Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-23

Sammanträde 2012-08-23

Datum
Klockan
18.30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland ingång från baksidan Palmfeltsvägen 19 C

Öppet möte
Torsdag 16 augusti klockan 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Månadsrapport för augusti 2012

Dnr 1.2.1.-060/2012 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning

6 Reell satsning på idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga i Enskede-Årsta-Vantör- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s).

7 Om svårigheter att rekrytera och behålla personal - svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v)

8 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser, m.m.
B. Tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
(kommer senare)
D. Protokoll från Handikapprådets sammanträde
(kommer senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde
(kommer senare)
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag
H. Praktisk IT- och mediekompetens i förskolan PM
Dnr 1.2.6.-50372012 (utsändes)

9 Förskoleundersökningen 2012-anmälningsärende

11 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

12 Energiplan för Stockholm - svar till Stadsbyggnadskontoret

13 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet - svar till kommunstyrelsen

14 Revidering av ramavtal - SISAB - svar till kommunstyrelsen

15 Förslag till idrottspolitiskt program för Stockholms stad - svar till Idrottsnämnden

16 Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan, motion av Åke Askenstam (MP) - svar till kommunstyrelsen

17 Jämställd trafik, motion av Emilia Hagberg (MP) - svar till kommunstyrelsen

18 Ansökan o alkoholservering från Restaurang 11 Gatto Nero, Sandfjärdsgatan 28 - svar till socialtjänstförvaltningens

19 . Ansökan om alkoholservering från restaurang Underground Lounge, Högdalsgången 34 - svar till socialtjänstförvaltningen

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

26 Rapport om missförhållande enligt Lex Sarah, 24b § LSS - Kolmilans gruppbostad

27 Rapport om missförhållande enligt Lex Sarah, 24b § LSS - Assistansenheten

28 Inkommen rapport om missförhållande i omsorgen om äldre enligt Lex Sarah 14 kap 3 § SoL, Rågsveds servicehus

29 Inkommen rapport om missförhållande i omsorgen om äldre enligt Lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Stureby vård och omsorgsboende

30 Inkommen rapport om missförhållande i omsorgen om äldre enligt Lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende

31 Inkommen rapport om missförhållande i omsorgen om äldre enligt Lex Sarah 14 kap 3 § SoL -Stureby vård- och omsorgsboende

32 Inkommen rapport om missförhållande i omsorgen om äldre enligt Lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§2 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Anders Hellström och vice ordföranden Rosa Lundmark utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker tisdagen den 4 september 2012.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde den 14 juni anmäldes justerat den 20 juni 2012. Protokollet läggs till handlingarna.

§4 Månadsrapport för juli 2012

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 juli som visar ett överskott med 13, 8 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt stadsmiljö. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd flyktingmottagning och fritid. Arbetsmarknadsåtgärder och administration har en budget i balans.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2012.

Dnr 1.2.1.-060/2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Magnus Dannqvist (s)

”Totalt sett har nämndens överskott ökat från 11 mnkr i maj till 13,8 mnkr i juli samtidigt som det strukturella underskottet inom individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar har ökat från 13,2 mnkr till 14,7 mnkr. Underskotten i socialtjänsten räddas av överskott om 13,3 mnkr inom förskolan och fritid och kultur, 7,3 mnkr inom äldreomsorgen och 3,5 mnkr inom ekonomiskt bistånd.

Inom individ- och familjeomsorg visar det ökade ekonomiska underskottet inom barn- och ungdomsvård från 3,5 till 4,5 mnkr på stora sociala behov. Lagreglerad verksamhet kan inte underbudgeteras år efter år. BUSS-utredningen pekade på att budgeten var underfinansierad med omkring 100 mnkr. Att nämndens vårdbudget för barn och unga redan efter sju månader är intecknad till 113 procent bekräftar de bristande resurserna.

Vi är starkt oroade över hur barn och unga med en svår social situation ska drabbas av att behöva flytta hem trots att vården varit planerad att fortsätta eller att inte få ha kvar sin kontaktperson eller en kontaktfamilj. Barn i vårt stadsdelsområde har mycket olika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen i Vantör var enligt Rädda Barnen högre 2009 än 1991, medan barnfattigdomen i Enskede-Årsta hade minskat med hälften samma tid. Nämndens resurser för barn och unga måste användas för att utjämna barns levnadsvillkor. Istället för att skära ned behövs mer pengar i ordinarie budget. Dessutom kan lösningar prövas i egen regi, som är billigare än upphandlad verksamhet enligt Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Även missbruksvården kämpar med otillräckliga resurser. Att vårdbudgeten för vuxna står och faller med några LVM-placeringar visar att marginalerna är för små. Orsakerna till överskottet inom ekonomiskt bistånd behöver analyseras. Enligt en undersökning känner sig handläggare pressade att göra avslag. Rätten till bistånd ska värnas oavsett budgetläge.

