Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

5 Månadsrapport för november 2013

Dnr1.2.1-070/2013 (utsändes senare)

6 Inrättande av förskolepaviljong, Ottsjövägen 15 - inriktnings- och genomförandeärende (utsändes senare)

7 Föreningsbidrag 2014 till organisationer och föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Enskede-Årsta-Vantör

8 Föreningsbidrag 2014, till föreningar med verksamhet för äldre i Enskede-Årsta-Vantör

9 Föreningsbidrag 2014 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede-Årsta-Vantör

10 Föreningsbidrag 2014 till föreningar som arbetar med barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

11 Uppföljning inom äldreomsorgen - Enskededalens servicehus inklusive Knuten och Skogsgläntans demensgruppboende

12 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Olivia Omsorg AB (Olivia grupp- och servicebostäder)

13 Kvinnor över 65 år i tre söderortstadsdelar och deras livskvalitet - svar på skrivelse från (MP)

14 Om väntetider på Gullmarsplans ungdomsmottagning - svar på skrivelse från (MP)

15 Förordnade av ledamot att fatta ordförandebeslut under del av december 2013 (muntligt)

16 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. (förteckning utsändes)
B. Tjänstemannabeslut
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från Förvaltningsgruppens sammanträde (utsändes senare)
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag
H. Redovisning av sommarjobb 2013

18 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

19 Förslag till detaljplan för Branddörren 2 i stadsdelen Högdalen,

20 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm- svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Överenskommelse om ärendehantering mellan kommunerna i Stockholms län - svar på remiss

22 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd - svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden - svar på remiss från kommunstyrelsen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§5 Månadsrapport för november 2013

§6 Inrättande av förskolepaviljong, Ottsjövägen 15 - inriktnings- och genomförandeärende

§7 Föreningsbidrag 2014 till organisationer och föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Enskede-Årsta-Vantör

§8 Föreningsbidrag 2014, till föreningar med verksamhet för äldre i Enskede-Årsta-Vantör

§9 Föreningsbidrag 2014 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede-Årsta-Vantör

§10 Föreningsbidrag 2014 till föreningar som arbetar med barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

§11 Uppföljning inom äldreomsorgen - Enskededalens servicehus inklusive Knuten och Skogsgläntans demensgruppboende

§12 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Olivia Omsorg AB (Olivia grupp- och servicebostäder)

§13 Kvinnor över 65 år i tre söderortstadsdelar och deras livskvalitet - svar på skrivelse från (MP)

§14 Om väntetider på Gullmarsplans ungdomsmottagning - svar på skrivelse från (MP)

§15 Förordnade av ledamot att fatta ordförandebeslut under del av december 2013

§16 Delegationen enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§17 Anmälningsärenden

§19 Stadsdelsdirektörens information

§20 Förslag till detaljplan för Branddörren 2 i stadsdelen Högdalen, Dp 2011-02068

§21 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm- svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Överenskommelse om ärendehantering mellan kommunerna i Stockholms län - svar på remiss

§23 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd - svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - svar på remiss från kommunstyrelsen

§25 Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden - svar på remiss från kommunstyrelsen

§26 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring - svar på remiss från kommunstyrelsen