Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-18

Sammanträde 2010-11-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland ingång från baksidan Palmfeltsvägen 19 C

Öppen frågestund
Torsdag 11 november 2010 klockan 18.30

Pågående planarbeten i stadsd Läs mer...elen - representanter från stadsbyggnadskontoret informerar

Förvaltningens genomgång av ärenden till nämnden kl. 17.00

1 Val av justerare och dag för justering

Godkännande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Månadsrapport för oktober 2010

Dnr 1.2.1-40/2010 (utsändes senare)

3 Verksamhetsuppföljning av SYD AB

4 Redovisning av Stockholmsenkäten 2010

5 Uppföljning av entreprenadsdriften av Svedmyrabadet

6 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud, Enskededalens servicehus

7 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud, Enskede Nya servicehus

8 Förlängning av avtal avseende driften av Enskede Nya servicehus

9 Bemanning på boenden för personer med demenssjukdom- svar på skrivelse

10 Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS - rapportering till Socialstyrelsen

11 Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av myndighetsutövning och insatser inom socialpsykiatrin- svar till Socialstyrelsen

12 Väntetider för att söka ekonomiskt bistånd - svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp)

13 Situationen inom Utredningsenheten för vuxna - svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp)

14 Användning av allmän visstidsanställning i kombination med vikariat - svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

15 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.(se pärm)
B. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Pensionärsrådets protokoll (utsändes senare)
D. Handikapprådets protokoll (utsändes senare)
E. Förvaltningsgruppens protokoll (utsändes senare)
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

17 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

18 Ansökan om alkoholservering, Restaurang Slakthuset - svar till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Slutet sammanträde

19 Anmälan av missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade enligt Lex Sarah - Stureby gruppbostad

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll från sammanträde den 14 oktober 2010 (se pärm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare, dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Den utsända dagordningen godkändes. Ordföranden Andreas Sturesson och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker onsdagen den 24 november 2010.

Protokoll från nämndens sammanträde den 21 oktober 2010 anmäldes justerat den 27 oktober 2010. Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Månadsrapport för oktober 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 oktober 2010 som visar ett överskott med 24,2 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljö samt flyktingmottagning. Överskott redovisas inom administration, förskola, fritid, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2010.

Dnr 1.2.1.-40/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp) Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Samt därutöver anföra

Stadsdelsförvaltningen redovisar en prognos om ett underskott med 23,0 miljoner kronor för perioden fram till augusti inom främst individ- och familjeomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Samtidigt redovisas överskott med 45,3 miljoner kronor inom bland annat fritid och kultur, äldreomsorg och förskola. Detta gör att budget och resultat visserligen balanserar, med ett överskott på 22,3 miljoner kronor exklusive resultatfond men på bekostnad av minskade resurser i förhållande till anslaget från stadshuset till barn och äldre.

Vi kan konstatera att antalet barn per anställd i förskolorna fortsätter att öka jämfört med 2009, samt att vissa avdelningar kan ha upp emot 20 barn i grupperna. Detta medför givetvis att kvaliteten i förskoleverksamheten riskerar att försämras. Det är allvarligt att man använder storleken på barngrupperna och personalbemanningen på förskolorna för att balansera underskott i nämndens verksamhet.

Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 14 miljoner kronor. Det är anmärkningsvärt att majoriteten väljer att skära ned insatser för de mest utsatta i stadsdelen. Det är mycket oroande att vårdinsatser, både för barn och unga och för vuxna personer med missbruk, avslutas i förtid med hänvisning till budgetunderskottet. Det är en grundläggande rättsprincip att gynnande myndighetsbeslut, till exempel om att bevilja en viss behandling, inte får ändras av ekonomiska skäl.

Majoriteten halverade i början av mandatperioden resurserna för den drogförebyggande samordningen av arbetet mot alkohol, narkotika och tobak . Möjligheterna att motverka en ökad användning av droger bland ungdomarna i stadsdelen har därmed försämrats. Förebyggande arbete är ett av de viktigaste instrumenten som vi har för att hindra att barn och ungdomar slås ut och leds in i droger och kriminalitet. Majoritetens politik har inte lyckats minska utslagningen bland stadsdelens unga.

