Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland ingång från baksidan Palmfeltsvägen 19 C

Öppen frågestund
Torsdag 10 mars 2011 klockan 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa Läs mer...frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.
(Kl. 17.00 förvaltningens ärendeinformation till nämnden)

2 Val av justerare, dag för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Månadsrapport för februari 2011 (utsändes senare)

5 Inrättande av ny förskoleavdelning på Stjärnsundsgatan 12 -inriktnings- och genomförandeärende

6 Inrättande av ny förskoleavdelning på Nykvarnsvägen 10 - inriktnings- och genomförandeärende

7 Inrättande av två nya förskoleavdelningar på Ripsavägen 44 - inriktnings- och genomförandeärende

8 Buller i förskolor- svar på skrivelse

9 Verksamhetsuppföljning av Bränninge korttidshem samt uppföljning av avtal och anbud för korttidsverksamheterna

10 Redovisning av beläggningsstatistik - korttidsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS 9 § 6 p.

11 Verksamhetsuppföljning av gruppbostäderna Brobacken, Gesunden, Kolmilan och Stureby (LSS 9 § 9 p.)

12 Verksamhetsuppföljning 2010 av Unga Örnar, parkleken Rågdalen i Rågsved

13 Delegation för Socialjouren och hemlöshetsjouren

Remissärenden

14 Barnen som samhället svek (SOU 2011:99) - svar till kommunstyrelsen (utsändes senare)

15 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.
B. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Pensionärsrådets sammanträde (dukas)
D. Handikapprådets protokoll (dukas)
E. Förvaltningsgruppens protokoll (dukas)
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen
H. Lex Sarah, rutin för anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap 2 § Sol och 24 a § LSS

17 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

18 Förfrågningsunderlag gällande Årsta vård- och omsorgsboende - centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen - svar till kommunstyrelsen

19 Upphandling avseende parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på parkmark i stadsdelsområde Enskede samt vinterväghållning på parkmark i stadsdelsområde Vantör - förfrågningsunderlag

20 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

21 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare, dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Den utsända dagordningen godkändes. Ordföranden Anders Hellström och vice ordföranden Rosa Lundmark utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker onsdag
den 23 mars 2011.

Protokoll från nämndens sammanträde den 17 februari 2011 anmäldes justerat den 23 februari 2011. Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Månadsrapport för februari 2011

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per 28 februari 2011 som visar en budget i balans. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg och fritid.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2011.

Dnr 1.1.-060/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), Malin Quick Oljelund m.fl. (s), Linnéa Haglund m.fl.(mp)

”Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av budgetläget två månader in på nya året, men vi är ändå oroade över tecknen på fortsatta bekymmer med att få budgeten för individ- och familjeomsorgen att räcka till. Under inga omständigheter får risken för underskott innebära försämringar för människor som behöver stöd och insatser från socialtjänsten.

Däremot kan konstateras att året började dåligt för alla de föräldrar som stod i kö för att få förskoleplats i januari, i och med att barnomsorgsgarantin inte höll för 60 barn i januari. Även om prognoserna pekar på att barnomsorgsgarantin kan upprätthållas resten av året talar mycket för att det blir till priset av en ökning av barngruppernas storlek.

Behovet av försörjningsstöd är betydligt högre än tilldelad budget. För att fler människor med långvarigt försörjningsstöd ska kunna få arbete krävs individuell planering, uppföljning och utvärdering. Vi förutsätter därför att förvaltningen tar del av den revisorskritik som riktats mot ett par andra stadsdelsförvaltningar och ser över om även vi behöver göra förbättringar.”

§3 Inrättande av ny förskoleavdelning på Stjärnsundsgatan 12 –inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny förskoleavdelning för femåringar på Stjärnsundsgatan 12.

Ärendet

På Stjärnsundsgatan 12 finns idag en väl fungerande förskola om
4 avdelningar. Förskolan har en del ytor i huset som sällan används, vilka skulle kunna används av förskolans femåringar.

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet och behovet av förskoleplatser i Hagsätra på både kort och lång sikt, föreslår förvaltningen att förskolan Stjärnsundsgatan 12 omdisponeras till att bli en förskola med fem avdelningar

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2011.

Dnr 2.6.-096/2011

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström m.fl.(m), ledamoten Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund m.fl. (s), Linnéa Haglund m.fl. (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund, tjänstgörande ersättarna Parvin Araghi och Arne Ahlström alla (s) Linnéa Haglund och tjänstgörande ersättaren Love Edenborg (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1. Förvaltningens förslag till inrättande av nya förskoleavdelningar godkänns som tillfälliga lösningar av den akuta bristen på förskoleplatser.