Nämnden bör uttala att anslagen för socialtjänsten behöver förstärkas både för att möta behovet av en ökad befolkning och för att möta de ökade sociala behoven. De 13,3 mnkr i överskott i förskola, fritid och kultur ska användas till ökade förebyggande insatser för barn och unga och inte till att täcka svarta hål i socialtjänstbudgeten.

Granskningsrapporter och brukarundersökningar visar att det behövs förbättringar. I revisorernas årsrapport påpekas den svaga måluppfyllelsen för hemtjänst i ordinärt boende och för anhörigstöd. Hemtjänsten är starkt pressad och behöver ökad bemanning. Nämnden bör uttala att de 7,3 mnkr i överskott inom äldreomsorgen ska användas till äldreomsorgen och inte skickas tillbaka till stadshuset i bokslutet. Underskottet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning är fortfarande högt och en analys med förslag till åtgärder bör läggas fram till nämnden.”

§5 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

  1. Följande hyresadministrativa beslut delegeras till Serviceförvaltningens förvaltningschef fr. o m 1 september 2012:

- ge anstånd på hyra i (1) månad, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller

- ge anstånd på första månadshyran vid dubbla boendekostnader i högst (2) månader, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller

- vid utebliven hyresinbetalning, avtala med brukare om avbetalningsplan, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, om högst tre (3) månader samt

- återbetala hyra upp till ett belopp motsvarande två (2) månadshyror vid avflyttning eller dödsfall enligt underlag från av förvaltningen utsedd behörig person.

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges beslut kommer förvaltningens hantering av andrahandsuthyrning till brukare att överföras till serviceförvaltningen under hösten 2012. För att underlätta för brukare i kontakterna föreslås att serviceförvaltningens förvaltningschef får delegation att hantera beslut om anstånd, avbetalning och återbetalning inom vissa gränser. Nivåer över föreslagna gränser har ekonomichefen vid stadsdelsförvaltningen även fortsättningsvis delegation på.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 juli 2012.

Dnr 1.1.-535/2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Reell satsning på idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga i Enskede-Årsta-Vantör- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s).

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) uppdragit åt förvaltningen att besvara skrivelse om satsning på idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga i stadsdelsområdet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2012.

Dnr 1.1.-478/2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Magnus Dannqvist (s)

”Alla barn och unga har rätt till en hälsosam tillvaro och fritid på lika villkor. Flera studier visar att många barn och unga är fysiskt inaktiva. Barn som kommer från hem med sämre ekonomisk standard har svårare att delta i idrotts- och kulturaktiviteter än de som kommer från hem med god ekonomisk standard.

Alltför många barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har inte råd att delta i fritids- och kulturaktiviteter som kostar pengar. Förvaltningen hänvisar i sitt svar till att det finns en summa för fritidsaktiviteter i försörjningsstödet, men det räcker inte i praktiken. Det är därför bra att det idrottspolitiska programmet föreslår barn och unga med ”lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnitt” som en prioriterad målgrupp.

Förskolan och skolan är två viktiga instanser som har mycket aktiviteter men detta räcker inte. Kultur- och fritidsaktiviteter på fritiden har stor betydelse för barn och ungas uppväxt. Vi anser att kostnadsfria kulturaktiviteter ska anordnas regelbundet och helt nära hemmet, så att inte resekostnader tillkommer. Om föräldrarna inte har råd med SL-kort begränsar det även de yngre barnens möjligheter att ta del av kostnadsfria aktiviteter. Det gäller till exempel Kulturhuset och Kulturfestivalen.

Det behövs också en större satsning från stadsdelsförvaltningen, från Kulturskolan och från grundskolorna, som har den kommunala budgeten för riktad verksamhet under eftermiddagar för 9-12–åringar, för att anordna kostnadsfria kulturupplevelser och därigenom ge en upplevelserik fritid till alla barn och unga som bor i vårt stadsdelsområde.