Äldreomsorgen visar överskott på 22,0 miljoner kronor vilket finansierats inom biståndsbedömningen på beställarsidan med uppåt 50 procent neddragningar av timtid inom hemtjänsten. Det saknas således inte ekonomiskt utrymme för att tillgodose äldres behov i högre grad än vad som görs idag. Det är oroande att utförarna inom hemtjänsten istället prognostiserar ett underskott 3,4 miljoner kronor. Att leverera överskott genom att inte leverera omsorg till de äldre rimmar illa med talet om satsning på äldreomsorgen.

Månadsrapporten visar med stor klarhet att en del icke tillgodosedda behov för de mest utsatta i stadsdelen faktiskt kan finansieras inom den budget som tilldelats. I stället väljer majoriteten att fortsätta att låta de mest utsatta betala för den sänkta kommunalskatten och målet budgetöverskott istället för budgetbalans. I stället för att fördela resurser efter behov väljer man att fördela resurser utefter målet om skattesänkningar, vilket leder till en försämring av omsorg om de mest utsatta ”

§3 Verksamhetsuppföljning av SYD AB

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner redovisning av uppföljning av entreprenadavtal avseende fritidsområde 1 och 2 – SYD AB.

Ärendet

Företaget SYD AB driver på entreprenad fritidsverksamhet inom fritidsområde 1 och 2 (Dalens kvartersgård, Östberga fritidsgård, Årsta fritidsgård och Backens parklek). Företaget SYD AB uppfyller avtalet väl med undantag av öppethållande kvällstid på grund av för låg personalbemanning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2010.

Dnr 1.1.-514/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Rapporten visar behovet av regelbunden kontakt mellan förvaltningen och upphandlad verksamhet, även under perioderna mellan de formella verksamhetsuppföljningarna.

Att fritidsgården i Östberga har tvingats stänga vid ett antal tillfällen för att man inte kunnat garantera personalens, besökarnas eller lokalernas säkerhet är allvarligt. Det är emellertid inga extraordinära omständigheter som ligger bakom, utan bristerna har uppstått på grund av att entreprenören inte har uppfyllt de avtalade villkoren för bemanning och kompetens.

Vår uppfattning är att redan vid första stängningen borde orsakerna ha kartlagts och åtgärder vidtagits av entreprenören. Vi utgår från att rutiner upprättas för att säkra att allvarliga brister snabbt inrapporteras till förvaltningen och att entreprenören omgående rättar till felen.

Genom de upprepade stängningarna har ungdomar i Östberga gått miste om möjligheten att vistas på fritidsgården och ta del av aktiviteterna, vilket är det som entreprenören faktiskt har utlovat och staden har betalat för. Om allvarliga brister upprepas måste det regleras ekonomiskt mellan nämnden och entreprenören, så att servicen kan tillgodoses på annat sätt.”

§4 Redovisning av Stockholmsenkäten 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner redovisning av Stockholmsenkäten

Ärendet

Stockholmsenkäten är en undersökning om ungdomars normbrott och avvikande beteende. Undersökningen genomfördes våren 2010 i grundskolans år 9 och i gymnasiet år 2. Ett syfte med enkäten är att utifrån lokala resultat mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet, ge underlag för forskning och utveckling över tid samt ge underlag vid fördelning av resurser för förebyggande insatser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2010.

Dnr 1.4.-319/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Alla frågor som belyses i enkäten behöver tas på största allvar i det förebyggande arbetet. Resurser måste finnas för att göra de insatser som krävs för att förbättra situationen för våra ungdomar oavsett det handlar om alkohol, narkotika, tobak, utsatthet för brott, mobbning etc.

Särskilt bekymrade är vi över den negativa trenden när det gäller narkotika. Eftersom resultaten skiljer sig mellan skolor och mellan kön är det viktigt att analysera orsakerna mer ingående på skolnivå. Eftersom många elever inte går i närmaste skola, säger resultaten kanske inte så mycket om situationen för ungdomar som bor i skolans upptagningsområde.

Goda exempel på skolor i området där resultaten går mot trenden bör lyftas fram såväl inför professionella som arbetar med ungdomar som för de förtroendevalda i berörda nämnder.”