2.Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en planering av nybyggnation av nya förskolor som tillgodoser det förväntade behovet.

3.Överinskrivningar ska inte tillåtas, även om kapaciteten skulle medge det.

Det är positivt för vårt stadsdelsområde att många barn går i förskolan och att det föds och flyttar in många nya förskolebarn. Antalet förskoleplatser behöver därför byggas ut, både för att tillgodose den lagstadgade barnomsorgsgarantin och för att minska barngruppernas storlek.

Planeringen av nya förskoleavdelningar har på senare tid inte hållit samma takt som behovet, vilket drabbade föräldrar till 60 barn som i januari inte fick sin garantiplats. Nämnden måste därför förbättra planeringen för att inte barnomsorgsgarantin ska spricka fler månader, dock inte till priset av överinskrivningar, stora barngrupper och sänkt kvalitet i förskolan.

De föreslagna nya förskoleavdelningarna ska alla inrymmas i lokaler som förvaltningen redan hyr eller kommer att hyra av Micasa. Planeringen bygger i stort på att fem-åringar lämnar platser på nuvarande avdelningar till yngre barn och flyttas till de nya lokalerna.

På kort sikt kan tillfälliga lokaler accepteras, men för att bevara hög kvalitet i förskolan måste nya förskolor byggas, så att inne- och utemiljön helt utformas efter pedagogiska mål och inte efter vad som är praktiskt möjligt i befintliga lokaler. Till exempel bör förskolor ha tillagningskök, tillräckligt med fönster och egen gård som rymmer alla barn och personal.

För att tillgodose det akuta behovet av förskoleplatser är de föreslagna lokalerna acceptabla, om det inte innebär större barngrupper. Tre avdelningar har en kapacitet upp till 20 barn per avdelning, vilket är två barn fler än taket för storbarnsgrupperna. Tre avdelningar har inte egen gård. Det innebär gångtid till och från utevistelser jämfört med förskolor med egen gård. Att barngrupperna inte blir för stora är särskilt viktigt för dessa avdelningar. Vi vill här ännu en gång understryka vikten av väl utformade och stimulerande förskolegårdar som forskningen visar är direkt kopplade till barns utveckling både socialt, känslomässigt och fysiskt. Alla nya avdelningar har inte eget matlagningskök, vilket är en kvalitetsförlust för barnen. Dessutom har en del rum i de nya avdelningarna inte fullstora fönster, vilket är ett minus.”

§4 Inrättande av två nya förskoleavdelningar på Ripsavägen 44 - inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att inrätta två nya förskoleavdelningar på Ripsavägen 44.

Ärendet

På Ripsavägen 44 finns idag en väl fungerande förskola om 4 avdelningar belägen inom Högdalens vård- och omsorgsboende i en lokal som anpassats till förskola för några år sedan.

I direkt anslutning till förskolan på Bälingevägen 65 finns ytterligare en lokal och i en annan del av huset bredvid huvudentrén till Vård- och omsorgsboendet, på Ripsavägen 44 finns en lokal. Båda lokalerna bedöms att efter anpassning kunna fungera som förskola för lite äldre barn. I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet och behovet av förskoleplatser i Högdalen/Örby på både kort och lång sikt, föreslås att förvaltningen ges uppdrag att inrätta två nya förskoleavdelningar på Ripsavägen 44.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2011

Dnr 2.6.-119/2011

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström m.fl.(m), ledamoten Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund m.fl. (s), Linnéa Haglund m.fl. (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund, tjänstgörande ersättarna Parvin Araghi och Arne Ahlström alla (s) Linnéa Haglund och tjänstgörande ersättaren Love Edenborg (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1. Förvaltningens förslag till inrättande av nya förskoleavdelningar godkänns som tillfälliga lösningar av den akuta bristen på förskoleplatser.

2.Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en planering av nybyggnation av nya förskolor som tillgodoser det förväntade behovet.

3.Överinskrivningar ska inte tillåtas, även om kapaciteten skulle medge det.

Det är positivt för vårt stadsdelsområde att många barn går i förskolan och att det föds och flyttar in många nya förskolebarn. Antalet förskoleplatser behöver därför byggas ut, både för att tillgodose den lagstadgade barnomsorgsgarantin och för att minska barngruppernas storlek.