Tillgång till kulturupplevelser och idrott får aldrig begränsas av storleken på plånboken! ”

§7 Om svårigheter att rekrytera och behålla personal - svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark(v)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v) uppdragit åt förvaltningen att besvara skrivelse om svårigheter att rekrytera och behålla personal främst inom förskolan samt påtalar en hög personalomsättning bland socialsekreterare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2012

Dnr 1.1.-306/2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Magnus Dannqvist (s)

”Vi konstaterar att det görs en del i förvaltningen men mer behöver göras för att rekrytera tillräckligt många förskollärare om alla förskolebarn ska kunna få en likvärdig förskoletid. Eftersom marknaden är god för nyutexaminerade och att alla inte kan arbeta på nybyggda förskolor med goda kommunikationer krävs att övriga förskolor kan attrahera på annat sätt.

En personalomsättning om 26 procent för socialsekreterare påverkar självklart kontinuiteten för klienterna och arbetsmiljön för de anställda. Omorganisationen inom ekonomiskt bistånd är den direkta orsaken till personalomsättningen. Det visar att risken för hög personalomsättning alltid måste vägas in när organisationsförändringar diskuteras. Det är mycket viktigt att den kommande utvärderingen av omorganisationen belyser denna fråga.

I en lärande organisation är avslutningssamtal en viktig källa till kunskap om faktorer på arbetsplatsen som påverkar trivsel och kvalitet. Det är mycket viktigt att förvaltningen på ett systematiskt sätt genomför avslutningssamtal med anställda som slutar i alla verksamheter och lägger upp dem på så sätt att det underlättar för de anställda att föra fram eventuellt kritiska synpunkter.”

§8 Anmälningsärenden

Inkomna protokollsutdrag, skrivelser, m.m.

Tjänstemannabeslut

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från Handikapprådets sammanträde
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde
Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag

Praktisk IT- och mediekompetens i förskolan PM
Dnr 1.2.6.-50372012

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§9 Förskoleundersökningen 2012- anmälningsärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förskoleundersökningen läggs till handlingarna.

Ärendet

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor och familjedaghem/pedagogisk omsorg. Föräldrar med barn inom dessa typer av omsorg ombeds fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten i verksamheten. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten vid varje enskild enhet. Resultat från mätningen kommer att läggas in på stadens hemsida under ”Jämför service”.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2012

Dnr 1.2.1.-392/2012

Särskilt uttalande

Ordföranden Anders Hellström m.fl. (m)

”Förskoleundersökningar är alltid intressant läsning för oss i Alliansen. Det ger redskap för att ytterligare öka kvaliteten i dem delar där resultaten ligger lågt, samt att också få bekräftelse på att de satsningar som görs får effekt.

Önskvärt är att svarsfrekvensen ökar ytterligare för att på så sätt få ett än mer rättvist resultat. Intressant att notera är att de fristående alternativen genomgående har ett något högre resultat. Vi drar inga långtgående slutsatser av detta, men konstaterar som tidigare att för oss i Alliansen saknar valet av driftsform betydelse. Det är kvaliteten i verksamheterna som är det intressanta. ”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamoten Magnus Dannqvist m.fl. (s)

”Det är roligt att föräldrarna är mera nöjda med sina barns förskolor, även om vi inte vet om den bedömningen står sig förrän vi har flera års resultat att jämföra med. Förhoppningsvis kommer förskolornas utvecklingsarbete att göra föräldrarna ännu mera nöjda.

Att föräldrar med barn på privata (enskilt) drivna förskolor är något mera nöjda behöver enligt forskningen inte betyda att kvaliteten på kommunala förskolor är sämre. Det är inte samma föräldragrupper som gör bedömningen i de olika driftsformerna. Förväntningarna på förskolorna kan vara olika. Skillnaden i nöjdhet kan bero på att föräldrar med barn i privat drivna förskolor har gjort ett aktivt val och vill legitimera det. Dessa föräldrar kan också vara mera kritiska, men det är inget som vi vet. Däremot vet vi genom forskningen att konkurrensen inte lett till några större innovationer eller tydliga kvalitetsvinster.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Öckerman m.fl. (mp)

”Vi är glada att det skett en förbättring av resultatet på frågan ”pojkar och flickor ges lika möjlighet att utvecklas”. Genusarbetet och arbetet med likabehandlingsplanerna utgör ett viktigt förbättringsområde, som arbetats med under året. Arbetet måste givetvis fortsätta.

