspersonal (arbetsterapeut och sjukgymnast) dagtid vardagar för en gruppboendeenhet med nio boende. Till detta kommer arbetsledning. Totalt sett är det utredarnas bedömning att bemanningen totalt sett i Stockholm behöver öka med 10-20 procent för att kommunens kvalitetskrav på demensvården ska uppfyllas.

Rapportförfattarna framhåller att man måste anpassa personalstyrkan till lokala förhållanden, till exempel krävs högre bemanning om personalen inte har adekvat kompetens.

Våra frågor är bland annat

- hur ser bemanningen ut på de boenden för personer med demenssjukdom som drivs i kommunal regi?

- hur ser bemanningen ut på de boenden för personer med demenssjukdom som drivs på entreprenad?

- i den mån bemanning inte överensstämmer med resultaten i rapporten vilka insatser görs för att öka bemanning till önskvärd nivå?”

2. En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Den 19 september 2010 var en mörk dag i svensk historia. Det var dagen då rasisterna klev in i Sveriges riksdag och i många, många kommuner och landsting runt om i landet.

Vi har till och med nationalsocialister i ett kommunfullmäktige i Sverige 2010.

Sveriges tredje största parlament, Stockholms kommunfulläktige har klarat sig från dessa antidemokratiska krafter. I skrivande stund är valresultatet inte slutjusterat men valnattsresultatet visade att en av riksdagsledamöterna från vår kommun representerar ett främlingsfientligt parti.

I valnattsresultatet kan vi se enorma skillnader mellan olika stadsdelar. I vissa är stödet för rasistiska partier uppemot 10 procent och i andra är det i praktiken obefintligt. I skolvalen ser vi skolor som har uppemot 40 procent röstande på rasisterna.

En av samhällets och politikens viktigaste uppgifter är att värna demokratin och alla människors lika värde. Med våra olika verksamheter som medel och kultur, utbildning och opinionsbildning som metod kan vi skapa samtal med stadsdelens invånare med inriktning på barn och unga kring respekt och tolerans. Vi kan bjuda in föräldrar till diskussion; vi kan erbjuda föreningslivet ekonomiskt stöd för att skapa samtal i vardagen, på jobbet och fritiden.

Som demokratiska politiker kan vi aldrig acceptera att alla människor inte skulle vara lika värda. Därför måste valdagen den 19 september tas på största allvar. Arbetet mot främlingsfientlighet och rasism måste vara något som involverar alla politiska partier och genomsyrar varenda del av stadens verksamhet och hela stadens organisation.

Vi föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag:

Att utarbeta en strategi för hur stadsdelen med gemensamma krafter ska arbeta mot främlingsfientlighet och rasism och för ökad tolerans och respekt

Att arbetet mot främlingsfientlighet och rasism och för ökad tolerans och respekt inarbetas som särskilt åtagande i verksamheternas verksamhetsplaner inför 2011

Att förvaltningen till verksamhetsplan och budget för 2011 särskilt redovisar hur arbetet mot främlingsfientlighet och rasism och ökad tolerans och respekt skall ingå i verksamheterna och vilka särskilda insatser som skall genomföras

Att verksamhetsbidrag 2011 prioriteras till Barn- & ungdomsorganisationer i stadsdelen som särskilt kommer att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism och för ökad tolerans och respekt”

Skrivelse om i situationen inom Utredningsenheten för vuxna

I en skrivelse (se bilaga) till nämnden daterad 2010-09-21 redogör elva socialsekreterare för situationen på utredningsenheten för vuxna. I skrivelsen beskrivs bland annat hur budgethållning går före både behov och socialtjänstlagen samt hur behandlingar avbryts i förtid för klienterna.

Förvaltningen har till nämnden muntligen redovisat att skrivelsen är känslosam och att den bygger på dålig kommunikation inom förvaltning mellan ledning och medarbetare.