Planeringen av nya förskoleavdelningar har på senare tid inte hållit samma takt som behovet, vilket drabbade föräldrar till 60 barn som i januari inte fick sin garantiplats. Nämnden måste därför förbättra planeringen för att inte barnomsorgsgarantin ska spricka fler månader, dock inte till priset av överinskrivningar, stora barngrupper och sänkt kvalitet i förskolan.

De föreslagna nya förskoleavdelningarna ska alla inrymmas i lokaler som förvaltningen redan hyr eller kommer att hyra av Micasa. Planeringen bygger i stort på att fem-åringar lämnar platser på nuvarande avdelningar till yngre barn och flyttas till de nya lokalerna.

På kort sikt kan tillfälliga lokaler accepteras, men för att bevara hög kvalitet i förskolan måste nya förskolor byggas, så att inne- och utemiljön helt utformas efter pedagogiska mål och inte efter vad som är praktiskt möjligt i befintliga lokaler. Till exempel bör förskolor ha tillagningskök, tillräckligt med fönster och egen gård som rymmer alla barn och personal.

För att tillgodose det akuta behovet av förskoleplatser är de föreslagna lokalerna acceptabla, om det inte innebär större barngrupper. Tre avdelningar har en kapacitet upp till 20 barn per avdelning, vilket är två barn fler än taket för storbarnsgrupperna. Tre avdelningar har inte egen gård. Det innebär gångtid till och från utevistelser jämfört med förskolor med egen gård. Att barngrupperna inte blir för stora är särskilt viktigt för dessa avdelningar. Vi vill här ännu en gång understryka vikten av väl utformade och stimulerande förskolegårdar som forskningen visar är direkt kopplade till barns utveckling både socialt, känslomässigt och fysiskt. Alla nya avdelningar har inte eget matlagningskök, vilket är en kvalitetsförlust för barnen. Dessutom har en del rum i de nya avdelningarna inte fullstora fönster, vilket är ett minus.”

§5 Inrättande av ny förskoleavdelning på Pelargatan 19 – inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny förskoleavdelning för max 12 barn på Pelargatan 19

Ärendet

På Pelargatan 19 finns en tom lokal i nära anslutning till Skärmarbrinks tunnelbanestation. Förvaltningen föreslår att lokalen används till förskola för max 12 barn och kommer att knytas som annex till den närbelägna förskolan Blåsutgården på Blåsutvägen 38-44.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2011.

Dnr 2.6.135/2011

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström m.fl.(m), ledamoten Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund m.fl. (s), Linnéa Haglund m.fl. (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund, tjänstgörande ersättarna Parvin Araghi och Arne Ahlström alla (s) Linnéa Haglund och tjänstgörande ersättaren Love Edenborg (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1. Förvaltningens förslag till inrättande av nya förskoleavdelningar godkänns som tillfälliga lösningar av den akuta bristen på förskoleplatser.

2.Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en planering av nybyggnation av nya förskolor som tillgodoser det förväntade behovet.

3.Överinskrivningar ska inte tillåtas, även om kapaciteten skulle medge det.

Det är positivt för vårt stadsdelsområde att många barn går i förskolan och att det föds och flyttar in många nya förskolebarn. Antalet förskoleplatser behöver därför byggas ut, både för att tillgodose den lagstadgade barnomsorgsgarantin och för att minska barngruppernas storlek.

Planeringen av nya förskoleavdelningar har på senare tid inte hållit samma takt som behovet, vilket drabbade föräldrar till 60 barn som i januari inte fick sin garantiplats. Nämnden måste därför förbättra planeringen för att inte barnomsorgsgarantin ska spricka fler månader, dock inte till priset av överinskrivningar, stora barngrupper och sänkt kvalitet i förskolan.

De föreslagna nya förskoleavdelningarna ska alla inrymmas i lokaler som förvaltningen redan hyr eller kommer att hyra av Micasa. Planeringen bygger i stort på att fem-åringar lämnar platser på nuvarande avdelningar till yngre barn och flyttas till de nya lokalerna.

På kort sikt kan tillfälliga lokaler accepteras, men för att bevara hög kvalitet i förskolan måste nya förskolor byggas, så att inne- och utemiljön helt utformas efter pedagogiska mål och inte efter vad som är praktiskt möjligt i befintliga lokaler. Till exempel bör förskolor ha tillagningskök, tillräckligt med fönster och egen gård som rymmer alla barn och personal.