Skolinspektionen var vid sin inspektion kritisk till ”tryggheten i miljön”. En mängd förbättringsåtgärder har genomförts men de ger inte utslag i enkäten. Där kan vi i stället se en liten försämring av resultatet. Det är bra att förvaltningen fortsätter att satsa på säkerheten avseende såväl inne- som utemiljön. Här tror vi att en mycket viktig del i trygghetsskapandet är att minska barngruppernas storlek. Pedagogerna får då en helt annan möjlighet att känna varje barn i grunden, barn behöver ju för sin utveckling få ta ut stegen, klättra högre osv. Trygghet handlar ju också om fler saker än fysiska förhållanden.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Karin Overeem (c) instämde i det särskilda uttalandet från (m).

§10 Nämndens frågor

Rosa Lundmark frågade om kommande planering för parkleken Rågdalen. Leif Sjöholm svarar att förvaltningens återkommer med särskilt ärende vid septembernämnden

Rosa Lundmark tog också upp frågan om den intressekonflikt som uppstått i Snösätra industriområde mellan de hemlösa bosatta i husvagnar och kolonisterna i området. Rosa Lundmark efterfrågar i sammanhanget en redovisning av resultat från den hemlöshetsutredning som är på gång. Leif Sjöholm svarar att förvaltningen ska se över hanteringen av frågan och återkomma med redovisning.

Åsa Öckerman frågade om uppställda husvagnar i Rågsveds friområde och vem som ansvarar för att annat boende ordnas. Leif Sjöholm svarar att stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och exploateringskontoret samarbetar med att lösa boendefrågan för de personer som bor i de uppställda husvagnarna.

Gustav Johansson önskar redogörelse över kollo under sommaren. Leif Sjöholm svarar att förvaltningen återkommer när uppgifter från sommaren hunnit sammanställas.

§11 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören Leif Sjöholm informerade beträffande Städavtalet att avtal förlängts t.o.m. 2014-01-14 med alla entreprenörer utom ett företag.

Överprövning har gjorts gällande beslut att avbryta upphandling av Kostenheten till förmån för en intraprenad. Förvaltningsrätten stöder förvaltningens ställningsstagande. Förvaltningen avvaktar med tillsättning av ny chef för enheten till dess att domen vinner laga kraft.

Nämnden tackade för informationen.

§12 Energiplan för Stockholm – svar till Stadsbyggnadskontoret

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till energiplan, som syftar till att dra upp riktlinjerna för stadens energianvändning och energiförsörjning samt ge en översiktlig bild av de närmaste årens utmaningar för att kunna bli en energieffektivare och på längre sikt fossilbränslefri stad.

Förvaltningen anser bland annat att energiplanen bör klargöra för de utmaningar som det innebär att utveckla en tyngdpunkt som Högdalen till täta boendemiljöer och kollektivtrafikknutpunkt samtidigt som den utgör en viktig plats för energisystemets produktion.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 juli 2012.

Dnr 1.5.3.-444/2012

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström m.fl.(m), yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1. Nämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens svar
2. Dessutom föreslå att staden

2.1 snarast etablerar ett kluster i Högdalen för miljö-, energi- och klimatfrågor

2.2 kraftigt ökar trä som byggmaterial samt minska dito av stål och betong

2.3 utreder möjligheterna till att utnyttja tunnlar för att fånga energi

2.4 kraftigt minskar trafikens utsläpp av växthusgaser

2.5 förstärker och konkretiserar Energiplanens mål

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Med tillfredställelse ser vi att förvaltningen använder ordet klimat, när så är befogat i sitt yttrande över energiplanen.

Vi vill att nämnden påskyndar förslaget om att samla företag som arbetar med miljö-, -energi och klimatfrågor i ett kluster i Högdalen. Kanske även en grupp av stadens experter ska lokaliseras dit.

Med viss förtvivlan konstaterar vi att insamling av matavfall från flerfamiljshus i vårt område tycks ha hamnat i långbänk. Linköping samlar nu in detta avfall från samtliga hushåll i kommunen. Vad är det Linköping kan som vi inte förmår?

Bygg i trä

Att fortsatta använda stål och betong när man bygger hus är att sanktionera kraftiga utsläpp av koldioxid (CO2), då dessa material ger höga CO2-utsläpp vid sin tillverkning. Om vi bygger i trä så lagrar vi CO2. Alltså en bra klimatåtgärd. Dessutom ger solenergin oss helt gratis byggmaterialet trä. Får vi sedan ljusa tak skickar vi tillbaka huvuddelen av solenergi, som träffar taken. Förvisso bara en droppe för att dämpa uppvärmningen. Men ändå en droppe!

