Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Receptionen

Öppet möte
Torsdag den 8 december 2016

Tema Verksamhetsplan 2017
Förvaltningsledning Läs mer...en informerar om förslag tillverksamhetsplanen för 2017
Nämnden debatterar förslag till verksamhetsplanen

Välkomna att träffa era politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden, Återremitterat ärende:

3 Sammanträdesplan 2017

5 Månadsrapport för november

6 Föreningsbidrag för barn och ungdomar 2017

7 Föreningsbidrag 2017 till organisationer och förenignar med verksamhet för äldre i Enskede-Årsta-Vantör

8 Föreningsbidrag 2017 till föreningar eller organisationer med verksamhet för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Enskede-Årsta-Vantör

9 Föreningsbidrag 2017 - avseende verksamhetsområde missbruk

10 I medborgardialog föreslagna åtgärder för trivsel och trygghet i Östberga

12 Inrättande av servicebostäder, LSS i Bandhagen, kv. Framkallningen - genomförandeärende

13 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

14 Redovisning av Medborgarundersökningen 2016

Remissärenden

15 Vision 2040- svar till kommunstyrelsen

16 Levande lokala centrum - svar till kommunstyrelsen

17 Samråd om förslag till detaljplan för Älvsjö 1:1 invid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved- svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

18 Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst motion från (L)- svar till kommunstyrelsen

19 Jämlik tillgång till valfrihet, motion 2016:66- svar till kommunstyrelsen

20 Förslag till fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm - svar till kommunstyrelsen

21 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m. B. Tjänstemannabeslut (se pärm) C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde, (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningens

23 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 7 kap 2 § 1 p FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Sammanträdesplan 2017

§5 Månadsrapport för november

§6 Föreningsbidrag för barn och ungdomar 2017

§7 Föreningsbidrag 2017 till organisationer och föreningar

§8 Föreningsbidrag 2017 till föreningar eller organisationer med verksamhet för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Enskede-Årsta-Vantör

§9 Föreningsbidrag 2017 - avseende verksamhetsområde missbruk

§10 I medborgardialog föreslagna åtgärder för trivsel och trygghet i Östberga

§11 Fortsatt driftsform för fritidsverksamheten för barn och unga

§12 Inrättande av servicebostäder, LSS i Bandhagen, kv. Framkallningen - genomförandeärende

§13 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§15 Vision 2040- svar till kommunstyrelsen

§16 Levande lokala centrum ­- svar till kommunstyrelsen

§17 Samråd om förslag till detaljplan för Älvsjö 1:1 invid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved- svar till stadsbyggnadskontoret

§18 Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst motion från (L)- svar till kommunstyrelsen

§19 Jämlik tillgång till valfrihet, motion 2016:66- svar till kommunstyrelsen

§20 Förslag till fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm - svar till kommunstyrelsen

§23 Stadsdelsdirektörens information