För att tillgodose det akuta behovet av förskoleplatser är de föreslagna lokalerna acceptabla, om det inte innebär större barngrupper. Tre avdelningar har en kapacitet upp till 20 barn per avdelning, vilket är två barn fler än taket för storbarnsgrupperna. Tre avdelningar har inte egen gård. Det innebär gångtid till och från utevistelser jämfört med förskolor med egen gård. Att barngrupperna inte blir för stora är särskilt viktigt för dessa avdelningar. Vi vill här ännu en gång understryka vikten av väl utformade och stimulerande förskolegårdar som forskningen visar är direkt kopplade till barns utveckling både socialt, känslomässigt och fysiskt. Alla nya avdelningar har inte eget matlagningskök, vilket är en kvalitetsförlust för barnen. Dessutom har en del rum i de nya avdelningarna inte fullstora fönster, vilket är ett minus.”

§6 Buller i förskolor - svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelse

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från Jonas Eklund (mp), Magnus Dannqvist (s) och Rosa Lundmark (v) uppdragit åt förvaltningen att besvara skrivelse om buller i förvaltningens förskolor i allmänhet, och i öppna förskolan Elefanten i synnerhet. Förvaltningen redovisar pågående arbete för bättre inomhusmiljö avseende ljud, luft och ljus.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2011.

Dnr 1.1.-635/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Verksamhetsuppföljning av Bränninge korttidshem samt uppföljning av avtal och anbud för korttidsverksamheterna

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner uppföljningen och rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningens korttidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS 9 § 6 bestående av Bränninge, Sköntorps, Stureby och Örby korttidshem drivs från den 1 februari 2010 på entreprenad av Attendo. Förvaltningen har gjort en verksamhetsuppföljning av Bränninge korttidshem. Vid besöket gjordes även en uppföljning av avtal och anbud för driften av samtliga korttidshem. Förvaltningen bedömer att Attendo inte har uppfyllt alla av de mervärdesmeriterade åtagandena av avtalet för driften av korttidsverksamheterna. En plan för att införa dessa åtaganden har presenterats för förvaltningen. Attendo kommer att kontinuerligt underrätta förvaltningen om det fortlöpande arbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2011.

Dnr. 1.2.1.-069/2011

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström m.fl.(m), ledamoten Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund m.fl. (s), Linnéa Haglund m.fl. (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund, tjänstgörande ersättarna Parvin Araghi och Arne Ahlström alla (s) Linnéa Haglund och tjänstgörande ersättaren Love Edenborg (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1.Förvaltningens uppföljning godkänns.

2.Förvaltningen ska återkomma med en redogörelse av orsaker till att det fanns väsentliga brister i rutinerna på enheterna vid förvaltningens överlämning till Attendo.

3.Förvaltningen ska återkomma med en analys av seriositeten i de mervärden som redovisades av anbudsgivarna utifrån risken för personalomsättning.

4.Förvaltningen ska återkomma med en redovisning av de juridiska möjligheterna att säga upp avtalet med Attendo.

5.Därutöver vill vi framföra följande.

Verksamhetsuppföljningen av Bränninge korttidshem visar att konkurrensutsättningen lett till att nästan hela personalgruppen har slutat. Ansvaret för den totala brist på kontinuitet för brukarna som detta inneburit vilar helt på den borgerliga majoriteten, som drev igenom beslutet trots stor oro bland anhöriga för att personalen skulle sluta om det blev privat drift. Brukarundersökningen bekräftar stora problem med personalkontinuiteten och Bränninge korttidshem får väldigt låga resultat. Det är endast Stureby som får riktigt bra omdömen.

Resultatet av avtals- och anbudsuppföljningen av alla korttidsverksamheter visar att bara fem av 13 mervärdesmeriterande åtaganden har uppfyllts, 1 delvis och 7 har inte alls uppfyllts. Det är inte tillräckligt vare sig av hänsyn till brukarna eller konkurrerande anbud vid upphandlingen att trots löftesbrott bara godkänna och lägga uppföljningen till handlingarna.

När en uppföljning visar så stora brister i uppfyllandet av mervärdesmeriterande åtaganden räcker det inte med att grundvillkoren i stort är uppfyllda och att det finns en plan för att uppfylla de åtaganden som Attendo vann anbudet på. Det behövs också en ny analys av mervärdena som gav Attendo avtalet jämfört med mervärdena i övriga godkända anbud, utifrån att risken för personalomsättning bör ha varit känd. Vid en granskning av Attendos mervärdesmeriterande åtaganden är det tydligt att de flesta bygger på kontinuitet i personalen.