Även klimatmärkning av hur mycket växthusgaser som släpps ut under husets hela tillverkning är behövligt. Detta skulle motivera politiker och byggbolag att tänka klimatsmart.

Vårt jordklot är förgiftat av kväve. Urin innehåller stora mängder kväve. Därför är det angeläget att separera ut det från toaletterna i nybyggen. Här behöver man utveckla tekniken för att koncentrera kvävet. Kan vi sedan använda detta kväve för att ersätta dess delar i konstgödsel, spar vi stora mängder energi.

Fånga energin

Det är angeläget att staden kan ta tillvara mer energi än idag. Vi vill att nämnden begär en utredning av om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att ta vara på värmen från bilarna i

Söderledens tunnlar, till exempel via värmeväxlar. Likaså vill vi att staden utreder om man kan utvinna jordvärme i tunneln, som ska byggas för den elkabel, som bland annat går över Årsta. Med dessa utredningar som grund kan vår nämnd ta täten och därmed motivera varför klustret (se ovan) ska skapas i Högdalen.

Minska kraftigt utsläppen från trafiken

”Staden bör i all sin planering utgå ifrån kollektivtrafik, gång och cykel… strategier bör omsättas i… en mer energianpassad och klimatvänlig trafikförsörjning…” (sid 25 i förslaget).

Transportsektorn står för hela 32 procent av Stockholms utsläpp. Att inte med en rad belysa

Förbifart Stockholms negativa påverkan på miljö och klimat förvånar oss mycket. Motorvägen är tydligen en så het potatis att den inte får nämnas. Om Förbifarten byggs kommer den också dra till sig delar av den trafik som idag väljer riksväg 55 när den vill runda Stockholm. Att då lyfta fram kollektivtrafik, gång och cykel som det prioriterade alternativet får då snarare en ton av filosofisk fundering, som naturligtvis får en större trovärdighet om Förbifarten skrotas.

Låga mål

I senaste valrörelsen fanns politisk enighet om en minskning av utsläppen av växthusgaserna med 38 – 40 procent. Dock med vissa skillnader om hur man skulle räkna. Nu lovar man endast att minskningen ska bli större än vad EU driver. Oklart i remissen vad detta innebär. EU spelar i spannet 20 – 30 procent.

”Staden ska verka för att utsläppen… minskar till högst 3,0 ton per stockholmar” (sid 9). Denna formulering är endast en ambition (verka för) och inte ett mål. Dessutom kan detta leda till att Stockholms utsläpp ökar om vi blir fler. Ambitionen är likt en gummisnodd töjbar. Om Stockholms utsläpp därmed ökar strider detta mot avtalet ”Covenant of mayors”, som staden har skrivit på. Avtalet innebär att städer i Europa förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser i större utsträckning än vad EU beslutat om.

”Sverige… bidra till Europas mål genom hög andel (EU:s krav: 49 procent) förnybar energi…” (sid 11). Om man lägger ihop vattenkraftens och vindkraftens kapacitet hamnar vi på 74 – 76 TWh av totalt 140 – 150 TWh. Alltså behöver vi inte anstränga oss för att nå något

som vi redan nått. I detta sammanhang pratar man om ”energimix”, men vad detta innebär är dock inte definierat.

”… har Sverige en målsättning att till 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen” (sid 11). Men detta innebär faktiskt att det också går bra att också köra på bensin och diesel år 2030, vilket vi anser är fel.

”I budget… 2012 anges att staden ska öka ambitionen… när det gäller matinsamling… Inriktningen är att påbörja en utökad insamling…” (sid 23). Mycket svaga formuleringar, tycker vi. Andra kommuner ligger långt före.

”… miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” har som mål att senast 2010 ska 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas…” (sid 24). Stockholm ligger 2012 fortfarande under detta mål. Här krävs kraftfull politisk styrning. ”

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Öckerman m.fl. (mp)

”-Vi håller med stadsdelsförvaltningen om att Högdalens roll snarast måste förtydligas. Ska Högdalen bli ett centrum för världsledande miljöteknik, eller ska det bli en mer förtätad boendestadsdel? Eller både och eller varken eller? Eftersom Högdalenverkets miljöanpassning har mycket stort prestigevärde för staden, så vore det önskvärt att detta analyserades mer ingående. Ett miljöteknikkluster här vore en stor tillgång för såväl staden som söderort. Dessutom bor här många invånare intresserade av såväl miljö, teknik som natur.

