Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland

Öppet möte
Torsdag 12 maj kl. 18:30
Enskededalens servicehus, Bersågränd 11, Knuten
Kom Läs mer... och berätta för dina politiker om hur du vill utveckla Dalen!
Förvaltningen informerar om det lokalt och förebyggande demokratiarbete i Dalen.

Välkommen att träffa dina lokala politiker

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Kickbikepark i Årsta - svar på medborgarförslag

4 Bete i Rågsveds friområde 2016 - svar på medborgarförslag

6 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv

7 Inrättande av ny förskola, Årstastråket etapp 2 kv Sävlången 2 (Stockholmshem) - inriktningsärende

8 Inrättande av ny förskola, Ramviksvägen 205 - genomförandeärende

9 Flytt av befintlig förskolepaviljong, Årstafältet - genomförandeärende

10 Förstudie av sociala företag- uppdrag från VP 2016

11 Nyckeltal i förskolan och satsningar på förskollärare - svar på skrivelse

12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)-socialjouren

13 Rättegångsfullmakt i ärenden enligt LVM

14 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 1/ 2016

Remissärenden

15 Personalpolicy för Stockholms stad- svar till kommunstyrelsen

16 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) - svar till kommunstyrelsen

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Upphandling av parkskötsel i Årsta Vantör - till delningsbeslut (omedelbar justering)

21 Upphandling av driften av Hagsätra och Dalens gruppbostäder- godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 2.2.2.-773/2015 (omedelbar justering)

22 Inkommen lex Sarah information-Stiftelsen Årsta Gård

23 Inkommen lex Sarah-information, Omsorgshuset Stockholm AB hemtjänst

24 Inkommen lex Sarah-information- Vintrosens gruppbostad

25 Inkommen lex Sarah-information- Stiftelsen Årsta Gård

26 Utredning enligt lex Sarah, avdelning individ- och familj, vuxna

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Utseende av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Kickbikepark i Årsta- svar på medborgarförslag

§4 Bete i Rågsveds Friområde 2016 - svar på medborgarförslag

§5 Tertialrapport 1 2016 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§6 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv

§7 Inrättande av ny förskola, Årstastråket etapp 2 kv. Sävlången 2 (Stockholmshem) - inriktningsärende

§9 Flytt av befintlig förskolepaviljong, Årstafältet - genomförandeärende

§10 Förstudie av sociala företag

§11 Nyckeltal i förskolan och satsningar på förskollärare - svar på skrivelse

§12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Rättegångsfullmakt i ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§14 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS - period 1/2016

§15 Personalpolicy för Stockholms stad- svar till kommunstyrelsen

§16 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

§19 Stadsdelsdirektörens information