Förvaltningen måste ha bättre kontroll av kvalitetsnivån i verksamheterna. Det får inte vara så att anbud vinns på löften som sedan inte uppfylls och det godkänns med hänvisning till att det fanns väsentliga brister i förvaltningens rutiner vid överlämnandet. Vid en sådan ordning kan vissa anbudsgivare lova vad som helst och vinna upphandlingen medan andra anbudsgivare som lovar mindre men kanske mer realistiskt aldrig kan komma ifråga. Slutligen är vi oroade för att personalen inte har regelbunden handledning. Det borde vara en självklarhet i alla människovårdande yrken.”

§8 Redovisning av beläggningsstatistik – korttidsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS 9 § 6 p.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden ger förvaltningens i uppdrag att göra en översyn av korttidsverksamheten enligt LSS 9 § 6 som bedrivs på entreprenad av Attendo.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag för fortsatt drift av korttidshemmen.

Ärendet

Beläggningen på Bränninge, Sköntorps, Stureby och Örby korttidshem har under februari till december 2010 minskat med genomsnitt 72 dygn/månad (17 %). För att göra en närmare analys av vad denna minskning beror på behöver förvaltningen i samarbete med Attendo göra en översyn av korttidsverksamheten. Översynen ska syfta till att ge underlag för förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag för fortsatt drift av korttidshemmen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2011.

Dnr 1.2.1.-118/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Verksamhetsuppföljning av gruppbostäderna Brobacken, Gesunden, Kolmilan och Stureby (LSS 9 § 9 p.)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Verksamhetsuppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Brobackens gruppbostad är belägen i Bandhagen, Gesundens gruppbostad i Årsta, Kolmilans gruppbostad ligger i Bandhagen, nära Hagsätra centrum och Sturebys gruppbostad ligger inne i Sturebys vårdboende. Förvaltningen har genomfört verksamhetsuppföljningar av gruppbostäderna. Förvaltningen bedömer att samtliga boenden utom Brobacken uppfyller de lagar, förordningar och riktlinjer som anges för verksamhetsområdet. Vid uppföljningen framkom dock vissa förbättringsområden vilket har ålagts enheterna att åtgärda.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2011.

Dnr 1.2.1.-069/2011

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström m.fl.(m), ledamoten Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund m.fl. (s), Linnéa Haglund m.fl. (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Malin Quick Oljelund, tjänstgörande ersättarna Parvin Araghi och Arne Ahlström alla (s) Linnéa Haglund och tjänstgörande ersättaren Love Edenborg (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.Förvaltningens uppföljning godkänns.

2.Förvaltningen ska säkerställa att personalen vid alla gruppbostäder har möjlighet till regelbunden handledning.

3.Förvaltningen ska säkerställa att personalen vid alla gruppbostäder har adekvat utbildning eller erfarenhet som uppväger avsaknad av formell utbildning.

4.Därutöver vill vi framföra följande.

Alla som har insatser enligt LSS ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och en omvårdnad som präglas av god etik och värdigt bemötande. Det är därför helt oacceptabelt att kvaliteten i gruppbostaden Brobacken har tillåtits sjunka så lågt, att boendet inte uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.Trots att det finns rutiner för introduktion av anställda har uppenbarligen inte de fyra nya anställda fått tillräcklig introduktion, eftersom det saknas ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgruppen för bemötande och för hur stöd och service ska ges till de boende. Enligt verksamhetsuppföljningen är det under 80 procent av de anställda som har adekvat utbildning. När anställda som är övertaliga erbjuds nya arbetsuppgifter ska de självfallet få möjlighet till fortbildning, när adekvat utbildning saknas.Slutligen är vi oroade för att personalen inte har regelbunden handledning. Det borde vara en självklarhet i alla människovårdande yrken. Handledning är både ett sätt att avlasta personalen svåra känslor och en metod för att säkra kvaliteten i omsorgen för brukarna. Förvaltningen bör ha en policy om att handledning är obligatoriskt och ingår i vars och ens arbetsuppgifter.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamöterna Malin Quick-Oljelund m.fl. (s), Linnéa Haglund (mp),

”Det är inte hållbart att somliga gruppbostäder idag inte har tillgång till internetuppkoppling som gör det möjligt för dem att dokumentera i verksamhetssystemet ParaSol/Paraplyet.

