Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
18.30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 Boulebana i Vårflodsparken - svar på medborgarförslag

5 Utegym i Lindeparken- svar på medborgarförslag

7 Kvalitetsgarantier 2014

8 Uppföljning inom äldreomsorgen - Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende inklusive Solgårdens dagverksamhet (Intraprenad)

9 Uppföljning inom äldreomsorgen - Rågsveds servicehus

10 Uppföljning av äldreomsorgens Kostenhet (Intraprenad)

11 Uppföljning inom äldreomsorgen - Högdalens vård- och omsorgsboende

12 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Johanneshov 1, Johanneshov 2, Brobacken, Enskededalen, Kolmilan, Stureby och Gesunden gruppbostäder

13 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 4/ 20

14 Delegering till Familjerätt Sydost

Remissärenden

15 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Julpsalmen med mera i stadsdelen Liseberg och Östberga, S-Dp-2012-13025. - svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

16 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplanen för Stockholm- svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

17 Motion om införandet av öppna möten i facknämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser - en viktig demokratiform i Stockholms stad- svar till kommunstyrelsen

Dnr 863-2013-1.5.1. (omedelbar justering)

18 Kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16 - 19 år - revisionsrapport - svar till stadsrevisionen

Dnr 800-2013-1.4. (omedelbar justering)

19 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Två Små Svin, Årstavägen 49 - svar till socialtjänstförvaltningen

20 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.
B. Tjänstemannabeslut
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes
senare)
D. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde
F. Balanslista över medborgarförslag
G. Balanslista över nämndens skrivelser och uppdrag

22 Stadsdelsdirektörens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (237 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Boulebana i Vårflodsparken -­ svar på medborgarförslag

§5 Utegym i Lindeparken- svar på medborgarförslag

§7 Kvalitetsgarantier 2014

§8 Uppföljning inom äldreomsorgen - Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende inklusive Solgårdens dagverksamhet (Intraprenad)

§9 Uppföljning inom äldreomsorgen - Rågsveds servicehus

§10 Uppföljning av äldreomsorgens Kostenhet (Intraprenad)

§11 Uppföljning inom äldreomsorgen - Högdalens vård- och omsorgsboende

§12 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Johanneshov 1, Johanneshov 2, Brobacken, Enskededalen, Kolmilan, Stureby och Gesunden gruppbostäder

§13 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 4/ 2013

§14 Delegering till Familjerätt Sydost

§15 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Julpsalmen med mera i stadsdelen Liseberg och Östberga, S-Dp-2012-13025. - svar till stadsbyggnadskontoret

§16 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplanen för Stockholm- svar till stadsbyggnadskontoret

§17 Motion om införandet av öppna möten i facknämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser - en viktig demokratiform i Stockholms stad- svar till kommunstyrelsen Dnr 014-1659-2013

§18 Kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16 - 19 år - revisionsrapport - svar till stadsrevisionen­

§19 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Två Små Svin, Årstavägen 49 - svar till socialtjänstförvaltningen

§20 Remiss av äverskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) - svar till kommunstyrelsen

§23 Stadsdelsdirektörens information