§5 Uppföljning av entreprenadsdriften av Svedmyrabadet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner uppföljningen av entreprenadsdriften av Svedmyrabadet

Ärendet

Förvaltningen har gjort en uppföljning av driftsavtalet beträffande Svedmyra Bad & Relax AB. Förvaltningen konstaterar att Svedmyra Bad & Relax AB bedriver en verksamhet av god kvalité för badets besökare samt konstaterar att de i stort sett uppfyller de krav som ställs i avtalet med några undantag beträffande besöksstatistiken, information om verksamheten, skriftlig utvärdering och uppföljning samt rutin för inkomna klagomål och synpunkter. Förvaltningen ålägger entreprenören att åtgärda bristerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2010.

Dnr 1.2.1.-470/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp) Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1. Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden om det blir aktuellt att utvidga verksamheten till personer utan funktionsnedsättning.

3. Följande anförs.

Svedmyrabadet är en kommunövergripande verksamhet som specifikt riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar. Eftersom det finns bara ett fåtal liknande bad i länet bör Svedmyrabadet utnyttjas fullt ut. Om det finns ledig kapacitet kan marknadsföringen av badet till personer med funktionsnedsättning behöva förbättras.

Entreprenörens idé om att hyra ut badet för babysim och/eller simskola måste noga analyseras i fråga om vattenkvalitet och smittrisk, då många personer med funktionsnedsättning har ökad infektionskänslighet. För denna analys bör expertis tillfrågas. Eventuell uthyrning till andra målgrupper får aldrig innebära inskränkningar i möjligheten för personer med funktionsnedsättning att använda badet. Om uthyrning till utomstående ska ske bör beslutet fattas av stadsdelsnämnden.”

§6 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud, Enskededalens servicehus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Enskededalens servicehus drivs på entreprenad av Äldreliv i Stockholm AB. Enheten omfattar 193 permanenta servicehuslägenheter och fyra lägenheter för tillfälligt boende samt Skogsgläntans demensgruppboende med 23 lägenheter. Förvaltningen har följt upp entreprenadavtal och anbud och funnit att arbetet med att uppfylla avtal och anbud pågår. De avvikelser som dock påtalats ska vara åtgärdade senast 2011-01-30.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2010.

Dnr 1.2.1.-445/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Utvärderingen visar att vissa av stadsdelsnämndens grundläggande krav på verksamheten inte är uppfyllda. Äldreliv klarar inte heller av alla sina kvalitetsåtaganden, vilka bidragit till att bolaget vann upphandlingen. Äldreliv får alltså full betalning av staden för en bristfällig tjänst.

För att privata entreprenörer ska få incitament att uppfylla sina skyldigheter fullt ut bör Stockholms stad, enligt förebild från landstinget, införa entreprenadavtal där en del av ersättningen endast betalas om entreprenören kan visa att vissa bestämda åtaganden uppfylls. Ett sådant system kan kombineras med den befintliga avtalsuppföljningen”

§7 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud, Enskede Nya servicehus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Enskede Nya servicehus drivs på entreprenad av Carema Care AB sedan 2008-10-01. Enheten omfattar 86 permanenta servicelägenheter samt två lägenheter för tillfälligt boende. Förvaltningen har följt upp entreprenadavtal och anbud och funnit att arbetet med att uppfylla avtal och anbud pågår. De avvikelser som dock påtalats ska vara åtgärdade senast 2011-01-30.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2010.

Dnr 1.2.1.-444/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v).

”Utvärderingen visar att vissa av stadsdelsnämndens grundläggande krav på verksamheten inte är uppfyllda. Carema får alltså full betalning av staden för en bristfällig tjänst.

För att privata entreprenörer ska få incitament att uppfylla sina skyldigheter fullt ut bör Stockholms stad, enligt förebild från landstinget, införa entreprenadavtal där en del av ersättningen endast betalas om entreprenören kan visa att vissa bestämda åtaganden uppfylls. Ett sådant system kan kombineras med den befintliga avtalsuppföljningen.”

§8 Förlängning av avtal avseende driften av Enskede Nya servicehus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner en förlängning på två år av avtalet med
Carema Care AB avseende driften av Enskede nya servicehus (dnr 104-174/21008). Avtalet kommer efter förlängning att löpa ut
2013-09-30.