Förvaltningen har enligt egen uppgift försökt lösa problemet under en längre tid. Utvecklingen bör skyndas på så att alla äldreboenden, gruppbostäder och förskolor i området innan årets slut har tillgång till nät som gör det möjligt för dem att dokumentera på det sätt som det är tänkt.

§10 Verksamhetsuppföljning 2010 av Unga Örnar, parkleken Rågdalen i Rågsved

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Uppföljningens godkänns.

Ärendet

Rågdalens parklek drivs på entreprenad av Unga Örnar sedan 1 januari 2009. Förvaltningen ansvarar för uppföljning av verksamheter som drivs på entreprenad. Vid förvaltningens kontrollbesök hösten 2010 noterades att ett antal skallkrav i avtalet bara delvis uppfylls eller inte uppfylls alls.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2011.

Dnr 1.2.1.-083/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Malin Quick Oljelund m.fl. (s), vice ordföranden Rosa Lundmark (v);

”Granskningen visar på allvarliga brister, både i avtalsuppfyllelse och i behovet av kontinuerlig uppföljning av nämnd och förvaltning. Avtalens skall-krav ska vara uppfyllda i alla entreprenörers verksamheter.

I likhet med flera tidigare verksamhetsuppföljningar visar även denna på behovet av en vassare och effektivare organisation i nämnd och förvaltning för såväl avtalsskrivning som uppföljning av avtal och kvalitetssäkring.”

Ordföranden Anders Hellström m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) instämde i det särskilda uttalandets första stycke.

§11 Delegation för Socialjouren och hemlöshetsjouren

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden delegerar till Socialjouren och hemlöshetsjouren att besluta i de i tjänsteutlåtandet uppräknade ärendegrupperna, utanför kontorstid.

Ärendet

Stadsdelsnämndernas verksamhet upprätthålls utanför kontorstid av Socialjouren och hemlöshetsjouren inom Socialförvaltningens enhet för hemlösa. Dessa enheter står för hela handläggningen av ärenden istället för stadsdelsnämnden under kvällar nätter och helger då förvaltningen är stängd. Socialförvaltningen har påtalat att stadsdelsnämnden måste besluta om delegation av de ärendegrupper som hanteras av dessa enheter. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar om delegation enligt förslag från Socialförvalt-ningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2011.

Dnr 1.1.-124/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Barnen som samhället svek (SOU 2011:99) – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Regeringen har tillsatt en s.k. upprättelseutredning med uppdrag att ge förslag till en upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården under perioden 1920-1980. Remissen ”Betänkandet Barnen som samhället svek” (SOU 2011:9) har överlämnats till nämnden för yttrande. Förvaltningen anger bl.a. annat i svaret att det är viktigt att missförhållandena bekräftas och att staten offentligt ber om ursäkt för de oförrätter som barnen utsatts för under samhällsvården.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2011.

Dnr 1.5.1.-121/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Linnéa Haglund (mp)

”Denna fråga berör en central del av förvaltningens myndighetsutövning. Utredningen har ju också haft som uppdrag att föreslå åtgärder för att det som hänt, och dokumenterats i Vanvårdsutredningen, inte ska upprepas.

Vi vill särskilt betona att det är mycket viktigt med ett skyndsamt förverkligande av de åtgärder som föreslås av såväl denna utredning (Upprättelseutredningen) som Barnskyddsutredningen, nämligen en fungerande strukturerad uppföljning med tätare intervall, ett tydliggörande av kompetenskraven och bättre förutsättningar för kunskaps- och kompetensutveckling.

Vi delar förvaltningens uppfattning att allt detta behöver åtföljas av nödvändiga resurser för kommuner och andra huvudmän. Som så riktigt och viktigt påpekas i förvaltningens synpunkter, så har ju förutom socialtjänstens huvudansvar, även andra myndigheter ett ansvar t ex skolan och hälso- och sjukvården.

Vi anser att det är oerhört viktigt att denna samverkan fungerar för de barn det gäller. För att socialtjänsten ska kunna utföra en kvalificerad uppföljning så behövs samverkan.”

