Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, ingång från baksidan Palmfeltsvägen 19 C

Öppet möte
2014-01-22 kl 18:30

Tema:
Verksamhetsplan och budget 2015
samt presentat Läs mer...ion av den nya nämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 Utegym i Vantör - svar på medborgarförslag

5 Parklek i Årsta - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden, Bordlagt ärende:

6 Behovet av bättre metoder för uppföljning särskilt inom socialpsykiatrin, skrivelse från (V), (S)

8 Återrapportering av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen

9 Anvisningar och rutiner för inköp och upphandling

10 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna skrivelser m.m.
B. Protokoll Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
C. Tjänstemannabeslut (se pärm)
D. Protokoll från Pensionärsrådet, (utsändes senare)
E. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
(utsändes senare)
F. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
G. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen
H. Redovisning av sommarjobb 2014

12 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

13 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för paraplysystemet- svar till kommunstyrelsen

14 Övergång förskola- skola 2014, yttrande över revisionsrapport - svar till kommunstyrelsen

(omedelbar justering)
Dnr 1.4.-675/2014

15 Föreläggande om att utreda möjliga åtgärder mot buller från hundrastgård vid Blåsutvägen 21 - yttrande till miljö- och hälsovårdsnämnden

Dnr 1.4.-668/2014

Slutet sammanträde 16-22
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (267 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Utegym i Vantör - svar på medborgarförslag

§5 Parklek i Årsta -­ svar på medborgarförslag

§6 Bordlagt ärende: Behovet av bättre metoder för uppföljning särskilt inom socialpsykiatrin, skrivelse från (V), (S)

§8 Återrapportering av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen

§9 Anvisningar och rutiner för inköp och upphandling

§12 Stadsdelsdirektörens information

§13 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för paraplysystemet- svar till kommunstyrelsen

§14 Övergång förskola- skola 2014, yttrande över revisionsrapport - svar till kommunstyrelsen

§15 Föreläggande om att utreda möjliga åtgärder mot buller från hundrastgård vid Blåsutvägen 21 - yttrande till miljö- och hälsovårdsnämnden