- De strategier som föreslås i Energiplan för Stockholm är mycket generellt formulerade.

- Det saknas resonemang om avvägningar mellan olika energibehov och energitillgångar.

- Det saknas analys av hur fjärrvärmebehovet påverkas av energieffektiviseringar, hur den begränsade tillgången på biogas bör fördelas mellan fordon och stadsgasnätet, hur närproducerad värme från solenergi påverkar behovet av fjärrvärme och potentialen för smarta energinät.

Nu existerar flera parallella dokument i staden: Detta är en uppdatering av den förra energiplanen som även den arbetades fram av Stadsbyggnadskontoret. Miljöförvaltningen har i samband med signeringen av Convenant of Mayors i uppdrag att fram en plan över vilka åtgärder som behövs för att nå klimat- och energimålen som finns i åtgärdsplanen.

- Energiplan för Stockholm och Åtgärdsplan för Klimat och Energi 2012-2015 med utblick till 2030 innehåller till stor del samma områden och därför bör de i framtiden ersättas av ett gemensamt dokument.?”

§13 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt förslag till förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. Stadsledningskontoret föreslår en förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten, vilket innebär att mängden parkyta ska ges större betydelse för utfallet och därmed medelstilldelningen. Den nya modellen bidrar till en omfördelning från Söderort till Västerort samt att nästan alla stadsdelsnämnder får mer i tilldelning jämfört med idag. Dessutom föreslår stadsledningskontoret att till 2013 öka budgeten för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet med 17,6 mnkr. Förvaltningen ser positivt på förslaget i sin helhet, och anser bland annat att det är bra att parkytan får större vikt jämfört mot tidigare modell.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 juli 2012.

Dnr 1.5.1.-518/2012

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamöterna Magnus Dannqvist, Parvin Araghi, Mattias Mirhagen alla (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” 1.Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande över remissen.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi vet att våra boende i Enskede-Årsta-Vantör är mycket intresserade av och engagerade i stadsmiljöfrågor. Det märks inte minst på det stora engagemanget för Årstafältet, Årstaskogen och Rågsveds friområde. Att pengarna för att sköta om våra grönområden och parker är rättvist fördelade och tillräckliga är därför oerhört viktigt.

Förvaltningen har skrivit ett bra remissvar, där vi delar den tveksamhet som förvaltningen redovisar inför hur besökare till kultur- eller idrottsevenemang räknas in i modellen. En ändring av modellen måste göras i denna del.

Att modellen inte tar hänsyn till resursbehovet för olika skötselytor är också en brist, som behöver rättas till. Vi har mycket naturmark och bostadsnära skog som är oerhört viktiga rekreationsområden. Redan idag uppfattas underhåll och skötsel som eftersatt.

Förvaltningen pekar också på att samhällsplanerarfunktionen och det resurskrävande samverkansarbetet med andra förvaltningar inte alls finns med i modellen. Där vi vill tillägga att denna resursbrist även påverkar demokratin. Vi behöver en utökad medborgardialog i stadsmiljöfrågorna, och det är inte möjligt om inte resurser ställs till förfogande.”

§14 Revidering av ramavtal – SISAB – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nuvarande ramavtal är senast reviderat 2006. Avtalet reglerar ansvarsförhållandet mellan förvaltningen och SISAB för utbildningslokaler. I stort bedömer förvaltningen att förslaget till nytt avtal är en förbättring. För Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning innebär förslaget en nettokostnadsökning med cirka 1,5 miljoner kronor per år, men det blir samtidigt tydligare med SISAB:s underhållsansvar och uppgradering till dagens förväntade standard.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 juli 2012.

Dnr 1.5.1.-465/2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Förslag till idrottspolitiskt program för Stockholms stad – svar till Idrottsnämnden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till idrottsnämnden.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsnämnden har till stadsdelsnämnden för yttrande översänt förslag till nytt idrottspolitiskt program.

Det nya programmet har en tydlig inriktning på folkhälsa och att få flera stockholmare fysiskt aktiva. Sju områden har definierats för att staden ska nå målet att få fler fysiskt aktiva:

Folkhälsoarbetet innefattar en rad olika områden men i programmet koncentrerar man sig på den fysiska aktiviteten. Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat och tydligt och har inget att erinra men påtalar att budgetmedel måste avsättas i relation till mål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 juli 2012.
Dnr 1.5.1.-449/2012

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström m.fl.(m), yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v) och ledamoten Magnus Dannqvist m.fl. (s) yrkade bifall till eget förslag till beslut.


