Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 2 2015 (omedelbar justering)

5 Uppföljning inom äldreomsorgen - Högdalens vård- och omsorgsboende .

6 Uppföljning inom socialpsykiatrin Dalens och Hagsätra gruppbostäder.

7 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning , gruppbostäderna i Vantör.

9 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten (omedelbar justering)

10 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 2/ 2015

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnanden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vid Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Remissärenden

12 Dig In - digital arkivstrategi för Stockholm stad- svar till kommunstyrelsen

13 Revidering av arkivregler för Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen

14 Plansamråd för del av fastigheten Postgården m.m. (Årstafältet etapp 2), SDp 2013-00525- svar till stadsbyggnadskontoret

15 Serveringstillstånd på Årsta Deli, Svärdlångsvägen 44 - svar till socialförvaltningen

16 Anmälningsärenden

1. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
2. Tjänstemannabeslut (se pärm)
3. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde,
(utsändes senare)
4. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
(utsändes senare)
5. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
6. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen

18 Stadsdelsdirektörens information

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Tertialrapport 2 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2015

§5 Uppföljning inom äldreomsorgen - Högdalens vård- och omsorgsboende

§6 Uppföljning inom socialpsykiatrin Dalens och Hagsätra gruppbostäder.

§7 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, gruppbostäderna i Vantör

§9 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

§10 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 2/ 2015

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnanden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vid Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

§12 Dig In - digital arkivstrategi för Stockholm stad- svar till kommunstyrelsen

§13 Revidering av arkivregler för Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen

§14 Plansamråd för del av fastigheten Postgården m.m. (Årstafältet etapp 2), Sdp 2013-00525- svar till stadsbyggnadskontoret

§15 Serveringstillstånd på Årsta Deli, Svärdlångsvägen 44 - svar till socialförvaltningen­

§18 Stadsdelsdirektörens information