Socialsekreterarnas skrivelse tar dock upp så allvarliga frågor att vi önskar en skriftlig redogörelse för förvaltningens uppfattning om de synpunkter och fallbeskrivningar som framförs i skrivelsen. Det bör framgå i svaret hur nämnden i nuvarande prekära budgetläge uppfyller socialtjänstlagens intentioner samt hur förvaltningen agerar så att den hotbild och de incidenter som beskrivs inte hotar personalens trygghet och åsidosätter arbetsmiljölagen. Därutöver önskas en beskrivning av hur förvaltningen arbetar med arbetsledning, information och dialog med berörd personal på utredningsenheten.”

3. Skrivelse om situationen inom Utredningsenheten för vuxna

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

I en skrivelse till nämnden daterad 2010-09-21 redogör elva socialsekreterare för situationen på utredningsenheten för vuxna. I skrivelsen beskrivs bland annat hur budgethållning går före både behov och socialtjänstlagen samt hur behandlingar avbryts i förtid för klienterna.

Förvaltningen har till nämnden muntligen redovisat att skrivelsen är känslosam och att den bygger på dålig kommunikation inom förvaltning mellan ledning och medarbetare.

Socialsekreterarnas skrivelse tar dock upp så allvarliga frågor att vi önskar en skriftlig redogörelse för förvaltningens uppfattning om de synpunkter och fallbeskrivningar som framförs i skrivelsen. Det bör framgå i svaret hur nämnden i nuvarande prekära budgetläge uppfyller socialtjänstlagens intentioner samt hur förvaltningen agerar så att den hotbild och de incidenter som beskrivs inte hotar personalens trygghet och åsidosätter arbetsmiljölagen. Därutöver önskas en beskrivning av hur förvaltningen arbetar med arbetsledning, information och dialog med berörd personal på utredningsenheten.”

4. Skrivelse om väntetider för att söka ekonomiskt bistånd

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Jonas Eklund (mp),

Nämnden har fastställt kvalitetsgarantier för förvaltningens enheter. Mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd åtar sig bland annat att efter överenskommelse per telefon erbjuda en tid för besök inom tre veckor för personer som ansöker om försörjningsstöd. Tre veckor är en lång väntetid för personer som har ekonomiska trångmål. Länsstyrelsen uppger att väntetiden inte bör överstiga två veckors väntetid.

Under senare tid har vi fått återkommande signaler om att situationen för sökande till försörjningsstöd är ohållbar bland annat enligt nedanstående fallbeskrivningar.

I en skrivelse till Socialstyrelsen vilken inkommit till förvaltningen 2010-08-17 (Dnr 1.4.-378/2010) för yttrande redogörs i en skrivelse från en enskild dess vedermödor för att erhålla ekonomiskt bistånd samt för den väntetid som upparbetats, från januari 2010 till 25 mars med slutlig tidsbokning till 27 april samt hur man bollas mellan försörjningsstöd och missbrukssektionen, hur handläggare inte hör av sig och hur ansökningar avslås på felaktiga grunder varefter rättelse utdömts efter överklagan.

I en mailkontakt mellan ledamot och enskild medborgare vilken inte vill göra anmälan med oro för problem i vidare handläggning av hans ärende hos förvaltningen beskrivs kontakten med stadsdelen bland annat enligt följande:

Hej, jag är en vanlig svensk kille som bor i Rågsved. Efter att blivit arbetslös mitt i finanskrisen och inte varit med i a-kassan tillräckligt länge fick jag alfa-kassa. Då det tog ett helt år fick jag pengar retroaktivt ett par månader innan jag blev tvungen att ansöka om socialbidrag då pengarna från alfa-kassan inte räcker för att överleva på. Döm om min förvåning då dom sa att det var 1 månads väntetid att få en besökstid? Jag ringde då socialjouren som sa att jag måste ha nån typ av intyg att jag sökt där jag bor. Detta var en onsdag och det visar sig att då har soc i enskede-årsta-vantör stängt? Då jag åter ringde upp jouren sa dom att det var mycket märkligt, då det borde finnas någon ansvarig även på onsdagar, men icke. /…/ 1 månads väntetid är tydligen längst i stan och ingen ansvarig på onsdagar? Helt otroligt då soc är det sista man vänder sig till i nöd! Jag hade också ett jobb på gång men blev tvungen att tacka nej till det då jag inte hade råd med resor och mat.