Reservation

Vice ordföranden Rosa Lundmark (v), ledamöterna Magnus Dannqvist, Parvin Araghi, Mattias Mirhagen alla (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1. Nämnden tillstyrker delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Vår främsta kritik är att vi saknar förskolebarnen som viktiga målgrupper. En god folkhälsa grundläggs tidigt, både vad gäller fysisk aktivitet och en bra kost. Förskolebarnen borde därför vara högt prioriterade, särskilt som staden har mycket stor rådighet inom förskolan.

Idrott som en skyddsfaktor mot droger och kriminalitet skulle också behöva belysas bättre i programmet. I ett socialt perspektiv är också pojkars idrottande viktigt att främja.

Vi välkomnar att barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund ska prioriteras, eftersom låga inkomster i familjen begränsar möjligheterna att idrotta. För att leva upp till programförslagen om stöd till föreningslivet och subventionerade priser i stadens egna verksamheter för dessa grupper krävs mer resurser. Samtidigt undrar vi hur det är tänkt att barn och unga ska styrka att de tillhör en prioriterad grupp, utan att det uppfattas som utpekande för barnet. Subventionerade priser kan också uppfattas som diskriminerande. Det bästa vore därför generellt låga priser eller kostnadsfria aktiviteter för både flickor och pojkar.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Öckerman m.fl.(mp).

”Vi i Miljöpartiet är positiva till ett nytt idrottspolitiskt program. En välmående stad som är tillgänglig och lyfter fram spontanidrott, upplevelse och inspiration är något som vi bör eftersträva.

Till viss del instämmer vi med förvaltningens synpunkter på förslaget. Något som inte är tillfredsställande är avsnittet om tillgänglighet. Det bör ställas högre krav på tillgänglighet samt även ett förtydligande av innebörden av begreppet ”tillgänglighetsanpassat”. Blir innebörden definierad, går det också att göra en plan samt en budget för arbetet. Annars riskerar staden, trots de bästa föresatser, att det blir mer tomma ord än verklig anpassning.

Även miljö-, klimat- och lika-rätt-perspektivet är något där vi saknar resonemang. Exempel är Hbtq-perspektivet som inte nämns och förslaget att subventionera de prioriterade gruppernas idrottande ”i stadens egna anläggningar”. Gäller det även de upphandlade verksamheterna? Hur ska denna subventionering gå till konkret?

Att Stockholm stad antar ett nytt idrottspolitiskt program är positivt. Man har jobbat med att försöka få med alla aspekter. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet skall genomsyra alla områden. Dock finns det en hel del kvar att önska.

En indikator som rör anläggningar, såväl nya som befintliga, riktade till tjejer bör läggas till under ”Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet”. Jämställdhetsaspekten är viktig även när det gäller spontant idrottande, vilket utövas av män i högre utsträckning än kvinnor. Fotbollsplaner fungerar oftare för killar som spontanidrottsplats, tjejer använder inte alls dessa i samma utsträckning. En genusanalys/genusbudgetering behöver göras för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att uppmuntra och möjliggöra även tjejers spontanidrottande.

Glädjande att det i förslaget nämns att såväl flickor som pojkar anser det mycket viktigt att staden satsar på utomhusbad eftersom vi i vår stadsdel har ett fint och välutnyttjat sådant, Älvsjöbadet, där det också spontanidrottas flitigt. Vi vill betona detta bads betydelse för rörelseglädje och folkhälsa. Vintertid är det mycket längdskidåkning på platsen.

Det man kan hitta om tillgänglighet är vagt och verkar främst handla om möjligheter att ta sig dit.

”Tillgänglighet handlar om närhet till idrott och motion men också att anlagda ytor och platser skall vara lätt åtkomliga för alla. Det handlar om att ta sig till platser med kommunala färdmedel, cykel, färdtjänst eller att det finns parkering avsatt för personer med funktionsnedsättning.”