Ärendet

Carema Care AB driver sedan 2002 Enskede Nya servicehus. Avtalet löper på tre år t.o.m. 2011-09-30 med möjlighet för förvaltningen att förlänga avtalet med ytterligare två år. Förvaltningens föreslår att gällande avtal förlängs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2010.

Dnr 2.2.2-540/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna

Jonas Eklund (mp) Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1. Nämnden beslutar att inte förlänga avtalet på två år med Carema Care AB avseende driften av Enskede Nya Servicehus.

2. Efter att avtalet löper ut 2011-09-30 drivs servicehuset i kommunal regi.

Carema har drivit servicehuset enligt gällande avtal från 2008-10-01 och dessförinnan i många år enligt tidigare avtal. Konkurrensen var mycket svag vid den senaste upphandlingen, och båda anbuden innebar en minskning av personalstyrkan.

Verksamheten har inte skötts lika bra som under tidigare avtalsperioder. Kontrollen över verksamheten och ledningens kompetens har varit för svag i 1,5 år, vilket inte uppvägs av att man nyligen tillsatt en ny chef. Avtalet bör därför inte förlängas. Vi konstaterar att det lokala pensionärsrådet har samma uppfattning.

Carema har haft två år på sig att uppfylla det som de har lovat, men klarar det ändå inte. I den senaste verksamhetsuppföljningen finns nio problemområden som måste åtgärdas för att avtalet och åtaganden i anbudet ska uppfyllas helt. Det handlar om brister i Planering av vård, omsorg och service och brister i Hälso- och sjukvård och rehabilitering. Det allvarligaste enligt vår mening är brister i system och metoder för att förebygga undernäring och trycksår och brister i att säkra hälso- och sjukvårdens journalföring för de allra sjukaste äldre.

Enligt förvaltningens muntliga redogörelse på nämnden den 11 november fanns en del av bristerna även vid föregående verksamhetsuppföljning. Arbetet med att åtgärda bristerna har delvis varit påbörjat men har inte fullföljts enligt handlingsplanen. Skälen ska ha varit avsaknad av uppföljningsmetodik.”

§9 Bemanning på boenden för personer med demenssjukdom- svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara frågor om bemanning på boenden för personer med demenssjukdom.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2010.

Dnr 1.1.-452/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna

Jonas Eklund (mp) Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

1.Nämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
2.Behovet av ökad bemanning såväl dag som natt beaktas i samband med budget 2011.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Det framgår av svaret att bemanningen av undersköterskor och vårdbiträden per boende varierar mellan 0,8 och 0,94, vilket kan jämföras med rekommendationerna om 1,0 - 1,1 i rapporten om demensvårdens bemanning som genomförts av Stiftelsen Äldrecentrum. Det framgår också att bemanningen av sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut är i underkant jämfört med rekommendationerna.

Vi delar också uppfattningen i lokala pensionärsrådet att bemanningen nattetid ska vara större än idag. Med hänsyn till att 150 mnkr totalt, varav 50 mnkr för kommande budgetår är avsatt i centrala medelsreserven för fördelning i samband med ärendet ”Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2011” till stadsdelsnämnderna föreslår vi att bemanningen av all berörd personal höjs till den genomsnittliga nivå som rekommenderas i rapporten från Stiftelsen Äldrecentrum.”

§10 Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS – rapportering till Socialstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att till Socialstyrelsen varje kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Vid förvaltningens sammanställning konstaterades att individ- och familjeomsorgen inte hade några beslut enligt SoL att rapportera, avdelningen för stöd- och service till personer med funktionshinder hade två ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera och äldreomsorgen rapporterade 12 ej verkställda beslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2010.

Dnr 1.2.1.-469/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av myndighetsutövning och insatser inom socialpsykiatrin - svar till Socialstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar till Socialstyrelsen.

Ärendet

Socialstyrelsen har genomfört en tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av myndighetsutövning och dokumentation samt verksamhetsinnehåll, kvalitetsarbete, genomförandeplan och dokumentation i boendestödsteamet Årsta, arbetsverksamheten
Bageri Stureby samt Hagsätravägens bostad med särskild service. Förvaltningen har tagit del av Socialstyrelsens synpunkter och beaktat de brister som framkommit i rapporten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2010.