Enligt fallbeskrivningarna ovan är väntetiderna för medborgare i behov av stöd både orimligt långa men även orimligt komplicerade vilket medför onödigt lidande och oro för den enskilde.

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor:

- hur lång är väntetiden för försörjningsstöd?

- hur ser organisationen för mottagningsgruppen och enheten för försörjningsstöd ut?

- på vilket sätt har organisation och arbetssätt förändrats under senaste 18 månaderna?

- hur möter förvaltningen situationer med arbetstoppar med kösituation/väntetid som inte når upp till enhetens åtaganden?

- har en kvalitetsutvärdering för mottagningsgruppen och enheten för försörjningsstöd gjorts?

- bedömer förvaltningen att bemanningen av nämnda enheter tillräcklig?

Därutöver vill vi återigen aktualisera behovet av att nämnden månadsvis behöver följa hur väntetiderna utvecklas inom ekonomiskt bistånd, för att kunna vidta åtgärder som försäkrar de sökande om en rimlig väntetid och personalen en rimlig arbetsmiljö.”

§7 Stadsdelsdirektörens information

T.f. Stadsdelsdirektören Lena Holmdahl informerade om att verksamheten Slingan eldhärjades under natten till den 29 september. Branden synes vara anlagd, fem personer evakuerades.

Nämnden tackade för informationen.

§8 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

B. Anmälan av tjänstemannabeslut

C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde

D. Protokoll från Handikapprådets sammanträde

E. Förvaltningsgruppens protokoll

F. Balanslista över medborgarförslag

G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

H. Meddelande 2010-09-07 från Regeringsrätten, laglighetsprövning enligt KL – Vantörs hemtjänst AB

§9 Förslag till detaljplan för Enskede Gård 1:1 Dalen 9, i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2009-16676-54

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse längs med Åstorpsringen. Planen rymmer ca 50 lägenheter med möjlighet till lokaler i del av bottenvåningen. Upplåtelseformen är enligt markanvisning öppen men ska bestämmas innan planen ställs ut. Detaljplanen omfattar även mark för allmänt ändamål som gata och park. Detaljplanen ingår i programmet Kärrtorp från 2004, som redovisar förslag på hur Kärrtorp kan kompletteras med bostäder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2010.

Dnr 1.5.3.-372/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart Pöppel, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Lars Göran Carlsson alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Nämnden avstyrker förslag till detaljplan

Samt anför därutöver följande

Stockholm är i stort behov av nybyggnation av lägenheter, i synnerhet hyreslägenheter. I Dalenområdet är det numera brist på hyreslägenheter efter de borgerliga partiernas omfattande ombildningar av allmännyttan till bostadsrätter.

I samtal med boende, framför allt barn och ungdomar, finns det en stor oro för att parken vid en byggnation inte kommer att kunna användas som tidigare. Det gäller bland annat fotbollsplanen och Pulkabacken i Dalenskogen.

Som en bättre placering av bostadshus till det nu föreslagna föreslår vi att staden undersöker möjligheterna att bygga på den hårdgjorda ytan/parkeringen vid Dalens sjukhus. För att öka tillgången på allmännyttiga hyresrätter bör något av kommunens bostadsbolag erhålla kommande markanvisning.

I det fall den borgerliga majoriteten avslår vårt avslagsyrkande vill vi instämma i förvaltningens synpunkter om att planförslaget ska säkerställa att skogsområdet blir fortsatt lättillgängligt från Åstorpsringen och att Dalenskogen inte upplevs som det tillkommande husets gårdsyta. Detta måste förvaltningen särskilt bevaka även efter att eventuell byggnation är färdigställd.”

§10 Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till Socialstyrelsen.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till Socialstyrelsen.

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde en oanmäld tillsyn av Skedvikens gruppboende 2010-06-01 med anledning av inkommen anmälan. Socialstyrelsen påpekar brister i verksamhetens ledningssystem för kvalitet som medför att hantering av fel och brister i verksamheten inte fungerar samt att rutiner saknas för att fortlöpande kontrollera den bemanning som behövs. Förvaltningen har i förslag till svar beskrivit åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2010.

Dnr 1.4.351/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.