Tillgänglighetsanpassad är en vag formulering. För fysisk tillgänglighet kan det ibland innebära att man har en flyttbar ramp i källaren som det krävs personal på anläggningen för att få fram. Spontan idrott? Större krav på fysisk tillgänglighet bör ställas. Här vill vi också trycka på möjligheterna att på ett bra sätt kunna cykla till platser för idrott (såväl för att idrotta själv som för att vara åskådare) samt för att på ett säkert sätt kunna parkera sin cykel. Här saknas det idag mycket på en del platser. Cyklingen i Stockholm har ökat 30% på några år. I t ex Linköping finns goda exempel på cykelparkeringar som vi gärna skulle se även här.

Att ta sig dit är en typ av tillgänglighet. Att kunna delta är något helt annat.

”Att stadens anlagda ytor skall vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. Samt att alla skall få skall få ett välkomnande bemötande och att personalen skall ha god kunskap om olika funktionsnedsättningar. ”

Programmet säger många saker om att personer med en funktionsnedsättning skall kunna medverka i idrotten. Inte mycket nämns om spontan idrott för dessa personer, Idrott för alla eller liknande. För att skapa en tillgänglig och användbar arena/sporthall för alla bör den vara tillgänglig ur långt fler konkret beskrivna perspektiv än vad som nämns i förslaget.

För att kunna anpassa satsningarna på rätt områden bör idrottsförvaltningen återkomma med förslag på indikatorer som ger en bild av hur situationen ser ut för olika typer av funktionsnedsättningar. Vi anser också att det är viktigt att ytterligare kvantifiera målsättningarna med en indikator som mäter utbudet av idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Detta för att se hur utbudet förändras över tid.”

§16 Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan, motion av Åke Askensten (MP) – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

2. Nämnden avstyrker motionen om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan

3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för yttrande fått motion av Åke Askensten (MP) om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan.

Förvaltningen avstyrker motionen med hänvisning till att den gamla eken togs ner den 25 november 2011.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juli 2012.

Dnr 1.5.1.-378/2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Öckerman m.fl. (mp)

”Motionen har som ankomststämpel den 7 november 2011. Att motionen skickas som ett remissärende 9 månader efter ankomstdatum är inte acceptabelt.

Trädet som motionen handlar om togs ned natten till fredagen den 25 november 2011, sakfrågan är alltså inte längre aktuell.

Däremot vill vi gärna poängtera vikten av att i staden använda arboretisk toppexpertis samt ett välfungerande system för inventering, planering, löpande skötsel samt annat arbete vad gäller alla träd i staden. Dessa representerar i olika grad såväl ett ekonomiskt, biologiskt, ekologiskt, rekreativt, solskyddande (tex vid förskolor), sommartid temperaturkylande, syregivande, bullerdämpande, miljöföroreningsminskande, arkitektoniskt rumskapande, kulturellt som estetiskt värde. Det krävs långa tidsperspektiv för att förvalta och utveckla detta stockholmarnas kapital.

Vi vill gärna peka på ett glädjande näraliggande exempel i Dalen, i vårt eget stadsdelsområde, där detta förvaltande fungerat väl när ett mycket viktigt träd, en stor äldre ek, genom snabba och rätta åtgärder kunnat bevaras och återfå goda livsbetingelser.”

§17 Jämställd trafik, motion av Emilia Hagberg (MP) – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

2. Nämnden tillstyrker motionen om jämställd trafik.

3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Till nämnden har för yttrande översänts motion av Emilia Hagberg (mp) om jämställd trafik. Emilia Hagberg hänvisar till resvaneundersökningar som visar att män till stor del genomför sina resor med bil och kvinnor med kollektivtrafik.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juli 2012.

Dnr 1.5.1.-384/2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Öckerman m.fl. (MP)

Vi är glada att förvaltningen tillstyrker motionen och har insett vikten av en väl fungerande kollektivtrafik och möjligheter till gång och cykling. Vi vill också ytterligare understryka motionärens mening, vilket inte så tydligt framgår av förvaltningens synpunkter, att detta även är en jämställdhets- och rättvisefråga. Utöver gruppen kvinnor kan också nämnas barn och unga eller låginkomsttagare som också är flitiga användare av kollektivtrafik.

Vi anser också att det är särskilt viktigt att fortsätta arbetet med att underlätta för resor med flera målpunkter eftersom att detta är en stor del av många människors vardag, särskilt för kvinnor som ofta tar ett större ansvar i hemmet. Här finns fortfarande mycket att göra. Vi vill här gärna även lägga till frågan om återvinningsstationernas placering. Om dessa kunde placeras i anslutning till tunnelbanestationer eller lokala handelscentrum skulle detta underlätta mycket för människor utan bil som då kunde klara av flera ärenden under en och samma resa.”