Dnr 1.4.319/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Väntetider för att söka ekonomiskt bistånd – svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från Magnus Dannqvist (s),
Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt nämnden att besvara frågor om förvaltningens väntetider för att söka ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2010

Dnr 1.1.-453/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna

Jonas Eklund (mp) Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1. Förvaltningens svar på skrivelsen godkänns.

2. Väntetiderna för nybesök för att söka ekonomiskt bistånd ska redovisas i kommande månadsrapporter.

3. Orsaken till väntetider över två veckor ska kartläggas och åtgärdas.

Förvaltningens svar på skrivelsen visar att väntetiderna för att söka ekonomiskt bistånd varierar kraftigt. I tidigare års kvalitetsgaranti har nämnden åtagit sig att erbjuda en tid för besök hos mottagningsgruppen inom tre veckor, efter överenskommelse per telefon. Enligt vittnesuppgifter från olika brukare som nämnden tidigare fått del av har väntetiden varit så lång som sex veckor. Kritik har också kommit om att förvaltningen är svår att komma i kontakt med för att överhuvudtaget få en besökstid. I tjänsteutlåtandet framgår att väntetiden nu är två veckor, men att den varit längre tidigare under hösten.

Länsstyrelsen har, med grund i socialtjänstlagen, fastslagit att väntetiden inte bör överstiga två veckor. Resurserna för handläggning av ekonomiskt bistånd är uppenbarligen för snävt tilltagna för att varaktigt uppfylla detta krav, vilket är oroväckande såväl ur de sökandes perspektiv som ur ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetet måste organiseras så att rimliga väntetider kan säkerställas även vid sjukdom och vakanser i personalgruppen.

I förvaltningens muntliga svar av avdelningschefen vid nämndens genomgång av ärendena den11 november framkom att väntetiderna följs upp varje vecka. Det bör göra det möjligt att i samband med månadsrapporterna eller på annat sätt redovisa väntetiderna för nämnden samt redovisa de åtgärder som vidtas för att korta väntetiderna.

Väntetiden kan vara en indikator för hur den ekonomiska krisen slår i stadsdelsområdet samt för arbetssituationen för bidragshandläggare och socialsekreterare. Vi anser därför att det är av stor vikt att kunna följa väntetiderna för nybesök för att söka ekonomiskt bistånd och för att följa personalens situation. Nämnden kan senare besluta att fortsatt redovisning inte är nödvändig, när läget har stabiliserats och en väntetid på två veckor med säkerhet kan hållas.”

§13 Situationen inom Utredningsenheten för vuxna - svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från Magnus Dannqvist (s),
Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara frågor om situationen inom utredningsenheten för vuxna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2010

Dnr 1.1.1.-454/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Användning av allmän visstidsanställning i kombination med vikariat – svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden godkänner beredning av skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt nämnden att besvara frågor om visstidsanställning i kombination med vikariat.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2010.

Dnr 1.1.-276/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

B. Anmälan av tjänstemannabeslut

C. Pensionärsrådets protokoll

D. Handikapprådets protokoll

E. Förvaltningsgruppens protokoll

F. Balanslista över medborgarförslag

G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§16 Nämndens frågor

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna nedan och återkomma till nämnden.

1. Skrivelse om hot och våld inom försörjningsstöd

Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist m.fl.(s), Jonas Eklund (mp)

”Vi har fått signaler om att hot och våld mot personal inom försörjningsstödsenheten inte tas på tillräckligt allvar och att förebyggande åtgärder inte vidtas i tillräcklig omfattning för att personal som blivit hotad eller utsatt för våld ska känna sig trygg.

Vi önskar därför en redovisning för hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas av medarbetarna och vilka insatser som görs i förvaltningen för att förebygga hot och våld.”

2. Skrivelse om verksamhetsuppföljningar Gullmarsplans Hemtjänst

Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist m.fl.(s), Jonas Eklund (mp)

”Förvaltningen gör årliga verksamhetsuppföljningar av utförarenheterna inom äldreomsorgen enligt särskild mall. Dessa uppföljningar överlämnas sedan som en rapport till stadsdelsnämnden med en bedömning av verksamheten utefter genomförd granskning.

Förvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet till nämnden 2010-09-30 mot bakgrund av granskningen - ” Åtgärdade avvikelser kommer att redovisas till förvaltningen, platsbesök kommer endast att utföras om avvikelser bedömts vara till fara för de brukare/boende enheten arbetar gentemot.”