§13 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

B. Anmälan av tjänstemannabeslut

C. Handikapprådets protokoll

D. Förvaltningsgruppens protokoll

E. Balanslista över medborgarförslag

F. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

G. Lex Sarah, rutin för anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap 2 § SoL och 24 a § LSS

Anmälningsärendena läggs till handlingarna

§14 Nämndens frågor

Nämnden uppdrar åt förvaltningens att bereda nedanstående skrivelser och återkomma till nämnden

1. Insamling av matavfall i flerfamiljshus

Rosa Lundmark (v)

”Stockholm har brist på biogas, som är ett bra bränsle med mycket låga utsläpp av CO2. I rapporten ”En sektorövergripande biogasstrategi” lyfter Energimyndigheten bland annat fram att biogasen gör störst miljönytta som bränsle i bussar i innerstadstrafik. Och att insamling av matavfall är lönsamt i tätbebyggda områden.

Snart kommer Sverige och Stockholm få tuffa klimatkrav på att minska utsläpp av växthusgaser. För att få en effektiv produktion och sänkta energikostnader borde staden starta en egen biogasanläggning. I Stockholm står trafiken för en hög andel av utsläppen. Då är det bra att kunna erbjuda biogas till bland annat alla bussar, taxibilar och fordon i färdtjänsten. För att kunna garantera detta behöver staden få fram stora kvantiteter matavfall, som råvara till produktion av biogas. Att vi sedan får jord som biprodukt är ju inte heller fel!

Som det nu är erbjuds villaägare att lämna sina matrester i ett särskilt sopkärl. Med rätt kombination blir det cirka 200 kronor lägre avgift per år. Trafikkontoret bedömer att 40 procent av soporna från hushåll är matrester. Även matavfallet från hyresgäster bör tas till vara i produktionen av biogas. Staden kan lära av pågående försök i Ekobyn i Björkhagen och starta ett försök i större skala med insamling av matavfall i ett bostadsområde med flerfamiljshus ägda av ett kommunalt bostadsbolag. Det kan ge viktiga kunskaper för insamling av matavfall i samtliga kommunala bostadsbolag.

Vi föreslår därför att trafik- och renhållningsnämnden och AB Svenska Bostäder samt stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör får i uppdrag att utreda vilka metoder som är bäst för att samla in matavfall i flerfamiljshus och därefter gör ett försök i större skala med insamling av matavfall i ett bostadsområde med flerfamiljshus ägt av AB Svenska Bostäder i Enskede-Årsta-Vantör.

2 Skrivelse till stadsdelsnämnden om undersökning av bly i kranar

Rosa Lundmark (v)

”En larmrapport från Boverket visar på hälsorisker med bly, som vissa vattenkranar ger ifrån sig. För dessa ligger blyhalten för högt. Bly anses vara extra farligt för barn.

Eftersom förvaltningen driver ett stort antal förskolor anser vi att det är viktigt undersöka om det finns vattenkranar på förskolorna som ”släpper” för höga halter av bly, och givetvis att åtgärda de kranar som anses skadliga.

Vi vill därför att förvaltningen återkommer till stadsdelsnämnden med en redogörelse av eventuell förekomst av ”farliga” kranar på förskolorna och samtidigt redovisar förslag på åtgärder.”

Övriga frågor

Kvinnofridsarbetet

Rosa Lundmark ställde fråga om kvinnofridsarbetet med anledning av att det framkommit att Enskede-Årsta-Vantör jämförelsevis med andra stadsdelar har flest anmälningar i staden av kvinnovåld – förvaltningen återkommer

Ombyggnad av Hagsätralinjen

Linnéa Haglund undrade med anledning av att T-banans Hagsätralinje kommer att vara stängd för ombyggnad under ett halvår om förvaltningen kan påverka en tidigareläggning av sopning och städning av de angränsande gatorna för att underlätta gång- och cykeltrafiken – förvaltningen tar frågan med trafikkontoret.

§15 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören Leif Sjöholm informerade om Företagarrådet 2011– nämnden kommer vid två tillfällen under året att bjuda in företagarföreningarna i området för att informera om vad som pågår inom ramen för Söderortsvisionen.

Planerade områdesmöten 2011

Enskede/Stureby, onsdag den 11 maj, kl. 18:00-20:00, Årsta/Östberga onsdag 14 september 18:00-20:00 samt Rågsved, onsdag 23 november kl. 18:00- 20:00 - Förvaltningen återkommer om lokaler teman och gäster.

Ungdomsmottagningen i Rågsved

Filialen i Rågsved kommer att vara stängd under två veckor för ombyggnad.

Nämnden tackade för informationen