Vid en genomgång av de senaste tre årens verksamhetsuppföljningar (se bilaga) kan konstateras att enheten inte åtgärdat de påpekanden som gjorts vid respektive verksamhetsuppföljning. Det kan ytterligare konstateras att kvalitén ytterligare försämrats i den mån att tidigare utförda åtgärder nu ej längre görs.

Vid förfrågan till förvaltningen framkommer därutöver även att det inte finns någon som helst dokumenterad uppföljning och kommunikation mellan enheten och förvaltningsledningen mellan respektive verksamhetsuppföljning där det framgår hur enheten arbetar med att åtgärda de påpekanden som framkommit. Det har även vid förfrågan erhållits muntlig information i frågan. Varför det således torde betraktas som obefintligt.

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor

1. Den löpande dokumentationen har under perioden 2008-2010 varit bristfällig Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa löpande dokumentation på enheten perioden 2008-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att enheten ännu ej uppfyller kravet om löpande dokumentation enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att löpande dokumentation skall ske?

2. Genomförandeplaner har under perioden 2008-2010 pendlat mellan att finnas till att varit bristfällig Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa upprättandet av genomförandeplaner på enheten perioden 2008-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att enheten ännu ej uppfyller kravet om genomförandeplaner enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att genomförandeplaner skall upprättas för samtliga brukare? Hur bedömer förvaltningen det faktum att det ena året finns genomförandeplaner och för att sedan återigen bli bristfälligt?

3. När kommer enheten att genomföra en brukarenkät?

4. På vilket sätt följer förvaltningen upp verksamhetsuppföljningen med verksamheten?

5. Varför dokumenteras inte arbetet och kontakterna mellan förvaltningen och enheten mellan verksamhetsuppföljningarna?

6. Vilka av påpekandena i uppföljningen betraktas enligt följande kriterium ”Åtgärdade avvikelser kommer att redovisas till förvaltningen, platsbesök kommer endast att utföras om avvikelser bedömts vara till fara för de brukare/boende enheten arbetar gentemot.”?

7. Hur kommer förvaltningen agera och/eller bedöma om i det fall som enheten redovisat att man åtgärdat en brist men att den kvarstår vid nästkommande verksamhetsuppföljning?

3. Skrivelse om verksamhetsuppföljningar Stureby vård och omsorgsboende

Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp)

”Förvaltningen gör årliga verksamhetsuppföljningar av utförarenheterna inom äldreomsorgen enligt särskild mall. Dessa uppföljningar överlämnas sedan som en rapport till stadsdelsnämnden med en bedömning av verksamheten utefter genomförd granskning.

Förvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet till nämnden 2010-09-30 mot bakgrund av granskningen - ” Åtgärdade avvikelser kommer att redovisas till förvaltningen, platsbesök kommer endast att utföras om avvikelser bedömts vara till fara för de brukare/boende enheten arbetar gentemot.”

Vid en genomgång av de senaste fem årens verksamhetsuppföljningar (se bilaga) kan konstateras att enheten inte åtgärdat de påpekanden som gjorts vid respektive verksamhetsuppföljning. Det kan ytterligare konstateras att kvalitén ytterligare försämrats i den mån att tidigare utförda åtgärder nu ej längre görs.

Vid förfrågan till förvaltningen framkommer därutöver även att det inte finns någon som helst dokumenterad uppföljning och kommunikation mellan enheten och förvaltingsledningen mellan respektive verksamhetsuppföljning där det framgår hur enheten arbetar med att åtgärda de påpekanden som framkommit. Det har även vid förfrågan erhållits muntlig information i frågan. Varför det således torde betraktas som obefintligt.

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor

1. Den löpande dokumentationen har under perioden 2006-2010 varit bristfällig Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa löpande dokumentation på enheten perioden 2006-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att enheten ännu ej uppfyller kravet om löpande dokumenation enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att löpande dokumentation skall ske?

2. Genomförandeplaner har under perioden 2006-2010 varit bristfällig Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa upprättandet av genomförandeplaner på enheten perioden 2006-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att enheten ännu ej uppfyller kravet om genomförandeplaner enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att genomförandeplaner skall upprättas för samtliga boende?

3. Journaler innehåller inte den lagstadgade journalföringen har under perioden 2006-2010 varit bristfällig. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa journalföringen på enheten perioden 2006-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att enheten har bristfällig journalföring? Vilka åtgärder vidtas för att journalföringen skall ske enligt anvisningar?

4. Aktiviteter för de boende har under perioden 2006-2010 varit bristfällig och med bristande omfattning och kvalité. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa möjligheten till aktiviteter för de boende på enheten perioden 2006-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att enheten har bristfälliga aktiviteter för de boende? Vilka åtgärder vidtas för att de boende skall få utevistelser och aktiviteter? Vilka aktiviteter finns regelbundet på enheten och vilka anser förvaltningen att det borde finnas?

5. När bedömer förvaltningen att det kommer finnas basala hygienrutiner på enheten?

6. Valda delar av journalerna skall finnas för berörd personal har under perioden 2006-2009 saknats eller varit bristfällig för att vid granskningen 2010 saknas helt. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa tillgången till journalerna på enheten perioden 2006-2009? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att det nu helt upphört med tillgången till journaler enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att tillgången till journaler skall återupptas?

7. Vårdplaner har under perioden 2006-2010 varit bristfällig. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa upprättandet av vårdplaner på enheten perioden 2006-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att bristen på upprättade vårdplaner fortfarande kvarstår enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att upprättandet av vårdplaner skall ske?

8. ADL-bedömning och rehabplaner har under perioden 2006-2009 varit bristfällig. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa upprättandet av ADL-bedömningar och rehabplaner på enheten perioden 2006-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att enheten ännu ej upprättat rehabplaner och ADL-bedömningar för samtliga boende enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att upprättandet av rehabplaner och ADL-bedömningar för de boende?

9. Från föregående verksamhetsuppföljning saknas nu funktionsbedömning för samtliga boende. Bedömer förvaltningen detta som acceptabelt?

10. När bedömer förvaltningen att en intraprenad som missköter väsentliga delar av åtagandet varvid flertalet är lagstadgade eller enligt olika myndighetsdirektiv skall fråntas uppdraget?

11. På vilket sätt följer förvaltningen upp verksamhetsuppföljningen med verksamheten?

12. Varför dokumenteras inte arbetet och kontakterna mellan förvaltningen och enheten mellan verksamhetsuppföljningarna?

13. Vilka av påpekandena i uppföljningen betraktas enligt följande kriterium ”Åtgärdade avvikelser kommer att redovisas till förvaltningen, platsbesök kommer endast att utföras om avvikelser bedömts vara till fara för de brukare/boende enheten arbetar gentemot.”?

14. Hur kommer förvaltningen agera och/eller bedöma om i det fall som enheten redovisat att man åtgärdat en brist men att den kvarstår vid nästkommande verksamhetsuppföljning?

4. Skrivelse om verksamhetsuppföljningar Enskededalens servicehus

Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp)

”Förvaltningen gör årliga verksamhetsuppföljningar av utförarenheterna inom äldreomsorgen enligt särskild mall. Dessa uppföljningar överlämnas sedan som en rapport till stadsdelsnämnden med en bedömning av verksamheten utefter genomförd granskning.

Driften av Enskededalens Servicehus har sedan oktober 2009 tagits över från kommunen och drivs på entreprenad av Äldreliv i Stockholm AB. Förvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet till nämnden 2010-09-30 mot bakgrund av granskningen - ” Åtgärdade avvikelser kommer att redovisas till förvaltningen, platsbesök kommer endast att utföras om avvikelser bedömts vara till fara för de brukare/boende enheten arbetar gentemot.”

Vid en genomgång av de senaste fem årens verksamhetsuppföljningar (se bilaga) kan konstateras att enheten inte åtgärdat de påpekanden som gjorts vid respektive verksamhetsuppföljning. Det kan ytterligare konstateras att efter övertagandet av Äldreliv har verksamhetens kvalité ytterligare försämrats i den mån att tidigare utförda åtgärder nu ej längre görs.

Vid förfrågan till förvaltningen framkommer därutöver även att det inte finns någon som helst dokumenterad uppföljning och kommunikation mellan enheten och förvaltningsledningen mellan respektive verksamhetsuppföljning där det framgår hur enheten arbetar med att åtgärda de påpekanden som framkommit. Det har även vid förfrågan erhållits muntlig information i frågan. Varför det således torde betraktas som obefintligt.

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor

1. Den löpande dokumentationen har under perioden 2006-2009 varit bristfällig för att vid granskningen 2010 saknas helt. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa löpande dokumentation på enheten perioden 2006-2009? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att Äldreliv nu helt upphört med löpande dokumentation enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att löpande dokumentation skall återupptas?

2. Journaler innehåller inte den lagstadgade journalföringen har under perioden 2006-2009 saknats eller varit bristfällig för att vid granskningen 2010 saknas helt. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa journalföringen på enheten perioden 2006-2009? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att Äldreliv nu helt upphört med journalföringen enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att journalföringen skall återupptas?

3. Riskbedömning för fall, trycksår och undernäring har under perioden 2006-2009 saknats eller varit bristfällig för att vid granskningen 2010 saknas helt. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa riskbedömningar på enheten perioden 2006-2009? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att Äldreliv nu helt upphört med riskbedömningar enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att riskbedömning skall återupptas?

4. Vårdplaner har under perioden 2006-2009 saknats eller varit bristfälligt för att vid granskningen 2010 saknas helt. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa upprättandet av vårdplaner på enheten perioden 2006-2009? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att Äldreliv nu helt upphört med upprättandet av vårdplaner enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att upprättandet av vårdplaner skall återupptas?

5. ADL-bedömning har under perioden 2006-2009 saknats eller varit bristfällig för att vid granskningen 2010 saknas helt. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa upprättandet av ADL-bedömningar på enheten perioden 2006-2009? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att Äldreliv ännu ej upprättat ADL-bedömningar för samtliga boende enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att upprättandet av ADL-bedömningar skall återupptas?

6. Från det att Äldreliv övertog verksamheten saknas tillgång till specialist inom kost och nutrition. Bedömer förvaltningen detta som acceptabelt?

7. Rutiner kring nutritionsbedömningar av de boende har under perioden 2009-2010 saknats eller varit bristfällig. Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för att säkerställa upprättandet av rutiner kring nutritionsbedömningar på enheten perioden 2009-2010? Anser förvaltningen att det är acceptabelt att Äldreliv ännu ej upprättat rutiner kring nutritionsbedömningar för samtliga boende enligt den granskning som förvaltningen genomfört? Vilka åtgärder vidtas för att upprättandet av rutiner kring nutritionsbedömningar skall införas?

8. När kommer Äldreliv genomföra en brukarundersökning?

9. När bedömer förvaltningen att en entreprenör som missköter väsentliga delar av åtagandet varvid flertalet är lagstadgade eller enligt olika myndighetsdirektiv skall fråntas uppdraget?

10. På vilket sätt följer förvaltningen upp verksamhetsuppföljningen med verksamheten?

11. Varför dokumenteras inte arbetet och kontakterna mellan förvaltningen och enheten mellan verksamhetsuppföljningarna?

12. Vilka av påpekandena i uppföljningen betraktas enligt följande kriterium ”Åtgärdade avvikelser kommer att redovisas till förvaltningen, platsbesök kommer endast att utföras om avvikelser bedömts vara till fara för de brukare/boende enheten arbetar gentemot.”?

13. Hur kommer förvaltningen agera och/eller bedöma om i det fall som enheten redovisat att man åtgärdat en brist men att den kvarstår vid nästkommande verksamhetsuppföljning?

Övriga frågor

Frågor ställdes av Magnus Dannqvist om ungdomsmottagningen i Rågsved, Rosa Lundmark och Jonas Eklund om personalens arbetssituation vid Årsta hemtjänst samt Peter Backlund om planering av trygghetsvandringar i Årsta.

§17 Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektören Lena Holmdahl informerade om att stadens kvalitetspris delats ut men att inga av stadsdelens bidrag till tävlingen omnämnts.

§18 Ansökan om alkoholservering, Restaurang Slakthuset – svar till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker i restaurangen kl. 11.00- 03.00 tillstyrkes.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet har för yttrande översänt ansökan från Klubb & Nöjen Slakthuset AB om serveringstillstånd på restaurang Slakthuset. Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2010.

Dnr 1.5.2.-048/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.